М. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол icon

М. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол
Скачати 203.58 Kb.
НазваМ. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол
М. П. ДРАГОМАНОВА<><><>Інститут педагогіки і психології<><><><>
Дата24.08.2014
Розмір203.58 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
Інститут педагогіки і психології


Затверджено” Рекомендовано

На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту

НПУ ім. М. П. Драгоманова педагогіки і психології

Протокол №_ від «__»________ 2014р. Протокол №5 від «5» лютого 2014р.

Голова Приймальної комісії Голова Вченої ради

Андрущенко В. П. /Бондар В. І.

підпис ПІБ


Програма вступного фахового випробування

З загальної психології та фізіології ВНД

для громадян Укрїни, іноземних громадян та осіб без громадянства,

при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»

напрям підготовки або спеціальність:

6.030103 Практична психології

Київ - 2014

 1. ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Головним завданням вступного фахового випробування для вступників спеціальності «Практична психологія» на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Дошкільна освіта», «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Медико-профілактична справа», «Акушерська справа» є перевірка відповідності рівня підготовки майбутніх фахівців Галузевому стандарту середньої спеціальної освіти із знань загальної психології, анатомії та фізіології людини. Державна атестація є свідченням готовності особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здобула базову освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків певного рівня професійної діяльності.

Програма фахового випробування покликана перевірити рівень фахової компетентності абітурієнта, що відповідає його освітньо-кваліфікаційній характеристиці. Вона сприяє виявленню рівня фундаментальної підготовки фахівця ОКР «молодший спеціаліст».

Об'єктом оцінювання мають бути структурні компоненти навчальної діяльності, а саме:

 • змістовий компонент – знання про об'єкт вивчення (уявлення, поняття, явища, процеси, стани, властивості тощо, засоби його перетворення, вимоги до результату; складові та послідовність виконання завдання як одиниці навчальної діяльності і т.д.);

 • операційно-організаційний компонент – дії, способи дій (вміння, навички).

Структура вступного фахового випробування для спеціальності «Практична психологія» на базі «молодшого спеціаліста» включає перевірку теоретичних знань та практичних умінь із «Загальної психології» та «Фізіології ВНД». 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ)


За шкалою університету

Визначення

Характеристика відповідей абітурієнта

на питання теоретичного змісту

на питання практичного змісту

100-123 бали

Низький

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, тому його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання. Наявна повна відсутність уміння розмірковувати, аналізувати, порівнювати.

Завдання розв’язані не правильно: не визначені можливі причини виникнення ситуації. У абіту­рієнта недостатньо розвинуті логічні та аналітичні уміння, уміння узагальнення.

124-149 балів

Задовільний

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам'ятовування. Абітурієнт поверхово володіє умінням міркувати, відповіді супроводжуються другорядними міркуваннями, які інколи не мають безпосереднього відношення до змісту запитання.

Завдання вирішені з помилками. Абітурієнт в цілому правильно проаналізував причини виникнення психологічної ситуації, однак не зміг чітко сформулювати методи її розв’язання.

150-174 балів

Достатній

У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності або помилки непринципового характеру. Абітурієнт демонструє розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу властивостей, зв’язків. Помітне прагнення абітурієнта логічно розмірковувати при відповіді на питання білета.

Завдання розв’язані в цілому правильно, але наявні окремі неточності у визначенні методів вирішення проблемної ситуації. Абітурієнт продемонстрував сформовані уміння аналізувати, порівнювати, однак іноді зосереджує увагу на другорядних деталях.

175-200 балів

Високий

Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету. Його відповіді свідчать про розуміння матеріалу на рівні аналізу зв’язків та закономірностей, характеризуються логічністю і послідовністю суджень, без включення випадкових і випадання істотних з них.

Завдання вирішені правильно, відповідь повна і розгорнута. Абітурієнт показав розвинуті уміння аналізувати, обґрунтовувати, узагальнювати.Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто брав участь у випробуванні після закінчення іспиту.


 1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ3.1. Загальна психологія

Змістовий модуль І. Введення в загальну психологію.
^
Тема 1. Предмет психології

Визначення психології як науки. Зміна і розширення предмета психології з давніх часів до наших днів, доповнення її теоріями і методами інших наук. Поділ психічних явищ на процеси, властивості та стани. Поведінка і діяльність як предмет психології. Поняття про психіку, її функції.
^
Тема 2. Методи психології

Проблема метода дослідження та його значення для науки. Методологія і методи психологічних досліджень. Організаційні методи: лонгитюдний, порівняльний та комплексний. Емпіричні методи – спостереження та самоспостереження, їх пізнавальна роль, переваги та недоліки; експеримент та його види; тести; методи опитування; метод аналізу продуктів діяльності. Методи інтерпретації та обробки отриманих даних.
^

Тема 3. Етапи розвитку психіки


Розуміння психіки різними науковими теоріями. Рефлекторна природа психіки. Особливості психічного відображення. Розвиток психіки тварин. Виникнення психічного відображення. Розвиток нервової системи. Норми поведінки тварин. Відмінності психіки людини від психіки тварин. Біологічні передумови виникнення свідомості людини.

Тема 4. Свідомість та самосвідомість особистості

Свідомість як форма відображення людиною дійсності. Структура свідомості. Значення та смисл як складові свідомості. Роль мовлення у функціонуванні людської свідомості. Несвідоме, його прояв у психічних процесах, властивостях та станах людини. Самосвідомість особистості. Я-концепція та образ Я. Самооцінка, її структура та основні параметри. Самооцінка та рівень домагань.

Змістовий модуль ІІ. Особистість в діяльності та спілкуванні у групах і колективах. Індивідуально-психологічні властивості

Тема 5. Психологія особистості

Індивід, особистість та індивідуальність. Індивідуальні та особистісні якості людини. Спрямованість особистості як домінуюча система мотивів. Установки та прагнення. Ідеали, переконання, світогляд особистості. Самоактуалізуюча особистість. Структура особистості. Зрілість особистості, основні її критерії. Соціалізація особистості, основні її механізми.

Тема 6. Психологічна характеристика діяльності

Поняття про діяльність. Потреби як джерело активності особистості. Мотиви діяльності. Структура діяльності. Поняття про інтеріоризацію та екстеріоризацію. Дії, їх види та структура. Основні види діяльності особистості – гра; учіння; праця.

Тема 7. Спілкування. Мова і мовлення

Поняття про спілкування. Зміст спілкування. Засоби спілкування: мова, немовні засоби (жести, міміка, положення партнерів відносно один одного, зображення). Види спілкування: міжособове, особовогрупове, міжгрупове. Спілкування безпосереднє, опосередковане, тривале і короткотривале, закінчене і незакінчене. Структура спілкування: комунікативна, інтерактивна, перцептивна. Сторони спілкування.

Поняття про мову і мовлення. Функції мовлення: означення, узагальнення, комунікації. Три сторони комунікації: інформаційна, виразна, волевияви. Форми мовлення: зовнішнє і внутрішнє. Види мовлення усне (діалогічне і монологічне), писемне мовлення, їх психологічна характеристика.

Тема 8. Група і колектив

Поняття про групу. Велика та мала група. Види малих груп. Структура малої групи. Позиція, статус, внутрішня установка та роль. Керівництво та лідерство в групі. Стилі лідерства: авторитарний, демократичний та ліберальний. Колектив як група вищого рівня розвитку. Міжособові взаємини у групах та колективах. Несприятливі відносини в групі, джерела їх виникнення та негативні наслідки. Типи міжособових конфліктів та способи їх розв’язання. Соціометрична картина внутрішньогрупових взаємодій. Особливості впливу групи на особистість – позитивний та негативний. Інтимні міжособові стосунки: дружба, ворожість, любов.

Тема 9. Здібності

Поняття про здібності. Здібності та діяльність. Різниця між здібностями, знаннями, уміннями та навичками. Кількісна та якісна характеристика здібностей. Структура здібностей. Загальні та спеціальні здібності. Взаємозв’язок та взаємна компенсація різних здібностей. Здібності та успішність діяльності. Поняття обдарованості. Психологічна характеристика обдарованої дитини. Здібності та задатки.
Тема 10. Темперамент

Загальна характеристика темпераменту. Історія становлення типології темпераментів. Тип вищої нервової діяльності як фізіологічна основа темпераменту. Психологічна характеристика темпераменту. Психічні якості, що характеризують темперамент. Типологія темпераментів: сангвінічний, холеричний, флегматичний, меланхолійний. Позитивні та негативні сторони кожного типу темпераменту. Відсутність чистих типів, їх змішаність у більшості людей.

Тема 11. Характер

Загальне поняття про характер. Характер як система найбільш стійких рис особистості, що проявляють себе в різних видах діяльності, спілкування та взаємодія людини з навколишнім світом. Характер та темперамент людини. Структура характеру. Риси характеру та закономірні зв’язки між ними. Різні підходи до типології характерів. Акцентуйовані типи характерів.

Змістовий модуль ІІІ. Пізнавальні та емоційно-вольові психічні процеси

Тема 12. Увага

Поняття про увагу. Значення уваги в житті людини. Функції уваги: активізація, забезпечення вибірковості пізнавальних процесів. Види уваги: довільна, мимовільна, післядовільна, зовнішня, внутрішня, індивідуальна, групова, колективна. Властивості уваги: вибірковість, зосередженість, сталість, обсяг, розподіл, переключення.

Тема 13. Відчуття

Поняття про відчуття. Значення відчуттів в житті людини. Класифікація відчуттів – екстероцептивні, інтероцептивні, пропріоцептивні відчуття. Загальні властивості відчуттів. Чутливість та її вимір. Абсолютний та відносний поріг відчуттів. Приклади порогових значень відчуттів різних модальностей. Адаптація та сенсибілізація органів чуття. Синестезія.

Тема 14. Сприймання

Поняття про сприймання, відмінність сприймання від відчуттів, їх взаємозв’язок. Основні властивості сприймання: предметність, константність, цілісність, структурність. Фігура та фон сприймання. Спрямованість особистості та сприймання, аперцепція. Класифікація та види сприймання. Ілюзії зорового сприймання. Сприймання простору, руху та часу.

Тема 15. Пам’ять

Поняття про пам’ять. Значення пам’яті в житті та діяльності людини. Види пам’яті та принципи їх класифікації. Образна, рухова, емоційна та словесно-логічна пам’ять. Довільна та мимовільна пам’ять. Особливості короткотривалої пам’яті, її обсяг та механізми. Перекодування інформації при її переводі у довготривалу пам’ять. Смислова організація довготривалої пам’яті. Неусвідомлюваний характер довготривалої пам’яті людини. Запам’ятовування як процес пам’яті. Умови ефективності мимовільного запам’ятовування. Умови ефективності довільного запам’ятовування. Відтворення як процес пам’яті, його види. Забування та збереження як процеси пам’яті. Умови успішного збереження матеріалу у пам’яті. Тимчасове забування та його причини. Уявлення пам’яті. Індивідуальні особливості і типи пам’яті.

Тема 16. Мислення

Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Мислення як узагальнене та опосередковане відображення дійсності. Характеристика розумових дій. Розумові операції: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, абстракція. Логічні форми мислення – судження та умовиводи, їх види. Поняття, види понять. Мислення як процес постановки та розв’язання теоретичних і практичних задач. Мислення і розуміння. Мислення і мовлення. Значення слова як одиниці мислення і мовлення. Зв’язок мислення і мовлення. Види мислення: наочно-дійове, наочно-образне та понятійне. Індивідуальні особливості мислення.

Тема 17. Уява

Поняття про уяву, її відмінність від образів пам’яті та сприймання. Роль уяви у житті людини. Основні функції уяви: активізація наочно-образного мислення, управління емоційно-потребовими станами, довільна регуляція пізнавальних процесів, створення та реалізація внутрішнього плану дій, програмування поведінки, управління фізіологічними станами. Аналітико-синтетичний характер процесів уяви. Способи створення образів уяви: аглютинація, гіперболізація, схематизація, типізація, акцентування. Види уяви: активна, пасивна, репродуктивна, творча – їх особливості. Взаємозв’язок уяви з органічними процесами. Роль фантазії в ігровій діяльності дитини та творчій діяльності дорослого.

Тема 18. Психологія емоцій

Поняття про емоції та почуття. Значення емоцій та почуттів в житті людини. Основні функції емоцій: комунікативна, регулятивна, сигнальна, мотиваційна, оцінювальна, стимулююча, захисна. Види емоцій. Форми переживання почуттів – емоції, настрій, афект, пристрасті. Стрес та його особливості. Експресія емоцій. Параметри, за якими оцінюються емоційні процеси та стани: інтенсивність, тривалість, глибина, усвідомленість, умови виникнення та зникнення, дія на організм, направленість, спосіб вираження. Емоції та особистість. Вищі почуття: моральні, інтелектуальні, естетичні.

Тема 19. Воля

Поняття про волю, її значення в житті людини, в організації та регуляції діяльності. Вольова регуляція поведінки. Характеристика вольової дії. Структура простої та складної вольової дії. Локалізація контролю. Вольові якості особистості – цілеспрямованість, наполегливість, витримка, рішучість, сміливість, впевненість, дисциплінованість, принциповість, ініціативність.
^ 4.2. Фізіологія ВНД
Змістовий модуль І. Рефлекторна діяльність мозку людини і тварин

Тема 1. Природжена діяльність організму

Безумовний та умовний рефлекси. Види природженої діяльності. Характеристика деяких основних безумовних реф­лексів. Підготовчий харчовий безумовний реф­лекс (почуття голоду). Виконавчий харчовий безумовний рефлекс. Слиновидільний рефлекс. Ковтальний рефлекс. Підготовчі захисні безумовні рефлекси. Виконавчі захисні безумовні рефлекси. Орієнтовний рефлекс (рефлекс «що таке?», рефлекс націлювання).

Концепція драйву: «драйв» (мотив, спонука), драйв-рефлекси, антидрайв; емотивна або мотиваційна система; пізнаваль­на або гностична система.

Фізіологічні механізми емоційного стану. Механізм і пристосоване значення позитив­них емоцій. Значення емоцій в творчій діяльності мозку.

Тема 2. Умовні рефлекси

Загальна характеристика умовних рефлексів. Роботи І. П. Павлова, Методологічні принципи, що лежать в основі оцінки діяльності мозку: детермінізм (причинність), структурність, єдність аналі­зу і синтезу. Класифікація умовних рефлексів. Екстероцептивні умовні рефлекси. Інтероцептивні умовні рефлекси Характеристика умовних рефлексів за ефекторною ознакою (вегетативні і соматорухові). Натуральні і штучні умовні рефлекси. Умовні рефлекси на прості і складні подраз­ники. Форми умовних рефлексів (наявні та слідові, рефлекси на час, імітаційні (копіюваль­ні). Умовні рефлекси вищого порядку. Екстраполяційний рефлекс. Інструментальні рефлекси (умовні рефлекси II типу).

Тема 3. Локалізація і механізм утворення тимчасових зв’язків

Поняття про тимчасовий зв'язок. Локалізація тимчасових зв'язків. Нейрофізіологічні основи і механізм замикання тим­часового зв'язку. Кірково-підкіркові взаємовідношення при замиканні тимчасового зв'язку. Молекулярні основи пам'яті. Дослідження на безхребетних тваринах. Дослідження, спрямовані на відтворення но­вих форм поведінки у хребетних тварин. Природа активної речовини екстракту моз­ку, що викликає відтворення умовно-рефлек­торної діяльності у тварин-реципієнтів. Гіпотези про механізм замикання тимчасових зв'яз­ків. Ревербераційні механізми утворення умов­ного рефлексу. Гіпотеза про зміни ефективності синапсів при замиканні тимчасового зв'язку. Нейрологія і утворення нових нервових зв'яз­ків у корі мозку. Гіпотеза про структурні зміни синаптичного апарата. Нейронні механізми умовного рефлексу. Жорсткі й нежорсткі системи мозку. Системний (рефлекторний) рівень функціо­нування мозку. Нейрональний рівень функціонування моз­ку. Закономірності закріплення тимчасових зв'язків. Рефлекторна дуга умовного рефлексу та її нейронна структура. Механізми пам’яті: хімічна, структурно-морфологічна, нейропептидна і синтетична теорії.
^

Тема 4. Гальмування умовних рефлексів


Види гальмування: зовнішнє безумовне гальмування (гаснучі, або тимчасо­ві гальма, постійні гальма); позамежне гальмування; внутрішнє (умовне) гальмування (згашувальне, запізнювальне, диференціювальне і умовне). Локалізація внутрішнього гальмування і його механізм.
^

Змістовий модуль ІІ. Особливості психічної діяльності людини


Тема 5. Аналітично-синтетична діяльність головного мозку

Аналізаторні системи організму. Елементарний аналіз і синтез в периферичному кінці аналізаторів та вищий аналіз й синтез в кірковому кінці аналізаторів. Концепція гностичних нейронів. Інформативне значення викликаних потен­ціалів. Специфічна і неспецифічна система. Аналітико-синтетична діяльність мозку в процесі утворення умовних рефлексів. Умовні рефлекси на одночасні комплексні подразники. Умовні рефлекси на послідовні комплексні подразники. Умовні рефлекси на ланцюг подразників. Динамічний стереотип. Умовно-рефлекторне перемикання. Концепція функціональної системи П.К.Анохіна (поняття про аферентний синтез і акцептор дії, прагнення до дії, або рішення).

Тема 6. Типологія і генетика вищої нервової діяльності

Типологічні показники вищої нервової діяльності. Темперамент і характер. Індивідуальні особливості утворення умов­них рефлексів. Показники типологічних від­мінностей у вищій нервовій діяльності (сила збудливих процесів, сила галь­мівних процесів, рухливість нервових процесів). Основні типи нервової системи тварин і людини (жвавий тип, спокійний тип, нестримний тип, слабкий тип). Генотип і фенотип. Визначення типів нервової системи. Питання про успадковування умовних рефлексів. Сигнальні рефлекси.

Тема 7. Філогенетична еволюція умовно-рефлекторної діяльності

Індивідуально набуті форми діяльності у безхре­бетних тварин. Умовнорефлекторні реакції у хребетних тварин. Внутрішнє гальмування і властивості основних нер­вових процесів у різних хребетних тварин. Аналітико-синтетична діяльність мозку різних хребет­них тварин.

Тема 8. Специфічні особливості вищої нервової діяльності людини

Дві сигнальні системи дійсності — специфічна особ­ливість вищої нервової діяльності людини. Фізіологічна характеристика слова як сигналу сиг­налів. Фізіологічна характеристика слова як сигналу сиг­налів. Вища нервова діяльність дітей і підлітків. Особливості умовно-рефлекторної діяльності людини (умовні рефлекси на прості подразники, умовні рефлекси на складні подразники, умовні рефлекси на час, гальмування умовних рефлексів). Взаємодія і нерозривність функціонування двох сигнальних систем. Вибіркова (елективна) іррадіа­ція нервових процесів між двома сигнальними системами. Вибіркове узагальнення у другій сигнальній системі. Взаємоіндукційні відношення між сигнальними системами.

Тема 9. Фізіологічні основи психічної діяльності людини. Сон і сновидіння. Гіпноз і навіювання

Мозок і свідомість. Виникнення свідомості у людини. Сенсорна інформація і свідомість дорослої людини. Сенсорна інформація і свідомість дорослої людини. Методи дослідження психічної діяльності людини.

Види сну. Історія вивчення механізмів сну. Фази повільного і швидкого сну. Кортикальна теорія сну І. П. Павлова. Теорія центрів сну. Сучасні погляди на механізм сну. Сновидіння (психічна діяльність під час сну). Патологічні форми сну (летаргія, нарколепсія, сомнамбулізм та інші). Гіпноз і навіювання. Екстрасенсорні явища.


 1. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань. 1. ^ СТРУКТУРА БІЛЕТУ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯНаціональний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут педагогіки і психології
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Вступне фахове

Галузь знань: 0301соціально-політичні науки випробування

Напрям підготовк/спеціальність: 6.030103 Практична психологія

На базі ОКР: молодший спеціаліст


Екзаменаційний білет № 1

1. Розкрийте предмет і завдання психології як науки.

2. Дайте характеристику взаємозв’язку умовного та безумовного рефлексу.

3. Практичне завдання:
До якої форми поведінки тварин слід віднести наведений нижче приклад?

У заповіднику Асканія-Нова було проведено спостереження над пташенятами страуса. Одне пробило отвір у шкаралупі і виглядало з яйця, друге щойно вилізло з шкаралупи і зіп'ялось на ніжки. Як тільки поблизу було чути шум, перше страусеня завмирало в своїй шкаралупі, а друге – припадало до землі і переставало вору­шитись.


Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ ім. М. П. Драгоманова

Протокол № від « » березня 2014р.

Голова фахової комісі ________________________ /Бондар В. І./

Підпис Прізвище, ім'я, по-батькові

 1. ^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Список літератури до модуля

«Загальна психологія»

 1. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук [та ін.]. – К. : Каравела, 2012.

 2. Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2012.

 3. Варій М.Й. Загальна психологія. 2-ге видання. Підручник. – К. : ЦУЛ, 2009.

 4. Партико Т. Б. Загальна психологія. Академічний курс: Підручник. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2008.

 5. Загальна психологія : хрестоматія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / упоряд. О.В. Скрипченко, І.С. Булах, Л.В. Долинська [та ін.]. – К.: Каравела, 2008.

 6. Козляковський П.А. Загальна психологія: підручник / П.А. Козляковський. - 3-є вид., доп. і перероб. – Миколаїв: Дизайн і поліграфія, 2005.

 7. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. – Х.: Прапор, 2005.

 8. Волошина В.В., Волинська Л.В., Стадницька С.О., Темперук О.В. Загальна психологія: Практикум. – К.: Каравела, 2005.

 9. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004.

 10. Загальна психологія / За загальною редакцією академіка С. Д. Максименка. Підручник. - 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004.

 11. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004.

 12. Немов Р. С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений: в 3 книгах. – 4-е изд. – Кн. 1: Общие основы психологии. – Москва: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2003.

 13. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К.: МАУП, 2001.

 14. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2000.

 15. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – 4-е вид., стереотип. – К.: Либідь, 1999.

 16. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – Санкт-Петербург, 1999.

 17. Основи загальної психології / За ред. С.Д. Максименко. – К.: МО України, 1998.

 18. Столяренко Л.Д. Основи психологии (для студентов вузов). – Ростов-на-Дону, 1997.

 19. Загальна психологія : курс лекцій / О.В. Скрипченко, І.С. Булах, Л.В. Долинська [та ін.]; М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ: НПУ, 1997.

 20. Введение в психологию / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1996.

 21. Основи психології / За ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К., 1995.

 22. Практикум по общей психологии / Под ред. Щербакова А.И. – М., 1990.

 23. Психология: Словарь / Под ред. А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского. – М., 1990.

 24. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989.

 25. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 1988.


Список літератури до модуля

«Фізіологія ВНД»

 1. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность СПб. 2002.

 2. Вартанян И.А. Физиология сенсорных систем. - СПб., 1999.

 3. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность. - М., 1991.

 4. Батуев А.С., Куликов Г.А. Введение в физиологию сенсорных систем. М. 1984.

 5. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. - М., 1988.

 6. Воронин Л.Г. Сравнительная физиология высшей нервной деятельности животных и человека. - М., 1989.

 7. Дьюсбери Д. Поведение животных. - М., 1981.

 8. Мак-Фарленд Д. Поведение животных. - М., 1988.

 9. Механизмы деятельности мозга человека. Нейрофизиология человека. Л., 1988.

 10. Общий курс физиологии человека и животных, ред А.Д. Ноздрачев, М., 1991.

 11. Основы сенсорной физиологии / Под ред. Р. Шмидта. - М., 1984.

 12. Соколова Л.В. Развитие учение о мозге и поведении. - СПб., 1995.

 13. Физиология поведения. Нейрофизиологические закономерности. Рук. по физ. 1986.

 14. Чайченко Г. М., Харченко П.Д. Физиология высшей нервной деятельности. Киев, 1981.

 15. Анохин П.К. Узловые вопросы теории Функциональных систем. М.1980.

 16. Ашмарин И.П. Загадки и откровения биохимии памяти. Л., 1975.

 17. Батуев А.С. Высшие интегративные системы мозга. Л., 1981.

 18. Броун Г.Р., Ильинский О.Б. Физиология электрорецепторов. - Л., 1984.

 19. Вартанян И.А. Звук, слух, мозг. - Л., 1981.

 20. Вартанян И.А. Слуховой анализ сложных звуков. - Л., 1978.

 21. Долин А.С., Долина С.А., Патологии высшей нервной деятельности. - М., 1972.

 22. Кольцова М.М. О формировании высшей нервной деятельности ребенка. - М., 1958.

 23. Костандов Э.А., Функциональная асимметрия мозга и неосознаваемое восприятие. - М., 1983.

 24. Меннинг О. Поведение животных. - М., 1982.

 25. Милнер П. Физиологическая психология. - М., 1979.

 26. Павлов И.П. Полное собрание сочинений т.3, кн.1, 2 М. - Л. 1951.

 27. Руководство по физиологии. Физиология высшей нервной деятельности., ч. 1, 2. М. 1971.

 28. Сеченов И.М. Избранные произведения, т.1, М. 1952.

 29. Сомьен Дж. Кодирование сенсорной информации. - М., 1975.

 30. Сперри Р. Глаз и мозг. - В сб.: Восприятие. Механизмы и модели. - М., 1974.

 31. Тамар Г. Основы сенсорной физиологии. - М., 1976.

 32. Тинберген Н. Поведение животных. - М., 1978.

 33. Трауготт Н.Н., Баллонов Л.Я., Личко А.Е. Очерки физиологии высшей нервной деятельности. - М., 1957.

 34. Уолтер Г. Живой мозг. М. 1966.

 35. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. - М., 1976.

 36. Фирсов Л.А. Поведение антропоидов в природных условиях. Л., 1977.

 37. Хайнд Р. Поведение животных. - М., 1975.

 38. Хорн Г. Память, импринтинг и мозг. - М., 1988.

 39. Физиология человека. Compedium. - СПб., 1996.

 40. Шовен Р. Поведение животных. - М., 1972.


Схожі:

М. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступний іспит з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова проводиться у формі тестування
М. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол iconМ. П. Драгоманова інститут інформатики Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту інформатики нпу ім. М. П. Драгоманова Протокол
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут інформатики Національного...
М. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол iconМ. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології "Рекомендовано" на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу імені М. П. Драгоманова природничо-географічної освіти та протокол

М. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол iconМ. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол
На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну фахову...
М. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол iconМ. П. Драгоманова Фізико-математичний інститут «Затверджено» «Рекомендовано» На засіданні Приймальної комісії Вченою радою нпу імені М. П. Драгоманова Фізико-математичного інституту Протокол
Програму вступних іспитів з фізики укладено на основі чинних програм з фізики для 7-11 класів
М. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол iconМ. П. Драгоманова інженерно-педагогічний інститут «Затверджено» «Рекомендовано» На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інженерно нпу ім. М. П. Драгоманова педагогічного інституту Протокол
Укрїни, іноземних громадян та осіб без громадянства при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»...
М. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол iconМ. П. Драгоманова інститут соціальної роботи та управління Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова Протокол
Теорія соціальної роботи, Технології соціальної роботи, Соціальна робота з різними групами клієнтів
М. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступне випробування з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова призначене для визначення загальних І спеціальних (професійних)...
М. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол iconМ. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова Протокол
Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, тому його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання. Наявна...
М. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол iconМ. П. Драгоманова інститут інформатики «затверджено» «рекомендовано» на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту інформатики нпу імені М. П. Драгоманова Протокол
«Інформатика» в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова у 2014 році: 010102101 «Початкова освіта» (спеціалізація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи