Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302 icon

Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302
Скачати 204.54 Kb.
НазваРобоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302
Дата23.11.2012
Розмір204.54 Kb.
ТипРобоча програма


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра історії України


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор


_________________________

“____” ____________20___р.


РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ


«Історія релігії та церкви в Україні»


напрям підготовки: 0203 «Історія»


для спеціальності 6.020302 «Історія»


спеціалізації «Історія України»


історичний факультет


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2012–2017 рр.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія релігії та церкви в Україні» для студентів за напрямом підготовки «Історія», спеціальністю «Історія »

“___” __________, 20____. - _____ с.


Розробники: Діанова Наталія Миколаївна, к.і.н., доцент, доцент кафедри історії України


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри історії України


Протокол № ___ від “___” ______________ 20__ р.

Завідувач кафедрою історії України _____________________

_______________ (Хмарський В. М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___” __________ 20___ р

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки

(спеціальністю) _______________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол № ___ від “___” ______________ 20__ р.


“___” ______________ 20__ р. Голова ___ (Шабашов А. В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


©____________, 20__

^ 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

Гуманітарна

0203 Історія


Нормативна

Напрям підготовки

6. 020302 Історія

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

бакалавр історії

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й

5-й

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання – реферат


Семестр

Загальна кількість

годин – 61

6-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента –1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

46 год.

18 год.

Практичні, семінарські

- год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

12 год.

12 год.

ІНДЗ: 3 год.

Вид контролю: залік


Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50% : 50%

для заочної форми навчання – 50% : 50%

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Вивчення історії релігії та церкви в Україні є одним із актуальних завдань, які стоять перед сучасними дослідниками. Історія релігії нерозривно пов'язана з загальною історією суспільства. Церква впродовж усього періоду її існування мала безпосередній вплив на життя переважної більшості населення України.

Спеціальний курс “Історія релігії та церкви в Україні ” згідно освітньо-професійної програми вищої освіти, викладається на історичному факультеті на третьому курсі денного відділення для спеціальності “Історія України” та V курсі заочного відділення. Курс студенти вивчають відповідно протягом шостого і дев’ятого семестрів.

Курс охоплює розвиток релігії та церкви в Україні від найдавніших часів і до сьогодення. У зв’язку з цим він спирається на знання студентів із загального курсу історії України.


Мета даного курсу полягає у всебічному висвітленні проблеми становлення та розвитку релігійного і церковного життя в Україні впродовж усієї історії українського суспільства.

Завдання: опрацювати основну джерельну базу та історіографію з даної дисципліни; проаналізувати основні віхи в історії розвитку релігії та церкви на теренах України; розглянути еволюцію релігійних поглядів українського населення та визначити фактори, які вплинули на цей процес; дослідити особливості сучасного становища церкви в Українській державі.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • необхідний комплекс джерел до курсу;

 • історіографічний доробок з проблематики курсу;

 • основні та актуальні проблеми тематики даного курсу;

 • важливі дати та події пов’язані з політичною, та соціальною історією України;

 • найвидатніші персоналії, які визначали хід історичних подій в Україні.

Вміти:

– систематизувати і аналізувати джерельний матеріал курсу;

 • узагальнювати фактичний матеріал, набутий під час лекцій та самостійно опрацьованої літератури до курсу;

 • робити висновки з вивченої теми.


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. РОЗВИТОК РЕЛІГІЇ на Українських землях

(ІХ-ХVІІ ст.)

Тема 1. Дохристиянські вірування та прийняття християнства.

Релігійні вірування та звичаї літописних слов’ян. Політеїзм. Криза язичництва. Виникнення та поширення християнства на Русі. Причини, особливості та наслідки хрещення населення Давньоруської держави. Встановлення митрополії. Розвиток релігійної думки в Київській Русі. Розкол християнської церкви. Причини розриву між візантійською і римською церквами. Наслідки цієї події для Русі.

^ Тема 2. Православна церква в умовах різноконфесійної іноземної влади на українських землях.

Православна церква в період татарської навали. Перенесення Київської митрополії до Володимира над Клязьмою. Міждержавна боротьба за митрополичу кафедру. Утворення Галицької митрополії. Становище церкви в Литовсько-Руській державі. Початок католицького наступу на українське православ’я після Кревської унії (1385 р.). Внутрішній стан православної церкви в період від поділу Київської митрополії до Берестейської унії (1458-1596 рр.).

^ Тема 3. Берестейська унія.

Історичні передумови. Активізація діяльності братського руху та його наслідки. Початок релігійної полеміки. Формування унійних настроїв в середовищі православних ієрархів. Особливості укладання Берестейської унії та її історичне значення.

^ Тема 4. Християнські церкви в Україні у ХVІІ ст.

Уніатська митрополія в першій половині ХVІІ ст. Реформи Й. Рутського та зміцнення греко-католицької церкви. Роль союзу православної церкви і козацтва у відновленні та розвитку церковного життя. Реформи П. Могили. Спроби поєднання греко-католицької та православної церков. Церковно-релігійний чинник у Визвольній війні українського народу середини ХVІІ ст. Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату.

^

Змістовий модуль 2. СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У ХVІІІ–ХІХ ст.
Тема 5. Українська православна церква у ХVІІІ ст.

Українська церква у складі Московського патріархату: перехід від незалежності до втрати самостійності. Занепад авторитету та впливу Київської митрополії. Ліквідація національних особливостей православної церкви. Православна церква та її духовенство за часів імператриці Єлизавети. Антиукраїнська церковна політика Катерини ІІ.

^ Тема 6. Становище української православної церкви у ХІХ ст.

Одержавлення церковної системи. Становище української церкви в умовах самодержавної уніфікації. Офіційна церква і побутова релігійність українського народу.

^ Тема 7. Особливості розвитку релігії та церковного будівництва в Одесі

Етнічна строкатість населення та її вплив на релігійну карту міста. Поліконфесійність Одеси. Розбудова церковних храмів. Принцип релігійного плюралізму у міжконфесійних відносинах.


^ Тема 8. Церква в українських землях під владою Австро-Угорщини

Буковинська церква в умовах австрійської влади. Політика керівництва Буковинської єпархії по відношенню до православних та греко-католиків Галичини.

^ Тема 9. Протестантизм в Україні

Зародження та розвиток євангельсько-баптистського руху на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст. Церква євангельських християн-баптистів у роки радянської влади. Виникнення Ради церков ЄХБ. Активізація баптизму в кінці ХХ ст.

Виникнення та поширення п’ятидесятницьких організацій в Україні. Особливості даної конфесії. Християни євангельської віри (ХЄВ). Утворення Союзу християн віри євангельської в Україні.

Витоки адвентизму та особливості віровчення. Започаткування адвентизму в Україні. Еволюція розвитку адвентистської організації у ХХ ст.

Зародження руху та особливості його розвитку протягом ХХ ст. Репресії проти Свідків Єгови у роки радянської влади. Легалізація конфесії та її сучасний стан.

^ Тема 10. Релігійні вірування етнічних меншин в Україні.

Іудаїзм. Виникнення іудаїзму на землях Київської Русі. Становище іудаїзму в ХІV – ХVІІ ст. Особливості його розвитку в ХІХ ст. Галицька Гаскала. Катастрофа єврейства в період Другої світової війни. Релігійне становище євреїв у другій половині ХХ ст.

Караїмська релігія. Формування караїмського віровчення та його особливості. Поширення та розвиток його на українських землях. Припинення діяльності релігійних громад за часів радянської влади. Процес релігійного відродження в кінці ХХ ст.

Іслам. Поява мусульман на українських землях. Зародження та розвиток ісламу в Криму. Роль мусульманських народів в історії України ХVІ – ХVІІІ ст. Становище мусульман в Російській імперії. Іслам у роки радянської влади. Відродження релігійного життя мусульман в Українській державі.

Вірменська церква в Україні. Історія виникнення. Особливості розвитку. Утворення Вірмено-католицької церкви. Сучасне становище національної Вірменської церкви в Україні.
^

Змістовий модуль 3. РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ У ХХ ст.Тема 11. Процес національно-релігійного відродження на початку ХХ ст.

Православна церква на початку ХХ ст. Церковно-реформаційний рух 1905-1917 рр. Український церковний рух за доби Центральної Ради. Становище православної церкви в Українській державі П. Скоропадського. Церковна політика Директорії і проголошення автокефалії Української православної церкви.

^ Тема 12. Церковне життя в Україні за часів радянської влади.

І Всеукраїнський православний церковний собор і утворення Української автокефальної православної церкви. Церковна політика більшовицького уряду в 20-ті роки. Репресії проти церкви протягом 30-х років. Становище церкви під час Другої світової війни. Післявоєнний розвиток православ’я в Україні (1945-1990).
^

Тема 13. Греко-католицька церква


Стан і тенденції розвитку греко-католицької церкви у першій половині ХХ ст. Львівський собор 1946 р. та його наслідки. Відновлення легітимності діяльності УГКЦ.

^ Тема 14. Релігійне відродження в Україні.

Релігійний чинник у контексті національно-політичного життя України. Відродження Української автокефальної православної церкви. Розкол Української православної церкви, виникнення міжцерковного конфлікту та пошуки шляхів його подолання. Релігійна карта сучасної України. Проблеми релігійного життя. Християнський екуменізм у світлі міжконфесійної ситуації в Україні. Перспективи християнства у ХХІ ст.

^ Тема 15. Релігійне життя української діаспори

Становлення і розвиток греко-католицької церкви в США і Канаді. Греко-католики Європи і Австралії. Українські православні та протестантські церкви в діаспорі.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

<...>


8. Самостійна робота

Самостійна робота студентів зорієнтована, здебільшого, на модульно-рейтингову систему оцінювання знань. Вона є складовим елементом університетської освіти та закономірним продовженням аудиторної роботи викладача і студентів.

Формами самостійної роботи студентів під час опанування даного курсу є: ознайомлення з основною літературою до курсу, обрання теми, складання бібліографії та виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, підготовка до тест-контролю та підсумкового опитування наприкінці курсу.

Організація самостійної роботи студентів передбачається за наступними темами:


9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

<...>


^ 10. Методи навчання


У процесі викладання програми спецкурсу використовувалися різні методи.

1. Метод проблемного викладення. Використовуючи різноманітні джерела й засоби, ставиться проблема, формулюється пізнавальне завдання, а потім, розкривається система доведень. При цьому порівнюються різні точки зору, підходи і способи розв'язання поставленого завдання. Студенти стають ніби свідками і співучасниками наукового пошуку.

2. Евристичний метод. Його суть полягає в організації активного пошуку розв'язання запропонованих викладачем та самостійно сформульованих студентами пізнавальних завдань на основі евристичних програм і вказівок. У даному випадку процес мислення набуває продуктивного характеру і спонукання до пізнання. Такий метод, один з різновидів якого є евристична бесіда, являється перевіреним способом активізації мислення,

3. Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань та короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження й виміри та виконують інші пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної роботи безпосередньо переходять у методи, які реалізують науковий пошук.

Використання зазначених методів дає можливість більш глибоко і всебічно розкрити програму спеціального курсу.


^ 11. Методи контролю

<...>


12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13


30


100


5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5


Т1, Т2 … Т13 – теми змістових модулів

<...>


^ 13. Методичне забезпечення

1. Програми професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності “історія” (для спеціальності “Історія України ”).—Одеса, 2005. – С.75-83.


2. Історія релігії та церкви в Україні. Навчальний посібник до спеціального курсу для студентів історичного факультету. – Частина перша: ІХ-ХІХ ст. – Одеса: Астропринт, 2006. – 104 с.


^ 14. Рекомендована література


Базова

І. Джерела:

1. Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной Консисторией для разбора древних актов. – К., 1871. – Т. 1 – 6.

2. Біблія або Книги святого письма й нового заповіту: з мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена: З нагоди тисячоліття прийняття християнства в Україні – Русі. – [Б. М.]. - Об’єднання біблійних товариств, 1990. – 296 с.

3. Велесова книга. – К., 1995.

4. Іларіон. Слово про Закон і Благодать //Філософська думка. – 1988. – № 4.

5. Летопись по Ипатьевскому списку. – СПб., 1871.

6. Літопис Руський. – К., 1989.

7. Повість врем’яних літ. Літопис. – К., 1990.


ІІ. Основна література: 1. Власовський І. Нарис історії української православної церкви: В 4-х тт. Вид 2-е. - Нью-Йорк; С. Бавид-Брук; К., 1990.

 2. Голубинский Е. В. История русской церкви. – В 2-х тт. – М., 1900 – 1901. – Т. 1-2.

 3. Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992.

 4. Діанова Н. М. Історія релігії та церкви в Україні. Навчальний посібник до спеціального курсу для студентів історичного факультету. Частина перша: ІХ - ХІХ ст. – Одеса, 2006.

 5. Історія православної церкви в Україні: Збірка наукових праць. – К.,1997.

 6. Історія релігії в Україні: У 10-ти тт. / Редкол.: А. Колодний (голова) та інші. – К.: Центр духовної культури, 1996 – 2005.

 7. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. / за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К., 1999.

 8. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів: “Логос”, 1991-2007.

 9. Колодний А. Україна в її релігійних виявах. – Львів: Сполох, 2005.

 10. Макарий, митрополит Московский. История русской церкви. –

В 3-х тт. – С. Пб., 1889.

 1. Огієнко І. І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви. – У 2 Т.: Т. 1-2. – К., 1993.

12. Програми професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності “історія” (для спеціальності “Історія України”).—Одеса, 2005. – С.75-83.

 1. Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996.

 2. Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. – Львів: «Свічадо», 2001.


Допоміжна


До змістового модуля 1:

 1. Акты, относящиеся к истории Львовского братства //Архив Юго-Западной России. – Т. 11. – Ч. 1.

 2. Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе: В 35 т. – Ч. 1. – Т. 4. Акты об унии и состоянии православной церкви с половины ХVІІ века (1648-1798). – К.,1871; Ч. 1. – Т. 5. Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату (1620-1694). – К., 1872.

 3. Боровський Я. Є. Світогляд давніх киян.- К., 1992.

 4. Брайчевский М. Ю. Утверждение христианства на Руси. – К.: Наукова думка, 1989.

 5. Брайчевський М. Ю. Твори. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2004. – Т.1: Суспільно-політичні рухи

 6. Владимир Мономах. Поучения. // Літопис Руський. – К.: Дніпро, 1989.

 7. Власовський І. Нарис історії української православної церкви: В 4-х тт. Вид 2-е. - Нью-Йорк; С. Бавид-Брук; К., 1990. – Т. 2.

 8. Голубинский Е. Е. История русской церкви. – Т. 1-2. От нашествия монголов до митрополита Макария включительно. – М., 1900.

 9. Голубев С. Киевский митрополит Могила и его подвижники. - К., 1883.

 10. Голобуцький П. В., Моісеєнко Н. І., Хижняк З. І. Пепро Могила (1596-1647): Бібліогр. покаж. /НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”; Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. – К., 2003. – 148 с.

 11. Горбаченко Т. Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: Релігієзнавчо-філософський аспект. – К.: Академія, 2001.

 12. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – Т. 1. – С. 496-539, 572-578; К.: Наукова думка, 1992. - Т. 2. - С. 40-44.

 13. Дашкевич Я. Сірійські елементи в релігійному житті України-Русі (ІХ- ХІІІ ст.) // Історія релігії в Україні. – Київ-Львів, 1992.

 14. Житие Феодосия Печерского // Памятники литературы Древней Руси. ХІ – начало ХІІ века. – М., 1978.

 15. Жуковський А. П. Могила й питання єдності церков. – К.: Мистецтво, 1997.

 16. Іларіон, митрополит. Дохристияські вірування українського народу. – К., 1990.

 17. Історія релігії в Україні / за ред. проф. Б. Лобовика. У 10-ти тт. :

Т. 1. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. - К., 1996.

Т. 2: Українське православ’я. / за ред. проф. П. Яроцького. – К., 1997.

Т. 3: Православ’я в Україні. / за ред. А. Колодного, В. Климова. – К., 1999.

 1. Как была крещена Русь / зав. ред. О. А. Белов. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990.

 2. Косик В. Про шляхи розвитку церкви в Україні й Росії (ХІ – ХVІ ст.) // Український історичний журнал. - 1993. - № 2-3.

 3. Крижанівський В. П., Плохій С. М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. Посібник: У 3-х книгах. Кн. 3. Кінець ХVІ – середина ХІХ століття. – К.: Либідь, 1994.

 4. Крисаченко В. С. Україна на сторінках Святого Письма та витяги з першоджерел, що засвідчують процес поширення християнства на теренах України від апостола Андрія до князя Володимира. – К.: Наукова думка, 2000.

 5. Липинський В. К. Релігія і церква в історії України. – К., 1993.

 6. Мних Яков. Память и похвала князю Владимиру // “Крещение Руси” в трудах русских и советских историков. – М., 1988.

 7. Молдован А. М. Слово о Законе и Благодати Иллариона. - К., 1984.

 8. П. Могила: Богослов і церковний діяч. – К., 1997.

 9. Плохий С. Н. Папство и Украина (Политика Римской курии на украинских землях в ХV - ХVІІ вв.). – К., 1989.

 10. Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси Х-ХІІ вв. – С. Пб., 1913.

 11. Раннее христианство / Редк. Витковский Е. В. и др. – М.: АСТ; Харьков: Фалио, 2001. – В 2-х Т.Т.

 12. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М., 2001.

 13. Українська Церква між Сходом і Заходом (За ред. П. Яроцького). – К., 1994.

 14. Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні. – Рим; Нью-Йорк, 1965.

 15. Шевченко В. Православно-католицька полеміка та проблеми унійності в житті Руси-України. – К., 2001.

 16. Юнг К. Г. О психологии восточных религий и философий. – М., 1994.

34. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ-ХVІІІ ст. – К.: Критика, 2002.

До змістового модуля 2:

 1. Адвентисти сьомого дня в Україні (до 110-ї річниці: 1886-1996 рр.). – К., 1996.

 2. Барсов Т. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских постановлений по ведомству православного исповедания. –С.-Пб., 1885.

 3. Болховитинов Е. А. Описание Киево-Софийского собора и киевской иерархии. – К., 1825.

 4. “Вісник єднання”. Видання Союзу ХВЄ п’ятидесятників України.

 5. “Вісник миру”. Орган Церкви адвентистів сьомого дня в Україні.

 6. Власовський І. Нарис історії української православної церкви: В 4-х тт. Вид 2-е. - Нью-Йорк; С. Бавид-Брук; К., 1990. – Т. 3.

 7. Гаспринский, Исмаил-бей. Русское мусульманство. – Симферополь, 1991.
 8. Діанова Н. М. Життя та діяльність архієпископа Херсонського і Таврійського Інокентія (Борисова). // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2005 рік. – Книга 1. – Львів: “Логос”, 2005. – С. 215-221.


 9. Діанова Н. М. Становлення та розвиток християнства в Одесі у першій половині ХІХ ст. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2004 рік. – Книга 1. – Львів: “Логос”, 2004. – С. 228-233.

 10. Історія релігії в Україні: у 10-ти т. //Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. – К.: Центр духовної культури, 1996-1998:

Т. 3: Православ’я в Україні. / за ред. А. Колодного, В. Климова. – К., 1999;

Т. V. – Ч. І., Т. VІ. – Ч. ІІ. – Протестантизм в Україні (за ред. П. Яроцького). К., 2001- 2002.

 1. Еленский В. Иудаизм на Украине. Исторический очерк. –К., 1991.

 2. Єленський В. Є. Сучасний протестантизм: динаміка, процеси, тенденції. – К., 1989.

 3. Кирюшко Н. И. Ислам в Украине: основные этапы истории //Аль Баян. – 1996. – № 1-4.

 4. Крижанівський О. П. Церква в соціально-економічному розвитку Правобережної України. ХVІІІ – перша половина ХІХ ст. – К., 1991.

 5. Крижанівський В. П., Плохій С. М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. Посібник: У 3-х книгах. Кн. 3. Кінець ХVІ – середина ХІХ століття. – К.: Либідь, 1994.

 6. Лиман І. Російська православна церква на півдні України останньої чверті ХVІІІ – середини ХІХ століття. – Запоріжжя, 2004.

 7. Мельник В. Історія протестантизму. Курс лекцій. – К., 1996.

 8. Огієнко І. І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви. – У 2 Т.: Т. 1-2. – К., 1993.

 9. Орлов А. Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 годы. – Одесса: Тип. Шульце, 1885.

 10. Основные положения в учении веры христиан-адвентистов седьмого дня // Из истории церкви. – Калининград, 1993.

 11. Петровский С., протоиерей. Одесский кафедральный Преображенский собор. – Одесса: Фесенко, 1894.

 12. Петросян Эзник. Армянская апостольская святая церковь. – Эчмнадзин, 1996.

 13. Полканов А. И. Крымские караимы (караи – коренной малочисленный тюркский народ Крыма). – Париж, 1995.

 14. Полканов Ю. А. Вероисповедание караимское //Наука и религия. – 1993. - № 9. – С. 32-33.

 15. Сарбей В. Митрополит Євгеній // Київська старовина. – 1993. - № 1.

 16. “Свідки Єгови”. “Вартова башта”. “Пробудись”. Друковані органи Свідків Єгови.

 17. Чеховский В. Киевский митрополит Гавриил Банулеско-Бодони (1799-1803). – К., 1905.

 18. Яроцкий П. Л. Идеология Бруклинского центра и религиозность Свидетелей Иеговы //Современная религиозность: состояние, тенденции. – К., 1987.

 19. Яроцкий П. Л. Эволюция современного иеговизма. – К., 1981.

30. Яроцький П. Л. Український протестантизм учора і сьогодні // Віче. – 1994. - № 11.

До змістового модуля 3:

 1. Андрусишин Б. Церква в Українській державі 1917 – 1920 рр. (доба Директорії УНР). – К., 1997.

 2. Воронін О. Історичний шлях УАПЦ. – Кенсінгтон, 1992.

 3. Дашкевич Я. Україна вчора і нині. – К., 1993.

 4. Іларіон, митрополит. Книга нашого буття на чужині. – Вінніпег, 1956.

 5. Історія релігії в Україні: У 10-ти т. // Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. – К., 1996-2005. – Т. 10. Релігія і церква незалежності України (за ред. проф. А. Колодного). – Дрогобич, 2003.

 6. Єленський В. Державно-церковні взаємовідносини на Україні (1917-1990). – К., 1991.

 7. Львівський церковний собор. Документи і матеріали. – К.: Видання Патріаршого екзарха всієї України митрополита Київського і Галицького, 1984.

 8. Мартирологія українських церков. –

Т. І. Українська Православна Церква. Документи, матеріали. – Торонто, 1987.

Т. ІІ. Українська католицька церква. Документи, матеріали. - Торонто, 1985.

 1. Колодний А. Православ’я в контексті національного відродження України // Православний вісник. – 1998. - № 1-2.

 2. Колодний А. М. Україна в її релігійних виявах. – Львів, 2005.

 3. Колодний А., Здіорук С. Становлення національних церков як складова національного відродження // Релігійна свобода: історичне підгрунтя, правові основи і реалії сьогодення. – К., 1998.

 4. Людина і світ. Щомісячний науково-популярний релігієзнавчий журнал. – 1989-2005 рр.

 5. Митрополит Філарет. – К., 2004.

 6. Пашук А. Українська церква і незалежність України: Монографія. – Львів, 2003.

 7. Пащенко В. Греко-католики в Україні. – Полтава, 2002.

 8. Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початок 1990-х рр. – Полтава, 2005.

 9. Пащенко В. Православ’я в новітній історії України. – Частина ІІ. – Полтава, 2001.

 10. Пащенко В. Православ’я в Україні. Державно-церковні стосунки. – Полтава, 1995.

 11. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості. – Тернопіль, 2002.

 12. Савчук С. В. До взаємин між Українськими православними церквами у вільному світі. – Вінніпег, 1972.

 13. Ульяновський В. Церква в Українській державі 1917 – 1920 рр. (доба Центральної Ради). – К., 1997.

 14. Ульяновський В. Церква в Українській державі 1917 – 1920 рр. (доба Гетьманату П. Скоропадського). – К., 1998.

 15. Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку України. – К., 1999.

 16. Яроцький П. Л. Чотири століття Берестейської унії //Віче. – 1996. – № 11.


15. Інформаційні ресурси


1. Фонди Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова.

2. Інтернет ресурси.


Контрольні Питання

 1. Вірування та звичаї слов’ян. Язичництво.

 2. Виникнення та поширення християнства в Київській Русі.

 3. Причини, особливості та наслідки хрещення Давньоруської держави.

 4. Становище церкви в Київській державі за часів Ярослава Мудрого.

 5. Аналіз твору митрополита Іларіона “Слово про Закон і благодать”.

 6. Причини розколу християнської церкви та його наслідки для Київської Русі.

 7. Православна церква в період татарської навали.

 8. Становище православної церкви в Литовсько-Руській державі.

 9. Криза православної церкви в Речі Посполитій.

 10. Берестейська унія: передумови, особливості укладання, наслідки та історичне значення для України.

 11. Братський рух і його значення.

 12. Уніатська церква в першій половині ХVІІ ст.

 13. Роль союзу православної церкви і козацтва у відновленні та стабілізації церковного життя .

 14. Реформи П. Могили та їх значення для розвитку православної церкви.

 15. Церковно-релігійний чинник у роки Визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

 16. Приєднання Київської митрополії до Московського патріархату та його наслідки для України.

 17. Становище української православної церкви у ХVІІІ ст.

 18. Православна церква в Україні у ХІХ ст.

 19. Національно-церковний рух за доби Центральної Ради.

 20. Розвиток церковного життя в Українській державі П. Скоропадського.

 21. Проголошення Директорією автокефалії української православної церкви.

 22. Церковно-релігійне життя в Україні за часів радянської влади.

 23. Діяльність греко-католицької церкви в Україні в ХХ ст.

 24. Відродження релігійного життя в Україні ( кінець 80-х – 90-ті роки ХХ ст.).

 25. Міжцерковний конфлікт в Україні на сучасному етапі: причини виникнення та пошуки шляхів подолання.

 26. Баптизм: історія виникнення на українських землях та особливості розвитку.

 27. П’ятидесятництво.

 28. Адвентисти сьомого дня.

 29. Свідки Єгови.

 30. Нехристиянські конфесії на теренах України та їх становище на сучасному етапі.

31. Релігійна ситуація в Одесі: історія та сучасність.Схожі:

Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302 iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302 iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020302 «Історія», спеціальністю 0203 «Історія». „3 вересня, 2013 р с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020302 «Історія», спеціальністю 0203 «Історія». „3” вересня,...
Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302 iconПрограма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття спеціальності 06. 020302 «Історія»
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні...
Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302 iconПрограма співбесіди з історії України
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма співбесіди за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття...
Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302 iconПрограма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки»
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні...
Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302 iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302 iconПрограма вступного іспиту назва дисципліни: історія україни шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 020302 «історія»
України, який викладається як окремий самостійний предмет в руслі цивілізаційних підходів до всесвітньої історії. В умовах становлення...
Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302 iconГуманітарні науки
П., Шеретюк В. Історія України. Всесвітня історія. Програма фахового іспиту для вступників до рдгу на здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні...
Робоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302 iconРобоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи