Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 214.58 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата15.08.2012
Розмір214.58 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Соціальний інтелект та методи його дослідження»


Автор: Каменська Н.Л. ., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Рецензенти:

Цільмак О.М., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ

Акімова Л.Н., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_

^

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


для спеціальності 8.03010201 Психологія

спеціалізації «Організаційна психологія»


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

Соціальний інтелект та методи його дослідження Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 8.03010201 Психологія, спеціалізація «Організаційна психологія».


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники: Каменська Н.Л. ., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________20___ р.

___________20___ р.

 1. ^ Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниденна форма навчання

Кількість кредитів –

ЕCTS -1,5

укр. - 1

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

За вибором

Модулів – 1

Спеціальність

(професійне

спрямування): 8.040101 Психологія

Змістових модулів - 1

^ Загальна кількість годин - 54

Рік підготовки:

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 2


самостійної роботи

студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Магістр


5-й

Семестр

1-й

Практичні, семінарські

24 год.

Самостійна робота

30 год.

^ Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 4/5

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета засвоєння дисципліни є наукова грамотність психолога магістра, що відображається у розвитку наукового психологічного мислення студентів; формуванні у системному вигляді сучасних уявлень про психічний розвиток людини; завданні сталої систему наукових категорій і понять, за допомогою яких у психології описується фактологічне різноманіття проявів психічного життя людини; ознайомленні студентів з можливостями визначення внутрішнього потенціалу людини та його індивідуальних особливостей.

Завдання

 • ознайомити студентів з методами дослідження соціального інтелекту;

 • ознайомити студентів з методикою «Соціальний інтелект» Дж. Гілфорда, Г. Саллівана;

 • сформувати практичні навички та вміння при застосуванні даної методики, навчитись інтерпретувати одержані дані відповідно до завдання, складати висновок на основі одержаних результатів;

 • розробляти рекомендації до застосування результатів дослідження на практиці. результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості соціального інтелекту, як інтегральної інтелектуальної здібності, яка визначає успішність спілкування та соціальної адаптації, що об'єднує та регулює пізнавальні процеси, пов'язані з відображенням соціальних об'єктів (людини як партнера за спілкуванням або групи людей);

вміти: використати в практиці консультування методів діагностиці здатності до розуміння поведінки інших людей.

^ 3. Програма навчальної дисципліни


Змістовний модуль 1. Концептуальні основи методики дослідження соціального інтелекту

Тема 1. Модель структури інтелекту Дж. Гілфорда.

Факторно-аналітичні дослідження Дж. Гілфорда. Незалежні зміни, що характеризують процес обробки інформації. Параметри змінних соціального інтелекту. Зміст пропонованої інформації. Операція по обробці інформації. Результати обробки інформації.

^ Тема 2. Цінність моделі Дж. Гілфорда для психології, педагогіки, медицини й психодіагностики.

Приклади опису конкретних інтелектуальних здатностей відповідно до даної моделі. Цінність моделі Дж. Гілфорда для психології, педагогіки, медицини й психодіагностики. Достоїнство моделі Гілфорда. Приклади застосування.

^ Тема 3. Соціальний інтелект і проблема його виміру.

Визначення соціального інтелекту. Вікові дослідження інтелекту Ж.Піаже. Соціальний інтелект як система інтелектуальних здібностей, яка незалежна від загального інтелекту. Простір трьох змінних.

^ Тема 4. Адаптація тесту до вітчизняних соціокультурних умов.

Тес­това батарея, що діагностує соціальний інтелект. Валідізація та стандартизація результатів. Адаптація тесту до вітчизняних соціокультурних умов.

^ Тема 5. Короткий опис методики.

Характеристика методики дослідження соціального інтелекту. Переваги методики. Перелік субтестів. Опис стимульного матеріалу.

Тема 6. Надійність методики та валідність методики

Дослідження G. Sullivan (1965). Дискриминативна валідність методики. Конструктна валідність. Прогностична валідність методики.

^ Тема 7. Процедура тестування та інтерпретація результатів тестування

Варіанти тестування. Час тестування. Правила тестування. Обробка результатів. Інтерпретування результатів. Інтерпретування композитної оцінки соціального інтелекту.

^ Тема 8. Аналіз діагностичних можливостей методики дослідження соціального інтелекту.

Варіанти інтерпретації даної методики.

Варіанти тестування осіб різних за спеціальністю.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма
Усього

у тому числіл

П

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи методики дослідження соціального інтелекту.

^ Тема 1. Модель структури інтелекту Дж. Гілфорда.

4
22

^ Тема 2. Цінність моделі Дж. Гілфорда для психології, педагогіки, медицини й психодіагностики.

4
22

^ Тема 3. Соціальний інтелект і проблема його виміру.

10
46

^ Тема 4. Адаптація тесту до вітчизняних соціокультурних умов.

6
24

^ Тема 5. Короткий опис методики.

8
44

^ Тема 6. Надійність методики та валідність методики.

6
24

^ Тема 7. Процедура тестування та інтерпретація результатів тестування

8
44

^ Тема 8. Аналіз діагностичних можливостей методики дослідження соціального інтелекту.

8
44

^ Разом за змістовим модулем 1

54
2430

^ Усього годин

54
2430


^ 5. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Підготувати аналіз інших теорій інтелекту.

2

2

Підготувати аналіз основних елементів соціальної теорії інтелекту.

2

3

Підготувати аналіз вікових досліджень інтелекту Ж. Піаже.

4

4

Підготувати аналіз про особливості застосування тесту.

2

5

Підготувати доповідь про переваги тесту.

4

6

Підготувати доповідь про статтєвовікові розходження методики.

2

7

Підготувати аналіз відмінностей процедури даного тесту від інших.

4

8

Дати декілька варіантів інтерпретації за однією методикою.

4


^ 6. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Підготувати есе по книзі М.Холодної. Психологія інтелекту.

2

2

Підготувати анотацію до статті Пиаже Ж. О природе эгоцентрической речи // Хрестоматия по общей психологии. - М., 1981.

2

3

Підготувати есе про соціальний інтелект як систему інтелектуальних здібностей.

6

4

Підготувати есе по книзі Кулагин Б. А. Основы профессиональной психодиагностики. -М., 1984

4

5

Підготувати есе по книзі Кулагин Б. А. Основы профессиональной психодиагностики. -М., 1984

4

6

Підготувати есе по книзі Кулагин Б. А. Основы профессиональной психодиагностики. -М., 1984

4

7

Підготувати есе по книзі Кулагин Б. А. Основы профессиональной психодиагностики. -М., 1984

4

8

Підготувати декілька варіантів тестування осіб різних за спеціальністю.

4
Разом

30


^ 4. Методи навчання

Семінарські заняття, дискусії, обговорення.


5. Методи контролю

Оцінювання відбувається за п'ятирівнєвою шкалою:

 • Перший рівень ( 50-60 балів) - засвоєння знань - характеризується за такими параметрами: знання базової специфіки (знання термінології, специфічних фактів), знання способів та методів оперування базовою специфікою (знання правил, логічних послідовностей, класифікацій та категорій, критеріїв, методології), знання теоретичних основ щодо базової специфіки (знання принципів, узагальнень, теорій та структур).

 • Другий рівень ( 61-70 балів) - розуміння суті вивченого матеріалу, характеризується за такими параметрами, як трансляція, інтерпретація, екстропозиція.

 • Третій ( 71-80 балів) - застосування - характеризується як вміння використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях.

 • Четвертий ( 81-90 балів) - аналіз - тобто вміння розчленити ціле на складові елементи, характеризується за такими параметрами, як аналіз елементів, аналіз взаємозв'язків, аналіз організаційних принципів.

 • П'ятий ( 91-100 балів) - синтез - тобто вміння створювати ціле з частин характеризується за такими параметрами, як створювання власного повідомлення, створення плану, алгоритму дій, створення системи абстрактних відношень.


^ 6. Розподіл балів, які отримують студенти

^ Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль № 1

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

100

10

10

10

10

10

10

10

20

ТІ,^ Т2 ... Т9 - теми змістових модулі


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

^ Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

1

2

3

4

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання
1

2

3

4

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


^ 7. Методичне забезпечення

Методичні розробки й список літератури.


8. Рекомендована література

Базова

 1. Анастази А. Психологическое тестирование. - М., 1982, кн. 2

 2. Годфруа Ж. Что такое психология. - М., 1992, т. 1, 2

 3. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обуче­ ние. -Л., 1985

 4. Келасьев В. Н. Особенности профессиональной деятельности мастеров ПТУ в связи со свойствами личности // Эксперимен­ тальная и прикладная психология. -Л., 1971, вып. 4, с. 95-100

 5. Кулагин Б. А. Основы профессиональной психодиагностики. - М., 1984

 6. Макшанов С. И., Хрящева Н. Ю., Сидоренко Е. В. Психогим­ настика в тренинге. -Каталог, ч. 2, СПб, 1996


Допоміжна

 1. Михайлова (Алешина) Е. С. Проблемы диагностики педагоги­ ческих способностей // Проблемы диагностики факторов про­ дуктивной деятельности педагогического коллектива СПТУ. - Л., 1988, с. 27-39

 2. Михайлова (Алешина) Е С, Клецина И. С. Повышение соци­ ально-психологической компетентности как фактор формирова­ ния педагогических способностей // Психология учителя: Тези­ сы докл. к VII съезду общества психологов СССР. - М., 1989 с. 6

 3. Михайлова Е. С. О структуре коммуникативных способностей педагога // Психологический анализ учебной деятельности. - М., 1991, с. 46-62

 4. Михайлова Е. С. Коммуникативный и рефлексивный компо­ ненты и их соотношение в структуре педагогических способ­ ностей. - канд. дис. - Л., 1990

 5. Пиаже Ж. О природе эгоцентрической речи // Хрестоматия по общей психологии. - М., 1981

 6. Пиз А. Язык жестов. - Мн., 1995

 7. Уайтсайд Р. О чем говорят лица. - М., 1996

 8. Южанинова А. Л. К проблеме диагностики социального ин­ теллекта // Проблемы оценивания в психологии - Саратов 1984, с. 63-67


9. Інформаційні ресурси

Бібліотеки, інтернет, електронні книги.

ДОДАТОК 1


Питання до модульного контролю для магістрів відділення «Психологія»

з навчального курсу

«^ СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ»:

 1. Концептуальні основи методики дослідження соціального інтелекту

 2. Модель структури інтелекту Дж. Гілфорда.

 3. Факторно-аналітичні дослідження Дж. Гілфорда.

 4. Незалежні змінні, що характеризують процес обробки інформації.

 5. Параметри змінних соціального інтелекту.

 6. Зміст пропонованої інформації.

 7. Операція по обробці інформації.

 8. Результати обробки інформації.

 9. Приклади опису конкретних інтелектуальних здатностей відповідно до даної моделі.

 10. Цінність моделі Дж. Гілфорда для психології, педагогіки, медицини й психодіагностики.

 11. Достоїнство моделі Гілфорда.

 12. Приклади застосування.

 13. Соціальний інтелект і проблема його виміру

 14. Визначення соціального інтелекту.

 15. Вікові дослідження інтелекту Ж.Піаже.

 16. Соціальний інтелект як система інтелектуальних здібностей

 17. Простір трьох змінних.

 18. Тес­това батарея, що діагностує соціальний інтелект.

 19. Валідізація та стандартизація результатів.

 20. Адаптація тесту до вітчизняних соціокультурних умов.

 21. Характеристика методики дослідження соціального інтелекту.

 22. Короткий опис методики.

 23. Переваги методики.

 24. Перелік субтестів.

 25. Опис стимульного матеріалу.

 26. Надійність методики та валідність методики.

 27. Дослідження G.Sullivan.

 28. Дискримінативна валідність методики.

 29. Конструктна валідність.

 30. Прогностична валідність методики.

 31. Варіанти тестування.

 32. Час тестування.

 33. Правила тестування.

 34. Обробка результатів.

 35. Інтерпретування результатів.

 36. Інтерпретування композитної оцінки соціального інтелекту.

 37. Аналіз діагностичних можливостей методики дослідження соціального інтелекту.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи