Вимоги до оформлення статей icon

Вимоги до оформлення статей
Скачати 61.12 Kb.
НазваВимоги до оформлення статей
Дата14.08.2012
Розмір61.12 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Науковий журнал “Вісник Національного університету” друкує оригінальні наукові статті, які не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях.

Стаття має бути структурована (поділена на розділи з заголовками) і відповідно до вимог ВАК України містити такі елементи (Бюл. ВАК
України. – 2003. – №1. – С. 2):

1) постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-ними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання мети статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки про дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Мова видання − українська.

Максимальний обсяг статті з рисунками, таблицями, літературою, анотаціями – 6 сторінок.

Кожна сторінка повинна бути підписана всіма авторами статті.

Відповідальному секретарю редакційної колегії подають:

1) статтю (2 примірники), надруковану на білому папері формату А4;

2) акт експертизи, завірений печаткою;

3) зовнішню рецензію з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи (без скорочень), завіреною печаткою;

4) реферати українською, російською, англійською мовами;

5) ключові слова українською, російською, англійською мовами;

6) відомості про авторів українською, російською, англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень), службова й електронна адреси, службовий, домашній і мобільний номери телефонів;

7) анотації українською, російською, англійською мовами;

8) індекс УДК з підписом бібліографа-класифікатора і штампом НТБ;

9) список умовних скорочень і позначень;

10) електронний варіант статті з відомостями про авторів, анотаціями, рефератами, ключовими словами.

Статтю набирають у 2 стовпчики (8,25 см кожний) через один міжрядковий інтервал з абзац-ним відступом 3 мм в текстовому редакторі Word for Windows 98 або 2000 шрифтом Times New Roman (кегль 12) у такому порядку:

1) індекс УДК (зліва, зверху);

2) ініціали, прізвища авторів (справа, відступ зверху 6 пт, малі літери, напівжирний),
науковий ступінь, учене звання, посада;

3) назва статті (по центру, відступ зверху
6 пт, великі літери, напівжирний);

4) місце роботи без скорочень (по центру);

5) електронна адреса авторів (по центру);

6) анотації українською, російською, англійською мовами (відступ зверху і знизу 6 пт, курсив);

7) текст статті з заголовками;

8) література до 10 джерел.

На окремій сторінці розмістити (українською, російською, англійською мовами):

1) ім’я, прізвище, науковий ступінь, учене звання (малі літери, напівжирний);

2) назву статті (великі літери, напівжирний);

3) місце роботи без скорочень;

4) електронну адресу;

5) ключові слова (ГОСТ 7.27-80);

6) реферат (ГОСТ 7.9-95).

Відстань між стовпчиками 0,5 см, ліве поле
2 см, праве 2 см, верхнє 3 см, нижнє 3 см.

Абзацний відступ 3 мм.

Відступ заголовків, таблиць, рисунків, формул, від тексту зверху і знизу 3 пт.

Максимальна ширина формул 8 см.

Арабськими цифрами в круглих дужках нумерують тільки ті формули, на які є посилання в тексті. Номери формул вирівнюють за правим краєм. Коли номер не поміщається в рядку, його переносять у наступний і вирівнюють управо.

Розмір позначень фізичних величин повинен відповідати розміру тексту статті.

Позначення величин у формулах розшифровують окремими рядками. Послідовність пояснення буквених позначень має відповідати послідовності розміщення позначень у формулі. Якщо права частина є дробом, то спочатку пояснюють позначення величин, які містяться в чисельнику, в тому самому порядку, що й у формулі, а потім − у знаменнику. Загальна кількість знаків у
індексі має бути мінімальною.

Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці повинні відповідати ДСТУ 3651.1-97.Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation:

1) змінні, латинські літери – Times New Roman,
курсив;

2) функції, цифри, українські літери – Тіmes New Roman, прямий;

3) матриці, вектори – Times New Roman, напівжирний, прямий;

4) грецькі літери, символи – Symbol, прямий.

Хімічні формули набирають прямим шрифтом.

Рисунки виконують у вигляді растрових зображень у форматах TIFF, JPG, BMP (окремий файл).

Рисунки, виконані в графічному редакторі Microsoft Word, повинні бути згруповані.

Елементи зображення повинні бути якісними (300–600 dpi), чорно-білими, товщина ліній 2 пт.

Деталі ілюстрації нумерують арабськими цифрами (кегль 11), починаючи з цифри 1, без пропусків і повторень або за годинниковою стрілкою, або по горизонталі зліва направо, або по вертикалі зверху вниз.

Написи на рисунках заміняють літерами
(кегль 11), а криві позначають цифрами (кегль 11). Усі без винятку позначення роз’яснюють у підписах до рисунків (кегль 10).

На рисунках дозволено залишати україн-ською мовою (кегль 11)позначення проекцій, пояснення до стрілок, межі середовища, написи біля осей координат. Усі написи починають із великої літери (кегль 11). Крапки в кінці не ставлять. Скорочення в написах не допускаються.

Графіки можуть бути виконані з координатною сіткою і без неї. Осі координат градуюють, вказують проміжні числові значення відкладеної величини (кегль 11), символьне позначення (кегль 11) та скорочене позначення одиниці виміру (кегль 11). Між позначенням величини та одиницею її виміру ставлять кому. Цифри (кегль 11) пишуть біля поділок сітки. Нуль, якщо він належить до двох шкал, указують один раз. На осі абсцис символьне позначення та одиницю виміру (кегль 11) ставлять праворуч від останньої цифри, а на осі ординат − над останньою зверху цифрою. Розгорнуте найменування величини, якщо немає буквеного позначення її, пишуть уздовж осі з великої літери (кегль 11) окремим рядком і відділяють від одиниці фізичної величини комою.

Якщо у графіку є кілька шкал по вертикальної чи горизонтальної осі, їх проводять паралельно до основної осі, тобто ліворуч від вертикальної осі та під горизонтальною віссю. Числові значення (кегль 11) пишуть ліворуч від вертикальних осей та нижче горизонтальних.

Усі рисунки повинні мати підписи

Не допускається підписи до рисунків групувати з рисунками.

Таблиці набирають кеглем 11.

У головці таблиці всі тексти повинні бути вирівняні за центром як по горизонталі, так і по вертикалі.

Якщо в боковику таблиці є кілька рядків, а характеристики складаються з одного рядка, то текст характеристики прографці вирівнюють за останнім рядком боковика.

Якщо тексти і боковика, і характеристик
кількарядкові, то текст характеристики у прографці вирівнюють за першим рядком боковика.

Якщо дані прографки складаються із цифр, то їх вирівнюють за розрядами (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т. д.)

Якщо дані прографки складаються з цифр і літер чи лише літер, то їх вирівнюють за центром.

Якщо в комірці є трикрапка або тире, то їх слід центрувати по горизонталі.

Усі таблиці повинні мати заголовки (кегль 11).

Нумераційний заголовок таблиць (курсив, кегль 11) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці (по центру, напівжирний, кегль 11).

Усі рисунки і таблиці повинні мати посилання в
тексті та бути розташовані після них.

У посиланнях не слід повторювати підпис до рисунку чи заголовок таблиці.

Виклад матеріалу має бути без повторів, без дублювання в тексті даних таблиць та їхніх заголовків, рисунків та підписів до них.

У статті потрібно використовувати термінологію, прийняту Державним стандартом. За науковий зміст викладеного матеріалу і термінологію відповідають автори.

Назва статті повинна бути максимально стислим називним реченням (до 8 слів, 2 рядка).

У заголовках не допускаються скорочення та перенесення слів.

Скорочення розшифровують у тексті статті, починаючи з місця, де воно вперше трапляється.

У літературі (до 10 джерел), яка подається в порядку посилання, вказують авторів, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок книги, початкову і кінцеву сторінки статті згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Бібліографічні записи повинні бути пронумеровані й обов’язково мати посилання на джерела в тексті статті в квадратних дужках.

Прізвища та ініціали авторів літературних джерел набирають курсивом. Якщо авторів більше п’яти, вказують перших трьох.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.

Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.
Схожі:

Вимоги до оформлення статей iconПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
move to 0-16332437
Вимоги до оформлення статей iconПублікаці я статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Вимоги до оформлення статей iconПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення текстів статей
У тексті статей слід чітко виділяти постановку задачі, елементи новизни І короткі висновки у відповідності до вимог вак україни до...
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення статей
move to 0-7904319
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення наукових статей студентів удк піб, гр

Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення наукових статей студентів удк піб, гр

Вимоги до оформлення статей iconВимоги до статей у
Вимоги до статей у «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія Педагогічні науки: реалії...
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення статей
Стаття виконується в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 (більш нові версії не допускаються)
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення статей
Стаття виконується в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 (більш нові версії не допускаються)
Вимоги до оформлення статей iconВимоги до оформлення наукових статей
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають зазначеним вище вимогам
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи