Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 314.89 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата15.08.2012
Розмір314.89 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології в вищій школі»


Автор Кириченко О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.


Рецензенти:

Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Родіна Н.В.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології^ Одеського національного університету імені І.І.Мечников


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


^ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


напряму підготовки 8.03010201 Психологія

спеціалізація Організаційна психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Методика викладання психології в вищій школі^ . Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 8.03010201 Психологія


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники: Кириченко О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів –

ЕCTS -1,5,

укр. - 1

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

Нормативна

Модулів - 1

Напрям підготовки

8.03010201 Психологія

Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

5-й

Загальна кількість годин - 54

Семестр

11-й

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 24


самостійної роботи

студента - 30

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Магістр

Лабораторні

24 год.

Самостійна робота

30 год.

^ Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,25

для заочної форми навчання ­– 0,2

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Основна мета курсу – дати студентам уявлення про особливості і принципи діяльності викладання психології, сформувати в них методичні уміння і навички, необхідні для викладання психології у вищій школі.

Основні задачі курсу:

 • оволодіння психолого-педагогічним, методологічним і загальнокультурним змістом, необхідним для викладання «Психології» у різних навчальних закладах;

 • освоєння різних форм навчальних занять і методики їхнього проведення;

 • одержання умінь розробки методичних, дидактичних і інших психолого-педагогічних матеріалів, необхідних для викладання психології;

 • стимулювання творчого самовираження студентів.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

мати представлення про практичні основи викладацької діяльності;

знати:

 • психологію навчання і навчальної діяльності;

 • теорію і методику навчання;

 • особливості організації навчання дорослих;

 • специфіку викладання у вузі;

 • методику викладання психології;

вміти:

 • розробляти і проводити різні форми навчальних занять;

 • використовувати активні методи навчання;

 • ефективно організовувати педагогічне спілкування

^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1.

Тема № 1. Історія викладання психології у вищій школі

Питання для обговорення:

1.Викладання психології в XVII-XIX століттях.

2.Викладання психології в першій половині ХХ століття

3.Викладання психології в другій половині ХХ століття

4.У чому полягала складність викладання психології в 20-30 р. ХХ в.?

5.Коли почалося відродження психологічної освіти й у чому це виявлялося?

Тема № 2. Сутність і мети Булонського процесу

Питання для обговорення:

1.Сутність Булонського процесу.

2.Мети, задачі й інструменти Булонських реформ і їх динаміка

3.Які напрямки Булонських реформ є очевидно позитивними для розвитку вітчизняної освіти і підвищення її конкурентноздатності? Які його сторони (стандарти, методологія, організація, технології, підготовка науково-педагогічних і науково-дослідних кадрів і ін.) могли б зробити помітний вплив на європейську освіту?

4.Чи почалося у вашому вузі реформування в дусі Булонської декларації?

5.Якою мірою вища освіта в цілому в Україні (у межах ваших спостережень, досвіду чи знань) здатна задовольнити потреби студентів, включаючи її відкритість стратегіям освіти протягом усієї жизин?

Тема № 3. Зміст психологічної освіти

Питання для обговорення:

1.Психологія як наукова і навчальна дисципліна.

2.Галузі психології як наукової дисципліни

3.Вища психологічна освіта в європейських і північноамериканських країнах

4.Основні тенденції розвитку психології у світі і психологічна освіта

Тема № 4. Підготовка сценарію лекції і семінару як навчальна задача в курсі методики викладання психології у вищій школі

Питання для обговорення:

1.Методична розробка навчальної лекції.

2.Обґрунтування вибору теми лекції

3.Форма організації і зміст лекції

4.Методична розробка семінарського заняття

5.Тема, форма організації, план і конспект ходу семінарського заняття

Тема № 5. Методи навчання психології

Питання для обговорення:

1.Таксономія навчальних задач при вивченні психології.

2.Словесні методи навчання психології

3.Наочні методи навчання психології

4.Методи закріплення вивченого матеріалу

Тема № 6. Перевірка й оцінка знань з психології

Питання для обговорення:

1.Організація перевірки й оцінювання при навчанні психології.

2.Види перевірки знань при навчанні психології

3.Форми перевірки знань при навчанні психології

Тема № 7. Професійно-педагогічні й особистісні якості викладача вищої школи. Викладач як організатор взаємодії в педагогічному процесі

Питання для обговорення:

1.Розкрити поняття «кваліфікаційна характеристика», «модель фахівця».

2.Професіограмма вченого-педагога і характеристика її компонентів

3.Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

4.Педагогічне спілкування як різновид професійного спілкування

5.Функції, види і стилі педагогічного спілкування

6.Конфлікти в педагогічному процесі

Тема № 8. Педагогічна майстерність педагога

Питання для обговорення:

1.Характеристика педагогічної майстерності викладача.

2.Основи педагогічної техніки

Тема № 9. Педагогічна етика і творчість викладача

Питання для обговорення:

1.Характеристика педагогічної етики.

2.Педагогічна творчість

3.Структура й елементи педагогічної творчості

Тема № 10. Наукова творчість викладача вищої школи

Питання для обговорення:

1.Наукова творчість як складова частина фахової діяльності педагога вищої школи

2.Науково-дослідна робота як показник фахової компетентності викладача

Тема № 11. Сучасні психолого-педагогічні теорії навчання

Питання для обговорення:

1.Психолого-педагогічні проблеми активації діяльності студентів у процесі навчання.

2.Характеристика психолого-педагогічних теорій навчання (П.Я. Гальперина, А.М. Матюшкина, П.М. і Б.П. Эрдниевых і ін.)

Тема № 12. Нововведення в теорії навчання у вищій школі

Питання для обговорення:

1.Характеристика понять: педагогічні інновації, педагогічні технології, технології навчання й ін.

2.Поняття і класифікація методів активізації пізнавальної діяльності

^ 4. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основні принципи та методи діагностики в клінічній психології.

Тема 1. Історія викладання психології у вищій школі

4
22

Тема 2. Сутність і мети Булонського процесу

4
22

Тема 3. Зміст психологічної освіти

6
24

Тема 4. Підготовка сценарію лекції і семінару як навчальна задача в курсі методики викладання психології у вищій школі

4
22

Тема 5. Методи навчання психології

4
22

Тема 6. Перевірка й оцінка знань з психології

6
24

Тема 7. Професійно-педагогічні й особистісні якості викладача вищої школи. Викладач як організатор взаємодії в педагогічному процесі

6
24

Тема 8. Педагогічна майстерність педагога

4
22

Тема 9. Педагогічна етика і творчість викладача

4
22

Тема 10. Наукова творчість викладача вищої школи

4
22

Тема 11. Сучасні психолого-педагогічні теорії навчання

4
22

Тема 12. Нововведення в теорії навчання у вищій школі

4
22

^ Разом за змістовим модулем 1.

54
2430

^ Усього годин

54
2430


^ 5. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 1. Історія викладання психології у вищій школі

2

2

Тема 2. Сутність і мети Булонського процесу

2

3

Тема 3. Зміст психологічної освіти

2

4

Тема 4. Підготовка сценарію лекції і семінару як навчальна задача в курсі методики викладання психології у вищій школі

2

5

Тема 5. Методи навчання психології

2

6

Тема 6. Перевірка й оцінка знань з психології

2

7

Тема 7. Професійно-педагогічні й особистісні якості викладача вищої школи. Викладач як організатор взаємодії в педагогічному процесі

2

8

Тема 8. Педагогічна майстерність педагога

2

9

Тема 9. Педагогічна етика і творчість викладача

2

10

Тема 10. Наукова творчість викладача вищої школи

2

11

Тема 11. Сучасні психолого-педагогічні теорії навчання

2

12

Тема 12. Нововведення в теорії навчання у вищій школі

2

^ 6. Самостійна робота для студентів очної/заочної форм навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 1. Історія викладання психології у вищій школі

2

2

Тема 2. Сутність і мети Булонського процесу

2

3

Тема 3. Зміст психологічної освіти

4

4

Тема 4. Підготовка сценарію лекції і семінару як навчальна задача в курсі методики викладання психології у вищій школі

2

5

Тема 5. Методи навчання психології

2

6

Тема 6. Перевірка й оцінка знань з психології

4

7

Тема 7. Професійно-педагогічні й особистісні якості викладача вищої школи. Викладач як організатор взаємодії в педагогічному процесі

4

8

Тема 8. Педагогічна майстерність педагога

2

9

Тема 9. Педагогічна етика і творчість викладача

2

10

Тема 10. Наукова творчість викладача вищої школи

2

11

Тема 11. Сучасні психолого-педагогічні теорії навчання

2

12

Тема 12. Нововведення в теорії навчання у вищій школі

2


^ 7. Методи навчання

 • проведення модельних демонстраційних експериментів;

 • організація лабораторних робіт, пов'язаних із спостереженням і аналізом простих моделей інформування, консультацій, тренінгів, експериментально-психологічних досліджень, які можна представити в умовах навчального закладу;

 • використовування комп'ютерних засобів тестування;

 • рішення студентами спеціальних (виділених і структурованих) вправ, що відображають професійні задачі психолога при роботі з хворими людьми.


^ 8. Методи контролю

Підсумковий контроль. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним планом передбачений залік

Поточний контроль. Для поточного контролю використовуються результати практичних занять


^ 9. Розподіл балів, які отримують студенти

^ Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль № 1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

40

100

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ТІ,^ Т2 ... Т9 - теми змістових модулі


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

^ Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

^ 10. Методичне забезпечення

Методичні розробки й список літератури.


11. Рекомендована література

Базова

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. – К., 1993.

 2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогического творчества – Казань.: Изд-во Казанского ун-та, 1988

 3. Бадмаев Б.И. Методика преподавания психологии – М.: Владос, 1999

 4. Байденко В.И. Булонский процесс. Курс лекций – М.: Логос, 2004

 5. Барблан Андрис. Академическое сотрудничество и свобода передвижения в Европе: что есть и что будет // Высшее образование в Европе – 2002 - № 1,2

 6. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии – М., 1989

 7. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя. – Одеса: Маяк, 1998.

 8. Бодалев А.А. Личность и общение – М., 1983

 9. Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие (документы международных форумов и мнения европейских экспертов) / Под ред. В.И. Байденко – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2002

 10. Вергасов В.М. Активизация мыслительной деятельности студентов в высшей школе – М., 1981

 11. Вергасов В.М. Проблемное обучение в высшей школе. – М., 1977.

 12. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке – М., 1989

 13. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л., 1988.

 14. Граф В., Ильясов И.И., Ляудис В.Я. Основы организации учебной деятельности и самостоятельные работы студентов – М.: Изд-во МГУ, 1981

 15. Закон України “Про вищу освіту” від 26 лютого 2002 р.

 16. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении – М., 1986

 17. Кан-Калик В.Я. Педагогическая деятельность как творческий процесс – М., 1977

 18. Кан-Калик В.Я., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество – М., 1990

 19. Карандашев В.В. Методика преподавания психологии – СПб.: Питер, 2005

 20. Карандашев В.В. Методика преподавания психологии – СПб.: Питер, 2005

 21. Леонтьев А.А. Педагогическое общение – М., 1979

 22. Лившиц В.Я. Деятельность преподавателя как развивающийся процесс – М., 1988

 23. Лук А.Н. Мышление и творчество – М., 1976

 24. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии – М.: Изд-во МГУ, 1989

 25. Основы педагогики высшей школы – Одесса: ЮУГПУ, 1998

 26. Основы педагогического мастерства / Под ред Зязюна И.А. – К., 1989

 27. Сборник задач по общей психологии / Под ред С.М. Мерлина – М.: Просвещение, 1974

 28. Чернокозова В.Н., Чернокозов И.И. Этика учителя – К., 1987


15. Інформаційні ресурси

Біблілотеки, інтернет, електронні книги.

ДОДАТОК 1

Завдання для самостійної роботи

 1. Зробити стислий конспект основних положень Закону України “Про вищу освіту”

 2. Зробити конспект 4 глави книги „Булонский процесс” автор В.І. Байденко с. 94 - 117

 3. Зробити конспект 5 глави книги „Булонский процесс” автор В.І. Байденко с. 119 - 147

 4. Розробити зміст семінарського заняття на тему „Впровадження Булонської системи в Україні”.

 5. Зробити конспект сторінок 15-25 з книги Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии – М.: Изд-во МГУ, 1989

 6. Розробити 10 тестових питань на тему „Методика викладання психології”

 7. Розробити конфліктну ситуацію на тему „Педагог – студент”

 8. Виконати комплекс фізичних справ для розвитку дихання.

 9. Зробити стислий конспект Етичного кодексу психолога.

 10. Зробити конспект сторінок 136-159 книги „Основи педагоического мастерства” І.А. Зязюн. 1989.

 11. Розробити лекцію на тему „Агресивна поведінка її сутність та методи дослідження”.

 12. Зробити конспект сторінок 149-175 з книги „Булонский процесс” автору В.І. Байденко.

ДОДАТОК 2

Контрольні питання, що виносяться на модульному контролі

 1. У рамках яких навчальних дисциплін викладалися психологічні знання у вищих навчальних закладах XVIII-XX ст.?

 2. Які зміни відбуваються у викладанні психології на початку ХХ ст.?

 3. У чому полягала складність викладання психології в 20-30-х рр.?

 4. Коли почалося відродження психологічної освіти й у чому це виявлялося?

 5. Охарактеризуйте основні тенденції сучасної психологічної освіти у світі.

 6. Які типи базової психологічної освіти існують у європейських країнах і в США?

 7. Які типи базової психологічної освіти існують в Україні?

 8. Яка типова тривалість і структура базової психологічної освіти?

 9. Які три типи психологічних спеціальностей і кваліфікацій існують у вищій психологічній освіті в Україні?

 10. Які рівні психологічної освіти існують у багаторівневій системі підготовки психологів в Україні?

 11. Студентам яких інших спеціальностей викладається психологія?

 12. У чому полягають два основних напрямки післядипломної психологічної освіти?

 13. Які форми підвищення психологічної кваліфікації і додаткової психологічної освіти існують в Україні?

 14. Сутність Булонського процесу

 15. Мети, задачі й інструменти Булонських реформ і їх динаміка

 16. Методична розробка навчальної лекції

 17. Методична розробка семінарського заняття

 18. Словесні методи навчання психології

 19. Наочні методи навчання психології

 20. Методи закріплення вивченого матеріалу

 21. Організація перевірки й оцінювання при навчанні психології

 22. Розкрити поняття «кваліфікаційна характеристика», «модель фахівця».

 23. Педагогічне спілкування як різновид професійного спілкування

 24. Конфлікти в педагогічному процесі

 25. Характеристика педагогічної майстерності викладача

 26. Характеристика педагогічної етики

 27. Структура й елементи педагогічної творчості

 28. Характеристика понять: педагогічні інновації, педагогічні технології, технології навчання

 29. Науково-дослідна робота як показник професійної компетентності викладача

 30. Характеристика психолого-педагогічних теорій навчання

ДОДАТОК 3

^ ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ


Методика викладання психології у вищій школі

Варіант 1.

Обведіть номер правильної відповіді:


 1. Методика викладання психології сформувалася

 1. у середині 19 століття

 2. на початку 20 століття

 3. протягом всього 20 століття

 4. на початку 21 століття.


^ 2. В яких перелічених державних документах знаходить відображення зміст освіти?

 1. Накази Міністерства, освіти, рішення педагогічної ради школи, методичні матеріали Міністерства освіти;

 2. Навчальні програми, навчальні плани, методичні матеріали Міністерства освіти;

 3. Накази Міністерства освіти, навчальні плани, навчальні програми;

 4. Навчальні плани, навчальні програми, підручники, державні стандарти освіти.

 5. Підручники, рішення педагогічної ради школи, навчальні програми, державні стандарти освіти.


^ 3. Який шкільний документ складається на основі навчального плану?

 1. Річний план роботи школи

 2. Розклад уроків

 3. Тематичний план роботи вчителя

 4. План виховної роботи класного керівника

 5. Поурочний план вчителя.


^ 4. Який з перерахованих методів навчання належить до наочних:

 1. Лекція

 2. Демонстрування

 3. Самостійні спостереження

 4. Вправи

 5. Бесіда


^ 5. Визначте, що не є методом навчання:

 1. Бесіда

 2. Рольова гра

 3. Ілюстрація

 4. Метод прикладу

 5. Робота з книгою.


^ 6. Визначте, що не є методом навчання:

 1. Лекція

 2. Лабораторний метод

 3. Письмові вправи

 4. Демонстрація

 5. Змагання


^ 7. Вкажіть, який тип уроку найчастіше використовується в практиці школи?

 1. Урок засвоєння нових знань

 2. Урок формування вмінь та навичок

 3. Урок застосування знань, умінь та навичок

 4. Комбінований урок

 5. Урок перевірки, контролю і корекції.


^ 8. До якої групи належать всі встановлені в Україні освітньо-кваліфікаційні рівні?

 1. Кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

 2. Молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

 3. Початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, базова вища освіта, повна вища освіта

 4. Початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна вища освіта

 5. Бакалавр, спеціаліст, магістр.


^ 9. Яке завдання не відноситься до контролю знань, умінь та навичок?

 1. Виявлення обсягу, рівня, якості засвоєння навчального матеріалу

 2. Отримання інформації про самостійну роботу школярів, та виявлення труднощів і помилок учнів

 3. Перевірка ефективності обраних вчителем методів, форм та засобів навчання

 4. Встановлення готовності школярів до вивчення нового матеріалу

 5. Отримання інформації про культуру розумової праці.


^ 10. Основною метою освіти в Україні є

 1. розвиток та вдосконалення духовних, творчих, фізичних здібностей людини

 2. розкриття духовних і фізичних можливостей особистості, формування надійних основ моральності та здорового способу життя

 3. всебічний розвиток людини

 4. всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

 5. розвиток талантів, розумових і фізичних здібностей людини.


^ 11. До якої з груп включені всі структурні елементи системи освіти в Україні?

 1. Дошкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта

 2. Дошкільна освіта, загальна середня освіта., позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, аспірантура., докторантура, самоосвіта

 3. Дошкільна, освіта, загальна середня освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, самоосвіта

 4. Дошкільня освіта, загальна середня освіта професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта

 5. Дошкільна освіта, загальна середня освіта, вища освіта.


^ 12. До якої з груп включені всі освітні рівні, що встановлені в Україні?

 1. Початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта

 2. Початкова загальна освіта, повна загальна середня освіта, повна вища освіта

 3. Початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, базова вища освіта, повна вища освіта

 4. Кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

 5. Молодий спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.Вариант 2

Виберіть одну вірну відповідь.


1. Що собою являє навчальний план?

 1. Це документ, в якому дано перелік усіх предметів, що вивчаються в школі, їх розподіл за роками навчання, кількість годин на вивчення цих предметів на протязі тижня, структура навчального року,

 2. Це документ, в якому визначаються основні напрями роботи на певний навчальний рік.

 3. Це документ, який регламентує порядок навчання в школі і перевід учнів з класу в клас та випуск зі школи.

 4. Це документ, в якому перераховані всі предмети, які мають вивчатися в школі.

 5. Це документ, з якому розкривається зміст навчального матеріалу з шкільних предметів.


2. Перераховані функції: освітня, виховна, розвиваюча перш за все відносяться до:

 1. Процесу виховання.

 2. Процесу навчання.

 3. Змісту освіти.

 4. Пізнавального процесу.

 5. Процесу розвитку особистості.3. В яку групу методів включені практичні методи:

 1. Демонстрація, самостійні спостереження.

 2. Виклад, бесіда, робота з книгою.

 3. Учбова дискусія, ілюстрація, розповідь.

 4. Вправи, графічні роботи, лабораторні, практичні роботи; досліди.

 5. Робота з книгою, лекція, бесіда4. Який із запропонованих принципів не відноситься до принципів навчання.

 1. Принцип науковості.

 2. Принцип систематичності і послідовності.

 3. Принцип зв'язку навчання з життям.

 4. Принцип планомірності.

 5. Принцип наочності.5. Який із перерахованих факторів не є визначальним прн виборі методів навчання.

 1. Взаємостосунки в педагогічному колективі.

 2. Місце знаходження школи.

 3. Особливості навчального предмету.

 4. Кількість учнів у класі.

 5. Мета і завдання уроку.6. Якщо за основу класифікації береться джерело передачі і сприймання навчальної інформації учнями, то це можна віднести до якої групи методів навчання?

 1. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

 3. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.

 4. Методи стимулювання поведінки і діяльності учнів.

 5. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки.


7. Зазначте, одну з основних умов застосування проблемної лекції в навчанні:

 1. Кількість учнів у класі.

 2. Наявність у школярів запасу знань на досліджуваному питанню.

 3. Емоційність промови вчителя.

 4. Взаємовідношення ніж учнями.

 5. Взаємостосунки учнів з вчителем.


8. Яка з ланок в структурі процесу засвоєння знань є "зайвою"?

 1. Сприймання навчального матеріалу.

 2. Осмислення і розуміння навчального матеріалу.

 3. Запам'ятовування матеріалу.

 4. Контроль і оцінювання знань.

 5. Застосування на практиці навчального матеріалу.


9. Який етап у проблемному навчанні є "зайвий"?

 1. Створення проблемної ситуації.

 2. Формулювання проблеми.

 3. Шляхи вирішення проблеми.

 4. Висунення гіпотези;

 5. Контроль за вирішенням проблеми.


10. Який з перелічених нижче видів контролю проводиться в основному перед вивченням нової теми?

 1. Попередній.

 2. Поточний

 3. Періодичний.

 4. Тематичний.

 5. Пiдсумковий.


11. Який основний документ лежить в основі перевірки знань учнів за кожен рік

навчання:

 1. Навчальний план.

 2. Підручник.

 3. Тематичний план роботи вчителя.

 4. Поурочні плани вчителя.

 5. Навчальна програма.


12. Який показник не відноситься до критерію оцінки відповіді учня?

 1. Обґрунтованість,

 2. Логічність і послідовність.

 3. Темп відповіді.

 4. Ступень самостійності в судженнях.

 5. Культура мови.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи