Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 221.81 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата15.08.2012
Розмір221.81 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПСИХОЛОГІЯ АУТОДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «^ Психологія аутодеструктивної поведінки»


Автор: Гусакова М. П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.


Рецензенти:

Розанов В.А., доктор медичних наук, професор кафедри клінічної психології ІІПО Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Буганова В.М.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


^ Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


^ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПСИХОЛОГІЯ АУТОДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ


для спеціальності 8.03010201 Психологія

спеціалізації Організаційна психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

Психологія аутодеструктивної поведінки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 8.03010201 Психологія


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники: Гусакова М^ . П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психологі.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

^ 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

^ Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

^ Денна форма навчання

Кількість кредитів

ESTC - 1

Укр. – 1,5

Галузь знань

0301 - Соціально-політичні науки

За вибором

Модулів -1

Спеціальність

(професійне

спрямування):


8.03010201. Психологія

Рік підготовки:

^ Змістових модулів - 2

5-й

Семестр

Загальна кількість годин - 54

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 24


самостійної роботи

студента - 30

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Магістр

24 год.

Самостійна робота

30 год.

Вид контролю: екзаменПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -4/5


2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета курсу "Психологія аутодеструктивної поведінки" полягає у створенні умов для засвоєння студентами цілісного науково-практичного підходу до феноменів аутодеструктиної поведінки людіні; в ознайомленні з основними підходами до розуміння цього соціально-психологічного феномену; у придбанні умінь і навичок, необхідних психологу в науково-практичній діяльності аналізу феномену та організації умов подолання кризових переживаннь; у формуванні та розвитку особистістної толерантності майбутніх фахівців.


Завдання курсу «Психологія аутодеструктивної поведінки»:

 • знайомство з основними теоретичними уявленнями про аутодеструктивну поведінку людини;

 • оволодіння понятійним і термінологічним апаратом дисципліни;

 • засвоєння основних принципів анализу складних соціально-психологічних феноменів;

 • формування уявленнь щодо навичок, необхідних для роботи з проявами аутодеструктивної поведінки

 • розуміння цілей та результатів профілактики виникнення чи розгортання аутодеструктивної поведінки;

 • формування психологічної готовності до роботи з кризовими переживаннями


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні підходи сучасної психології до розуміння феномену аутодеструктивної поведінки;

 • особливості підходів до роботи з різними проявами аутодеструктивної поведінки людини;

 • загальні прийоми профілактики виникнення чи розгортання аутодеструктивної поведінки.

вміти:

 • аналізувати і пояснювати складні соціально-психологічні феномени;

 • використовувати соціально-психологічні терміни, поняття та концепції у ході аналізу проявів аутодеструктивної поведінки людини;

 • ставити та обговорювати теоретичні проблеми соціальної та прикладної психології на матеріалі суспільно значущих проблем;

 • організовувати психологічні умови для допомоги у подоланні і проживанні кризових переживаннь;

 • ідентифікувати прояви аутодеструктивної поведінки людини.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Аутодеструктивна поведінка як поведінкова норма, патологія, девіація

Тема 1. Реконструкція медичного та психологічного дискурсів аутодеструктивної поведінки.

Сутність проблеми аутодеструктивної поведінки. Два підхода до розуміння аутодеструктивної поведінки: психопатологічний і феноменологічний. Види аутодеструктивної поведінки: хронична, критична, соматична. Термінальна форма аутодеструктивної поведінки: самогубство і замах на самогубство. Психологія помирання та переживання смерті. Психоаналітичні уявлення про потяг до смерті.

^ Тема 2. Визначення різних соціально-психологічних та культурно-історичних контекстів розуміння суіцидальної поведінки.

Теоретичні уявлення про суіцид у психології. Суіцид як результат дезадаптації в мікросоціальних конфліктах. Натуральне та культурне «тіло» суіцида. Аналіз змісту понять «здоров’я» та «хвороби» в психології. Суіцид, розглядаємий в контексті «здоров’я», «развитку особистості» та «життєвого шляху» особистості. Психологія судьби і життєвого шляху особистості: два погляди на питання. Типи переживань, цілі та успішність переживання. Переживання кризових життєвих ситуацій як прояв утрати смислу життя.


Змістовий модуль 2. Саморуйнівна поведінка як предмет турботи психологічної практики

^ Тема 3. Інші форми психологічного проживання смерті: невиправданий ризик, адикція та психосоматика.

Хронічні та адиктивні форми аутодеструктивної поведінки: алкоголізм, наркоманія, неврози. Ризиковані види спорту та професії як прояви неадаптивної активності. Деструктивні сімейні сценарії. Хвороба созалежності в сім’ях алкоголіків. Психосоматичні захворювання як поведінка, загрозлива для життя.

^ Тема 4. Фактори і умови прояву та психологічні методи зладу з аутодеструктивною поведінкою.

Ситуативно-особистісна предиспозиція у формуванні та актуалізації аутодеструктивної поведінки: дитячо-батьківські стосунки і переживання кризових ситуацій. Кризовий стан і критична ситуація. Психотерапевтичні методи совладання та переорієнтації саморуйнівної поведінки.

^ 4. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі
л

інд

ср

1

2

3

4

5

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Аутодеструктивна поведінка як

поведінкова норма, патологія, девіація

Тема 1. Реконструкція медичного та психологічного дискурсів аутодеструктивної поведінки

12

6
6

Тема 2. Визначення соціально-психологичних та культурно-історичних контекстів розуміння суіцідальної поведінки

16

8

2

6

^ Разом за змістовим модулем 1

28

14

2

12
1

2

3

4

5

Змістовий модуль 2. Саморуйнівна поведінка як предмет турботи психологічної практики

Тема 3. Інші форми проживання смерті: невиправданий ризик, адикція та психосоматика

14

6

2

6

^ Тема 4. Фактори та умови прояву і психологічні методи зладу з саморуйнівної поведінкою

12

4

2

6

^ Разом за змістовим модулем 2

26

10

4

12

Усього годин

54

24

6

24


^ 5. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Психологічний смисл смерті та поняття психологічної смерті в окремих психологічних концепціях (К.Юнга, В.Франкла, Е.Фромма, Е.Берна)

6

2

Порівняльний аналіз філософських та культурно-історичних уявлень що до суїциду як способу смерті

6

3

Психологічна критика біологізаторськіх концепцій самогубства

2

4

Аналіз продуктивних та деструктивних аспектів не адаптивної активності

2

5

Психологічний аналіз однієї з форм проживання психологічної смерті

6

6

Розбіжності совладання та переживання кризових життєвих ситуацій

2

7

Цілі переорієнтації само руйнівної поведінки: адаптація та розвиток

4

8

Творчість як спосіб виходу з деструктивного стану

2
Разом

30


6. Методи навчання

В ході лекцій за характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, синтетичний, індуктивний та дедуктивний методи (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія). За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та особистісно-рефлективний метод. Використовується презентація та доповідь індивідуальних завданнь, а також аналіз окремих випадків (кейс-стаді).

^ 7. Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль. Усне опитування, доповіді та реферати, участь у дискусіях та обговореннях, тестовий контроль, виконання письмової контрольної роботи.


^ 8. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

20

100

ТІ

Т2

Т3

Т4

15

25

25

15


^ Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

^ Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

^ Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


9. Методичне забезпечення

 1. Конспекти лекцій.

 2. Електронні матеріали.

 3. Відео-презентації.

 4. Кейс-стаді.

 5. Брошури.

10. Рекомендована література

Базова:

 1. Абульханова-Славская К.А. Стратегии жизни. М., 1991.

 2. Асмолов А.Г., Братусь Б.С., Зейгарник Б.В., Петровский В.А., Субботский Е.В., Хараш А.У., Цветкова Л.С. О некоторых перспективах исследования смысловых образований личности // Вопросы психологии. 1979.№4. с. 35-46.

 3. Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуации. М., 1996. 267с. (с.207-219).

 4. Акопян К.З. Самоубийство: проблема мотивации // Психологический журнал. 1996. №3.

 5. Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А., Бергельсон Л.Л. Социально-психологическая дезадаптация личности и профилактика суицида// Вопросы психологи. 1981. №4.

 6. Амбрумова А. Анализ состояний психологического кризиса и их динамика// Психологический журнал. 1985. №6.

 7. Анцыферова Л. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуации и психологическая защита. // Психологический журнал.1994. №1.

 8. Василюк Ф. Психология переживания. М., 1984. 198 с.

 9. Гусакова М. Суицид: болезнь или здоровье // Мир психологии. 2000. №1.

 10. Гусакова М. Тема суицидального покушения: ее прошлое и будущее в психотерапии //Московский психотерапевтический журнал. М., 2008 -№1.

 11. Дюркгейм Е. Самоубийство. СПб., 1998.

 12. Короленко Ц., Донских Т. Семь путей к катастрофе: деструктивное поведение в современном мире. Новосибирск., 1992.

 13. Мамардашвили М.К. Философия и личность // «Человек» №5 1994.

 14. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. СПб. 2005. 443с. (с.10-28, 90-96).

Меннингер К. Война с самим собой. М., 2000. 480 с.

 1. Москаленко В. Зависимость: семейная болезнь. М., 2005.

 2. Паперно И. Самоубийство как культурный Институт. М., 1999.

 3. Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. М., 1992.

 4. Пилягина Г. Механизмы патологического приспособления и детская психическая травматизация в суицидогенезе // Український медичний часопис. 2003. №6.

 5. Понятие судьбы в контексте разных культур. П/р Н.Алпатовой. М., 1994.

 6. Розин В.М. Смерть как феномен философского осмысления (культурно-антропологические и єзотерические аспекты) // Общественные науки и современность. 1997. №2.

 7. Рубинштейн С. Человек и мир. М., 1997.189с. (с.71-78).

 8. Сироткина. Понятие «творческая болезнь» в работах Баженова // Вопросы психологи. 1997. №4.

 9. Суицидология в трудах зарубежных ученых. П/р А.Моховикова.

 10. Тема смерти в духовном опыте человечества. Сборник тезисов. СПб., 1993.

 11. Шнейдман Э. Душа самоубийцы. М., 2001. 315 с.

Допоміжна

 1. Бек А. Методы работы с суицидальным пациентом (Глава из книги "Когнитивная терапия депрессии".-СПб.: "Питер" , 2003).

 2. Габбард Г.О. Ошибки в психоаналитическом лечении суицидальных пациентов// Журнал практической психологии и психоанализа /Ежеквартальный научно-практический журнал электронных публикаций -№4 декабрь 2004 г.

 3. ДИАГНОСТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. Методические рекомендации. Состав. А.Г.Амбрумова, В.А.Тихоненко. - М.: 1980.

 4. Иванов О.В., Егоров А.Ю. Нейропсихологические аспекты суицидального поведения// Неврологический вестник. - 2010, №3. С.66-76.

 5. Пилягина Г. Я. Механизмы суицидогенеза и оценка суицидального риска при различных формах аутоагрессивного поведения // Архів психіатрії. — 2003. — Т. 9, № 4. — С. 18–26.


11. Інформаційні ресурси

http://psychlib.ru

Електронні версії статей та книг.

Журнал практической психологии и психоанализа (ел. Версія).

ДОДАТОК 1.

Контрольні запитання до курсу:

 1. Сутність патопсихологічного піходу до розуміння аутодеструктивної поведінки.

 2. Сутність феноменологічного піходу до розуміння аутодеструктивної поведінки.

 3. Соціологічна концепція самогубства Е. Дюркгейму.

 4. Типи суїцидів та їх характеристики по Е. Дюркгейму.

 5. Види і форми аутодеструктивної поведінки

 6. Суїцид як мотивована дія в конепції А.Амбрумової

 7. Уявлення щодо суїциду у біхевіоральній психології

 8. Уявлення щодо суїциду у клієнт-центрованій психології

 9. Уявлення щодо суїциду у транзактному аналізі

 10. Теорія суїциду Е.Шнейдмана

 11. Біологізаторські концепції суїциду та їх психологічна критика.

 12. Психоаналітичні уявлення про потяг до смерті та самогубство.

 13. Порівняльний аналіз філософських та культурно-історичних уявлень що до суїциду в античності, середньовіччі та на Сході

 14. Поняття суіцидальної кризи, пресуїциду, постсуїциду та простору суїциду

 15. Суїцид в контексті «здоров’я», «развитку особистості» та «становлення життєвого шляху» особистості

 16. Типи пресуїциду: суб’єктність та осмисленність

 17. Природність феноменів «хвороби» і «здоров’я»: медичний та психологічний дискурси

 18. Історично-культурна сутність феноменів «здоров’я» та «хвороби»

 19. Типологія критичних ситуацій за Ф. Василюком

 20. Визначення кризових станів та критичних ситуацій, механізми совладання та переживання

 21. Три мотива самогубства у концепції М.Менінгера

 22. Деструктивний та конструктивний характер неадаптивної активності особистості

 23. Механізми формування деструктивних сімейних сценаріїв за Г.Пілягіною

 24. Дитячо-батьківські стосунки в генезі аутодеструктивної поведінки

 25. Хронічні та адиктивні форми аутодеструктивної поведінки, їх зміст та вплив на особистість

 26. Психологічне забезпечення механізмів созалежності в сім’ї алкоголіка або наркомана

 27. Психологічний смисл смерті та поняття психологічної смерті в концепції В. Франкла

 28. Принципи логотерапії В.Франклу щодо кризових станів людини

 29. Психологічний супровід переживання критичної ситуації за М.Гусаковою

 30. Психотерапевтичні методи совладання та переорієнтації саморуйнівної поведінки

 31. Цілі переорієнтації саморуйнівної поведінки


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи