Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти icon

Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти
Скачати 45.54 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти
Дата15.08.2012
Розмір45.54 Kb.
ТипДокументи


ПРОГРАМА

вступних випробувань зі спеціальності «Облік і аудит» (7.03050901)

для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

на основі базової вищої освіти


«Фінансовий облік-1»

Облік надходження нематеріальних активів

Облік вибуття нематеріальних активів

Облік амортизації нематеріальних активів

Облік модернізації та переоцінки нематеріальних активів.

Формування первісної та балансової вартості основних засобів при купівлі за грошові кошти.

Облік надходження основних засобів

Облік зносу основних засобів

Ремонти та модернізація основних засобів.

Облік вибуття основних засобів

Облік капітального будівництва.

Облік фінансових інвестицій

Облік виробничих запасів

Облік незавершеного виробництва та готової продукції

Облік товарів

Облік векселів отриманих

Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Облік готівкових коштів

Облік грошових коштів на рахунках у банках

Особливості обліку коштів на поточних рахунках в іноземній валюті.

Визнання, види та оцінка дебіторської заборгованості.

Облік оборотних малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Облік розрахунків за авансами виданими.

Облік розрахунків з іншими дебіторами. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

Шляхи надходження запасів на підприємство та їх відображення в бухгалтерському обліку.

Облік розрахунків з підзвітними особами


«Фінансовий облік-2»

Визначення та формування статутного капіталу у ТОВ.

Особливості обліку вилученого капіталу та додаткового капіталу.

Облік резервного капіталу.

Формування та зміни статутного капіталу.

Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Облік розрахунків з оплати праці

Облік розрахунків зі страхування

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Документальне оформлення розрахунків з постачальниками.

Особливості обліку розрахунків з іноземними постачальниками.

Порядок нарахувань та утримань із заробітної плати.

Відпустки: види та порядок нарахування і виплати сум відпускних.

Документальне оформлення розрахунків з оплати праці та страхування.

Облік довгострокових зобов’язань за векселями.

Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями.

Облік короткострокових кредитів.

Облік розрахунків з бюджетом за податками й платежами

Облік витрат за елементами.

Облік довгострокових кредитів.

Облік фінансової оренди.

Облік операційної оренди.

Облік доходів і витрат від операційної діяльності

Облік доходів і витрат від фінансової діяльності

Облік доходів і витрат від надзвичайної діяльності

Визначення і облік фінансових результатів діяльності підприємства


«Управлінський облік»

Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку.

Сутність та приклади витрат періоду та витрат на продукцію.

Система калькулювання витрат по замовленнях.

Система калькулювання витрат по процесах.

Традиційна методологія розподілу накладних витрат.

Процес визначення та списання нерозподілених і зайво розподілених накладних витрат.

Сутність та переваги калькулювання на основі видів діяльності.

Переваги та недоліки системи калькулювання по змінним витратам.

Сутність аналізу "витрати - обсяг - прибуток".

Поняття та розрахунок точки беззбитковості.

Переваги і недоліки бюджетування з "нуля".

Безперервне бюджетування та бюджетування через прирощення.

Склад бюджетів і послідовність їх розробки на підприємстві.


«Облік у зарубіжних країнах»

Облік грошових коштів у зарубіжних країнах.

Облік розрахунків з дебіторами у зарубіжних країнах.

Облік товарно-матеріальних запасів у зарубіжних країнах.

Облік основних засобів у зарубіжних країнах.

Облік природних ресурсів та їх виснаження у зарубіжних країнах.

Облік нематеріальних активів та їх амортизації у зарубіжних країнах.

Облік короткострокових (поточних) зобов’язань у зарубіжних країнах.

Облік зобов’язань по заробітній платі та пов’язаних з нею відрахуваннях у зарубіжних країнах.

Облік пенсійних зобов’язань у зарубіжних країнах.

Облік доходів у зарубіжних країнах.

Облік витрат у зарубіжних країнах.

Облік фінансових результатів у зарубіжних країнах.

Облік власного капіталу в корпораціях у зарубіжних країнах.

Облік розподілу прибутку в корпораціях у зарубіжних країнах.

Основи управлінського обліку у зарубіжних країнах.


«аудит»

Суть, завдання та класифікація аудиту.

Організація аудиторської діяльності в Україні.

Професійна етика аудиторів та контроль якості.

Планування аудиту фінансових звітності.

Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві.

Аудиторський ризик та його складові.

Поняття, види та джерела отримання аудиторських доказів.

Поняття та етапи проведення аудиторської вибірки.

Робоча документація аудитора.

Аудиторський висновок: поняття та види.

Методика аудиту власного капіталу.

Методика аудиту операцій з грошовими коштами.

Методика аудиту операцій з основними засобами.

Методика аудиту операцій з нематеріальними активами.

Методика аудиту операцій з виробничими запасами.

Методика аудиту довгострокових зобов’язань.

Методика аудиту поточних зобов’язань.

Методика аудиту розрахунків з оплати праці.

Методика аудиту операцій з обліку витрат діяльності.

Методика аудиту операцій з обліку доходів.

Методика аудиту фінансових результатів діяльності.

Методика аудиту фінансової звітності.

Схожі:

Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти
Предмет, функції та методи політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук. Макроекономіка І мікроекономіка...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 03050901 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка спеціалістів за спеціальністю "Облік І аудит" здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом "Облік І аудит"
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство» 03040101) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» на основі базової або повної вищої освіти Теорія права І держави
Деідеологізація наукового знання основна задача теорії права І держави на сучасному етапі
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство» 030401)
...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма Фахового вступного випробування на спеціальність 030509 „Облік І аудит ” освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр” Полтава 2012 загальні положення
Підготовка бакалаврів за спеціальністю "Облік І аудит" за скороченим терміном навчання здійснюється на основі базової освіти за напрямом...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма фахових вступних випробувань
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи