Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» icon

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Скачати 195.99 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Дата01.02.2013
Розмір195.99 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор ________________ С.В. Іванов

" 27 " травня 2011 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР

«магістр» за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг»Схвалено на засіданні кафедри

маркетингу

Протокол №16 від 17. 05.2011 р.

Завідувач кафедри

_____ О.П.Сологуб

Схвалено Вченою радою факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності

П Протокол №11 від 25.05.2011 р.

Голова Вченої ради факультету,


декан ________________ О.О.Шеремет


Київ - 2011

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг»

Укладачі програми: д.е.н., проф. Сологуб О.П., к.е.н., доц. Бєлова Т.Г., Крайнюченко О.Ф.


Мета випробування вступників на спеціальність 8.03050701 «Маркетинг» за ОКР «магістр»:

  • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

  • перевірити вміння вступників застосовувати набуті в університеті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначених у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується письмово виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за його якістю.


^ Порядок проведення фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі.

Для проведення цього випробування створюється екзаменаційна комісія на чолі з Головою, до складу якої включаються викладачі, які викладають профільні навчальні дисципліни.

До обов’язків членів комісії входить розробка екзаменаційних білетів, підготовка та контроль за проведенням фахового вступного випробування, перевірка рішень екзаменаційних завдань, виставлення оцінки за конкретне екзаменаційне питання та загальної оцінки за фахове вступне випробування.

Для проведення фахового вступного випробування виділяється аудиторія достатньої місткості, в якій забезпечуються сприятливі умови для плідної самостійної роботи вступника над питаннями екзаменаційних білетів.

Завдання екзаменаційного білету переписуються вступником в спеціальні аркуші, одержані для виконання екзаменаційних завдань.

Зміст фахового вступного випробування розрахований на виконання роботи вступниками протягом 4-х астрономічних годин (240 хвилин). Послідовність відповідей на питання фахового вступного випробування значення не має.

Для виконання фахового вступного випробування вступник може використовувати ручки, олівці, лінійку, калькулятор. Усі інші матеріали, як то законодавчі та нормативні акти, методичні матеріали, довідники, словники, записи, конспекти, тощо, а також засоби мобільного та пейджингового зв’язку, будь-які носії інформації протягом фахового вступного випробування вступнику використовувати суворо забороняється.

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів фахового вступного випробування розглядаються і вирішуються апеляційною комісією.


^ Структура фахового вступного випробування

Для проведення фахового вступного випробування розробляється комплект екзаменаційних білетів.

Зміст білетів комплексного фахового вступного випробування охоплює матеріал профільних навчальних дисциплін в рамках їх програм. Комплект екзаменаційних білетів затверджується Головою приймальної комісії, підписується Головою фахової атестаційної комісії, виготовляється в достатній кількості і зберігається в приймальній комісії в умовах, що виключають передчасне ознайомлення з ними вступників до початку вступного випробування.

Екзаменаційний білет складається з чотирьох пунктів, а саме:

  • 2 теоретичних питання;

  • тестові завдання;

  • практичне завдання.

Перелік дисциплін, що входять до фахового вступного випробування: "Маркетинг"; "Маркетингові дослідження"; "Промисловий маркетинг"; "Маркетинг 2".


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників з дисциплін фахового випробування

для вступу за ОКР «магістра»

зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»


Мета випробування:

  • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

  • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується письмово виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за 5-бальною шкалою від двох до п’яти балів. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі завдання ККЗ (округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення).

«П’ять» балів виставляється вступникові, якщо письмова робота виконана в повному обсязі, при цьому продемонстрував знання матеріалів програм дисциплін: «Маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», «Маркетингові дослідження», досконало оволодів теоретичними знаннями та практичними навичками, чітко та змістовно відповів на питання, підкріпив відповідь фактичними даними та розрахунками.

«Чотири» бали виставляється вступникові, який показав достатні знання теоретичного та практичного матеріалу програм дисциплін: «Маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», «Маркетингові дослідження», без істотних помилок і змістовно відповів на питання екзаменаційного білета та розв’язав задачу.

«Три» бали виставляється вступникові, який в цілому вивчив і засвоїв матеріал, визначений робочими програмами дисциплін«Маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», «Маркетингові дослідження», не повністю відповів на питання екзаменаційного білета, в окремих формулюваннях при розв’язуванні задачі допустив неточність принципового характеру, не додержався послідовності викладання матеріалу екзаменаційного білета.

«Два» бали виставляється вступникові, який поверхово або зовсім не відповів на питання екзаменаційного білета, проявив нерозуміння питань білета, не розв’язав задачу та не підкріпив прикладами теоретичні та методичні положення.


Голова фахової атестаційної комісії О.О.Шеремет

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників з дисциплін фахового випробування

у формі співбесіди

для вступу за ОКР «магістра»

зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»


Мета випробування:

  • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

  • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується усно відповісти на запитання з фахових дисциплін. Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

«Високий» - виставляється вступникові, якщо відповідь дана повному обсязі, при цьому продемонстрував знання матеріалів програм дисциплін: «Маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», «Маркетингові дослідження», показав вільне володіння нормативною базою, чітко та змістовно відповів на питання, підкріпив відповідь прикладами.

«Достатній» - виставляється вступникові, який показав достатні знання теоретичного та практичного матеріалу програм дисциплін: «Маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Маркетинг 2», «Маркетингові дослідження», без істотних помилок і змістовно відповів на питання, продемонстрував орієнтацію в нормативній базі.

«Недостатній» - виставляється вступникові, який поверхово або зовсім не відповів на питання, проявив нерозуміння питань, не підкріпив прикладами теоретичні та методичні положення.


Голова фахової атестаційної комісії О.О.Шеремет


Питання з дисциплін фахового вступного випробування


1. МАРКЕТИНГ


1. Основні поняття (ідеї) маркетингу.

2. Основні функції маркетингу. Модель «4Р».

3. Концепції управління маркетингом, їх характеристика.

4. Організаційна побудова служби маркетингу на підприємстві.

5. Характеристика складових елементів маркетингового мікросередовища.

6. Характеристика складових елементів маркетингового макросередовища.

7. Сутність стратегічного маркетингового планування

8. Місія та цілі фірми, побудова «дерева цілей».

9. Аналіз ринкових можливостей підприємства за допомогою сітки розвитку «товар-ринок».

10. Етапи побудови матриці Бостонської консультативної групи.

11. Стратегії господарського портфеля фірми згідно з матрицею Бостонської консультативної групи.

12. Склад господарського портфеля підприємства. Характеристика стратегічних господарських підрозділів.

13. Характеристика стратегій зростання підприємства

14. Основні напрями інтенсивних можливостей зростання фірми

15. Основні напрями інтеграційних можливостей зростання фірми

16. Основні напрями диверсифікаційних можливостей зростання фірми

17. Чинники, що впливають на спосіб мислення споживача при купівлі товару

18. Характеристика моделі поведінки покупця за Ф.Котлером.

19. Методи виходу на цільовий ринок, їх характеристика.

20. Зміст та цілі позиціювання продукції підприємства на ринку.

21. Цілі та основні принципи сегментування ринку.

22. Характеристика стратегій охоплення ринку.

23. Поняття товару в маркетингу. Маркетингова «цибулина» товару.

24. Основні види класифікації товарів.

25. Призначення життєвого циклу товару та характеристика його стадій.

26. Етапи розроблення нових товарів, їх характеристика.

27. Ринкова атрибутика товару. Марочні позначення.

28. Товарні марки, їх характеристика. Види товарних марок.

29. Упаковка товарів та вимоги, які до неї ставляться.

30. Сутність політики розподілу продукції підприємства.

31. Характеристика каналів розподілу та їх функції.

32. Класифікація каналів розподілу за кількістю рівнів

33. Критерії вибору каналів розподілу щодо кількості рівнів.

34. Характеристика інтенсивності використання каналів розподілу.

35. Критерії вибору посередників.

36. Товарорух, його складові, організація каналів товароруху.


^ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ


37. Визначення маркетингових досліджень та їх роль в прийнятті управлінських рішень

38. Класифікація маркетингових досліджень за різними ознаками

39. Характеристика етапів проведення маркетингових досліджень.

40. Суб’єкти та об’єкти маркетингових досліджень

41. Значущість маркетингової інформації та основні принципи її формування

42. Характеристика складових маркетингової інформаційної системи

43. Класифікаційні ознаки маркетингової інформації

44. Характеристика основних джерел вторинної інформації

45. Первинна та вторинна маркетингова інформація, її характеристика

46. Переваги та недоліки первинної та вторинної маркетингової інформації

47. Характеристика методів збирання первинної маркетингової інформації

48. Опитування: сутність, методи, переваги і недоліки

49. Критерії вибору методу опитування

50. Спостереження: сутність, види, переваги і недоліки

51. Експеримент: сутність, види, переваги і недоліки

52. Імітаційне моделювання та панельне дослідження як методи збирання первинної інформації :сутність, види, переваги і недоліки

53. Умови застосування та типи вибіркового спостереження, його переваги і недоліки

54. Види імовірнісних вибірок

55. Анкета як інструмент маркетингового дослідження, правила її складання

56. Види питань для проведення анкетування

57. Визначення та аналіз ринкової частки конкурентів.

58. Визначення реакції конкурентів на дії, які здійснює фірма

59. Визначення типів конкурентної поведінки підприємства

60.Характеристика складових діагностики цілей і намірів конкурентів

61. Характеристика етапів комплексного аналізу конкурентів

62. Аналіз конкурентоспроможності фірми за показниками маркетингової діяльності

63. Характеристика етапів аналізу конкурентоспроможності продукції за інтегральним показником

64.Дослідження конкурентоспроможності продукції за методом профілю середніх оцінок

65. Аналіз конкурентоспроможності продукції за допомогою побудови багатокутника конкурентоспроможності

66. Дослідження конкурентоспроможності продукції за її якістю, побудова циклограми якості

67. Визначення ставлення споживачів до продукції підприємства за допомогою багатофакторної моделі Фішбейна

68. Характеристика методики проведення SWOT-аналізу.

69. Потенційні сильні і слабкі сторони підприємства, методика їх дослідження

70. Аналіз зовнішніх можливостей підприємства, формування матриці можливостей.

71. Аналіз зовнішніх загроз підприємства, формування матриці загроз.

72. Формування матриці SWOT. Види стратегій

73. Сутність конкуренції, її види

74. Характеристика основних конкурентних ситуацій в галузі і на ринку

75. Дослідження інтенсивності конкуренції на ринку

76. Дослідження п’яти сил конкурентного середовища

77. Ринок: сутність, визначення, класифікаційні ознаки

78. Визначення ринкової частки фірми.

79. Дослідження місткості ринку.


3. МАРКЕТИНГ-2


80. Типи маркетингу в залежності від географічних та геополітичних меж діяльності суб’єктів підприємництва, їхня характеристика, спільні риси та відмінності.

81. Характеристика основних форм міжнародного маркетингу

82. Дві основні концепції міжнародного маркетингу: сутність та принципи.

83. Міжнародне економічне середовище: особливості дослідження, головні чинники.

84. Конкурентне середовище зарубіжних ринків.

85. Вплив ступеню гостроти конкуренції на зовнішніх ринках на міжнародну маркетингову діяльність фірми.

86. Міжнародне політичне середовище як складова частина моніторингу міжнародного маркетингового середовища.

87. Соціально-культурне міжнародне середовище, його складові частини та елементи.

88. Особливості дослідження, чинники та елементи міжнародного правового середовища.

89. Сучасні підходи щодо вибору зарубіжних ринків, їхня сутність, переваги та недоліки.

90. Дискретно-матричний метод оцінки привабливості закордонних ринків.

91.Поняття та сутність міжнародної сегментації.

92. Характеристика існуючих підходів щодо міжнародної сегментації.

93. Характеристика існуючих типів стратегій виходу фірми на зовнішній ринок.

94. Сутність адаптивних та стандартизованих стратегій.

95. Міжнародна товарна політика. Типи товарних стратегій та їх характеристика.

96. Теорія міжнародного життєвого циклу товару Вернона.

97. Склад та характеристика стадій міжнародного ЖЦТ.

98. Основні моделі міжнародного життєвого циклу товару.

99. П’ять стратегій адаптації товару і стимулювання його до зовнішнього ринку.


^ 4. ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ


100. Характерні особливості та сутність промислового маркетингу.

101. Промислові ринки: визначення та основні характеристики.

102. Специфіка попиту на промислові товари.

103. Характеристика організацій-споживачів як суб’єктів промислового маркетингу.

104. Характеристика та класифікація товарів промислового призначення як об’єктів промислового маркетингу.

105. Основи процесу постачання на промисловому ринку.

106. Основні етапи процесу постачання на промисловому ринку, їх характеристика.

107. Створення закупівельних центрів, їх роль у організації процесу постачання на промисловому підприємстві.

108.Особливі риси та склад учасників закупівельних центрів промислових підприємств.

109. Два підходи щодо управління закупівлею матеріалів.

110.Основні типи ситуацій, що потребують прийняття рішення про закупівлю матеріалів на промисловому підприємстві.

111.Критерії прийняття рішень про закупівлю промислових товарів.

112. Характеристика промислових споживачів з маркетингової точки зору.

113. Основні фактори впливу на поведінку організацій-споживачів товарів промислового призначення.

114. Характеристика зовнішніх факторів впливу на поведінку організацій-споживачів.

115. Фактори особливостей організації, що визначають поведінку споживачів товарів виробничо-технічного призначення.

116. Роль міжособових факторів у прийнятті рішення про купівлю товарів промислового призначення.

117. Класифікація ролей членів закупівельного центру у процесі прийняття рішення про купівлю.

118. Фактори індивідуальних особливостей, що визначають поведінку споживачів товарів виробничо-технічного призначення.

119. Фактори, що визначають ймовірність групового прийняття рішення про придбання товарів промислового призначення.

120. Основні критерії відмінностей у моделях поведінки організацій-споживачів.

121. Основні моделі поведінки споживачів на промисловому ринку.

122. Сутність, рівні та специфіка стратегічного планування на промисловому ринку.

123. Характеристика основних етапів процесу стратегічного планування.

124. Характеристика двофакторних моделей аналізу господарського

портфеля промислового підприємства.

125. Характеристика основних різновидів матриці Бостонської консультативної групи.

126. Значення, переваги та недоліки матриці Бостонської консультативної групи, основі її різновиди.

127. Характеристика методу Дібба-Сімкіна.

128. Матриця «Мак-Кінсі» як метод портфельного аналізу у системі стратегічного планування, основні етапи її побудови.

129. Характеристика основних стратегічних зон у матриці «Мак-Кінсі».

130. Основні стратегічні рекомендації щодо результатів аналізу становища СГП за матрицею «Мак-Кінсі».

131. Характеристика маркетингових стратегій за матрицею І.Ансоффа.

132. Формування асортименту продукції промислового підприємства.

133. Методи аналізу асортиментного портфеля підприємства. АВС-аналіз.

134. Методи аналізу асортиментного портфеля підприємства. Рейтинговий аналіз асортименту продукції підприємства.


Перелік питань

для проведення вступного випробування у формі співбесіди


1.Маркетинг


1. Характеристика складових елементів маркетингового мікросередовища.

2. Аналіз ринкових можливостей підприємства за допомогою сітки розвитку «товар-ринок».

3. Етапи побудови матриці Бостонської консультативної групи.

4. Стратегії господарського портфеля фірми згідно з матрицею Бостонської консультативної групи.

5. Склад господарського портфеля підприємства. Характеристика стратегічних господарських підрозділів.

6. Характеристика стратегій зростання підприємства

7. Характеристика моделі поведінки покупця за Ф.Котлером.

8. Цілі та основні принципи сегментування ринку.

9. Призначення життєвого циклу товару та характеристика його стадій.

10. Класифікація каналів розподілу за кількістю рівнів


^ 2. Маркетингові дослідження


11. Характеристика етапів проведення маркетингових досліджень.

12. Первинна та вторинна маркетингова інформація, її характеристика

13. Характеристика методів збирання первинної маркетингової інформації

14. Анкета як інструмент маркетингового дослідження, правила її складання

15. Види питань для проведення анкетування

16. Визначення та аналіз ринкової частки конкурентів.

17. Характеристика етапів комплексного аналізу конкурентів

18. Характеристика етапів аналізу конкурентоспроможності продукції за інтегральним показником

19. Характеристика методики проведення SWOT-аналізу.

20. Характеристика основних конкурентних ситуацій в галузі і на ринку


^ 3. Маркетинг 2 (Міжнародний маркетинг)


21. Характеристика основних форм міжнародного маркетингу

22. Міжнародне економічне середовище: особливості дослідження, головні чинники.

23. Конкурентне середовище зарубіжних ринків.

24. Міжнародне політичне середовище як складова частина моніторингу міжнародного маркетингового середовища.

25. Соціально-культурне міжнародне середовище, його складові частини та елементи.

26. Особливості дослідження, чинники та елементи міжнародного правового середовища.

27. Сучасні підходи щодо вибору зарубіжних ринків, їхня сутність, переваги та недоліки.

28. Характеристика існуючих підходів щодо міжнародної сегментації.

29. Міжнародна товарна політика. Типи товарних стратегій та їх характеристика.

30. Теорія міжнародного життєвого циклу товару Вернона.


^ 4. Промисловий маркетинг


31. Промислові ринки: визначення та основні характеристики.

32. Основи процесу постачання на промисловому ринку.

33. Створення закупівельних центрів, їх роль у організації процесу постачання на промисловому підприємстві.

34. Основні фактори впливу на поведінку організацій-споживачів товарів промислового призначення.

35. Основні моделі поведінки споживачів на промисловому ринку.

36. Характеристика двофакторних моделей аналізу господарського

портфеля промислового підприємства.

37. Характеристика методу Дібба-Сімкіна.

38. Матриця «Мак-Кінсі» як метод портфельного аналізу у системі стратегічного планування, основні етапи її побудови.

39. Формування асортименту продукції промислового підприємства.

40. Методи аналізу асортиментного портфеля підприємства. Рейтинговий аналіз асортименту продукції підприємства.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРА


Основна


1. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс [Текст]: уч.посіб. / Г.Армстронг, Ф. Котлер; пер. з англ. [5-те вид.] – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2007. – 608 с.

2. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия [Текст]: уч. для вузов./ Г.Ассэль ; пер. з англ. – М.: ИНФРА–М, 2001.– 804 с.

3. Балабанова Л. В. Маркетинг [Текст]: підручник / Л.В. Балабанова. – [2-ге вид., переробл. і доп.]. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

4. Бородкіна Н.О. Маркетинг [Текст]: навч. посіб./ Н.О. Бородкіна – К.: Кондор, 2007. – 362с.

5. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підруч. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / С.С. Гаркавенко. – [6-е вид., допов.]. – К.: Лібра, 2008. – 720 с.

6. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: учеб. пособие./ Д . Джоббер; пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

7. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг; пер. с англ. О. Л. Пелявского, пер. с англ. под ред. А. В. Назаренко. – [12-е изд.]. – М.; Киев; С.Пб.: Издательский дом «Вільямс», 2009. – 1072 с.

8. Маркетинг [Текст]: підруч. / [Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Войчак А. В. та ін.]; за наук. ред. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.

9. Маркетинг [Текст]: підруч. / [Старостіна А. О., Гончарова Н. П., Крикавський Є. В. та ін.]; за ред. А.О. Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1071 с.

10. Павленко А.Ф. Маркетинг [Текст]: підручник./ А.Ф.Павленко, А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

11. Примак Т.О. Маркетин. [Текст]: навч.посіб. / Т.О. Примак – К.:МАУП, 2001. – 200 с.

12. Скибінський С. В. Поведінка споживачів у маркетингу [Текст]: навч. посіб. / С. В. Скибінський. – Л. : Вид-во Львівськ. комерц. акад, 2009. – 260 с.

13. Старостіна А.О. Маркетинг [Текст]: навч. посіб./ А.О. Старостіна, О.В. Зозульов. – [3-те вид., перероб.]. – К.: Знання, 2006. – 327 с.

14. Шевченко Л. С. Введение в маркетинг [Текст]: учеб.- практ. пособ. / Л.С. Шевченко. – Х.: Консум, 2000. – 672 с.

15.Энджел Д.Ф. Поведение потребителей [Текст]: ученик/ Д.Ф Энджел, Р.Ф. Блэкуэлл, П.У.Миниар; пер. с англ. – СПб.: Питер КОМ, 1999. – 768 с.


Додаткова

16. Войчак А.В. Маркетингові дослідження [Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

17. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика [Текст]: учеб. / Е. П. Голубков. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Финпресс, 2008. – 496 с.

18. Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка [Текст]: учеб. / С. Дибб, Л. Симкин. – СПб: Питер, 2001. – 249 с.

19. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость [Текст]: учеб. / П. Доль; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.

20.Зозулев А.В. Поведение потребителей [Текст]: учеб. пособие./ А.В. Зозулев. – К.: Знання, 2004. – 364 с.

21. Зозулев А.В. Сегментирование рынка [Текст]: учеб. пособие./ А.В. Зозулев. – Х.: Студцентр, 2003. – 232 с.

22. Зозульов О.В. Ринкове позиціювання: з чого починається створення успішних брендів [Текст]: підруч. / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К.: Знання-Прес, 2004. – 199 с.

23. Зозулев А.В. Маркетинговые исследования : теория, методология, статистика [Текст]: учеб. пособие. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – М. : Рыбари; К. : Знання, 2008. – 643 с. – ( Высшее образование XXI века).

24. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика [Текст]: підруч. / В. Я. Кардаш, О. К. Шафалюк, М. Ю. Антонченко. – [2-е вид., зі змінами]. – К.: КНЕУ, 2009. – 419 с.

25. Келлер К.Л. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом [Текст]: учеб. / К.Л. Келлер; пер. с англ. – [2-е изд.] – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 704 с.

26. Костерин А.Г. Практика сегментирования рынка [Текст]: учеб. пособие./ А.Г. Костерин. – СПб.: Питер, 2002.– 288 с.

27. Крофт М. Дж. Сегментирование рынка [Текст]: учеб. пособие./ М. Дж. Крофт; пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2001. – 128 с.

28. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст]: учеб. / Ж.-Ж. Ламбен; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 800 с.

29. Маркетинговий менеджмент : Навч. посіб. / За ред. Л.В. Балабанової. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 354 с. – (Вища освіта XXI століття ).

30. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: Методология и техника качественных исследований в социальной психологии [Текст]: учеб. пособие./ О.Т.Мельникова. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 272 с.

31.Павленко А.Ф. Теорія і практика маркетингу в Україні [Текст]: навч. посіб. / А.Ф. Павленко. – К.: КНЕУ, 2005. – 584 с.

32. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій [Текст]: навч. посіб. / Т. О. Примак. – К. : Атіка: Ельга-Н, 2009. – 328 с.

33. Ромат Є.В. Основи реклами [Текст]: навч. посіб./ Є.В. Ромат. – Х.: Студцентр, 2006. – 288 с.

34. Скибінський С. В. Поведінка споживачів у маркетингу [Текст]: навч. посіб. / С. В. Скибінський. – Л. : Вид-во Львівськ. комерц. акад, 2009. – 260 с.

35. Траут Дж. Новое позиционирование [Текст]: учеб. / Дж Траут. – СПб.: Питер, 2000. – 192 с.

36. Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование [Текст]: учеб. / Г.Хулей, Д. Сондерс, Н.Пирси ; пер. с англ. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 800 с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
move to 1192-20393
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
move to 1192-20386
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Теплоенергетика " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Теплоенергетика " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Енергомашинобудування " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Тема Суть, завдання, функції та організаційні форми фінансово-економічного контролю
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи