Програма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія icon

Програма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія
Скачати 57.78 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія
Дата14.08.2012
Розмір57.78 Kb.
ТипДокументи

Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи

ОНУ імені І.І.Мечникова


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія

Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі і глухі.

Букви й інші графічні засоби. Український алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.

Склад, Наголос.

Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі.

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних.

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків.

Орфограми. Орфографічна помилка. Принципи української орфографії,

Правила вживання апострофа, м’якого знака. Позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження.

Будова слова, словотвір і орфографія

Спільнокореневі слона і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.

Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-.

Змінювання і творення слів. Основні способи сло­вотворення в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів.

Правопис складних і складноскорочених слів.


Лексикологія і фразеологія

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Од­нозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне зна­чення слів.

Синоніми, антоніми, омоніми.

Загальновживані слова. Діалектні та професійні сло­ва. Стилістична диференціація української лексики. Запозичені слова.

Терміни. Застарілі слова. Неологізми.

Поняття про фразеологізми. Типи фразеологізмів. Джерела української фразеології. Фразеологізми в ролі членів речення.

Морфологія і орфографія

Поняття про самостійні та службові частини мови.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфо­логічні ознаки, синтаксична роль. Назви істот і неістот, загальні і власні назви.

Рід, число, відмінок іменників. Відміни іменників. Невідмінювані іменники. Способи творення іменників.

Правопис відмінкових закінчень іменників.

Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прик­метників, їх утворення, Відмінювання прикметників. Спо­соби творення прикметників.

Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикмет­ників.

Числівник як частина мови: загальне значення, морфо­логічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (власне кількісні, неозначено-кількісні, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені.

Відмінювання кількісних і порядкових числівників.

Правопис числівників.

Займенник як частина мови: загальне значення, мор­фологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займен­ників. Відмінювання займенників.

Правопис займенників.

Дієслово як частина мови: загальне значення, мор­фологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена фор­ма дієслова. Способи дієслова (дійсний, умовний, на­казовий). Види дієслів (доконаний і недоконаний). Часи дієслів. Дієслова І і II дієвідмін. Особа і число. Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Правопис дієслів.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ак­тивні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відміню­вання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.

Безособові дієслівні форми на -но, -то.

Правопис дієприкметників.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот.

Правопис дієприслівників.

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди при­слівників. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення.

Правопис прислівників.

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники.

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Групи сполучників за будовою.

Правопис сполучників разом і окремо.

^ Частка як службова частина мови. Формотворчі, словотворчі та модальні частки.

Написання часток.

Не і ні з різними частинами мови.

Вигук як частина мови.

Правопис вигуків.

Синтаксис і пунктуація

Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження головного слова.

Просте речення. Види речень за метою висловлюван­ня: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні ре­чення. Члени речення (підмет і присудок; додаток, означення, обставини), способи їх вираження та різно­види. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот.

Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при прикладках і порів­няльних зворотах.

Речення двоскладні і односкладні. Різновиди одно­складних речень. Повні неповні речення.

Тире в неповних реченнях.

Однорідні члени речення. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Однорідні й неод­норідні значення.

Розділові знаки при однорідних членах речення.

Звертання і вставні слова (словосполучення, речен­ня). Розділові знаки при них.

Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнювальні).

Розділові знаки при відокремлених членах.

^ Складне речення, його типи. Складносурядне речен­ня. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними.

Розділові знаки в складносурядному і складнопідряд­ному реченнях.

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в
безсполучниковому реченні.

Складне речення з різними видами зв'язку, розділові знаки в ньому.

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.

Відомості про мовлення

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресат (той, до кого звернене усне або писемне мовлення) і адресант (той, хто говорить або пише), мета й умови спілкування, повідомлення (ви­словлювання), його зміст і форма. Тема і основна думка висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяль­ності: говоріння, писання, читання, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, ба­гатство, точність, виразність, доречність, правильність. Мовленнєві помилки.

Етика й етикет спілкування.

Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв'язку речень у тексті.

Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і публіцистичний.

Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

Схожі:

Програма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний педагогічний університет Кафедра української мови Шапошникова І. Гайдученко Г. Сучасна українська літературна мова фонетика І фонологія. Орфоепія. Графіка І орфографія
Шапошникова І., Гайдученко Г. Сучасна українська літературна мова. Фонетика І фонологія. Орфоепія. Графіка І орфографія
Програма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія iconПрограма з української мови та літератури для тих, хто вступає до Національного університету фізичного виховання і спорту України
Таких розділів лінгвістичної науки «українська мова»: фонетика, орфоепія, орфографія, графіка, лексикологія, фразеологія, словотвір,...
Програма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська)
Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія....
Програма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія iconПрограма олімпіади з предмету "українська мова"
Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія Правила вживання слів іншомовного походження, м’якого знака, апострофа. Правопис ненаголошених...
Програма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія icon«затверджую» ректор в. Д. Будак 2013 р. Програма вступного випробування з української мови освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Розробник програми: канд філол наук, доцент кафедри української мови та лінгводидактики Корнієнко І. А
Програма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко «23» лютого 2013 року Кафедра української мови та української літератури програма
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія iconПрограма вступного випробування з сучасної української мови з практикумом Пояснювальна записка Форма проведення
Програму вступних іспитів з української (рідної) мови розроблено на основі Закону України “Про загальну середню освіту” І державного...
Програма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія iconПрограма вступного випробування з сучасної української мови з практикумом Пояснювальна записка Форма проведення
Програму вступних іспитів з української (рідної) мови розроблено на основі Закону України “Про загальну середню освіту” І державного...
Програма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма вступного випробування з української мови фонетика І графіка. Орфоепія І орфографія iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко «23» лютого 2013 року Кафедра української мови та української літератури програма
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи