Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова icon

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Скачати 168.38 Kb.
НазваОдеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Дата15.08.2012
Розмір168.38 Kb.
ТипДокументи

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
“Затверджую”


Проректор з навчальної роботи

__________ __________________

“_____” _____________20 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


із спецкурсу

«ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО Й ЛІТНЬОГО ВІКУ»

Для спеціальності 8.040101 – магістр психології


Інститут математики, економіки та механіки

Кафедра загальної та соціальної психологіїНормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестри

Лекції (год)

Практичні (семінарські) (год)

Лабораторні (год)

Індивідуальні

Самостійна робота

(год)

Всього годин

Контрольна робота

(семестр)

Заліки (семестр)

Екзамен (семестр)

Денна

5

І

24

54ІРобоча програма складена на основі___________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

Індекс_____________________________________________________________


Робоча програма складена Каменською Наталією Леонідівною


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної та соціальної психології


протокол № від “_______” _________20 р.


Зав. кафедрою

загальної та соціальної психології _____________________________(В.І.Подшивалкіна)


Схвалено радою (методичною комісією)________________________________

______________________________________________________________


“_________” ____________20 р. Голова_____________________(__________________)


^ Предмет: " ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО Й ЛІТНЬОГО ВІКУ "


Курс:

Напрям, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ЕСТS: 1


Модулів:1


Змістових модулів: 2


Загальна кількість годин:

54

8.040101 психологія

Магистр

Професійна дисципліна

1 семестр

Лекції: 24год.

Практичні (семінарські заняття)

Індивідуальна робота: 12 год.

Самостійна робота: 18 год.


Вид контролю:

Поточний та змістовний

ЕкзаменІ. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА до курсу

^ «ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО Й ЛІТНЬОГО ВІКУ»


Даний курс є одним із курсів циклу професійно-орієнтованих дисциплін програми підготовки магістрів психологів. Базовими для нього є курси загальної психології, антропології, вікової психології. Необхідні знання в галузі філософії, логіки, фізіології ВНД, зоопсихології й порівняльної психології.

^ Основна мета засвоєння дисципліни є наукового грамотність психолога магістра, що відображається у розвитку наукового психологічного мислення студентів; формуванні у системному вигляді сучасних уявлень про психічний розвиток людини від народження до смерті; завданні сталої систему наукових категорій і понять, за допомогою яких у психології описується фактологічне різноманіття проявів психічного життя людини; ознайомленні студентів з основними періодами еволюції людини як психічної істоти й специфікою певних вікових ступенів.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

основними проблемами сучасної акмеології й геронтології як наук, що вивчають психологічні особливості людей зрілого й літнього віку. При цьому особлива увага приділяється провідним мотивам, основним віковим психічним новотворам і характерним віковим кризам особистості, а також проблемам психічного здоров'я дорослих людей.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

вміти використовувати методи вікової психології в дослідницькій і практичній діяльності.

^ ОРГАНІЗАЦІОННО – МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Логіка викладу курсу «ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО Й ЛІТНЬОГО ВІКУ»

передбачає використання модульної технології навчання. Програма курсу формувалася як сукупність 2 змістовних модулів. Кредитній модуль включає лекції, індивідуальну та самостійну роботу студентів.

Індивідуальна робота студента складається з:

1. Виконання тестових (контрольних) завдань з кредитного модулю

2. Презентації та обговорення у групі індивідуальних завдань

Самостійна робота студента складається з

 1. Підготовки до лекцій, семінарських занять та контрольних робіт

3. Написання есе за темою класичних робіт в даній галузі.

При визначенні навчальних досягнень студентів, які вивчають курс «ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО Й ЛІТНЬОГО ВІКУ» пропонується тематичне оцінювання, яке здійснюється у вигляді часткової (в рамках залікового кредиту) та підсумкової атестації.


Оцінювання відбувається за п'ятирівнєвою шкалою:

 • Перший рівень ( 50-60 балів) - засвоєння знань - характеризується за такими параметрами: знання базової специфіки (знання термінології, специфічних фактів), знання способів та методів оперування базовою специфікою (знання правил, логічних послідовностей, класифікацій та категорій, критеріїв, методології), знання теоретичних основ щодо базової специфіки (знання принципів, узагальнень, теорій та структур).

 • Другий рівень ( 61-70 балів) - розуміння суті вивченого матеріалу, характеризується за такими параметрами, як трансляція, інтерпретація, екстропозиція.

 • Третій ( 71-80 балів) - застосування - характеризується як вміння використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях.

 • Четвертий ( 81-90 балів) - аналіз - тобто вміння розчленити ціле на складові елементи, характеризується за такими параметрами, як аналіз елементів, аналіз взаємозв'язків, аналіз організаційних принципів.

 • П'ятий ( 91-100 балів) - синтез - тобто вміння створювати ціле з частин характеризується за такими параметрами, як створювання власного повідомлення, створення плану, алгоритму дій, створення системи абстрактних відношень.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ (магістрам)


Кредит

Сума

Змістовні модулі

Індиві-

дуалні

Самостійна робота

Контрольна робота

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

10

20

20

100

10

10

10

10


^ Шкала оцінювання:

90 – 100 балів – відмінно (А);

75 – 89 балів – добре (ВС);

60 – 74 балів – задовільно (DЕ);

35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FХ);

1 – 34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


до курсу

«ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО Й ЛІТНЬОГО ВІКУ»
Тема

Лекції

Семінар-

ські заняття

Індиві-

дуальні

заняття


Самостійна робота


Контроль

1.

Змістовний модуль 1.

Вікова динаміка та вікова періодизація


1.1.

Тема 1. Вік і вікова самосвідомість людини.


6
2
1.2.

Тема 2. Вікова періодизація.


6
4


6

Тестові завдання

1.3

Тема 3.Потребностно-інформаційний підхід до проблем віку.

1.4

Тема 4. Вікова динаміка творчої продуктивності.

2.

Змістовний модуль 2.

Вікові особливості людей зрілого й літнього віку

2.1.

Тема 5. Продуктивність діяльності на різних вікових етапах.

2.2.

Тема 6. Вікові особливості першої фази дорослості.

2.3.

Тема 7. Вікові характеристики зрілої людини.


6
2

6
2.4.

Тема 8. Вікові психологічні характеристики літньої людини.


6
4

6

Тестові завдання
Усього - 54 години

24
12

18

Підсумковий контроль^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Вікова динаміка та вікова періодизація

Тема 1. Вік і вікова самосвідомість людини.

Вік як природний елемент самосвідомості. Натуралістичні подання про вікову психологію на початку ХХ століття. Суспільно-історичний підхід у розумінні вікових категорій. Взаємозв'язок вікової періодизації з механізмами психічного розвитку людини й історичних змін системи суспільного виховання й навчання. Історична динаміка віку життя як основа зміни вікової самосвідомості людей. Вік як функція біологічного й історичного часу.

Завдання для індивідуальної роботи. Підготувати аналіз взаємозв'язку вікової періодизації з механізмами психічного розвитку людини.

Завдання для самостійної роботи. Підготувати есе по книзі Кон И.С. В поисках себя. — М., Политиздат. — 1984.


Тема 2. Вікова періодизація.

Закономірності гетерогенності в ході онтогенетичного розвитку людини (посилення білатеральної ознаки, конвергенція наслідуваних і придбаних якостей). Відносність границь вікових періодів. Основні класифікації вікових періодів: особливості й недоліки. Поняття вікового новотвору як нового типу будови особистості. Порівняльні характеристики класифікації Бромлея, Векслера, Бунака, Гінзбурга. Зміна психологічних характеристик вікової динаміки. Розвиток інтелекту. Роль вертикального й горизонтального контурів регулювання й розвитку інтелекту.

Завдання для індивідуальної роботи. Підготувати аналіз порівняльних характеристик класифікації Бромлея, Векслера, Бунака, Гинзбурга.

Завдання для самостійної роботи. Підготувати есе по книзі Шахматов Н.Ф. Психічне старіння. - М., Медицина. - 1996.


Тема 3.Потребностно-інформаційний підхід до проблем віку.

Потреби як ключ до побудови міждисциплінарної концепції людини. Потреби росту, розвитку, самовдосконалення, як основа розгляду вікових особливостей особистості. Потреби "для себе" і "для інших" як права й обов'язки людини. Концепція пошукової активності, потреба в новій інформації, нових переживаннях. Вікові варіанти відмови від "пошуку". Роль і вплив творчої діяльності на соматичне й психічне здоров'я людини. "Хвороби досягнення". Проблема співвідношення пошукової активності й емоцій. Концепції "конструктивної агресивності" Г. Аммона й "навченої безпорадності" М. Селегмана.

Завдання для індивідуальної роботи. Підготувати аналіз основних елементі потребностно - інформаційного підходу до проблем віку.

Завдання для самостійної роботи. Підготувати анотацію до книги Фролькиса В.В. Старение и биологические возможности организма. — М., Наука. — 1975.


Тема 4. Вікова динаміка творчої продуктивності.

Аналіз продуктивності творчої праці в різні вікові періоди. Статистичні дослідження Х. Лемана. Двопікова крива Пельца-Эндрюса. Вплив мотивації на результат діяльності. Правило Йеркса-Додсона. Міжособистісна й внутрішньоособистісна гетерохроність і творча діяльність. Типи творчої еволюції.

Завдання для індивідуальної роботи. Підготувати аналіз основних елементі однієї з класичних психологічних теорій

Завдання для самостійної роботи. Підготувати анотацію до книги Карсаевская Т.В., Шаталов А.Т. Философские аспекты геронтологии. — М., Наука. 1978.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ2

Вікові особливості людей зрілого й літнього віку

Тема 5. Продуктивність діяльності на різних вікових етапах.

Розвиток людини в системі " індивід-особистість-індивідуальність". Поняття біологічного, соціального, психологічного віку. Діалектика простору й мінливості особистості на різних етапах її розвитку. Кризові періоди розвитку людини й трудова діяльність. Концепція розвитку особистості Э. Эріксона. Психосоціальна ідентичність людини й психічне здоров'я. Стратегія й тактика процесу переходу на більше високий рівень фахівця, що починає свою самостійну діяльність. Подолання психологічних бар'єрів.

Завдання для індивідуальної роботи. Підготувати аналіз основних концепцій розвитку особистості Э. Эриксона.

Завдання для самостійної роботи. Підготувати есе по книзі Ливехуда Б. Кризисы жизни. Шансы жизни. — Калуга, "Духовное познание". — 1994.


Тема 6. Вікові особливості першої фази дорослості.

Проблема відповідності рівня професійної освіти й особистісної зрілості молодої людини рівню технологій і соціального життя суспільства. Гетерохроність психічного й соціального дозрівання. Криза "почуття реальності". Активне формування системи цінностей. Прийняття себе й відповідальності за свій вибір. Пошуки власного стилю життя. Психологічний захист молодих людей. Статтєвовікові розходження першої фази дорослості.

Завдання для індивідуальної роботи. Підготувати аналіз статтєвовіковиих розходжень першої фази дорослості.

Завдання для самостійної роботи. Підготувати анотацію до книги Грановская Р.М. , Крижанская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов. — СПб, 1994.


Тема 7. Вікові характеристики зрілої людини.

Предмет і завдання акмеології. Зрілість як вищий рівень розвитку індивіда. Структура розвитку психофізіологічних функцій дорослої людини. Самоактуалізація середини життя - дилема "вільного" і "необхідного". Криза середини життя. Генеративність як центральна проблема середини життя. Концепція С.Л. Рубінштейна про два способи існування. Індивідуальність як головне завоювання зрілості, свідомість відповідальності й прагнення до неї. Фізична зрілість, психологічна й особистісна зрілість. Характер взаємовпливу властивостей і якостей, фізичного й духовного в людини. Особистісні змісти. Особливості психологічного захисту в дозрілих літах.

Завдання для індивідуальної роботи.Підготувати аналіз концепції С.Л. Рубінштейна.

Завдання для самостійної роботи. Підготувати анотацію до статті Краснова О.В. Исследование идентификации пожилых людей с помощью методики М.Куна «Кто я»//Психология зрелости и старения, 1977, №1.


Тема 8. Вікові психологічні характеристики літньої людини.

Предмет і завдання геронтології. Етап пізньої зрілості. Психосоціальні й фізіологічні особливості. Індивідуальні прояви старіння. Дивергентне й конвергентне старіння по Б.Г. Ананьєву. Особливості пізнавальних і емоційно-вольових процесів у літньої людини. Інтелект і старіння - дослідження творчих здатностей при старінні. Трудова діяльність і характеристика динамічних стереотипів. Особливості протікання клімаксу в чоловіків і жінок. Типологія старіння. Загальновікова тенденція й індивідуальні розходження людей похилого віку. Психологічні особливості нормального й аномального старіння. Режим праці й відпочинку, працездатність і стомлення.

Завдання для індивідуальної роботи.

Підготувати аналіз теорії дивергентного й конвергентного старіння по Б.Г. Ананьєву.

Завдання для самостійної роботи. Підготувати анотацію до книги Гальперина П. Я„ Запорожца А. В. Карпова С. Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. М., 1978.


ПИТАННЯ до курсу

^ «ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО Й ЛІТНЬОГО ВІКУ»


 1. Вік як природний елемент самосвідомості.

 2. Натуралістичні подання про вікову психологію на початку ХХ століття.

 3. Суспільно-історичний підхід у розумінні вікових категорій.

 4. Взаємозв'язок вікової періодизації з механізмами психічного розвитку людини й історичних змін системи суспільного виховання й навчання.

 5. Історична динаміка віку життя як основа зміни вікової самосвідомості людей.

 6. Вік як функція біологічного й історичного часу.

 7. Закономірності гетерогенності в ході онтогенетичного розвитку людини.

 8. Відносність границь вікових періодів.

 9. Основні класифікації вікових періодів: особливості й недоліки.

 10. Поняття вікового новотвору як нового типу будови особистості.

 11. Порівняльні характеристики класифікації Бромлея, Векслера, Бунака, Гінзбурга.

 12. Зміна психологічних характеристик вікової динаміки.

 13. Розвиток інтелекту.

 14. Потреби як ключ до побудови міждисциплінарної концепції людини.

 15. Концепція пошукової активності, потреба в новій інформації, нових переживаннях.

 16. Роль і вплив творчої діяльності на соматичне й психічне здоров'я людини.

 17. Аналіз продуктивності творчої праці в різні вікові періоди.

 18. Статистичні дослідження Х. Лемана.

 19. Міжособистісна й внутрішньоособистісна гетерохроність і творча діяльність. Типи творчої еволюції.

 20. Поняття біологічного, соціального, психологічного віку.

 21. Кризові періоди розвитку людини й трудова діяльність.

 22. Концепція розвитку особистості Э. Эріксона.

 23. Психосоціальна ідентичність людини й психічне здоров'я.

 24. Проблема відповідності рівня професійної освіти й особистісної зрілості молодої людини рівню технологій і соціального життя суспільства.

 25. Гетерохроність психічного й соціального дозрівання.

 26. Прийняття себе й відповідальності за свій вибір.

 27. Психологічний захист молодих людей.

 28. Предмет і завдання акмеології.

 29. Зрілість як вищий рівень розвитку індивіда.

 30. Самоактуалізація середини життя - дилема "вільного" і "необхідного".

 31. Криза середини життя.

 32. Індивідуальність як головне завоювання зрілості, свідомість відповідальності й прагнення до неї.

 33. Фізична зрілість, психологічна й особистісна зрілість.

 34. Особливості психологічного захисту в дозрілих літах.

 35. Предмет і завдання геронтології.

 36. Етап пізньої зрілості.

 37. Психосоціальні й фізіологічні особливості. Індивідуальні прояви старіння.

 38. Особливості пізнавальних і емоційно-вольових процесів у літньої людини.

 39. Інтелект і старіння - дослідження творчих здатностей при старінні.

 40. Психологічні особливості нормального й аномального старіння.

ЛІТЕРАТУРА до курсу

^ «ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО Й ЛІТНЬОГО ВІКУ»


1. Александрова М.Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии. Л., ЛГУ, 1974.

2. Ананьев Б.Г. Избранные труды. Т. 1-2. Л., 1982.

3. Возрастная и дифференциальная психология / под ре. Е.Ф. Рыбалко. Л.,1990.

4. Возрастная и педагогическая психология. — М., МГУ. — 1992.

5. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. — Л., ЛГУ. — 1988.

6.Грановская Р.М. , Крижанская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов. — СПб., OMS, 1994.

7.Ливехуд Б. Кризисы жизни. Шансы жизни. — Калуга, "Духовное познание". — 1994.

8. Карсаевская Т.В., Шаталов А.Т. Философские аспекты геронтологии. — М., Наука. 1978.

9. Кон И.С. В поисках себя. — М., Политиздат. — 1984.

10. Матейко А. Условия творческого труда. — М., Мир. — 1970.

11. Ротенберг В.С., Аршавский В.В. Поисковая активность и адаптация. — М., наука.— 1984.

12. Столин В.В. Самосознание личности. — М., МГУ. — 1983.

13. Фролькис В.В. Старение и биологические возможности организма. — М., Наука. — 1975.

14. Шадриков В.Д. Проблема системогенеза в профессиональной деятельности. — М., 1983.

15. Шахматов Н.Ф. Психическое старение.— М., Медицина. — 1996.

16. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризисю — М., Прогресс. — 1996.

17. Эриксон Э. Детство и общество. — М., Прогресс. — 1996.


Схожі:

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова iconІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Психологія
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова iconДодаток 1 одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кафедра
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова iconОдеський національний університет ім. І.І. Мечникова
move to 1031-16095
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова iconОдеський національний університет ім. І.І. Мечникова
move to 1031-16020
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова iconОдеський національний університет ім. І.І. Мечникова
move to 1031-16040
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Горняк О. В. – д е н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки ону імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямком...
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Антропологія Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи