Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології icon

Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Скачати 348.55 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Дата24.08.2014
Розмір348.55 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
Інститут природничо-географічної освіти та екології


Затверджено” Рекомендовано

На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту природничо-

НПУ ім. М. П. Драгоманова географічної освіти та екології

Протокол №__ від «3»березня 2014р. Протокол №_ від «26» лютого 2014р.

Голова Приймальної комісії Голова Вченої ради

Андрущенко В. П. Покась В.П.


Програма вступного фахового випробування (співбесіди)

з хімії

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«Бакалавр»

на базі повної загальної середньої освіти

напрям підготовки 6.040101 Хімія*

Київ – 2014


 1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

Програма призначена для абітурієнтів, які бажають отримати вищу педагогічну освіту за напрямом підготовки 6.040101 Хімія* (галузь знань 0401 Природничі науки).

Зміст програми відповідає чинній програмі з хімії для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програма також включає питання, які дозволяють виявити спроможність абітурієнта набувати професію вчителя хімії. Основний метод перевірки рівня знань і умінь абітурієнта – тестування.

Мета програми – оцінити у абітурієнтів рівень сформованості ключових компетентностей з хімії та здатність навчатись у вищому навчальному закладі для подальшого оволодіння педагогічною спеціальністю.

Реалізація мети досягається виконанням таких завдань:

 • виявити рівень знань абітурієнтів та розуміння ними фактичного матеріалу із загальної, неорганічної органічної хімії відповідно до нормативних вимог з хімії за допомогою методу тестування;

 • виявити рівень сформованих умінь і навичок з хімії відповідно до нормативних вимог;

 • виявити природні задатки інтелекту, пам’яті на основі засвоєння системи знань про речовини та їх перетворення;

 • оцінити ставлення абітурієнта до хімії як до можливої галузі майбутньої професійної діяльності.
 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)

За шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

100 – 123 бали

Низький

Абітурієнт має фрагментарні уявлення про основні поняття, закони і теорії хімії, відтворює окремі частини шкільного курсу хімії; недостатньо володіє сучасною термінологією та номенклатурою хімічних сполук. Абітурієнт проявляє відсутність хімічного мислення, здатність аналізувати, узагальнювати та оцінювати навчальний матеріал з хімії.

Обсяг правильних відповідей на тестові завдання становить  50%. У абітурієнта відсутні уміння використовувати теоретичні знання із загальної, неорганічної та органічної хімії в нових ситуаціях при написанні хімічних формул та рівнянь хімічних реакцій під час розв’язування задач і ланцюжків перетворень.

124 – 149 балів

Задовільний

Абітурієнт має фрагментарні уявлення про основні поняття, закони і теорії хімії; переважно дає правильні відповіді лише на тестові завдання, що пов’язані з відтворенням знань на рівні запам'ятовування та частково – на рівні розуміння. Абітурієнт поверхнево володіє умінням хімічно мислити, аналізувати та використовувати знання шкільного курсу хімії.

Обсяг правильних відповідей на тестові завдання становить 50-75%. Абітурієнт допускає помилки при складанні хімічних формул речовин, рівнянь хімічних реакцій, назв неорганічних та органічних речовин; при розв'язуванні задач та обчисленнях, не завжди правильно записує продукти реакцій хімічних перетворень.

150 – 174 балів

Достатній

Абітурієнт виявляє знання та розуміння навчального матеріалу шкільного курсу хімії, але допускає незначні помилки при застосуванні цих знань у нових ситуаціях та вирішенні тестових завдань, які передбачають аналіз та узагальнення цих знань.

Обсяг правильних відповідей на тестові завдання становить  75%.

У розв'язках та поясненнях під час виконання тестових завдань міститься окремі неточності, незначні помилки.

175 – 200 балів

Високий

Абітурієнт дає правильні відповіді на тестові завдання на основі знань і розумінь основних понять, законів і теорій в хімії; уміє використовувати теоретичні знання у нових ситуаціях; аналізувати, синтезувати та оцінювати засвоєний навчальний матеріал при розв’язанні задач та складанні рівнянь хімічних перетворень.

Обсяг правильних відповідей на тестові завдання становить =100%. При необхідності розв’язки тестових завдань супроводжуються ґрунтовними, логічними поясненнями.

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Фахова комісія аналізує результати співбесіди методом експертної оцінки й колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування», з урахуванням співбесіди з мови (української, російської).


 1. ^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)


4.1. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Основні хімічні поняття і закони в хімії. Поняття речовина, фізичне тіло, матері-ал, атом, молекула, йон, хімічний елемент, проста речовина, складна речовина, хімічна сполука, валентність, ступінь окиснення, хімічна реакція, хімічна формула, схема реакції, хімічне рівняння, відносні атомна, молекулярна, формульна маси, молярна маса, кількість речовини; назви і склад окремих типів сумішей речовин; методи розділення сумішей; одиниці вимірювання маси, об’єму, кількості речовини, густини, молярної маси, молярного об’єму; значення температури й тиску, які відповідають нормальним умовам (н. у.), молярний об’єм газу (за н. у.); число Авогадро; середня відносна молекулярна маса повітря. Закон Авогадро.

^ Хімічна реакція. Закони збереження маси речовин, об’ємних співвідношень газів при хімічних реакціях.

Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу заміщення, обміну. Необоротні та оборотні хімічні реакції. Тепловий ефект хімічної реакції, термохімічні рівняння.

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення. Значення окисно-відновних реакцій у природі та техніці.

Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакції від природи реагуючих речовин, концентрації, площі поверхні зіткнення реагуючих речовин, температури. Каталізатори.

^ Будова атомів та періодичний закон. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделеєва. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Склад атома; поняття нуклон, нуклід, ізотопи, протонне число, нуклонне число, орбіталь, енергетичний рівень (підрівень), електронна оболонка, спарений (неспарений) електрон; суть явища радіоактивності; форми s- і р-орбіталей, розміщення р-орбіталей у просторі; послідовність заповнення енергетичних рівнів в атомі.

Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів. Ізотопи. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів малих періодів. Особливості будови електронних оболонок атомів елементів першого-третього періодів.

Відкриття Д.І. Менделеєвим періодичного закону та створення періодичної системи хімічних елементів. Сучасне формулювання періодичного закону.

Великі та малі періоди, групи та підгрупи. Залежність властивостей елементів від положення в періодичній системі. Характеристика хімічного елемента за положенням в періодичній системі та будовою атома. Періодичність зміни властивостей простих речовин і сполук елементів. Значення періодичного закону.

^ Хімічний зв’язок. Основні типи хімічного зв’язку (йонний, ковалентний, водневий, металічний); типи кристалічних ґраток; поняття електронегативності, ступінь окиснення, кратність ковалентного зв’язку, σ- і π-зв’язок, полярність ковалентного зв’язку.

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку.

^ Вода. Розчини. Теорія електролітичної дисоціації. Розчини. Розчинність речовин. Залежність розчинності речовин від їх природи, температури і тиску. Теплові ефекти при розчиненні. Способи кількісного вираження складу розчинів (масова частка розчиненої речовини). Густина розчинів. Поняття про кристалогідрати. Приготування водних розчинів твердих і рідких речовин з певною масовою часткою розчиненої речовини.

Електролітична дисоціація. Ступінь дисоціації. Ступінчаста дисоціація. Сильні та слабкі електроліти. Властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації. Реакції обміну в розчинах електролітів. Йонно-молекулярні реакції.

^ 4.2. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Найважливіші класи неорганічних сполук. Оксиди. Визначення, назви, класифікація, фізичні і хімічні властивості, способи добування.

Основи. Визначення, назви, класифікація, фізичні і хімічні властивості, способи добування.

Кислоти. Визначення, назви, класифікація, фізичні і хімічні властивості, способи добування.

^ Солі. Визначення, назви, класифікація, фізичні і хімічні властивості, способи добування.

Амфотерні сполуки. Поняття амфотерності; фізичні і хімічні властивості, способи добування амфотерних оксидів і гідроксидів.

^ Металічні елементи та їх сполуки. Метали Загальні відомості про металічні елементи та метали. Металічні елементи, їх місце в періодичній системі. Особли­вості будови металічних елементів. Металічний зв’язок.

Метали. Електрохіміч­ний ряд активності металів. Загальні фізичні і хімічні властивості металів. Поняття про корозію та способи боротьби з нею.

Загальні способи добування металів Сплави. Виробництво чавуну і сталі.

^ Лужні і лужноземельні елементи. Лужні елементи, їх місце в періодичній системі, будова атомів. Натрій і калій. Сполуки Натрію і Калію в природі. Гідроксиди Натрію і Калію, їхні властивості, добування, застосування.

Магній і Кальцій, місце в періодичній системі, будова атомів і йонів, поширеність у природі. Оксид і гідроксид Магнію, Кальцію, їх хімічні властивості, добування і застосування.

Хімічні властивості; способи добування; назви та формули найважливіших сполук; поняття твердості води; галузі застосування найбільш поширених сполук Натрію, Калію, Магнію, Кальцію; якісні реакції на йони Кальцію і Барію, хімічні формул і назви найбільш поширених калійних добрив.

^ Алюміній та сполуки. Алюмінію. Алюміній, його місце в періодичній системі, будова атома, поширеність в природі. Амфотерність оксиду і гідроксиду Алюмінію.

Хімічні властивості; способи добування; назви та формули найважливіших сполук; галузі застосування алюмінію та найбільш поширених сполук Алюмінію. Сполуки Алюмінію в природі, його роль у техніці.

^ Ферум. Залізо. Сполуки Феруму. Ферум, будова атома і йона, поширення в природі. Залізо. Фізичні і хімічні властивості заліза. Оксиди і гідроксиди Феруму. Хімічні властивості; способи добування; назви та формули найважливіших сполук; галузі застосування заліза та найбільш поширених сполук Феруму.

Хімічні реакції, на яких базується виробництво чавуну і сталі. Роль заліза та його сплавів у техніці.

Метали в сучасній техніці. Основні способи промислового добування металів: відновлення вугіллям, воднем, карбон(ІІ) оксидом, алюмотермія, електрохімічні способи добування металів зі сполук металічних елементів.

^ Неметалічні елементи та їх сполуки. Неметали Неметалічні елементи.

Водень і сполуки Гідрогену. Електронна формула атома Гідрогену; хімічна формула простої речовини Гідрогену – водню; фізичні властивості водню і води; хімічні властивості водню і води; способи добування водню в лабораторії та промисловості; способи очищення води; найважливіші галузі застосування водню і води; доведення наявності водню.

^ Сполуки галогенів. Електронні формули атомів Флуору та Хлору; хімічні формули простих речовин галогенів (фтору, хлору, брому, йоду); хімічні формули і назви найпоширеніших сполук галогенів; фізичні властивості найважливіших сполук галогенів (гідроген хлориду, галогенідів металічних елементів); хімічні властивості хлору і гідроген хлориду; способи добування хлору та гідроген хлориду в лабораторії та промисловості; найважливіші галузі застосування хлору, гідроген хлориду, хлоридів; якісних реакцій для визначення галогенід-йонів.

^ Підгрупа Оксигену. Електронна формула атомів Оксигену і Сульфуру; алотропні модифікації Оксигену і Сульфуру; хімічні формули простих речовин Оксигену (кисню, озону) і Сульфуру (сірки) та найпоширеніших сполук Оксигену і Сульфуру; фізичні та хімічні властивості речовин Оксигену і Сульфуру (кисню, озону, сірки, сульфур(IV) оксиду, сульфур(VI) оксиду, сульфатної кислоти, сульфатів); способи добування кисню, озону, сірки, сульфатної кислоти в лабораторії та промисловості; умови, що застосовуються на виробництві сульфатної кислоти; найважливіші галузі застосування кисню, сірки, сульфур(IV) оксиду, сульфур(VI) оксиду, сульфатної кислоти та сульфатів; якісна реакція для визначення сульфат-йонів.

^ Підгрупа Нітрогену. Електронні формули атомів Нітрогену і Фосфору; алотропні модифікації Фосфору; хімічні формули простих речовин Нітрогену (азоту) і Фосфору (білого і червоного фосфору), найпоширеніших сполук Нітрогену і Фосфору, найпоширеніших мінеральних добрив, що містять Нітроген і Фосфор; фізичні та хімічні властивостей простих і складних речовин Нітрогену і Фосфору (азоту, білого і червоного фосфору, нітроген(IV) оксиду, фосфор(V) оксиду, амоніаку, солей амонію, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів); способи добування азоту, фосфору, амоніаку, нітратної та ортофосфатної кислот в лабораторії та промисловості; умов, що застосовуються на виробництві амоніаку; найважливіші галузі застосування азоту, фосфору, фосфор(V) оксиду, амоніаку, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; якісні реакції для визначення ортофосфат-, амоній- та нітрат-йонів.

^ Підгрупа Карбону. Електронні формули атомів Карбону і Силіцію; алотропні модифікації Карбону; поняття адсорбції, адсорбційні властивості вуглецю; хімічні формули простих речовин Карбону (вуглецю) і Силіцію (силіцію) та найпоширеніших сполук Карбону і Силіцію; фізичні та хімічні властивостей простих речовин Карбону, Силіцію і найважливіших сполук Карбону і Силіцію (карбон(ІІ) оксиду, карбон(IV) оксиду, карбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатної кислоти, силікатів); способи добування вуглецю, силіцію, карбон(II) оксиду, карбон(IV) оксиду в лабораторії та промисловості; найважливіші галузі застосування вуглецю, алмазу, графіту, карбон(ІІ) оксиду, карбон(IV) оксиду, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатної кислоти, силікатів; якісні реакцій для визначення карбонат-, силікат-йонів.

^ 4.3. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Теоретичні основи органічної хімії Поняття про органічні спо­луки та орга­нічну хі­мію; природні та синтетичні ор­га­нічні сполуки. Теоретичні основи будови орга­­ніч­них сполук.

Електронна будо­ва ато­ма Карбону в основ­ному і збудженому станах.

Типи хі­міч­них зв’язків у молекулах органічних спо­лук.

Явище гібри­ди­за­ції електронних орбіта­лей атома Кар­бону: sp3-, sp2-, sp-гіб­ри­дизації. - і -Зв’язки.

Класи­фіка­ція орга­ніч­них сполук.

Явище гомології. Гомологи. Гомологічні ряди. Гомологічна різниця. Класи органічних сполук. Загальні формули гомологічних рядів і класів органічних сполук.

Поняття про первинний, вторинний, третинний, четвертинний ато­­м Карбону.

Номен­клатура орга­ніч­них спо­лук.

Явище ізомерії; поняття ізомер; структурна та просто­ро­ва ізомерія.

Взаємний вплив атомів або груп ато­мів у моле­­ку­лах органічних сполук на основі перерозподілу електронної густини.

Кислотні та основні властивості орга­ніч­них сполук.

Класи­фі­ка­ція хімічних реакцій в орга­нічній хімії.

Хімічна без­пека щодо шкідливого впливу органічних спо­лук на довкілля і здо­ров’я людини, пов’язаного з виробництвом, зберіганням, транспор-туванням, застосуванням та вилученням у вигляді промислових, сільсько-господарських, побутових та інших відходів.

Вуглеводні. Класифікація, загальні формули гомологічних рядів, будо­ва, номен­кла­тура, ізомерія вуглеводнів.

Алкани. Загальна формула, номен­кла­тура, ізо­ме­рія, будо­ва, фізич­ні та хімічні вла­стивості, способи добуван­ня ал­ка­нів; поняття крекінгу, ізомеризації.

Алкени. Загальна формула, номен­кла­тура, ізо­ме­рія, будо­ва, фізич­ні та хімічні вла­стивості, способи добуван­ня алкенів; якісна реакція на подвійний зв’язок; поняття: полімеризація, полімер, мономер, мономерна ланка, ступінь полімеризації.

Алкіни. Загальна формула, номен­кла­тура, ізо­ме­рія, будо­ва, фізич­ні та хімічні вла­стивості, способи добуван­ня, застосування ал­кі­нів; якісна реакція на потрійний зв'язок.

^ Ароматичні вуглеводні (арени). Загальна формула, номен­кла­тура, ізо­ме­рія, будо­ва, фізич­ні та хімічні вла­стивості, способи добуван­ня, застосування аро­матичних вуглеводнів; поняття ароматичності.

^ Природні джерела вуглеводнів та їх переробка. Природний та супутний нафтові гази, нафта; крекінг та ароматизація нафтопродуктів, детонаційна стійкість бензину; склад вугілля; проблеми добування рідкого палива з вугілля та альтернативних джерел.

^ Оксигеновмісні сполуки. Класифікація оксигеновмісних сполук; характеристичні групи класів оксигеновмісних сполук; номенклатура оксигеновмісних сполук.

^ Гідроксильні похідні вуглеводнів. Класифікація гідроксильних похідних вуг­леводнів; характеристична група гідроксильних по­хідних вуглеводнів.

Спирти. Класифікація спиртів. Загальна формула, будова, номен­кла­тура, ізомерія, властивості, способи добування, поширення в при­ро­ді насичених одноатомних спиртів; згубна дія алкоголю на здоров’я людини.

Гліцерол (гліцерин) як представник багатоатомних спиртів; якісна реакція на багатоатомні спирти.

^ Фенол. Формула, будова, властивості, способи добування, застосування; якісна реакція на фенол.

Альдегіди. Загальна формула, будова, номенклатура, властивості, способи до­бування, застосування, поширення в при­ро­ді; якісна реакція на альдегідну групу.

^ Карбонові кислоти. Класифікація, загальна формула, бу­дова, номен­кла­тура, ізомерія, власти­вос­ті, способи до­бування, застосування, поширення в при­ро­ді карбонових кислот; будова та властивості мила і синтетичних мийних засобів; негативний вплив синтетичних мийних засобів на довкілля.

^ Естери. Жири. Загальна формула, класифікація, будова, номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування, застосування, поширення в природі естерів карбонових кислот; біологічна роль жирів.

Вуглеводи. Склад, молекулярні, структурні формули глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози; класифікація, будова, фізичні та хімічні властивості, добування, застосування, біологічна роль вуглеводів; якісні реакції для визначення глюкози, крохмалю; застосування глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози; поняття про штучні волокна.

Аміни. Загальні формули, будова, номенклатура, ізомерія, властивості, способи до­бування, застосування, розповсюдження у природі амінів.

Амінокислоти. Склад, класифікація, будова, номенклатура ізомерія фізичні та хімічні властивості, добування, застосування, біологічна роль амінокислот; поняття: амфотерність амінокислот, біполярний йон; ди-, три-, поліпептиди.

Білки. Будова, властивості, застосування, біологічна роль білків; кольорові реакції на білки; біологічна роль амінокислот, білків.

^ Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі. Класифікація високомолекулярних речовин; методи синтезу високомолекулярних речовин; будова і властивості полімерів; термопластичні полімери і пластмаси на їх основі; поняття про синтетичні волокна; значення полімерів у суспільному господарстві та побуті.

^ 4.4. ОБЧИСЛЕННЯ В ХІМІЇ

Розв’язування задач за хімічними формулами. Одиниці вимірювання молярної маси, молярного об’єму, кількості речовини, значення молярного об’єму за н.у., сталої Авогадро, формули для обчислення кількості речовини, кількості частинок у певній кількості речовини, масової частки елемента в сполуці, відносної густини газу, масової (об’ємної) частки компонента в суміші.

^ Вираження кількісного складу розчинів. Поняття: масова частка розчиненої речовини, маса розчину.

Розв’язування задач за рівняннями реакцій. Алгоритми розв’язку задач за рівнянням реакції; поняття: теоретичний вихід продукту, вихід продукту від теоретично можливого, надлишок речовини.


 1. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань. 1. ^ СТРУКТУРА БІЛЕТУ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)


Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Інститут природничо-географічної освіти та екології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0401 Природничі науки Вступне фахове

Напрям підготовки: 6.040101 Хімія* випробування

На базі повної загальної середньої освіти
Уважно читайте умови тестових завдань!

^ Загальна сума балів – 200 (двісті).
РІВЕНЬ І

Тестові завдання 1 – 10 вибіркового характеру, кожне з яких оцінюють від 0 до 6 балів. Необхідно вибрати одну правильну відповідь, яку позначають символами + або ×.

Тестове завдання 1.

Вибрати правильну відповідь: складна речовина це – …

А

Б

В

Г
А

водень

Б

вуглекислий газ

В

кисень

Г

азот


Тестове завдання 2.

Вибрати правильну відповідь: органічна речовина це – …

А

Б

В

Г
А

оцтова кислота

Б

сульфатна кислота

В

гіпс

Г

кухонна сіль


Тестове завдання 3.

Вибрати правильну відповідь: металічний елемент це – …

А

Б

В

Г
А

Карбон

Б

Фосфор

В

Магній

Г

Сульфур


Тестове завдання 4.

Вибрати правильну відповідь: галоген це – …

А

Б

В

Г
А

Бор

Б

Гелій

В

Силіцій

Г

Хлор


Тестове завдання 5.

Вибрати правильне визначення: кислота – це ...

А

Б

В

ГА

сполука, в молекулі якої містяться один або кілька атомів Гідрогену, здатних під час реакцій заміщуватися на один або кілька атомів (йонів) металічного елемента (або на йони амонію)

Б

сполука, в молекулі якої містяться один або кілька атомів Гідрогену

В

сполука, в молекулі якої містяться один або кілька атомів Оксигену

Г

електроліт, який дисоціює у водному розчині або розплаві з утворенням аніонів одного типу – гідроксид-йонів


Тестове завдання 6.

Вибрати правильну відповідь: Cульфур виявляє ступінь окиснення +6 у сполуці…

А

Б

В

Г
А

сульфітна кислота

Б

сульфатна кислота

В

гідроген сульфід

Г

сірка


Тестове завдання 7.

Вибрати правильне твердження: пропан і 2-метилпропан – це …

А

Б

В

Г
А

гомологи

Б

структурні ізомери

В

геометричні ізомери

Г

одна і та ж сама сполука


Тестове завдання 8.

Вибрати правильну відповідь: ряд сполук, що містять гідроксильну групу – це …

А

Б

В

Г
А

метан, метанол, метаналь

Б

фенол, етиленгліколь, етанол

В

гліцерол, толуен, натрій гідроксид

Г

етанол, бензен, етанова кислота


Тестове завдання 9.

Вибрати правильну відповідь: ряд гомологів – це …

А

Б

В

Г
А

етен, бут-1-ен, бут-2-ен, 2-метилпропен

Б

бензен, толуен, етилбензен, 1,3-диметилбензен

В

пропен, 2-метилпропен, етен, пент-2-ен

Г

пропан, пропен, пропін, бензен


Тестове завдання 10.

Вибрати правильну відповідь: вуглеводні – це органічні сполуки,

молекули яких містять атоми

А

Б

В

Г
А

Карбону, Нітрогену, Оксигену

Б

Карбону, Гідрогену

В

Карбону, Оксигену

Г

Карбону, Гідрогену, Оксигену


^ РІВЕНЬ ІІ
Тестові завдання 11 – 20 вибіркового характеру, кожне з яких оцінюють від 0 до 8 балів. Необхідно вибрати одну або дві правильні відповіді, які позначають символами + або ×.

^ Для деяких тестових завдань необхідно навести рівняння реакцій та назвати хімічні сполуки.

Тестове завдання 11.

Вибрати правильну відповідь: найменше молекул міститься в газі…

А

Б

В

Г
А

водню масою 1 г

Б

азоту масою 7 г

В

кисню масою 4 г

Г

метану масою 8 г

Відповідь обґрунтувати. Навести відповідні розрахунки.

Тестове завдання 12.

Вибрати правильні відповіді: з натрій гідроксидом взаємодіють ...

А

Б

В

Г
А

оцтова кислота

Б

магній гідроксиду

В

етиловий спирт

Г

цинк гідроксид

Скласти відповідні хімічні рівняння в йонній та йонно-молекулярній формах.
Тестове завдання 13.

Вибрати правильні відповіді: до окисно-відновних реакцій належать....

А

Б

В

Г
А

2KI + Cl2 =2KCl + I2

Б

CaO + CO2 = CaCO3

В

Fe + S = FeS

Г

Al2(SO4)3 = Al2O3 + 3SO3

Відповіді обґрунтувати.

Тестове завдання 14.

Вказати речовину, з якої можна добути 2-хлоропропан

за правилом В. Марковнікова:

А

Б

В

Г
А

пропан

Б

пропен

В

2-хлоропропен

Г

пропін

Навести рівняння реакції.

Тестове завдання 15.

Вказати сполуку, за допомогою якої можна
розрізнити етанол і гліцерол:


А

Б

В

Г
А

Бромна вода

Б

Натрій гідрогенкарбонат

В

Натрій

Г

Купрум(ІІ) гідроксид

Навести рівняння реакції.

Тестове завдання 16.

Вибрати правильну відповідь: при взаємодії міді з концентрованою нітратною кислотою утворюються ...

А

Б

В

Г
А

купрум(ІІ) нітрат і водень

Б

купрум(ІІ) нітрат, водень, вода

В

купрум(ІІ) нітрат, нітроген(ІІ) оксид, вода

Г

купрум(ІІ) нітрат, нітроген(ІV) оксид, вода

Скласти відповідне рівняння реакції.
Тестове завдання 17.

Вибрати правильну відповідь: катіони Гідрогену можна виявити у водному розчині ...

А

Б

В

Г
А

етанолу

Б

натрій гідроксиду

В

фенолу

Г

етанової кислоти

Відповіді обґрунтувати. Скласти відповідні рівняння реакцій.

Тестове завдання 18.

Вибрати правильну відповідь: з розбавленою сульфатною кислотою реагує…

А

Б

В

Г
А

хлоридна кислота

Б

мідь

В

золото

Г

натрій гідрогенкарбонат

Відповідь підтвердити хімічним рівнянням.
Тестове завдання 19.

Встановити відповідність між вуглеводнями та їхніми загальними формулами:

А

Б

В

Г
А

алкани

 1. СnH2n-6

 2. СnH2n

 3. СnH2n-4

 4. СnH2n+2

 5. СnH2n-2

 6. СnH2n+4

Б

алкіни

В

арени

Г

алкени


Тестове завдання 20.
Встановити відповідність між класами органічних сполук та характеристичними (функціональними) групами:
А
Б
В
Г
А

аміди

 1. –СOОH

 2. –NH2

 3. –ОR

 4. –ОН

 5. –СОNH2

 6. –СНО

Б

спирти

В

аміни

Г

феноли


^ РІВЕНЬ ІІІ
Кожне з тестових завдань 21 – 25 оцінюють від 0 до 12 балів. Правильні відповіді позначають символами + або ×.

Розв’язуючи задачу, необхідно вибрати одну правильну відповідь, скласти її скорочену умову та навести розв’язання.

У тестових завданнях на відповідність – наводити рівняння реакції, називати хімічні сполуки.

Тестове завдання 21.

Встановити будову продуктів реакцій:

А

Б

В

Г
А

Б

В

Г

1. CH3–CH2Br

2. CH2Br–CHBr2

3. CH2Br–CH2Br

4. CHBr2–CBr3

1. СH3CH2Br

2. CH3CH2OH

3. CH2=CH2

4. CHCH

1. C6H12

2. C6H5CH3

3. C6H6

4. CH3CH2CH2CH3

1. C6H5OH

2. C6H5SO3H

3. C6H5NO2

4. C6H11NO2

Навести рівняння реакцій. Назвати органічні сполуки.
Тестове завдання 22.

Встановити будову реагентів, які лежать в основі перетворень,

і зазначити умови перебігу реакцій:

А

Б

В

Г

А Б В Г

CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 → C2H2Cl4

А

Б

В

Г

1. H2O

2. Ca(OH)2

3. Термічний розклад

4. Декарбоксилювання

1. СО, 2000С

2. СО2, 2000С

3. CaСO3

4. С, 2000С

1. NaOH

2. Ca

3. H2O

4. H2

1. Cl2

2. HCl

3. HCl + Cl2

4. H2

Навести рівняння реакцій. Назвати органічні сполуки.

Тестове завдання 23.

Вибрати реагенти для перетворень

А

Б

В

Г

А Б В Г

H3PO4  NaH2PO4  Na2HPO4  Na3PO4  AlPO4


А

Б

В

Г

1. Н2О

2. О2

3. NaOH

4. H3PO4

1. Na3PO4

2. NaOH

3. Р2О5

4. H3PO4

1. Na3PO4

2. Р2О5

3. NaOH

4. H3PO4

1. Al2(SO4)3

2. Al(OH)3

3. Al

4. Al2O3

Навести рівняння реакцій, назвати реагенти і продукти реакцій.
Тестове завдання 24.

Вибрати правильну відповідь: маса Na2SO4 ∙ 10H2O, що необхідна для приготування 200 г

4 %-го розчину Na2SO4, становить ...

А

Б

В

Г
А

8 г

Б

36,2 г

В

18,1 г

Г

20 г

Скласти скорочену умову задачі та навести її розв’язання.
Тестове завдання 25.
Вибрати правильну відповідь: об’єм водню необхідний для отримання

1 моль пропану з пропіну (н. у.):

А

Б

В

Г
А

22,4 л Н2

Б

11,2 л Н2

В

44,8 л Н2

Г

56 л Н2

Скласти скорочену умову задачі та навести її розв’язання.

Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ ім. М. П. Драгоманова

Протокол № від « » березня 2014р.
Голова предметної комісії /Толмачова Валентина Сергіївна/


 1. ^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Завдання і вправи з хімії: навчальний посібник. – 6-е вид., виправ. і допов. з прикладами розв’язків задач / Ярошенко О. Г., Новицька В. І. – К.: Станіца, 2007. – 294 с.

 2. Попель П.П., Крикля Л.С. Химия: 10 кл. учеб. для общеобразоват. учебн. заведений. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 208 с.

 3. Попель П.П., Крикля Л.С. Химия: 11 кл. учеб. для общеобразоват. учебн. заведений. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 368 с.

 4. Попель П.П., Крикля Л.С. Химия: 7 кл. учеб. для общеобразоват. учебн. заведений. – К.: ВЦ «Академия», 2007. – 136 с.

 5. Попель П.П., Крикля Л.С. Химия: 8 кл.учеб. для общеобразоват. учебн. Заведений. – К.: ВЦ «Академия», 2008. – 240 с.

 6. Попель П.П., Крикля Л.С. Химия: 9 кл. учеб. для общеобразоват. учебн. заведений. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 240 с.

 7. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 208 с.

 8. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 352 с.

 9. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія: Підруч. для 7 кл. загально освіт. навч. закл. – К.: ВЦ „Академія”, 2007. – 136 с.

 10. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 232 с.

 11. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія: підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 232 с.

 12. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Дубовик О.А., Фіцайло С.С. Номенклатура органічних сполук. Навчальний посібник. – Тернопіль: «Мандрівець», 2011. – 12 с.

 13. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Василенко С.В. Сучасна термінологія та номенклатура органічних сполук: Навчально-методичний посібник для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 176 с.

 14. Хімія : підручник для 7 кл. / О. Г. Ярошенко. – К.: Станіца, 2007. – 112 с.

 15. Хімія : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.  (рівень стандарту). – К. : Грамота, 2011. – 232 с.

 16. Хімія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / М-во освіти і науки України. – К.: Грамота, 2010. – 228 с.

 17. Хімія: підручник для 8 кл. загальноосвініх навчальних закладів / О. Г. Ярошенко. – К.: Освіта, 2008. – 208 с.

 18. Хімія: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009. – 223 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Укладачі програми: Толмачова В. С., Богатиренко В. А., Вуколова С.І., Ковтун О. М., Нікітіна С. В., Пакірбаєва Л. В., Прокопенко...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
«Спеціаліст» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» включає знання, вміння та компетенції за напрямом “Екологія,...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “Спеціаліст”, “Магістр” на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
«Магістр» передбачає викладання навчального матеріалу на високому якісному рівні, отримання поглибленої фундаментальної, гуманітарної...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
...
Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Програма вступного фахового випробування з екології при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи