І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум icon

І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум
Скачати 228.7 Kb.
НазваІ. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум
І. І. Мечникова<><><><><>Кафедра соціальної і прикладної психол
Дата15.08.2012
Розмір228.7 Kb.
ТипПрактикум

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Соціально – психологічний практикум»


^ Автор: Дементьєва К.Г., асистент кафедри соціальної і прикладної психології


Рецензенти:

Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології^ Одеського національного університету імені І.І.Мечников

Кириченко О.М.., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


^ Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


^ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

___________________

«___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ


напряму підготовки 6.030102 Психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

Соціально – психологічний практикум. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102 Психологія


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники: Дементьєва К.Г., асистент кафедри соціальної і прикладної психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і практичної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р

^ 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

ECTS – 2,5

Укр. – 1,5

Галузь знань

^ 0301 Соціально-політичні науки

Нормативна

Напрям підготовки

6.030102. Психологія

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

3-й

4-й

Семестр

Загальна кількість годин – 81 година

5-й

7-й

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних – 4


самостійної роботи

студента – 3,4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Бакалавр

Лабораторні

44 год.

14 год.

Самостійна робота

14год.

67 год.

.^ Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,2

для заочної форми навчання ­-0,2

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета курсу « Соціально – психологічний практикум» полягає в осмисленні теоретичного матеріалу, систематизуванні та структуруванні отриманої на лекціях інформації, формуванні понятійного аппарату, необхідного для осмысления основных социально психологічних явищ, отримання практичних навичок в рішенні соціально психологічних проблем, характерних для груп, об’еднань, трудових та інших колективів.


Завдання курсу « Соціально – психологічний практикум»:

1.Створити в студентів мотивацію до практичного оволодіння методами соціально психологічного дослідження.

2. Виробити здатність вибору адекватних методів при проведенні наукових досліджень

3. Формування навичок психологічного аналізу соціальної реальності

4. Розвиток вмінь аналізу своїх соціально – психологічних характеристик і особливостей поведінки.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

1.Механізми самомотивації та організації соціально – психологічних досліджень

2.Основні методи соціально психологічних досліджень

3.Механізми формування навичок психологічного аналізу соціальної реальності

4.Соціально - психологічні характеристики особистості

вміти:

1.Зв’язати теоретичний матеріал з соціально-психологічними явищами повсякденного життя

2. Організувати та проводити науково – дослідницьку роботу використовування методів соціально психологічних досліджень

3. Використовувати аналіз психологічних особливостей соціальної реальності

4.Аналізувати особливості своєї особистості і соціальної поведінки, проводити соціально-психологічну діагностику особистості і групи.


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. «Предмет и методы социальной психологии»

Тема 1.Социально-психологические явления.

Упражнения на выявление специфіки социально – психологических явлений, отличие от общепсихологических. Проблематика социально психологических явлений. Упражнения на определение основних групп социально психологических явлений ( гендерне стереотипы, слухи, паника, эффектореола,стереотипноевосприятиечеловека)

^ Тема 2. Методы социальной – психологии

Классификация методов. Специализированные методы социально психологических исследованиях. Методы обработки и интерпретации данных. Упражнение - выполнение практического задания метода экспертных оценок (разных видов деятельности). Метод тестов в социально психологических исследованиях. Упражнение (Тестовая карта коммуникативной деятельности).

^ Тема 3. Методы опрос, наблюдение, анализ продуктов деятельности, моделирование.

Упражнение исследование продуктов деятельности отдельных индивидов и групп (документы, сочинения, контрольные работы, рисунки и т. п.). Упражнение - моделирование – конструирование модели, которая дает возможность представить, прогнозировать развитие событий( на выбор любое социально психологическое явление). Метод наблюдения (підготовка программы наблюдения).

^ Тема 4. Метод контент анализа

Разработка и практическое применение контент-анализа. Упражнение применения контент – анализа. (Анализ предлагаемого текста).Контент анализ медиа текста. Практическое использование контент анализа ( на примере рассказа «Роман о себе»)

^ Тема 5. Метод эксперимента, метод интервью в социально психологических исследованиях.

Виды интервью. Формы организации интервью. Упражнение проведение интервью с заранее поставленной задачей.

Метод эксперимента в социально психологическом исследовании. Упражнение проведение эксперимента.

^ Змістовий модуль 2. Социальная психология личности. Межличностное взаимодействие. Групповые процессы и феномены.

Тема 6. Социально психологический потенциал личности.

Структура потенциала. Соціальна ідентифікація особистості. Типы личности в нейролингвистическом программировании (упражнения) Типы личности в психогеометрическом подходе (упражнения).

^ Тема 7. Феномені характеристик маліх групп.

Психологические механизмы развития малой группы.

Методи саморозвитку та самоконролю особистості у групі. Взаимодействие индивида и малой группы. Социометрический метод.

^ Тема 8. Групповые процессы и феноменіи Упражнения: принятие решений, групповой пирог, поведение толпы. Обсуждение подходов к определению понятия групповой сплоченности, факторов и показателей групповой сплоченности. Анализ совместимости и процесса формирования групповой сплоченности. (Упражнения).

^ Тема 9. Конформизм. Упражнения: Сила соціального давления. Невидимка на один день.

Тема 10. Соціально психологічні аспекти керування.

Розвиток навичок керування процесами в шрупі. Розрішення практичних ситуацій. Групові види взаємодії.

Тема 11.Социальная среда. Упражнения: преподавательская середа, прохладный социальный климат, середа аудитори колледжа. Среда в мире моды.

^ 4. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

Заочна форма
Усього

у тому числі

Усього

у тому числіл

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Предмет и методы социальной психологии

Тема 1. Социально-психологические явления.


4
1^ Тема 2.Методы социальной – психологии4
1^ Тема 3. Методы опрос, наблюдение, анализ продуктов деятельности, моделирование.4
2^ Тема 4.

Метод контент анализа


4
1^ Тема 5. Метод эксперимента, метод интервью в социально психологических исследованиях.4
1^ Разом за змістовим модулем 1


20
6Модуль 2

^ Змістовий модуль 2. Социальная психология личности. Межличностное взаимодействие. Групповые процессы и феномены.


Тема 6.

Социально психологический потенциал личности..


4
1^ Тема 7.

Феномені характеристик маліх групп.


4
1^ Тема 8.

Групповые процессы и феномени


4
1^ Тема 9.

Конформизм..


4
2Тема 10.

Соціально психологічні аспекти керування.


4
2Тема 11.

Социальная среда.


4
1^ Разом за змістовим модулем 2


24
8^ Усього годин


44
37


14
^ 5. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 1. Социально-психологические явления.

4

2

Тема 2.Методы социальной – психологии


4

3

Тема 3. Методы опрос, наблюдение, анализ продуктов деятельности, моделирование.


4

4

Тема 4.Метод контент анализа

4

5

Тема 5. Метод эксперимента, метод интервью в социально психологических исследованиях.


4

6

Тема 6. Социально психологический потенциал личности..

4

7

Тема 7.Феномені характеристик маліх групп.

4

8

Тема 8.Групповые процессы и феномени

4

9

Тема 9.Конформизм..

4

10

Тема 10.Соціально психологічні аспекти керування.

4

11

Тема 11.Социальная среда.

4
Разом

44


^ 6. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Практическая деятельности соціального психолога

1

2

Социально психологические явления, отражающие закономерности поведения и деятельности людей

1

3

Практическое использование контент анализа ( на примере рассказа «Роман о себе»)

2

4

Искажения в процесах социального восприятия

1

5

Социально психологические особенности исследования гендерных ролей

1

6

Специфика соціально – психологического подхода к пониманиюличности.

1

7

Социально психологические особенности понимания личности

1

8

Влияние первых впечатлений на социальное взаимодействие

1

9

Специфика психологических особенностей социальной среды

2

10

Конформизм и конформное поведение

2

11

Аффилиация, аттракция и любовь.

1
Разом

11


^ 7. Методи навчання

Провідна форма навчання – дискусія, розбір конкретних ситуацій. За характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково – пошуковий метод. Активні методи навчання.


^ 8. Методи контролю

Поточний ( тестові завдання), та підсумковий контроль (залік)


9. Розподіл балів, які отримують студенти

^ Поточне тестування та самостійна робота

сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

^ ТІ - Т5

Тестові завдання

Т6 - Т11

Тестові завдання
45

55

100^ Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

82-89

B

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


^ 11. Рекомендована література


Базова

 1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М:Аспект Пресс, 1998. – 376с.

 2. Битянова М.Р. Социальная психология; наука, практика и образ міслей: Учебное пособие. – М.: ЄКСМО-ПРЕСС, 2001. – 576с.

 3. Методі социальной психологи / Подред.Е.С. Кузьмина, В.Е.Семенова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977

 4. Методы социальной психологи / Подред.Е.С.Кузьмина, В.Е. Семенова. – Л.: Изд – во ЛГУ, 1977.

 5. Методы соціально-психологического исследования: Учебное пособие для вузов/ Под ред.. Т.В. Фоломеевой. – Кемерово: Юнити, 2002. – 277 с.

Допоміжна

 1. Анализ содержания текста и его применение в психологии / В. Д. Грачин – М., 2004. – 206 с.

 2. Андреева Г.М.,Богомолова Н.Н., Петровская Л.А.Зарубежная социальная психология хх столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.- 286 с.

 3. Андреева Г.М.Психология социального познания: Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 287 с.

 4. Анисимов О. С. Индивид, субъект и личность в контексте целостности человека / Анисимов О. С. // Мир психологи. – 2007. – № 1 (49). – С. 31-44.

 5. Асмолов А. Г. Принципы исследования смысловых образований личности / Асмолов А. Г., Насиновская Е. Е., Басина Е. З. // Развитие эргономики в системе дизайна: [Тезисы докладов Всесоюзной конференции]. – Боржоми, 1979. – С. 219-224 с.

 6. Афанасьева О. В. Творчество: свобода и необходимость: (Сущность творчества. Пути повышения творческой активности): [Монография] / Афанасьева О. В. – М. : Юрид .ин-т МВД Рос.Ф., 1995. – 105 с.

 7. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 301 с.

 8. Богомолова Н.Н., Стефаненко Т.Г. Контент – анализ. Спецпрактикум по социальной психологии. – М.:Изд-во МГУ, 1992.

 9. Егорычева И.Д. Самоотношение, самореализация, самоактуализация как феномены, определяющие способность человеческого роста-развития / И. Д. Егорычева // Мир психологии. – 2005. – № 3 (43). – С. 11-32.

 10. Карпинский К. В. Опросник смысложизненного кризиса: монография / К. В. Карпинский. – Гродно : ГрГУ, 2008. – 108 с.

 11. Карпинский К. В. Человек как субъект жизни / Карпинский К. В. – Гродно : ГрГУ, 2002. – 280 с.

 12. Коллектив. Личность.Общение: Словарь соціально – психологических понятий \ Под ред.Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. – Л.:Лениздат, 1987. – 143с.

 13. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. – М.: смысл. СПб.: Питер, 2005. – 277 с.

 14. Ларцев В. С. Социальные и культурные детерминанты формирования личности. Монография / Ларцев В. С. – К. : Принт-Экспресс, 2002. – 430 с.

 15. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М.: Наука, 1984. – 444 с.

 16. Маерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1998. – 684 с.

 17. Мельникова О.Г. Качественные методы и решения практических соціально психологических задач // Введение в практическую социальную психологію. – М.:Наука, 1994

 18. Общение и оптимизация совместной деятельности \ Под ред.Г.М. Андреевой и Я. Яноушека. – М.: Изд – во МГУ, 1987. – 301 с.

 19. ПайнсЭ., Маслач К. Практикум по социальной психологи \ Пер. С англ.. – СПб.: Питер, 2000. – 522 с.

 20. Подшивалкина В. И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики / Подшивалкина В. И. – Кишинев, 1997. – 352 с.

 21. Практикум по социальной психологи. \ Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: Питер, 2008. – 256с.

 22. Психологія соціального впливу. Навчальний посібник. Москаленко В.В.

 23. Робер М.А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. – М.:Прогресс, 1988. – 255с.

 24. Росс Л., Нисбет Р. Человек и ситуація. – М.:аспект Пресс, 1999. – 429 с.

 25. Савранский И. Л. Психологические проблемы художественного творчества и восприятия художественного произведения / И. Л. Савранский // Психологический журнал. – 1987. – № 2. – С. 136-145.

 26. Семенов В.Е. Метод изучения документов в социально-психологических исследованиях.- Л.: Изд – во ЛГУ, 1983. – 104 с. – Гл.1.

 27. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 1999. – 203с. – Гл.3, с. 186-187.

 28. Социальная психология в трудах отечественных психологов \ Сост. А.Свенцицкий. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с.

 29. Социальная психология личности в вопросах и ответах / Под ред.. В.А. Лабунской. – М.: Гардарика, 1999. – 359 с.

 30. Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология. Программа. Методы. – М.: Наука, 1972. 2-е узд., 1988

 31. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: «Добросвет» 2001. – 596с.

12. Інформаційні ресурси


http://testme.org.ua./glossary/detali /902

www.yapsy.ru и др. електронні версії книг, статей, сайти


Схожі:

І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум iconІ. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи»
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум iconІ. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Практикум з загальної психології»
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу основи соціально-психологічного тренінгу
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Основи соціально-психологічного тренінгу»
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Автор: Сапригіна Н. В кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи