Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Сторінка1/4
Дата15.08.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»


Автор: Бефані А.А.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Рецензенти:

Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

^ Санніков А.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

^ Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


напряму підготовки 6.030102 Психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

Соціальна психологія Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102 Психологія


«___»_________ , 2011 - 2012


Розробники: Бефані А.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


^ Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

^ Кількість кредитів - 2

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

Нормативна

Напрям підготовки

6.030102 Психологія

Модулів - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Бакалавр

Рік підготовки:

2-й

Змістових модулів - 2

Семестр

^ Загальна кількість годин - 135

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 4


самостійної роботи

студента 4-

34 год.

Практичні, семінарські

34 год.

Самостійна робота

48 год.

НДЗ: 19 год.

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної й індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -1.0


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Навчальний курс соціальної психології є одним із обов’язкових курсів освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів та магістрів психології. В ньому розглядаються питання, які є базовими для низки дисциплін соціально-психологічного напрямку. До них відносяться: „Психологія управління”, „Психологія сім’ї”, „Етнопсихологія”, „Історична психологія”, „Політична психологія”, „Психологія конфлікту”, „Психологія малої групи”, „Психологія мас”, „Психологія спілкування”, „Психологія ЗМІ”, „Гендерна психологія”, „Психологія релігії”, „Психологія катастроф та екстремальних ситуацій”, „Основи СПT”, „Психологія спорту”.

Програма курсу „Соціальна психологія” побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською Кредитно-Трансферною системою (ECTS).


^ Мета курсу полягає у створенні умов для засвоєння студентами знань щодо соціально-психологічних феноменів, їх закономірностей та механізмів, для вироблення вмінь застосування знань в професійній діяльності, а також для формування готовності студентів самостійно пізнавати, аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки повсякденних життєвих явищ, розуміти себе і соціальний світ.


^ Завдання курсу

 1. Студенти повинні орієнтуватися в складних наукових проблемах вітчизняної та зарубіжної соціальної психології, теоретично реконструювати закономірності соціальної життєдіяльності.

 2. Студенти повинні вміти використовувати методи соціальної психології для дослідження навколишнього світу і для пошуку соціально-психологічних резервів удосконалення діяльності в різних сферах соціальної практики.

 3. Студенти повинні навчитися допомагати людям розуміти один одного, будувати конструктивні взаємовідносини, вирішувати практичні соціальні проблеми.

На засаді успішного вивчення курсу студенти досягнуть не лише когнітивних змін, але й особистісно-емоційних зрушень.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

 • оволодіти поняттями кореляційного та експериментального соціально-психологічного дослідження, його надійності та репрезентативності; знанням закономірностей становлення соціально-психологічної науки, знанням перших соціально-психологічних теорій та вмінням систематизувати і характеризувати наукові напрямки сучасної соціальної психології – американської, європейської та вітчизняної;

 • оволодіти вміннями використовувати наукову методологію для аналізу конкретної дослідницької проблеми, а також для практичної діагностики соціальних організацій;

 • оволодіти поняттями соціально-психологічних властивостей; соціально-психологічної компетентності особистості; когнітивного стилю; ціннісних орієнтацій; соціально-історичного способу життя; соціально-психологічного типу особистості; соціальної настанови; диспозиції; соціального статусу; соціальної ролі; експектації; соціальної ідентичності; диференційованості ідентичності; самоконструювання; Я-наративу; соціальної котегорізації;

 • оволодіти знаннями закономірностей формування та зміни соціальних настанов; впливу соціальної ролі на особистість; знаннями теорій когнітивної відповідності (Фестінгер; Ньюком; Хайдер), диспозиційної концепції регулювання соціальної поведінки особистості (В. Ядов); теорії соціальної ідентичності Г. Теджфела і самокатегорізації Дж. Тернера; концепції „можливої соціальної ідентичності” М. Сіннірелли; теорії соціальних уявлень С. Московічі;

 • оволодіти знаннями соціально-психологічних механізмів формування особистості, формування та зміни соціальних настанов; позитивної Я-концепції; розвитку когнітивного стилю;

 • оволодіти уміннями рефлексувати свої соціально-психологічні властивості, розвивати соціально-психологічну компетентність, удосконалювати стиль виконання головних соціальних ролей, запобігати маніпулятивному впливу на власні настанови.

 • оволодіти поняттями спілкування, комунікативних бар’єрів, комунікацій, інтеракцій, соціальної (міжособистісної) перцепції, соціально-психологічного стереотипу, каузальної атрибуції, міжособистісної атракції, стиля спілкування;

 • оволодіти знаннями закономірностей: комунікативного процесу; побудови стратегії взаємодії, поведінки з надання допомоги; соціального пізнання та міжособистісної перцепції; формування першого враження про людину; атрибутивного процесу, виникнення помилок каузальної атрибуції та помилок міжособистісної перцепції; міжособистісної атракції;

 • оволодіти знаннями соціально-психологічних механізмів стереотипізації, ідентифікації, рефлексії, емпатії; зворотного зв’язку; соціального порівняння; навіювання; переконування;

 • оволодіти знаннями теорій „діадичної взаємодії” Тібо і Келлі та „соціального обміну” Хоманса; теоретичних моделей атрибуції Хайдера, Джоунса і Дейвіса, Келлі; теорії впливу групової ментальності С. Московічі;

 • оволодіти уміннями: використовувати різні знакові системи для обміну інформацією; використовувати конкретні прийоми подолання комунікативних бар’єрів спілкування, в тому числі прийомів структурування інформації та засобів логічної аргументації; застосовувати прийоми ефективного слухання співбесідника; будувати єдину стратегію взаємодії з партнером; адекватно сприймати і розуміти соціальні ситуації взаємодії; прогнозувати розвиток соціальних ситуації; виявляти маніпулятивні ситуації спілкування та виходити з них; коректувати власний стиль спілкування; використовувати в реальному житті і в професійній діяльності теоретичні моделі інтеракції та атрибуції; здійснювати прогноз поведінки інших людей; формувати адекватні судження про людей, перейматися їхніми думками та почуттями; впливати на людей; коректувати власний стиль атрибуції, коректувати власні помилки в процесі соціальної перцепції та каузальної атрибуції; використовувати прийоми виникнення атракції у людей до себе;

 • оволодіти поняттями соціальної групи; малої групи; соціальної позиції, соціального статусу особистості в групі; групових норм та цінностей; соціальної фацилітації; ідеосінкразичного кредиту; конформізму; “огруплення мислення”; групової згуртованості; ціннісно-орієнтаційної єдності групи; лідерства і керівництва; поляризації групи; “зрушення ризику”; групового конфлікту; натовпу; суспільної думки; суспільного настрою; паніки; “базової особистості”; археотипності та ментальності етносу;

 • оволодіти знаннями закономірностей формування згуртованості групи; групового тиску на особистість; прийняття групового рішення; процесу формування натовпу; поведінки індивіда у натовпі; виникнення і розвитку паніки;

 • оволодіти знаннями теорії малої групи і групової динаміки (школа К. Левіна); психоаналітичної теорії розвитку групи Бенніса і Шепарда; психоаналітичної теорії інтерперсональної поведінки Шутца; моделі розвитку групи Стенфорда і Роарка; стратометричної теорії групової активності (школа А.В. Петровського);

 • оволодіти знаннями соціально-психологічних механізмів групоутворення та групової динаміки; прийняття групового рішення; формування натовпу; розвитку паніки; формування національної самосвідомості; формування суспільної думки та суспільного настрою;

 • оволодіти уміннями вимірювати показники групової згуртованості; складати соціально-психологічну характеристику малої групи; використовувати методи виявлення лідерів малої групи; управляти поведінкою людей у натовпі; управляти панікою.


^ 3. Програма навчальної дисципліни: Соціальної психології

Модуль 1 Методологічний вступ до курсу соціальної психології. Соціальна психологія особистості.

^ Тема 1. Предмет, значення і завдання соціальної психології. Історія формування соціально-психологічних ідей (короткий огляд).

Характеристика різних трактувань предмета соціальної психології. Соціальна психологія як наука з „подвійним предметом ”. Структура соціально-психологічних явищ. Місце соціальної психології в системі наукового знання. Практичне значення й задачі соціальної психології на сучасному етапі суспільного розвитку. Соціально-психологічні ідеї в працях античних мислителів і філософів нового часу. Виділення емпіричної соціальної психології та створення перших соціально-психологічних теорій (В. Вундт, Г. Тард, Г. Лебон, Мак-Дауголл). Перші експериментальні дослідження й оформлення соціальної психології в самостійну науку.

Розвиток зарубіжної соціальної психології із другої половини ХХ сторіччя. Основні напрямки західної соціальної психології й їхні теоретичні основи. Європейська критика американської соціальної психології. Постмодерністські теорії.

Внесок радянських і пострадянських психологів у розвиток соціальної психології.

^ Тема 2. Методологічні основи та методи соціальної психології.

Поняття методології наукового дослідження, її багаторівневий характер. Характеристика деяких загальнонаукових принципів у їхньому переломленні до соціальної психології (системності, формалізації, математизації). Специфіка емпіричних даних у соціально-психологічному дослідженні.

Характеристика двох типів соціально-психологічних досліджень - експериментального й кореляційного. Надійність соціально-психологічного дослідження і її основні характеристики. Репрезентативність соціально-психологічного дослідження. Класифікація методів соціально-психологічного дослідження та їх суттєві особливості. Значення правильного співвідношення кількісного і якісного аналізів у соціально-психологічному дослідженні.

Характеристика методів вивчення соціально-психологічної реальності - соціально-психологічного спостереження контент-аналізу методів опросу і експерименту. Методи активного соціально-психологічного навчання.

^ Тема 3. Проблема особистості в соціальній психології. Соціально-психологічні властивості та типологія особистості

Специфіка постановки проблеми особистості в соціальній психології на відміну від загальної психології й соціології. Поняття соціально-психологічних властивостей (якостей) особистості. Класифікація соціально-психологічних властивостей (якостей) особистості. Ціннісні орієнтації як головна соціально-психологічна характеристика особистості. Когнітивна складність і когнітивний стиль особистості. Поняття соціально-психологічної компетентності та соціально-психологічного потенціалу особистості. Поняття «соціально-історичного способу життя» як базове для розгляду соціально-психологічної типології особистості. Характеристика соціально-психологічних типів особистості у вітчизняній і закордонній психології. Соціально-психологічний тренінг як спосіб розвитку соціально-психологічних властивостей особистості.

^ Тема 4. Соціально-психологічні аспекти соціалізації особистості. Проблема соціальної настанови.

Поняття соціалізації особистості в соціальній психології. Етапи й інститути соціалізації. Зміст процесу соціалізації. Фактори й механізми формування позитивної Я-концепції в процесі соціалізації. Концепції соціалізації в закордонній соціальній психології.

Соціальна настанова як переломлення особистістю засвоєного в процесі соціалізації соціального досвіду. Значення загальнопсихологічних категорій «відношення» (В.Н. М’ясищев), «спрямованості» (Божович Л.І.), «особистісного смислу» (А.М. Леонтьєв), теорії настанови Д.Н. Узнадзе для соціальної психології. Багаторівневий характер настановчої регуляції психіки й соціальної поведінки. Диспозиція як фіксована соціальна орієнтація особистості щодо ситуацій, об'єктів і цінностей Диспозиціонна концепція регуляції соціальної поведінки особистості (В. Ядов). Традиції дослідження соціальних настанов у західній психології. Визначення аттитюда, характеристика його функцій і структури. Методи виміру аттитюдів. Перевірка зв'язку лабораторних досліджень аттитюдів з реальною поведінкою (експеримент Лап’єра). Закономірності формування й зміни соціальних настанов. Асимілятивна й контрастна зміна свідомості під впливом настанов. Механізми формування соціальних настанов. Проблема зміни соціальних настанов у дослідженнях закордонних соціальних психологів біхевіористської та когнітивістської орієнтації (Ховланд, Ньюком, Хайдер, Фестингер, Осгуд, Таненбаум). Дослідження закономірностей зміни соціальних настанов у школі К. Левіна. Механізм зміни соціальних настанов під впливом окремих учинків. Практичне значення проблеми зміни соціальних настанов.

^ Тема 5. Рольова поведінка особистості.

Соціальний статус особистості.

Соціальна роль як шаблон, модель поведінки (Дж. Мід, Т. Ньюком). Нормативність рольової поведінки. Поняття «стилю виконання ролі». Співвідношення факторів мінливості й спадкоємності соціальної поведінки. Суперечливий характер співвідношення процесів соціалізації й індивідуалізації. Небезпека деіндивідуалізації особистості як наслідку надмірної адаптації до культури. Експерименти Зімбардо й Мілгрема. Провідне значення особистісного компонента в системі «роль - особистість». Соціальні очікування і їхній вплив на особистість. Закордонні дослідження експектацій (Розенталь і Джекобсон; Брофі й Гуд). Теоретичний аналіз і пояснення суперечливих даних, що належать до «ефекту Пігмаліона» (Харгрівс).

^ Тема 6. Проблема соціальної ідентичності особистості.

Я-концепція особистості як єдність соціальної та персоціальної ідентичностей. Специфіка розуміння „Я” в соціальній психології. Проблематика стабільності та мінливості „Я”. Проблематика „Я” згідно з підходами постмодернізму у соціальній психології (соціальний конструкціонізм К. Гергена, європейські теорії Г. Теджфела та Дж. Тернера, Р. Харре). Структурні компоненти Я-концепції. Тенденція до розгляду традиційного „Я” як процесу та результату самоповествовання (Я-нарратива) у гратах соціальних взаємовідносин (К. Герген, Р. Харре). Проблема „ множинної ідентичності. Концепція можливої соціальної ідентичності ” М. Синнирелли. Поняття диференційованості ідентичності. Криза ідентичності та цінностей в умовах соціальних змін.


Модуль 2. Соціально-психологічні закономірності спілкування. Соціальна психологія груп. Застосування соціально-психологічних знань у різних сферах соціальної практики.

^ Тема 1. Спілкування як соціально-психологічна проблема

Спілкування як логічний центр сучасної психології. Дослідження спілкування в різних системах наукового знання. Специфіка соціально-психологічного підходу до спілкування. Проблема співвідношення спілкування й діяльності і її дискусійний характер. Функції спілкування. Структура процесу спілкування. Єдність комунікативного, інтерактивного й перцептивного компонентів спілкування.

^ Тема 2. Спілкування як комунікативний процес

Аналіз комунікативного процесу та його компонентів.

Комунікативні бар'єри в спілкуванні як механізм контр сугестії.

Запобігання й заперечення авторитету як захист від джерела комунікативного впливу; нерозуміння як захист від змісту повідомлення. Характеристика різних рівнів нерозуміння. Зовнішні й внутрішні бар'єри комунікації. Ефективність комунікації як наслідок спільних зусиль учасників процесу.

Характеристика шляхів і конкретних прийомів подолання комунікативних бар'єрів.

^ Тема 3. Спілкування як інтерактивний процес

Проблема взаємодії людей у соціальній психології. Види інтеракцій. Інтерпретація експериментальних ситуацій «торгу» у біхевіористськи орієнтованій соціальній психології. Теорія «діадичної взаємодії» Тібо і Келлі. Використання Тібо і Келлі математичного апарата теорії ігор для аналізу стратегії партнерів («дилема в'язня»). Теорія «соціального обміну» Хоманса. Проблема інтеракцій у «символічному інтеракціонізмі». Транзактний аналіз спілкування (Перлз, Берн). Класифікація й характеристика соціальних ситуацій взаємодії. Стиль спілкування як основа побудови й розуміння соціальних ситуацій. Соціально-психологічні закономірності поведінки, „що допомагає”. Ситуативні, особистісні й гендерні детермінанти альтруїзму.

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: : Яремчук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Автор: Сапригіна Н. В кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу клінічна психологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія вищої школи
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи