Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 243.79 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата15.08.2012
Розмір243.79 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

КУЛЬТУРНО ВІЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ЗА Р. КЕТТЕЛЛОМ)


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Культурно вільний інтелект та методи його дослідження (за р. Кеттеллом)»


Автор: Каменська Н.Л., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Рецензенти:

Цільмак О.М., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ

Акімова Л.Н., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


^ Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


КУЛЬТУРНО ВІЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ЗА Р. КЕТТЕЛЛОМ)


для спеціальності 8.040101 Психологія

спеціалізації «Організаційна психологія»


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Культурно вільний інтелект та методи його дослідження (за р. Кеттеллом).^ Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 8.040101 Психологі


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники: Каменська Н.Л., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________20___ р.

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів –

ЕCTS -1,5,

укр. - 1

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

за вибором

Модулів – 1

Спеціальність

(професійне

спрямування):8.040101. Психологія

^ Змістових модулів - 1

Рік підготовки:

5-й

Загальна кількість годин - 54

Семестр

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 2


самостійної роботи

студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Магістр

1-й

Практичні, семінарські

24 год.

Самостійна робота

30 год.

^ Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,8


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета засвоєння дисципліни є наукова грамотність психолога магістра, що відображається у розвитку наукового психологічного мислення студентів; формуванні у системному вигляді сучасних уявлень про психічний розвиток людини; завданні сталої систему наукових категорій і понять, за допомогою яких у психології описується фактологічне різноманіття проявів психічного життя людини; ознайомленні студентів з можливостями визначення внутрішнього потенціала людини та його індивідуальних особливостей.

Завдання

 • ознайомити студентів з методикою дослідження культурно вільного інтелекту.

 • ознайомити студентів з методикою «Культурно вільний інтелект та методи його дослідження (за р. Кеттеллом)».

 • сформувати практичні навички та вміння при застосуванні даної методики, навчитись інтерпретувати одержані дані відповідно до завдання, складати висновок на основі одержаних результатів.

 • розробляти рекомендації до застосування результатів дослідження на практиці.

^ У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: Особливості «вільного інтелекту», що формується переважно під впливом біологічних детермінант, на базі індивідуальної архітектоніки кори більших півкуль та не пов'язаний навпрям із засвоєнням яких-небудь специфічних знань, навичок, умінь або розвитком якої-небудь окремої психічної функції (сенсорної, моторної й т.п.)

вміти: використати в практиці консультування методів діагностиці інтелектуальних здібностей.


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Концептуальні основи методики дослідження культурно вільного інтелекту.

Тема 1. Концепція інтелекту р. Кеттелла.

Двохфакторна модель за Р. Кеттеллом. Загальний флюїдный фактор» (або «вільний» інтелект) і «загальний кристалічний фактор» (або «зв'язаний» інтелект). Механізм формування «вільного інтелекту».

^ Тема 2. Співвідношення флюїдного та зв'язаного інтелекту.

Зв'язок із засвоєнням яких-небудь специфічних знань, навичок, умінь або розвитком якої-небудь окремої психічної функції (сенсорної, моторної й т.п.).

^ Тема 3. «Загальний флюїдний фактор» (або «вільний» інтелект) та проблема його виміру.

Властивості «флюїдного інтелекту». «Флюїдні» здатності. Основні види логічних взаємозв'язків, на провідні операції мислення: частина-ціле, розуміння подібності, причинних зв'язків, індукція, дедукція, просторові відносини.


^ Тема 4. Виділення взаємозв'язків між об'єктами.

Здатність виділяти взаємозв'язок між об'єктами, які індивід здатний сприймати й з якими здатний маніпулювати. Дослідження психологів людини із травмами мозку.

^ Тема 5. Короткий опис методики.

Переваги методики. Перелік субтестів. Опис стимульного матеріалу

Тема 6. Надійність методики та валідність методики.

Перевірка валідності методики на основі факторного аналізу (конструктивна валидность). Конструктна валідність. Прогностичеська валідність методики.

Тема 7. Процедура тестування та інтерпретація результатів тестування.

Варіанти тестування. Час тестування. Правила тестування. Обробка результатів. Інтерпретування результатів.

Тема 8. Аналіз діагностичних можливостей методики дослідження вільного інтелекту .

Варіанти інтерпретації даної методики.

Варіанти тестування осіб.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Тема 1. Концепція інтелекту Р. Кеттелла.

4
22Тема 2. Співвідношення флюїдного та зв'язаного інтелекту.

4
22Тема 3. «Загальний флюїдний фактор» (або «вільний» інтелект) та проблема його виміру.

10
46


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 4. Виділення взаємозв'язків між об'єктами.

6
24Тема 5. Короткий опис методики.

8
44Тема 6. Надійність методики та валідність методики.

6
24Тема 7. Процедура тестування та інтерпретація резуль-татів тестування.

8
44Тема 8. Аналіз діагнос-тичних можливостей методики дослідження вільного інтелекту .

8
44^ Разом за змістовим модулем 1

54
2430^ Усього годин

54
2430
^ 5. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Підготувати аналіз інших теорій інтелекту.

2

2

Підготувати аналіз інших теорій інтелекту.

2

3

Підготувати аналіз основних елементів двохфакторної теорії інтелекту.

4

4

Підготувати аналіз про особливості застосування тесту.

2

5

Підготувати доповідь про переваги тесту.

4

6

Підготувати аналіз варіантів методики.

2

7

Підготувати аналіз відмінностей процедури даного тесту від інших.

4

8

Дати декілька варіантів інтерпретації за однією методикою.

4


^ 6. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Підготувати доповідь по книзі Бурлачука Л.Ф. «Словарь-справочник по психодиагностике».

2

2

Підготувати доповідь по книзі Бурлачука Л.Ф. «Словарь-справочник по психодиагностике».

2

3

Підготувати анотацію до статті про теорії інтелекту (книга Д. Годфруа “Що таке психологія”).

6

4

Підготувати анотацію до статті про теорії інтелекту (книга Д. Годфруа “Що таке психологія”).

4
1

2

3

5

Підготувати есе по книзі Психологічна діагностика (проблеми та дослідження). За ред.К.М. Гуревича, М., «Педагогіка», 1981.

4

6

Підготувати есе по книзі Психологічна діагностика (проблеми та дослідження). За ред.К.М. Гуревича, М., «Педагогіка», 1981.

4

7

Підготувати есе по книзі Психологічна діагностика (проблеми та дослідження). За ред.К.М. Гуревича, М., «Педагогіка», 1981.

4

8

Підготувати декілька варіантів тестування осіб.

4
Разом

30


^ 7. Методи навчання

Семінарські заняття, дискусії, обговорення.


8. Методи контролю

Оцінювання відбувається за п'ятирівнєвою шкалою:

 • Перший рівень ( 50-60 балів) - засвоєння знань - характеризується за такими параметрами: знання базової специфіки (знання термінології, специфічних фактів), знання способів та методів оперування базовою специфікою (знання правил, логічних послідовностей, класифікацій та категорій, критеріїв, методології), знання теоретичних основ щодо базової специфіки (знання принципів, узагальнень, теорій та структур).

 • Другий рівень ( 61-70 балів) - розуміння суті вивченого матеріалу, характеризується за такими параметрами, як трансляція, інтерпретація, екстропозиція.

 • Третій ( 71-80 балів) - застосування - характеризується як вміння використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях.

 • Четвертий ( 81-90 балів) - аналіз - тобто вміння розчленити ціле на складові елементи, характеризується за такими параметрами, як аналіз елементів, аналіз взаємозв'язків, аналіз організаційних принципів.

 • П'ятий ( 91-100 балів) - синтез - тобто вміння створювати ціле з частин характеризується за такими параметрами, як створювання власного повідомлення, створення плану, алгоритму дій, створення системи абстрактних відношень.

^ 9. Розподіл балів, які отримують студенти

^ Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль № 1

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8
100

10

10

10

10

10

10

10

20
ТІ,^ Т2 ... Т9 - теми змістових модулі


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

^ Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


^ 7. Методичне забезпечення

Методичні розробки й список літератури.


8. Рекомендована література

Базова

 1. Анастази А. “Психологічне тестування”: кн. 1; пер з анг./ під ред. К.М. Гуревича, В.И. Лубоковского. - М, Педагогіка, 1982-336 с.

 2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.И. Словник довідник по психодиагностике ; 2- ое видання - СП.б, Питерком, 1999-528с.

 3. Годфруа Д. “Що таке психологія” 1997-486с.

 4. Дружинін В.Д. Психологія загальних здатностей. - М, Лантера: Віта , 1995- 150с.

 5. Кулагин Б. А. Основы профессиональной психодиагностики. - М., 1984

 6. Михайлова (Алешина) Е. С. Проблемы диагностики педагоги­ ческих способностей // Проблемы диагностики факторов про­ дуктивной деятельности педагогического коллектива СПТУ. - Л., 1988, с. 27-39

 7. Психологічна діагностика (проблеми та дослідження). За ред.К.М. Гуревича, М., «Педагогіка», 1981.

 8. Холодна М.А. “Психологія інтелекту”: парадокси дослідження , 1997- 392с.


Допоміжна

 1. Михайлова (Алешина) Е. С. Проблемы диагностики педагоги­ ческих способностей // Проблемы диагностики факторов про­ дуктивной деятельности педагогического коллектива СПТУ. - Л., 1988, с. 27-39

 2. Михайлова (Алешина) Е С, Клецина И. С. Повышение соци­ ально-психологической компетентности как фактор формирова­ ния педагогических способностей // Психология учителя: Тези­ сы докл. к VII съезду общества психологов СССР. - М., 1989 с. 6

 3. Михайлова Е. С. О структуре коммуникативных способностей педагога // Психологический анализ учебной деятельности. - М., 1991, с. 46-62

 4. Михайлова Е. С. Коммуникативный и рефлексивный компо­ ненты и их соотношение в структуре педагогических способ­ ностей. - канд. дис. - Л., 1990

 5. Пиаже Ж. О природе эгоцентрической речи // Хрестоматия по общей психологии. - М., 1981

 6. Пиз А. Язык жестов. - Мн., 1995

 7. Уайтсайд Р. О чем говорят лица. - М., 1996

 8. Южанинова А. Л. К проблеме диагностики социального ин­теллекта // Проблемы оценивания в психологии - Саратов 1984, с. 63-67


9. Інформаційні ресурси

Бібліотеки, інтернет, електронні книги.

ДОДАТОК 1


Питання до підсумкового контролю для магістрів відділення «Психологія»

за навчальним курсом

«^ КУЛЬТУРНО ВІЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ЗА Р. КЕТТЕЛЛОМ)»:

 1. Місце інтелектуального тесту серед психодіагностичних методик.

 2. Основна психодіагностична цінність методики.

 3. Область застосування методики.

 4. Теоретичні аспекти проблеми «вільного», культурно-незалежного інтелекту

 5. Тестування міжкультурних розходжень як напрямок дослідження.

 6. Передумови виникнення потреби в тестах інтелекту для різних соціокультурних груп.

 7. Роль генетичних і соціокультурних факторів у розвитку інтелекту.

 8. Вплив освіти, можливості прилучення до культури на успішність виконання інтелектуальних тестів.

 9. Використання різних теоретичних підходів у розробці психодіагностичного інструментарію.

 10. і інтерпретації результатів тестування.

 11. Теоретичні й прикладні підстави переходу до термінології: «загальний для різних культур».

 12. «Культурно-незалежний тест інтелекту» Р. Кеттелла як адекватний інструмент діагностування.

 13. Концепція інтелекту Р. Кеттелла.

 14. Двухфакторна модель інтелекту: «загальний флюїдный фактор» (або «вільний» інтелект) і «загальний кристалічний фактор» (або «зв'язаний» інтелект).

 15. «Загальний флюїдный фактор» (або «вільний» інтелект).

 16. «Загальний кристалічний фактор» (або «зв'язаний» інтелект).

 17. Формування «вільного інтелекту».

 18. Зв'язок розвитку інтелектуальних здатностей із засвоєнням яких-небудь специфічних знань, навичок, умінь або розвитком якої-небудь окремої психічної функції (сенсорної, моторної й т.п.)

 19. Формування «флюїдных» здібностей.

 20. Основні види логічних взаємозв'язків і ведучі операції мислення: частина-ціле, розуміння подібності, причинних зв'язків, індукцію, дедукцію, просторові відносини.

 21. Властивості «флюїдного» інтелекту.

 22. Дослідження «вільного й зв'язаного» інтелекту в осіб із травмами мозку й у процесі біологічного старіння.

 23. Особливості розвитку «зв'язаного інтелекту».

 24. Оцінка «зв'язаного інтелекту».

 25. Інші тести,які оцінюють інтелекту на основі перцептівних завдань, у яких інтелект проявляється через особливості сприйняття.

 26. Валідність надійність, стандартизація тесту.

 27. Варіанти тесту.

 28. Варіанти тестування. Час тестування. Правила тестування. Обробка результатів. Інтерпретування результатів.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи