«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано» icon

«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Скачати 370.7 Kb.
Назва«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Сторінка1/3
Дата24.08.2014
Розмір370.7 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА
Інститут інформатики


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні Приймальної комісії

НПУ імені М.П. Драгоманова

Протокол № 7 від «3» березня 2014 р.

Голова Приймальної комісії

_________________ Андрущенко В.П.

«РЕКОМЕНДОВАНО»

Вченою радою Інституту інформатики

Протокол № 4 від «12» лютого 2014 р.

Голова Вченої ради Інституту інформатики
________________ Кудін А.П.ПРОГРАМА

вступного фахового випробування
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст", "Магістр"

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

Галузь знань: 0403 "Системні науки та кібернетика"
Напрям підготовки: 7.04030201, 8.04030201 "Інформатика*"


Київ – 2014
^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вступного екзамену на спеціальність "Інформатика*" для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст", "Магістр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" містить основні й найбільш важливі з теоретичної і практичної точок зору питання інформатики (теоретичні основи інформатики, інформаційно-комунікаційні технології, програмування, комп’ютерні мережі та мережа Інтернет) та методики її навчання (комп’ютерно-орієнтовані системи навчання математики, інформатики, методика навчання інформатики) в обсязі відповідних курсів, які читаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 6.040302 – "Інформатика*" і за спорідненими спеціальностями.

На фаховому випробуванні вступник повинен продемонструвати:

 • глибину знань основних розділів фахових дисциплін;

 • вміння формулювати визначення, доводити теореми;

 • ілюструвати свої відповіді прикладами;

 • встановлювати міжпредметні зв’язки.

Вступники повинні правильно і глибоко розуміти суть матеріалу, запропонованого у білеті; аргументовано відповідати на запитання, доводити теореми, основні твердження (математичні, економічні, фізичні); володіти навичками розв’язування задач з інформаційно-комунікаційних технологій, програмування, методики навчання інформатики тощо.

Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних технологій і програмування. Кожний з білетів містить три запитання.

У білетах передбачено запитання та завдання з інформатичних дисциплін, а також з додаткової дисципліни в залежності від спеціалізації, на яку вступає абітурієнт (математика, економіка, фізика, англійська мова).

Оцінювання знань, умінь і навичок абітурієнтів здійснюється в балах відповідно до вимог кредитно-модульної системи: 90-100 (190-200) балів – "відмінно"; 70-89 (143-188) балів – "добре"; 60-69 (124-141) балів – "задовільно". Оцінка відповіді нижче 60 (124) балів – "незадовільно" (див. табл. 1).

^ Таблиця 1

Шкала оцінювання відповідно до вимог кредитно-модульної системи

^ Нормована стобальна університетська шкала

Стобальна шкала оцінювання УЦОЯО

60

124

61

125

62

127

63

129

64

131

65

133

66

135

67

137

68

139

69

141

70

143

71

145

72

147

73

149

74

151

75

153

76

155

77

157

78

159

79

161

80

163

81

166

82

169

83

172

84

175

85

178

86

181

87

184

88

186

89

188

90

190

91

191

92

192

93

193

94

194

95

195

96

196

97

197

98

198

99

199

100

200^ Таблиця 2

Критерії

оцінювання відповідей абітурієнтів на вступному фаховому випробуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" ("Спеціаліст") зі спеціальності 8.04030201 (7.04030201) "Інформатика*" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" з напряму підготовки 6.040302 "Інформатика*" та споріднених спеціальностей

^ Оцінювання в балах за стобальною шкалою

Оцінювання за шкалою УЦОЯО

Характеристика відповідей абітурієнта

90-100 балів ("відмінно")

190-200 балів

Демонстрація правильного і глибокого розуміння суті питань білету в межах програми бакалавра; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань з фахових дисциплін стосовно вирішення практичних проблем, вільного володіння і адекватного застосування термінології

70-89 балів ("добре")

143-189 балів

Демонстрація правильного і глибокого розуміння суті питань білету в межах програми бакалавра; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань з фахових дисциплін до вирішення практичних проблем, вільного володіння і адекватного застосування термінології, але при цьому допускаються окремі неточності непринципового характеру

60-69 балів ("задовільно")

124-142 балів

Демонстрація правильного розуміння суті питань білету в межах програми бакалавра; уміння застосовувати теоретичні знання з фахових дисциплін до вирішення практичних проблем, якщо при цьому допущено окремі неточності і відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю

1-59 балів

("незадовільно")

100-123 бали

Демонстрація нерозуміння суті матеріалу в цілому


^ ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

1.1. ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ "ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"


 1. Інформація і повідомлення. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Властивості повідомлень. Способи подання повідомлень. Види повідомлень. Неперервні і дискретні повідомлення.

 2. Інформаційні процеси. Поняття про інформаційні процеси. Носії повідомлень. Форми та засоби передавання повідомлень. Опрацювання повідомлень. Кодування повідомлень. Кодування повідомлень у двійковому алфавіті. Універсальність двійкового кодування. Інформаційна діяльність людини. Інформаційні ресурси. Захист даних.

 3. Засоби обчислювальної техніки та історія їх розвитку. Історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристика різних поколінь комп’ютерної техніки. Класифікація комп’ютерної техніки. Основні характеристики персонального комп’ютера.

 4. Системи. Поняття про системи. Матеріальні, абстрактні та змішані системи. Наочне подання складу і структури систем. Поняття про системний аналіз. Систематизація та класифікація. Знакові системи. Мови як знакові системи. Природні та формальні мови. Алгоритмічні мови та мови програмування як приклади формальних мов.

 5. Інформаційна (комп’ютерна) система. Поняття інформаційної (комп’ютерної) системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Функціональна схема та принципи роботи комп’ютера. Структурна схема ПК.

 6. Апаратна складова інформаційної системи. Основні складові апаратного забезпечення комп’ютерних систем, їх функціональне призначення та основні характеристики.

 7. Архітектура комп’ютера. Поняття архітектури комп’ютера. Класична архітектура комп’ютера і принципи фон Неймана. Удосконалення і розвиток внутрішньої структури комп’ютера. Система команд комп’ютера і опрацювання даних за їх допомогою.

 8. Арифметичні основи комп’ютерних систем. Системи числення, що використовуються в комп’ютерних системах. Показник економічності системи. Двійкова система числення, переваги використання двійкової системи числення.

 9. Логічні основи комп’ютерних систем. Алгебра висловлень і комп’ютер. Базові логічні елементи. Комбінаційні схеми та їх побудова. Поняття скінченного автомата. Приклади побудови функціональних схем цифрових автоматів.

 10. Подання (кодування) даних в пам’яті комп’ютера. Структура внутрішньої пам’яті комп’ютера. Біт, байт, машинне слово. Кодування символьних даних в пам’яті комп’ютера. Подання числових даних (цілих та дійсних чисел). Кодування графічних та звукових повідомлень та їх подання у пам’яті комп’ютера. Поняття про архівацію даних. Методи архівації.

 11. Інформаційна складова комп’ютерної системи. Поняття інформаційної складової комп’ютерної системи. Класифікація та призначення програмного забезпечення персонального комп’ютера.

 12. Операційні системи. Призначення і основні функції операційних систем. Основні етапи еволюції операційних систем. Основні компоненти операційних систем. Процеси, ресурси, віртуалізація, переривання. Забезпечення інтерфейсу користувача. Організація файлової системи. Обслуговування файлової структури. Конфігурування системи. Класифікація операційних систем персонального комп’ютера.

 13. Технології опрацювання текстових даних. Кодування текстових даних в комп’ютерній техніці. Формати текстових файлів. Системи опрацювання текстів. Представлення текстових даних в різному вигляді.

 14. Технології опрацювання графічних матеріалів. Комп’ютерна графіка. Колірні моделі. Системи опрацювання графічних образів. Робота в графічному редакторі. Растрова, векторна, фрактальна, тривимірна графіка.

 15. Технології опрацювання таблично поданих даних. Поняття електронних таблиць. Призначення і основні функції табличних процесорів. Діаграми. Засоби табличних процесорів для опрацювання даних.

 16. Бази даних. Моделі даних. Поняття бази даних. Моделі бази даних (ієрархічна, мережева та реляційна). Проектування баз даних. Модель “об’єкт-атрибут-зв’язок”. Опрацювання відношень.

 17. Системи управління базами даних. Етапи проектування бази даних. Приклади систем управління базами даних.

 18. Прикладне програмне забезпечення спеціального призначення. Інструментальні програмні засоби для розв’язування прикладних задач з предметних галузей.

 19. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. Педагогічні програмні засоби, їх класифікація, основні характеристики та призначення.

 20. Локальні комп’ютерні мережі. Однорангові мережі та мережі з виділеним сервером. Топологія локальних комп’ютерних мереж. Принципи роботи в локальних комп’ютерних мережах. Принципи передавання даних в комп’ютерних мережах.

 21. Глобальна мережа Інтернет. Загальні принципи організації. Апаратна, програмна та інформаційна складові глобальної мережі. Основні сервіси глобальної мережі Інтернет. Створення і публікація в мережі Інтернет веб-документів.

 22. Дані. Структури даних (статичні, динамічні). Основні операції над структурами даних.

 23. Інформаційне моделювання. Поняття про моделі та моделювання. Класифікація моделей. Поняття про інформаційні моделі. Способи подання інформаційних моделей.

 24. Математичне моделювання. Основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням комп’ютера. Поняття математичної моделі. Класифікація математичних моделей. Комп’ютерне моделювання. Обчислювальний експеримент.

 25. Алгоритмізація. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи опису алгоритмів. Навчальна алгоритмічна мова. Базові структури алгоритмів. Технологія побудови алгоритму “згори донизу” та структурний підхід до розробки алгоритмів. Технологія структурного програмування.

 26. Обчислювальний експеримент, аналіз похибок. Поняття про обчислювальний експеримент. Точність обчислювального експерименту. Аналіз похибок. Коректність задачі. Числа обумовленості. Приклади погано обумовлених задач. Особливості розв’язування погано обумовлених задач.

 27. Програмування. Основні методології (стилі, парадигми) програмування. Поняття програми. Класифікація мов програмування. Системи програмування, основні функції і компоненти. Інтегровані середовища програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Поняття редактора, транслятора, налагоджувача.

 28. Процедурні мови програмування. Характеристика процедурних мов програмування. Алфавіт. Основні поняття мови: числа, рядки, ідентифікатори, описи, оператори. Структура програми. Основні розділи програми і правила їх опису.

 29. Реалізація структур даних процедурною мовою програмування. Типи даних і засоби їх опису. Структури даних та їх опис. Динамічні структури даних та їх реалізація.

 30. Опис та використання підпрограм. Реалізація базових алгоритмічних структур процедурною мовою програмування. Опис процедур та функцій процедурною мовою програмування. Реалізація рекурсивних алгоритмів процедурною мовою програмування. Модульне програмування та його реалізація в системах процедурного програмування.

 31. Об’єктно-орієнтоване програмування. Поняття об’єкту і класу. Поняття полів, властивостей, методів. Поняття інкапсуляції, наслідування поліморфізму.

 32. Веб-програмування. Основні поняття веб-програмування. Засоби створення веб-документів, веб-сторінок та веб-сайтів. Мови програмування РНР та JavaScript.^ 1.2. ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ "методика навчання інформатики"


 1. Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. Комп’ютерна грамотність та інформаційна культура. Педагогічні функції шкільного курсу інформатики (ШКІ). Особливості ШКІ. Цілі навчання інформатики в школі. Задачі навчання інформатики в школі. Структура ШКІ.

 2. Стандарт шкільної освіти з інформатики. Основні змістові лінії шкільного курсу інформатики. Вимоги до знань і вмінь учнів з інформатики.

 3. Програми курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. Планування навчального процесу з курсу інформатики. Профільне навчання інформатики.

 4. Специфіка навчання інформатики в навчальних закладах різного типу. Училища та технікуми. Гімназії, ліцеї та коледжі різних профілів.

 5. Методична система навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Цілі навчання інформатики. Зміст навчання інформатики. Методи навчання інформатики. Засоби навчання інформатики. Організаційні форми навчання інформатики.

 6. Підручника та посібники з інформатики. Аналіз існуючих шкільних підручників і посібників з інформатики. Методи роботи з підручником.

 7. Загальні питання методики навчання інформатики. Дидактичні принципи навчання інформатики. Формування пізнавального інтересу в процесі навчання інформатики. Роль загальних розумових дій і прийомів розумової діяльності у навчання інформатики. Диференціація навчання інформатики.

 8. Шкільний кабінет інформатики. Комплект навчальної комп’ютерної техніки і вимоги до нього. Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері. Правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі. Програмне забезпечення з курсу інформатики.

 9. Урок інформатики. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку інформатики. Організація і проведення різних типів уроків. Методика проведення практичних робіт з інформатики.

 10. Формування понять, вмінь та навичок. Формування основних понять інформатики. Особливості методики введення нових понять інформатики. Формування інформатичних вмінь і навичок на уроках інформатики.

 11. Задачі з інформатики. Методичний аналіз задач, які розв’язують на уроках інформатики. Методика навчання технологій розв’язування задач з використанням комп’ютера. Методика навчання учнів загальних методів розв’язування задач з інформатики.

 12. Контроль навчальних досягнень учнів на уроках інформатики. Мета і роль контролю навчальних досягнень учнів. Види контролю. Форми, методи і засоби контролю. Перевірка і оцінка результатів навчання інформатики. Методика проведення тематичного контролю з інформатики. Державна підсумкова атестація та її організація.

 13. Інформаційні технології навчання. Поняття інформаційно-комунікаційних технологій та їх використання в навчальному процесі. Педагогічні програмні засоби (ППЗ) з різних предметів та їх класифікація. Приклади використання ППЗ в навчальному процесі.

 14. Позакласна робота з інформатики. Позакласні форми навчання інформатики. Олімпіади з інформатики. Технологія підготовки учнів до участі в олімпіаді з інформатики.

 15. Використання мультимедіа технологій в навчальному процесі.

 16. Використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі.

 17. Реалізація міжпредметних та внутріпредметних зв’язків у процесі навчання інформатики.

 18. Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет у процесі навчання інформатики.

 19. Використання технологій на основі Веб 2.0 у навчальному процесі.

 20. Інноваційні технології навчання інформатики.

 21. Метод проектів і його використання в процесі навчання інформатики.

 22. Дистанційне навчання інформатики та його організація.

 23. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, їх функції та призначення. Поняття і структура комп’ютерно-орієнтованих систем навчання (КОСН). Особливості компонентів комп’ютерно-орієнтованих систем навчання. Навчальні комп’ютерні середовища.


  1   2   3

Схожі:

«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано» iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступний іспит з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова проводиться у формі тестування
«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано» iconМ. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» на засіданні приймальної комісії на засіданні Вченої ради нпу імені М. П. Драгоманова. Інституту природничо-Протокол
Нпу імені М. П. Драгоманова. Інституту природничо-Протокол № від 2011 р географічної освіти та екології
«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано» iconМ. П. Драгоманова інститут інформатики «затверджено» «рекомендовано» на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту інформатики нпу імені М. П. Драгоманова Протокол
«Інформатика» в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова у 2014 році: 010102101 «Початкова освіта» (спеціалізація...
«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано» iconМ. П. Драгоманова інженерно-педагогічний інститут «Затверджено» «Рекомендовано» На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інженерно нпу ім. М. П. Драгоманова педагогічного інституту Протокол
Укрїни, іноземних громадян та осіб без громадянства при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»...
«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано» iconМ. П. Драгоманова вечірній факультет «Затверджено» «Рекомендовано» на засіданні Приймальної комісії Вченою радою нпу імені М. П. Драгоманова вечірнього факультету протокол
...
«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано» iconМ. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол
На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну фахову...
«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано» iconМ. П. Драгоманова Фізико-математичний інститут «Затверджено» «Рекомендовано» На засіданні Приймальної комісії Вченою радою нпу імені М. П. Драгоманова Фізико-математичного інституту Протокол
Програму вступних іспитів з фізики укладено на основі чинних програм з фізики для 7-11 класів
«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано» iconМ. П. Драгоманова вечірній факультет «Затверджено» Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою радою нпу імені М. П. Драгоманова Вечірнього факультету Протокол
Вступні іспити для абітурієнтів вечірнього факультету Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова є формою перевірки...
«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано» iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступне випробування з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова призначене для визначення загальних І спеціальних (професійних)...
«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано» iconМ. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології «Затверджено» «Рекомендовано» на засіданні Приймальної комісії Вченою радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту природничо протокол
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають фізична...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи