Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 410.36 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка1/3
Дата15.08.2012
Розмір410.36 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

4.1. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «^ Основи психологічного консультування»


Автор: Гусакова М. П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.


Рецензенти:

Цільмак О.М., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ

Бефані А.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології одеського національного університету імені І.І.Мечникова


^ Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


^ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


4.1. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ


напряму підготовки 6.030102. Психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

4.1.Основи психологічного консультування. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030102. Психологія.


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники: Гусакова М^ . П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психологі.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

^ 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

^ Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – ECTS - 3

Укр. - 2

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

^ За вибором

Напрям підготовки

6.030102. Психологія

Модулів -2

Рік підготовки:

^ Змістових модулів - 3

3-й

4-й

Семестр

^ Загальна кількість годин - 108

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


бакалавр

6-й

8-й

Лекції

^ Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 3,3


самостійної роботи

студента - 2, 6

36 год.

12 год.

Лабораторні

24 год.

8 год.

^ Самостійна робота

48 год.

88 год.

Вид контролю: екзаменПримітка.

^ Співвідношення кількості годин аудиторних до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 5/4

для заочної форми навчання - 1/4,4

2. Мета та завдання навчальної дисципліни


^ Мета курсу «Основи психологічного консультування» полягає у створенні умов для засвоєння студентами цілісної системи знань на основі наукового підходу до практики психологічного консультування; в ознайомленні з основними параметрами процесу консультування: умовами, структурою, динамікою, чинниками, що впливають на характер протікання консультативного процесу, ефектами і результатами; у придбання базових умінь і навичок, необхідних консультантові в практичній діяльності; у формуванні та розвитку професійно та особистістно важливих якостей майбутніх фахівців.

^ Завдання курсу «Основи психологічного консультування»:

 1. Знайомство з основними теоретичними уявленнями про психологічне консультування і оволодіння понятійним і термінологічним апаратом дисципліни;

 2. Формування уявлень про клієнта консультації, адекватних науковим психологічним знанням;

 3. Знайомство з професійними вимогами, що висуваються консультанту;

 4. Вивчення основних методів, прийомів і технік психологічного консультування;

 5. Вивчення форм і видів цілеспрямованого психологічного впливу в психологічному консультуванні;

 6. Ознайомлення з методом і навичками ведення консультативної бесіди;

 7. Розвиток і поглиблення навичок рефлексівного аналізу (в т.ч. консультативної бесіди).


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • Методологічні і теоретичні засади психологічної практики.

 • Основні принципи консультування.

 • Перспективні цілі і завдання консультування.

 • Динаміку і структуру консультативного процесу: етапи і стадії.

 • Основні ефекти і феномени консультування.

 • Типові помилки консультанта.

 • Особливості консультування: дітей і підлітків.

 • Особливості консультування: групового і сімейного.

 • Основні ідеї, поняття і методи, застосовані в психоаналітичному, поведінковому і гуманістичному консультуванні.

 • Основи професійної етики.

Вміти:

 • Проводити і аналізувати консультативну бесіду.

 • Володіти навичками (вербальними і невербальними) підтримки контакту. Використовувати в бесіді базові навички - активного слухання.

 • Володіти технікою отримання і аналізу інформації в консультуванні.

 • Висувати гіпотези про характер проблем клієнта.

 • Аналізувати приклади прояву терапевтичних ефектів в консультуванні.

 • Аналізувати тексти із списку літератури.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Методолого-теоретичні аспекти консультування

Тема 1. Вступ в предмет

Методологічні основи психологічної практики. «Філософія практики» Виготського Л.С. Розподіл між практичною психологією та психологічною практикою. Психологічна теорія і практика. Академічна і психотехнічна теорія. Об’єднання позицій психолога-практика та психолога-дослідника у психотехничній парадигмі психології. Класифікація форм психопрактик від манипулювання до майєвтики.

Сутність і специфіка консультативної роботи психолога. Порівняльний аналіз різних допомагаючих професій. Визначення психотерапевтичного досвіду як сутності будь-лякої терапії. Основні суттєві та процедурні відмінності психологічного консультування від психотерапії і психокрекції. Характер психологічної проблематики і області використання консультування.

Введення поняття діалогу як методологічної підстави психологічної практики. Розуміння діалогу Бахтіним М.М.: голос, Інший, поліфонія, вчинок. Проблема внутрішнього діалогизма особистості. Принцип діалогичності свідомості як основа розробки психотехнічного методу дослідження і консультування особистості.

^ Тема 2. Психологічне консультування в культурному контексті психологічної допомоги

Консультування в социо-культурному контексті психологічної допомоги: визначення, традиції, психологічна допомога як соціальний інститут, проблематика. Витоки допомагаючої діяльності. Відмінність психологічної допомоги від інших форм допомагаючої діяльності. Характер і вміст проблем, що вимагають психологічної допомоги. Історичне коріння психотерапевтичної культури: шаманські практики, містичні вчення, карнавал, релігійні вчення, гіпноз.

Цілі, завдання і форми психологічного консультування. Основні принципи консультування. Перспективні цілі і завдання: адаптації, розвитку особи і становлення життєвого путі особистості. Короткострокові цілі і завдання консультування. Види і форми проведення консультативної сесії.

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти консультування

^ Тема 3. Консультативний процес

Структура терапевтичної ситуації: клієнт - консультант - проблема. Уявлення про людину в різних терапевтичних підходах. Скарга, запит, проблема. Види проблем: центральна, проблема-прикриття, глибинна.

Динаміка і структура консультативного процесу: етапи і стадії консультування. Загальна характеристика динаміки консультативного процесу. Чотири етапи в роботі консультанта: зміст і цілі кожного з етапів; характер емоційного реагування клієнта на кожному з них. Етапи терапевтичного процесу по К.Роджерсу. Терапевтичний потенціал клієнта. Типи мотивації клієнта.

Бесіда як основний метод роботи консультанта. Визначення і характеристика бесіди як методу роботи практикуючого психолога. Аналіз ситуації проведення бесіди. Типи бесід. Стадії ведення консультативної бесіди. Первинна зустріч. Тривога консультанта. Знайомство з клієнтом. Спостереження за клієнтом: стоп-сигнали. Терапевтичний клімат. Довіра в стосунках з клієнтом. Встановлення і підтримка контакту. Емпатія, прийняття і конгруентність. Відмова від консультування і його причини. Проблема введення обмежень часу, відповідальності, проявів агресії, прихильності для клієнта.

Навики консультанта. Базові (слухання) і складні (дії). Процедури, техніка і методи роботи. Завершуюча стадія консультування.

^ Тема 4. Консультант – особистість і професіонал

Особистість консультанта. Роль і місце консультанта в ситуації консультування. Вплив особистості і цінностей консультанта на його професійну діяльність. Вимоги до особистості психолога-консультанта. Типові помилки консультанта.

Професія - консультант. Вплив професії на особистість. Синдром "згорання": причини і профілактика. Професійна деформація консультанта. Психологічне консультування як професія. Професійна етика. Чинники, що впливають на вибір професії консультанта.


Змістовий модуль 3. Окремі питання консультування

Тема 5. Спеціальні області в практиці консультування

Особливості консультування: дітей і підлітків. Вікова психологія - основа консультування дітей і п/ідлітків. Проблематика нормального дитинства. Психологічні труднощі дошкільника, молодшого школяра, підлітка. Комплексне психологічне обстеження дитяти: етапи, правила, тести і клінічні методи, історія розвитку дитяти.

Особливості консультування: групового і сімейного. Переваги і обмеження групового консультування. Динаміка групового процесу. Сімейне консультування як окремий випадок групового консультування. Види сімейного консультування: подружнє і консультування по питаннях дитячо-батьківських стосунків. Основні методи групового і сімейного консультування.

Деякі спеціальні проблеми психологічного консультування. Особливості роботи з невмотивованими клієнтами. Консультування созалежності при алкоголізмі. Клієнти з депресією і суїциїдальними намірами. Кризове консультування. Особливості короткострокового консультування.

Тема 6. Основні теоретичні напрямки в консультуванні

Карта психотерапевтичного світу. Взаємовідношення різних теоретичних шкіл і практичних напрямів в психотерапії і консультуванні: генеалогічне древо.

Психоаналітичний напрям. Виникнення психоаналізу. Основні ідеї, поняття і методи, що використовуються в психоаналізі. Сучасний стан психоаналітичного напряму.

Гуманістичний і поведінковий напрями. Виникнення поведінкової терапії і консультування. Основні ідеї, поняття і методи, вживані в поведінковому консультуванні. Виникнення гуманістичного напряму в практичній психології: "третя сила". Основні ідеї, поняття і методи гуманістичної психології. Сучасний стан напрямів.

Традиції і перспективи у вітчизняному психологічному консультуванні. Персоналістична традиція російської філософії в психології. Понятійна спадщина російської філософської і релігійної думки. Розвиток філософських вистав у вітчизняній психологічній практиці: Флоренськая Т., Хоружій П., Зінченко В. Авторські підходи в консультуванні і психотерапії: Ф. Василюк, Р. Назлоян.


4. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

^ Заочна форма
Усього

у тому числі

Усього

у тому числіл

лаб

інд

ср
л

лаб

інд

ср

1

2

3

5

6

7

8

9

11

12

13

Змістовий модуль 1.

Методолого-теоретичні аспекти консультування

Тема 1. Вступ в предмет

16

6

4
6

15

2

1

-

12

Тема 2.Психологічне консультування в культурному контексті психологічної допомоги

12

6

2
4

12

2

1

-

9

^ Разом за змістовим модулем 1

28

12

6
10

27

4

2
21

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти консультування

Тема 3. Консультативний процес

32

12

10

8

2

32

4

4

8

16

Тема 4. Консультант – особистість і професіонал

13

4

2

3

4

13

4
3

6

^ Разом за змістовим модулем 2

45

16

12

11

6

45

8

4

11

22

Змістовий модуль 3. Окремі питання консультування

Тема 5. Спеціальні області в практиці консультування

15

4

2

3

6

15

-

-

4

11

Тема 6. Основні теоретичні напрямки в консультуванні

20

4

4

6

6

21

-

2

6

13

^ Разом за змістовим модулем 3

35

8

6

9

12

36
2

10

24

^ Усього годин

108

36

24

20

28

108

12

8

21

67
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи