І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум icon

І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум
Скачати 305.01 Kb.
НазваІ. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум
І. І. Мечникова<><><><><>Кафедра соціальної і прикладної психол
Дата15.08.2012
Розмір305.01 Kb.
ТипПрактикум

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПРАКТИКУМ З ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Практикум з загальної психології»


Автор Коваль Г.Ш., старший викладач кафедри соціальної і прикладної психології; Діколь – Кобріна О. А., асистент кафедри соціальної і прикладної психології


Рецензенти:

Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Шрагіна Л.І.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології^ Одеського національного університету імені І.І.Мечников


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


^ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПП – 03 ПРАКТИКУМ З ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


напряму підготовки 6.030102 Психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Практикум з загальної психології. ^ Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102. Психологія


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники: Коваль Г.Ш., старший викладач кафедри соціальної і прикладної психології; Діколь – Кобріна О. А., асистент кафедри соціальної і прикладної психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної та практичної психології


______________________ Подшівалкіна В.І____

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 6.030102 Психологія


___________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 6

Галузь знань

0301. Соціально-політичні науки

Нормативна

^ Напрям підготовки

6.030102 Психологія

Модулів - 3

Рік підготовки:

Змістових модулів - 3

1-2

2 - 3

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання: науковий проект

Семестр

^ Загальна кількість годин - 324

2, 3, 4

3, 4, 5

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 216


самостійної роботи

студента - 112

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Бакалавр

Лабораторні

216 год.

44 год.

Самостійна робота

112 год.

199 год.

НДЗ:19 год.

^ Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних, самостійних та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 216 /112/19

для заочної форми навчання ­– 112/199


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета курсу:

використання напрацьованих програм і вміння проводити психологічні дослідження в різних областях психології;

 • формування навичок ведення, обробки й інтерпретації протоколів;

 • уміння становити психологічний і поведінковий портрет особистості


^ Завдання курсу:

- освоєння всіх етапів емпіричного дослідження;

- ознайомлення студентів із системою понять і подань що дозволяють аналізувати емпіричне дослідження;

- придбання студентами навичок роботи з конкретними методиками, які мають широку область застосування;

- уміння практично вивчати найважливіші психологічні характеристики людини як індивіда, суб'єкта діяльності, особистості, індивідуальності;

- уміння виявляти психологічні особливості людини при проведенні профессійного вітбору, навчанні й адаптації персоналу;


У результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати

 • можливості психологічного дослідження;

 • основи психологічного виміру й шкалювання;

 • способи збору, обробки й подання емпіричних даних у психологічному дослідженні;

 • специфіку й види психологічного експерименту, спостереження й опитування;

 • джерела помилок у психологічних дослідженнях;

уміти

 • формулювати проблеми, гіпотези й завдання психологічного дослідження;

 • планувати емпіричне психологічне дослідження, вибирати методи збору й обробки даних, формувати вибірку;

 • готувати й здійснювати психологічний експеримент, спостереження й опитування;

 • реєструвати емпіричні результати, вести протоколи психологічних досліджень;

 • використовувати методи одномірного й багатомірного шкалювання;

 • використовувати комп'ютерні програми для збору й обробки даних і подання результатів психологічного дослідження;

 • аналізувати, описувати й пояснювати емпіричні результати;

 • описувати поведінку людей у процесі дослідження;

 • використовувати методи дослідження пізнавальних і емоційних процесів, психічних станів, індивідуально-психологічних особливостей і спілкування;

використовувати емпіричні результати для прогнозування психічних явищ і управління ними в процесі практичної діяльності.


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Дослідження пізнавальних психічних процеів

Тема 1. Дослідження відчуттів. Властивості й види відчуттів. Дослідження ролі відчуттів у пізнавальній діяльності людини. Пороги чутливості. Методи визначення абсолютних і диференціальних порогів чутливості. Дослідження абсолютного порога шкірних просторових відчуттів за допомогою естезіометра методом мінімальних змін.

^ Тема 2. Дослідження сприйняття. Властивості й види сприйняття. Дослідження спостережливості. Дослідження особливостей сприйняття форми при пасивному й активному дотику В. К. Гайди й В. В. Шматкова. Дослідження пізнавального контролю при зоровому сприйнятті. Вивчення ілюзії зорового сприйняття. Дослідження полезалежності сприйняття.

^ Тема 3. Дослідження уявлень. Властивості й види уявлень. Дослідження просторових уявлень методом хронометрії розумових дій за методикою Шепарда. Оцінка яскравості-чіткості уявлень за методом саморанжирування за допомогою опитувальника Д. Маркса.

^ Тема 4. Дослідження уяви. Властивості й види уяви. Дослідження індивідуальних особливостей уяви. Дослідження продуктивності уяви за допомогою набору тесту Роршаха. Дослідження особливостей творчої уяви. Робота з явищем аглютинації.

^ Тема 5. Дослідження пам'яті. Властивості, види й процеси пам'яті. Вимірювання об'єму короткочасної пам'яті за методом Джекобсона. Дослідження опосередкованого запам'ятовування. Дослідження безпосереднього й опосередкованого запам'ятовування за методикою подвійної стимуляції Лурія й Леонтьева. Дослідження переважного типу запам'ятовування.

Вимірювання об'єму оперативної пам'яті. Дослідження короткочасної зорової й слухової пам'яті на числа й букви. Мнемічні прийоми.

^ Тема 6. Дослідження мислення. Властивості й види мислення. Оцінка рівня розвитку розумових операцій випробуваного. Дослідження понятійного мислення за допомогою методик: «Порівняння понять», «Виключення зайвого», «Логіка зв'язків», «Логічність умовиводів». Дослідження аналітичного мислення за допомогою методик «Логічні закономірності» Ліпмана, «Оцінка кількісних відносин», «Встановлення закономірностей». Визначення лабільності-ригідності мислення за допомогою методики словесного лабіринту. Дослідження наочно-образного мислення допомогою методики піктограм А.Р. Лурії.

^ Тема 7. Дослідження мови. Властивості й види мови. Дослідження темпу усної мовної діяльності. Оцінка мовця за допомогою методу семантичного диференціала Ч. Осгуда. Аудіровання мови (побудова індивідуального профілю аудитора). Оцінка швидкості читання. Визначення стилю життєдіяльності, що воліється, за допомогою методики «розуміння прислів'їв» по Е. Фрому.

^ Тема 8. Дослідження уваги. Властивості й види уваги. Вимірювання концентрації уваги методом Пьєрона - Рузера. Дослідження рівня вибірковості уваги. Дослідження переключення уваги за допомогою таблиць Шульте. Дослідження переключення уваги «Інтелектуальна лабільність».


^ Змістовний модуль 2. Дослідження емоційно - вольових процесів

Тема 9. Дослідження вольових процесів. Поняття емоційно-вольових процесів, поняття довільних і мимовільних процесів, воля й вольова регуляція, локус контролю, шкала контролю Дж. Роттера, дослідження суб'єктивного контролю Є. Бажина,екстернальність і інтернальність, дослідження наполегливості, дослідження імпульсивності (тест-опитувальник В.А.Лосєнкова), оцінка сугестивності, методика " Ціль-Засіб-Результат" (ЦЗР) А. Карманова.

^ Тема 10. Дослідження емоційних процесів. Загальна характеристика понять «емоції» і «почуття». Дослідження емоційної чуйності (Меграбян/Эпштейн). Дослідження настроїв (А. Лутошкін).Методика діагностики оперативної оцінки самопочуття, активності й настрою (САН). Фізіономічний тест Куніна. Особистісна шкала проявів тривоги (Дж.Тейлор, адаптація Т.А. Немчина). Дослідження тривожності (Ч.Д. Спилбергер, адаптація Ю.Л. Ханін). Дослідження эмпатичних тенденцій (Меграбян/Эпштейн)

^ Тема 11. Дослідження психічних станів і їхня регуляція. Методика визначення рівня емоційного вигоряння. Експрес-діагностика схильності до невмотивованої тривожності (В.В. Бойко). Методика схільності до стресу й соціальної адаптації Холмса й Раге. Методика діагностики рівня соціальної фрустрированості Вассермана в модифікації

В. Бойко. Методика діагностики психічних станів по Айзенку. Методика діагностики нервово-психічної стійкості.

^ Тема 12. Адаптація. Різні аспекти адаптації, індекс життєвого стилю Г. Келєрмана, Р. Плутчика, Г. Конте, багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» О. Маклакова, С. Чермяніна.


Змістовний модуль 3. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей

Тема 13. Особистість. Дослідження самооцінки особистості. Дослідження рівня домагань особистості за допомогою моторної проби Шварцландера. Дослідження егоцентризму.

^ Тема 14. Темперамент. Основні поняття про нервову систему й типи темпераменту. Дослідження сили нервової системи. Дослідження властивостей нервової системи за допомогою опитувальника В. Русалова. Визначення психологічних характеристик темпераменту Б. Смирнова. Методики вивчення властивостей нервової системи (сила, урівноваженість, рухливість).

^ Тема 15. Характер. Дослідження схильності до ризику як А. Шмельова. Дослідження вольової саморегуляції (тест-опитувальник А.В.Звєркова й Є.В.Ейдмана). Дослідження характерологичічних тенденцій Т. Лірі. Дослідження акцентуації характеру К. Леонгарда. Методика аутоідентифікаціх акцентуацій характеру Е.Г. Ейдемилера. Опитувальник Сандри Бем по вивченню фемінності-маскулінності.

^ Тема 16. Спрямованість і мотивація особистості. Основні поняття про спрямованість і мотивацію особистості. Методика «Спрямованість особистості». Діагностика самооцінки мотивації схвалення. Шкала облудності (Д. Марлоу й Д.Крауна).Опитувальник для оцінки потреби досягнення успіхів. Шкала оценки потреби в досягненні. Методика «Потреба в досягненні» Ю.М.Орлова. Методика: «Потреба у спілкуванні» Ю.М. Орлова. Методика діагностики соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно й потребової сферах О.Ф. Потьомкіній.

^ 4. Структура навчальної дисципліни

^ Назва змістовних тем модуля

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

л

п

лаб

інд

ср

Л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовний модуль 1. Пізнавальні психічні процеси.

Тема 1. Дослідження відчуттів

10,666
4,66Тема^ 2. Дослідження сприйнятт

12,668
4,66Тема^ 3. Дослідження уявлен

10,666
4,66Тема^ 4. Дослідження уяв

10,666
4,66Тема^ 5. Дослідження пам'ят

10,666
4,66Тема^ 6. Дослідження мисленн

10,666
4,66Тема^ 7.Дослідження мов

10,666
4,66Тема^ 8. Дослідження уваг

12,668
4,66Усього по змістовному модулю 1

89,2852
37,28

80,914,6
66,3

^ Змістовний модуль 2. Емоційно-психічні процеси.

Тема 9. Дослідження емоційних процесів

16,6612
4,66Тема^ 10. Дослідження вольових процесі

16,6612
4,66Тема^ 11. Дослідження стрес

16,6612
4,66Тема^ 12. Дослідження адаптаці

20,6616
4,66Усього по змістовному модулю 2

70,652
18,6

80,914,6
66,3

^ Змістовний модуль 3. Індивідуально-психологічні особливості особистості.

Тема 13. Дослідження особистості

16,6612
4,66Тема^ 14. Дослідження темперамент

16,6612
4,66Тема^ 15. Дослідження характер

16,6612
4,66Тема^ 16. Дослідження спрямованості й мотиваці

20,6616
4,66Усього по змістовному модулю 3.

70,652
18,6

80,914,6
66,3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ІНІЗ -19 годин

^ Усього часів


216
112


44
199


^ 5. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Рецензії на результати дослідження з кожної теми практикуму

50

2

Освоєння нових методик по кожній темі практикуму

50

3

Створення анотованого каталогу психологічних тестів по всіх темах практикуму

12
Усього

112


6. Індивідуальне науково-дослідне завдання

Тема: Дослідження індивідуально-психологічних особливостей індивідів.


^ 7. Методи контролю

Форми роботи студентів:

 • лабораторні заняття

 • самостійна робота, що включає читання й аналіз рекомендується литературы, що, виконання домашніх завдань, підготовку до лабораторних занять, підготовку до виконання контрольних робіт

 • індивідуальні роботи
^

Контролі знань студентів:


 • поточний і проміжний контроль: по 100-бальній шкалі оцінюється відвідування занять, робота студентів на лабораторних заняттях, виконання самостійних завдань, виконання контрольних і індивідуальних робіт;

 • рубежний контроль: по 10-бальній шкалі оцінюються контрольні роботи в писемній формі;

 • підсумковий контроль: залік.

Оцінка складається з наступних елементів:

 • відвідуваність - 20 балів

 • робота на лабораторних заняттях - 20 балів

 • виконання самостійних завдань - 20 балів

 • виконання контрольних робіт - 20 балів

залік - 20 балів


^ 8. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування й самостійна робота

Сума

Змістовний модуль 1.

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

12

13

10

10

14

13

14

14

100Поточне тестування й самостійна робота

Сума

Змістовний модуль 2
Т1

Т2

Т3

Т4

25

25

25

25

100Поточне тестування й самостійна робота

Сума

Змістовний модуль 3
Т1

Т2

Т3

Т4

25

25

25

25

100^ 9. Шкала оцінювання: національна й ЕСТ

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

82-89

B

Дуже добре

74-81

С

Добре

64-73

D

Задовільно

60-63

Е

Допустимо

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


^ 10. Рекомендована література

Основна:

 1. Барлас Т.В. Психологический практикум для «чайников». Введение в профессиональную психологию. – М: Класс, 2001

 2. Белановский С.А. Глубокое интервью. - М.: Никколо М, 2001

 3. Готтстанкер Р. Основы психологического эксперимента. – М: МГУ, 1982

 4. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – 2-е изд., СПб% Питер, 2005

 5. Карандашев В.Н. Квалификационные работы по психологии: реферативные, курсовые и дипломные. Учебно-методическое пособие. – М: Смысл, 2002

 6. Крылов А.А., Маничев С.А. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии. – СПб: Питер, 2006

 7. Пашукова Т.И., Допира А.И., Дьяконов Г.В. Психологические исследования. Практикум по общей психологии. - М.: Институт практической психологии, 1996

 8. Практикум по возрастной психологии. / Под ред. Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко. - СПб: Речь, 2001

 9. Сапогова Е.Е. Задачи по общей психологии. - М.: Аспект Пресс, 2001

Допоміжна:

 1. Анастази А. Психологическое тестирование. Т. 1-2. – М: Педагогика, 1982

 2. Аткинсон Р.Л., Аткинсон Р.С., Смит Э.Е., Бем Д.Дж., Нолен-Хоэксема С. Введение в психологию. Учебник для студентов университетов – М: Олма-пресс, 2003

 3. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – СПб: Речь, 2000

 4. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Речь, 1999.

 5. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия. - М.: МГУ, 1973

 6. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.: Педагогическое общество России, 2004

 7. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. - М.: Прогресс, 1976

 8. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. - М.: Тривола, 1995

 9. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб: Питер, 2000

 10. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб: Питер, 2002

 11. Ильин Е.П. Психология воли. - СПб: Питер, 1999

 12. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - СПб: Питер, 2001

 13. Квале С. Исследовательское интервью. - М.: Смысл, 2003

 14. Квин В. Прикладная психология. - СПб.: Питер, 1997.

 15. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы - М.: Аспект Пресс, 2002

 16. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л: Медицина, 1984

 17. Куликов Л.В. Психологическое исследование. – СПб: Речь, 2001

 18. Лурия А.Р. Язык и сознание. - М.: МГУ, 1979

 19. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб, Питер, 2001

 20. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология. - М., 2003

 21. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. - СПб.: Речь, 2004.

 22. Никандров В.В. Психофизика и психофизические методы. - СПб.: Речь, 2004.

 23. Никандров В.В. Экспериментальная психология. - СПб.: Речь, 2003.

 24. Тихомиров О.К. Психология мышления. - М.: МГУ, 1984

 25. Тютюнник В.И. Основы психологических исследований. – М: УМК «Психология», 2002

 26. Фрейджер Р, Фэйдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. - СПб: прайм-Еврознак, 2002


^ 11. Методичне забезпечення

Стимульний матеріал для проведення лабораторних робіт;

Конспект лекцій;

Список рекомендованої до курсу літератури

Наглядне забезпечення


12.Інформаційні ресурси


Інтернет, електронні книги та підручники, бібліотеки

ДОДАТОК 1

Тематика контрольних робіт


1. Методи психологічного дослідження відчуття, сприйняття, подання, уяви.

2. Методи психологічного дослідження пам'яті, мислення, мови, уваги.

3. Методи психологічного дослідження емоційно-вольових процесів, адаптації.

4. Методи психологічного дослідження індивідуально - психологічних особливостей

Схожі:

І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум iconІ. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи»
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум iconІ. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціально психологічний практикум
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Соціально – психологічний практикум»
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу клінічна психологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: : Яремчук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи