8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка icon

8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка
Скачати 90.86 Kb.
Назва8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка
Дата24.08.2014
Розмір90.86 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

з практичного курсу іноземної мови

При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, “Спеціаліст”


спеціальність 8.02030302 Філологія. Мова та література:

(англійська та українська мови)

Київ 2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У державних документах з вищої освіти наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу. Розв’язання цієї проблеми у сучасних умовах вимагає від вчителя глибокого усвідомлення особистісно-орієнтованої парадигми освіти, творчого підходу до організації навчально-виховного процесу, комп'ютерної грамотності, володіння іноземними мовами. Значення останнього посилюється тим, що входження України у Європейський освітній простір, приєднання до Болонського процесу, інтеграція нашої країни в світову спільноту підвищує попит на знання іноземної мови як засобу передачі інформації в усній і письмовій формах комунікації. За таких умов нагальною проблемою сучасної практики вищої педагогічної освіти є не лише підвищення ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, але й якісного рівня вступних іспитів з іноземної мови на філологічні спеціальності, що дозволяє досягти більш високого рівня конкуренції під час вступу і, як наслідок, вищих результатів навчання і вищої конкурентоспроможності випускників навчального закладу.

Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з іноземної мови.

Метою вступного іспиту є перевірка рівня знань з іноземної мови; засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності (письмової та усної) в рамках літературної норми, основна увага приділяється комунікативному, ситуативному і текстуальному підходам.

^ Абітурієнт повинен:

  • вільно спілкуватися іноземною мовою із додержанням орфоепічних, граматичних, лексичних і стилістичних норм в усній та письмовій формах мовленнєвої діяльності,

  • вести бесіду в різних ситуаціях загального та професійного спрямування, вміти коректно будувати різні типи запитань

  • студент повинен демонструвати практичне володіння мовленням на рівні програмових вимог.


^ ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ

Морфологія

Артикль. Означений, неозначений, його значення та вживання. Відсутність артикля.

Іменник. Однина та множина іменників. Відмінки іменників: загальний та присвійний.

Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

Числівник. Кількісні та порядкові. Прості та десяткові дроби, дати, відсотки.

Займенник. Особові, зворотні, присвійні, вказівні, питальні, неозначені, заперечні.

Дієслово. Особові та неособові форми дієслова. Смислові, допоміжні і напівдопоміжні дієслова. Основні форми дієслова і правила їх утворення. Значення і вживання дієслів: tо be, to have. Модальні дієслова: сan, may, must, should, would. Правильні та неправильні дієслова. Три форми дієслова. Активний стан дієслова. Часи групи Simple (Indefinite): Present, Past, Future. Утворення, вживання, переклад. Показники часу.

^ Часи групи Continuous (Present, Past, Future). Утворення, вживання, переклад. Ознаки часу. Способи вираження майбутнього часу (to be going to, Present, Future Simple, Present Continuous).

Часи групи Perfect (Present, Past, Future). Утворення, вживання, переклад. Показники часу.

^ Часи групи Perfect Continuous (Present, Past, Future). Утворення, вживання, переклад. Ознаки часу.

Пасивний стан дієслів. Утворення, вживання, переклад.

Наказовий спосіб.

^ Узгодження часів. Пряма та непряма мова.

Інфінітив. Інфінітивні комплекси.

Дієприкметник. Дієприкметникові комплекси.

Герундій і віддієслівний іменник. Комплекси з герундієм.

^ Герундій та дієприкметник І. Основні відмінності.

Сполучники, прийменники. Основні випадки вживання.

Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

Дієприкметник. Часи групи Continuous (Present, Past, Future). Утворення, вживання, переклад. Показники часу.

Словотворення. Утворення слів за допомогою суфіксів і префіксів.

Синтаксис

Структура англійського речення. Речення: розповідні, питальні, наказові, окличні.

^ Умовні речення: реальні умовні речення Conditional I (if…), нереальні умовні речення (Conditional II), нереальні умовні речення, що стосуються минулого (Conditional III).

Питальні речення: загальні запитання; спеціальні запитання; запитання до різних членів речення (до підмета і його означення, до присудка, до іменної частини присудка, до прямого додатка, до прийменникового додатка, до означення додатка, до обставини); альтернативні запитання, роз’єднувальні запитання.
^ Структура екзаменаційного випробовування

Вступне випробування складається із двох частин(закритої та відкритої):

Перша частина іспиту(закрита): перевірка і оцінка рівня граматичної компетенції вступників. Написання лексико-граматичного тесту, який охоплює набуті знання з лексики та граматики, сформованими у вступників у результаті вивчення обов’язкової програми з дисципліни «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька,італійська ,іспанська).

Друга частина іспиту(відкрита)

  • читання, вибірковий переклад та передача основного змісту тексту іноземною мовою.

  • ситуативне мовлення, використовуючи непряму мову.

Екзаменатори можуть ставити питання щодо цього виду роботи вступнику.

Система підсумкового оцінювання знань на вступному випробовуванні з іноземної мови.

Розрахунок рейтингових балів за видами контролю

п/п Вид мовленнєвої діяльності Кількість рейтингових балів

1. Лексико-граматичний тест 100.

2. Читання тексту, вибірковий переклад та передача основного змісту тексту іноземною мовою 60.

3. Ситуативне мовлення, використовуючи непряму мову 40.
Зразок завдань до екзаменаційного випробовування (закритої та відкритої частин)
Англійська мова

  1. Закрита частина

Choose the correct item

1. You ________ worry so much, you’ll make yourself ill. 
 A) must  B) shouldn’t  C) can’t 
2. Joe ________ think of a good excuse for being late. 
 A) shouldn’t  B) mustn’t  C) couldn’t 
3. Stella"s _______ be promoted because she works hard. 
 A) allowed to  B) bound to  C) manage to 
4. My mother _________ is in Argentina this week 
 A) , who travels a lot,  B) who travels a lot  C) who travels a lot, 
5. They’re going to stay with their cousins _________ live on a boat. 
 A) -  B) where  C) who 
6. Where are the flowers _________ I sent you? 
 A) where  B) whose  C) - 
7. Leo and Rose left the cinema because the film was 
 A) bored  B) boredom  C) boring 
8. My grandmother _________ living alone so she finds the house very quiet. 
 A) didn’t use to  B) used to  C) isn’t used to 
9. My boss really annoys me because she _________ me to work at the weekends. 
 A) is always asking  B) would ask  C) asked 
10. Maria's got a terrible voice but she _________ at any opportunity. 
 A) is singing  B) would sing  C) has sung 
11. Do you remember when Mum and Dad _____ take us camping and it ______ always rain? 
 A) - / used to  B) are used to / will  C) used to / would 
12. It was only in Australia for a week so he _______ seen a lot. 
 A) shouldn't have  B) couldn’t have  C) might have 
13. Although it was kind, they __________bought us a housewarming present. 
 A) couldn’t have  B) mightn’t have  C) needn’t have 
14. If only I _______ school when I was fifteen, I ______ a lot more money. 
 A) hadn’t left / ’d earn  B) don’t leave / won’t earn  C) left / ’d earn 
15. If I _______a lot of money, I’d retire. 
 A) win  B) won  C) had won

II Відкрита частина

  1. Read, translate and retell the text.

“Oliver Twist” by Charles Dickens

The room in which the boys were fed was a large stone hall, with a copper at one end; out of which the master, dressed in an apron for the purpose, and assisted by one or two women, ladled the gruel at mealtimes. Of this festive composition the boys had one porringer and no more – except on occasions of public rejoicing when he had two ounces and a quarter of bread besides. The bowls never wanted washing. The boys polished them with their spoons again till they shone again; and when they had performed this operation (which never took very long, the spoons being nearly as large as the bowls), they would sit staring at the copper, with such eager eyes, as if they could have devoured the very bricks of which it was composed; employing themselves meanwhile, in sucking their fingers most assiduously, with the view of catching up any stray splashes of gruel that might have been cast thereon. Boys have generally excellent appetites. Oliver Twist and his companions suffered the tortures of slow starvation for three months. At last they got so voracious and wild with hunger, that one boy who was tall for his age, hinted darkly to his companions that unless he had another basin of gruel, he was afraid he might some night happen to eat the boy sleeping next to him, who happened to be a weakly youth of tender age. He had a wild, hungry eye and they implicitly believed him. A council was held; lots were cast for who should walk up to the master after supper that evening and ask for more; and it fell to Oliver Twist.

The evening arrived; the boys took their places. The master, in his cook’s uniform, stationed himself at the copper; his pauper assistants ranged themselves beside him; the gruel was served out; and a long grace was said over short commons. The gruel disappeared; the boys whispered to each other and winked at Oliver; while his next neighbours nudged him. Child as he was, he was desperate with hunger, and reckless with misery. He rose from the table; and advancing to the master, basin and spoon in hand, said, somewhat alarmed at his own temerity,-

“Please, sir, I want some more.”

The master was a fat, healthy man; but he turned very pale. He gazed with stupified astonishment on the small rebel for some seconds; and then clung for support to the copper. The assistants were paralyzed with wonder, the boys with fear.

“What!” said the master at length, in a faint voice.

“Please, sir,” replied Oliver, “I want some more.”

The master aimed a blow at Oliver’s head with the ladle, pinioned him in his arms, and shrieked aloud for the beadle.

  1. Present your conversation with a friend on the following topic: “The husband should bring most of the money in the family” using indirect speech.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Англійська мова: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного та педагогічного факультетів університету, абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів і педагогічних класів / Уклад. Є. В. Євець. - К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. - 42 с.

2. Бонк Н.А. и др. Учебник английского языка. В 2 ч. / Н.А.Бонк, Г.А.Котий, Н.А.Лукьянова. - М.: Высшая школа, 1991. - 639 с.

3. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. - Київ, "Логос", 1997 р. - 352 с.

4. Зеленський П.Г. Англійська мова. Вступникам до вузів. - Київ: Вища школа, 1980. - 272 с.

5. Керножицкая О.А. Английский язык. Задания по грамматике (временные и неличные формы глагола в схемах, таблицах и упражнениях): Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических факультетов. - Киев: Тандем, 1997. - 256 с.

6. Паніна О.А. 435 тем з англійської мови (для школярів, абітурієнтів, студентів і викладачів). - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 576 с.

7. Погожих Г.М., Фищенко Е.П., Ярцева Г.В. 650 тем и разговорных ситуаций по английскому языку с переводом. Информация о всех регионах и городах Украины. 5-11 классы. - Ч. 1 - Харьков: Веста: Издательство «Ранок», 2002. - 560 с.

8. Каверіна В., Бойко В., Жидких Н. 100 тем з англійської усної мови. Видавництво БАО, Донецьк, 1998, - 202 с.

9. Практическая грамматика английского языка / Е.К.Старшинова, М.А.Васильєва и др.; под ред. проф. Т.П. Розендорн. -К.: Пресса Украины, 1994. - 238 с.

10. Тести з англійської мови (підсумкові, випускні, вступні) / Під заг. ред. професора С. Ю. Ніколаєвої. - Київ: Ленвіт, 1995. - 142 с.

11. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьмина В.С. Speak English with pleasure / За ред. Луїзи Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). Вид. 2-ге, виправлене. - X.: Торсінг, 2002. -288 с.

12. Hainer S., Steward B. New first Certificate Masterclass: Student’s book. Oxford: Oxford University Press, 1996.

13. Hainer S., Steward B. New first Certificate Masterclass: Workbook. Oxford: Oxford University Press, 1996.

14. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Ed. Sally Wehmeier. Oxford: Oxford University Press, 2000.

15. Cambridge Learner’s Dictionary. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

16. Side, Richard and Wellman, Guy. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Fully updated for the revised CPE. Harlow: Pearson Education Limited, 2005.

17. Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2001.

18. Vince, Michael. Advanced Language Usage. MACMILLAN: Macmillan Publishers Limited, 2003.

19. Delahunty G.P., Garvey J.J. Language, Grammar and Communication: a course for teachers of English. New York: McGraw-Hill, Inc., 1994.

20. Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Exam Practice Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2002.

21. Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2002.

22. House R., Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: Teacher’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2002.

23. Longman Languaguage Activator. 7th ed. Harlow: Longman Group UK Ltd., 1997.

24. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in Use. Upper-Intermediate and Advanced. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

25. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in Use. Advanced. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

26. McDougal, Littell. English Vocabulary Development. Red Level. Grade 7. – Evanston, Illinois: McDougal, Littell and Company, 1991. – 72 p.

27. McDougal, Littell. English Vocabulary Development. Green Level. Grade 8. – Evanston, Illinois: McDougal, Littell and Company, 1991. – 72 p.

28. O’Dell, Felicity. English Panorama One. Cambridge University Press, 1997.

Схожі:

8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Країнознавства для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська,...
8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка icon8. 0 0 0 2 Філологія. Мова та література: (заочна форма навчання ) Київ 2014 пояснювальна записка
Програму до вступного екзамену з іноземної мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою...
8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка iconТема Виконавець
Напрям підготовки 020303 Філологія (українська, англійська мова та література)٭
8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка icon1. Практичний курс англійської мови
Спеціальність: Філологія (французька, англійська мова та література), Філологія (іспанська, англійська мова та література)
8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка iconРобоча програма з «Історії англійської мови» для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, Мова та література (англійська)

8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка iconРобоча програма з «Лексикології англійської мови» для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, Мова та література (англійська)

8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка iconРобоча програма зі стилістики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська)

8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка iconРобоча програма з "Практичної фонетики англійської мови" для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська)
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
8. 020303 02 Філологія. Мова та література: (англійська та українська мови) Київ 2014 пояснювальна записка iconРобоча програма з " Практичної фонетики англійської мови" для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова І література (англійська)*
Робоча програма з “ Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи