Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія
Скачати 198.83 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія
Дата15.08.2012
Розмір198.83 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Організаційна психологія»


Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної і прикладної психології.


Рецензенти:

Вісковатова Т.П., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Цільмак О.М., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_

^

Одеський національний університет імені І. І. МечниковаКафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

____________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ


для спеціальностей 8.03010201 психологія

спеціалізації «Організаційна психологія»


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012
^

Організаційна психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів


для спеціальності 8.03010201 психології

«___»_________ , 20__ - 20__


Розробник: Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук,професор кафедри соціальної і прикладної психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладноїї психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і практичної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


1. ^ Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів -2,0

^ Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

За вибором

Модулів – 1

Спеціальність

8 03010201

(професійне

спрямування):

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1 – й

Семестр

^ Загальна кількість годин – 54
1 –й

Лекції

^ Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 2


самостійної роботи

студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


магістр

24 год.

Самостійна робота

30 год.

^ Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2

для заочної форми навчання ­– немає


2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета курсу "Організаційна психологія" полягає у створенні умов для забезпечення організаційної грамотності психолога магістра, що відображається у порозумінні ним специфіки сучасного стану організаційних теорій та практики, особливостей роботи психолога в різних за якістю організацій.

Завдання курсу

1. Формування спеціальних знань, необхідних для аналізу основних теорій організації та еволюції знань про організаційні феномени; розуміння сучасного стану організаційної психології.

2.Формування спеціальних вмінь, що забезпечують професійний аналіз психологічних проблем в організації;

У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

1. особливості праксиологічного підходу в психології;

2. класичні та сучасні теорії організацій;

3. особливості використання поняття «організація» як об’єкту , процесу та властивість об’єкту;

4. типологічні особливості сучасних організацій;

5. роль та особливості формування цільових настанов організацій;

6. особливості комунікацій та інформаційних процесів в різних типах організацій.

вміти:

1.виявляти організаційні феномени та їхні психологічні складові;

2.аналізувати зміст класичних та сучасних психологічних теорій організації;

3.ставити та обговорювати теоретичні та практичні проблеми організаційної психології;

4.діагностувати, аналізувати та розробляти психологічні технології для вирішення психологічних проблем різних типів організацій.

^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Організаційна психологія як галузь психологічної науки

Тема 1. Предмет організаційної психології.

Поняття "організації" як психологічного феномену. Основні трактування поняття "організація". Тейлорівська концепція організації трудового процесу. Організація як «спільнота» в концепції Э.Мейо. Проблема організації в «Тектології». А.А.Богданова. М.Вебер та його роль у розвитку теорії організації. Праксеологія як теорія організації. Особливості підходу до організації Т. Котарбінського К Адомецький та його роль у розвитку теорії організації. Системний підхід до організації.

^ Тема 2. Організація як психологічний феномен

Організація як структурна одиниця. Типології організації, принципи побудови.

Формальна структура організацій. Неформальна структура організацій. Організаційні структури. Ціль - як елемент функціонування організації. Сприйняття цілей організації її членами

^ Змістовний модуль 2. Особливості функціонування та розвитку сучасних організацій

Тема 3. Особливості функціонування організацій

Інформація і інформаційні процеси в організації. Об'єм інформації і креативність організації. Комунікативні процеси в організації. Комунікативні бар’єри в організації. Організаційна культура по Т.  Ховстеде та її виміри. Організація як динамічний процес. Психологічні технології та їхні характеристики. Типології психологічних технологій. Поняття жорстких та м’яких психологічних технологій. Рівні оцінки психологічних технологій

^ Тема 4. Особливості розвитку організацій

Конфлікти в організаціях та психологічні технології їхнього запобігання та розв’язання. Особливості протікання конфліктів в ієрархічних організаціях. Особливості протікання конфліктів в індивідуалістська організаціях. Особливості протікання конфліктів в консолідуючих або колективістських організаціях. Особливості протікання конфліктів в конкуруючих організаціях. Інноваційні процеси в організації. Цикли функціонування нововведень. Мотивація інноваційної діяльності. Психологічні бар’єри у впровадженні інновацій в організації


^ 4. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма навчання

Усього

У тому чіслі

Лекції

Семінарські заняття

Лабораторні

Індивідуальні заняття

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

Змістовний модуль 1.

Організаційна психологія як галузь психологічної науки

Тема 1. Предмет

організаційної психології.

10

4


6

Тема 2. Організація як психологічний феномен

16

8


8

^ Разом за змістовим модулем 1

26

12


14

Змістовний модуль 2.

Особливості функціонування та розвитку сучасних організацій

Тема 3. Особливості функціонування організацій

14

6


8

Тема 4. Особливості розвитку організацій

14

6


8

^ Разом за змістовим модулем 2

28

12


16

Усього - 54 години

54

24


30


^ 5. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тейлорівська концепція організації трудового процесу.

2

2

М.Вебер та його роль у розвитку теорії організації

2

3

Особливості підходу до організації Т. Котарбінського

2

4

Адомецький та його роль у розвитку теорії організації

2

5

Організаційні структури.

2

6

Сприйняття цілей організації її членами

2

7

Об'єм інформації і креативність організації.

2

8

Організаційна культура по Т.  Ховстеде та її виміри.

2

9

Організація як динамічний процес.

2

10

Психологічні технології та їхні характеристики.

2

11

Рівні оцінки психологічних технологій

2

12

Конфлікти в організаціях та психологічні технології їхнього запобігання та розв’язання.

2

13

Інноваційні процеси в організації.

2

14

Мотивація інноваційної діяльності.

2

15

Психологічні бар’єри у впровадженні інновацій в організації

2
Разом

30


^ 6. Методи навчання

Про­відна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод.


^ 7. Методи контролю

Поточний (есе, підготовки конспектів робіт) та підсумковий контроль (тестові завдання).

8. Розподіл балів, які отримують студенти

^ Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

30

100

ТІ

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

10

10

10

10

10

20


^ Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


^ 10. Рекомендована література

Базова

 1. Джуєлл Л. Индустриально-организационная психология .- СПб: Питер, 2001.- 670 с.

 2. Джеймс Л. Гибсон, Д. Иванцевич, Джеймс Х. Доннелли – мл. Организации: поведение, структура, процессы // М.: Инфра – М, 2000

 3. Организационная психология / Под ред. проф. Г. В. Суходольского. - Харьков:

Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. - 256 с.

 1. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология.- Санкт-Петербург: Речь, 2002.- 324

 2. СвенцицкийА. Л. Психология управления организациями. СПб., 1999

 3. Технології роботи організаційних психологів. / За науковою редакцією Л.М.Карамушки- К., 2005.-359 с.

 4. Найдьонов М. Формування системи рефлексивного управління в організаціях.- Київ, 2008.- 484 с.

 5. Толстая А. Н. Управление карьерой в организациях // Психология уп­равления: Учеб. пособие / Под ред. А. В. Федотова. Л., 1991.

Допоміжна

 1. Доченко О. Овчаров А. Ще один метод підвищення ефективності організації,, Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1998. № 4-5.- С.146-159

 2. Мильнер Б.З. Теория организаций. - М., Инфра-М. 1998. - 320 с.

 3. Завьялова Е. К, Посохова С. Т. Психология предпринимательства. СПб., 1997.

 4. Пугачев В. П. Руководство персоналом организации. М., 1998.

 5. Квинн В. Я. Прикладная психология / Пер. с англ. СПб., 2000.

 6. Янчук В.А. Методолого-теоретические основания развития организационной психологии в традиции постмодерна- Псiхалогiя. 2005. № 1, с.23-34

 7. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения // М.: «Финансы и статистика», 1989

 8. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука (тектология). - М. - Л.: 1991.

 9. Адамецкий К. О науке организации. Избр. Произведения /Пер. С польск. – М.: Экономика, 1972.- 191 с.

 10. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Пер. С польс.- М.: Єкономика, 1975. – 271 с.

 11. Никифоров Г. С, Почебут Л. Г. Психология менеджмента: японский опыт / Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Вып. 4 (№ 27). С. 70-77.

 12. Психология менеджмента / Под ред. Никифорова Г. С. СПб., 1997.

 13. Советова О. С. Инновации: теория и практика. СПб., 1997.

 14. Мескон М. X, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. М, 1992.

 15. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. -М., МГУ. 1995. - 415 с.

 16. Подшивалкина В.И. Социальные технологи: проблемы теории и практики.- К., 1997.- 357 с.

 17. Подшивалкіна В.І., Лукашевич М.П., Суїменко Є.І., Каменська Т.Г. Макро- і мікро соціальна інженерія: соціоінженерний практикум.- Одеса:Астропринт, 2001.- 234 с.

 18. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. -М., Бизнес-школа Интелл-синтез. 2000.- 260 с.

 19. Управленческое консультирование. В 2-х томах// Под ред.М.Кубра. -М., Интерэксперт. 1992.

 20. Юксвярав Р.К., Хабакук М.Я., Лейманн Я.А. Управленческое консультирование: теория и практика. -М., Экономика. 1988. -240 с

 21. Никаноров С. П. Системный анализ и системный подход. В сб.: Системные исследования-71. М., Наука, 1972.

 22. Николаев В.И., Брук В.М. Системотехника: методы и приложения. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985. - 1999 с., ил.

 23. Фролов С.С. Социология организаций. – Москва, 2001.- 378 с.


11.Інформаційні ресурси

Електронні версії книг, статей, сайти

ДОДАТОК 1.

Завдання для самостійної роботи.

1. Підготувати аналіз основних елементі однієї з класичних теорій організації

 1. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука (тектология). - М. - Л.: 1991.

 2. Адамецкий К. О науке организации. Избр. Произведения /Пер. С польск. – М.: Экономика, 1972.- 191 с.

 3. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Пер. С польс.- М.: Єкономика, 1975. – 271 с.

 4. Завдання для самостійної роботи.

 5. Підготувати особливості типології організацій за О.Донченко та А.Овчарова

 6. Доченко О. Овчаров А. Ще один метод підвищення ефективності організації,, Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1998. № 4-5.- С.146-159

2.Підготувати есе "Організація" з відображенням особливостей

 1. оформлення приміщень,

 2. вимог до співробітників,

 3. особливостей комунікацій

 4. особливостей інформаційних процесів

 5. особливостей виникнення та розв'язання конфліктів в організації.

 6. Загальний об'єм есе не більше 2 сторінок надрукованого тексту.

3.Підготувати аналіз сучасних психологічних технологій, що можуть бути впроваджені в сучасних організаціях

 1. Подшивалкина В.И. Социальные технологи: проблемы теории и практики.- К., 1997.- 357 с.

 2. Подшивалкіна В.І., Лукашевич М.П., Суїменко Є.І., Каменська Т.Г. Макро- і мікро соціальна інженерія: соціоінженерний практикум.- Одеса:Астропринт, 2001.- 234 с.

 3. Описати найбільш характерні психологічні проблеми для організації, що була представлена в есе, запропонувати засоби їхньої діагностики та вирішення.

ДОДАТОК 2.

Питання до курсу "Організаційна психологія" 1. Поняття "організації" як психологічного феномену

 2. Основні трактування поняття "організація"

 3. Тейлорівська концепція організації трудового процесу.

 4. Організація як «спільнота» в концепції Э.Мейо.

 5. Проблема організації в «Тектології» А.А.Богданова.

 6. Праксеологія як теорія організації.

 7. Особливості підходу до організації Т. Котарбінського

 8. К Адомецький та його роль у розвитку теорії організації.

 9. М.Вебер та його роль у розвитку теорії організації.

 10. Системний підхід до організації.

 11. Поняття про організаційний ефект

 12. Організація як структурна одиниця

 13. Типології організації, принципи побудови.

 14. Формальна структура організацій

 15. Неформальна структура організацій

 16. Організаційні структури

 17. Ієрархічна організація та її психологічні особливості

 18. Консолідуюча або колективістська організація та її психологічні особливості

 19. Конкуруюча організація та її психологічні особливості

 20. Індивідуалістська організація та її психологічні особливості

 21. Ціль - як елемент функціонування організації.

 22. Основні обмеження процесу цілепокладання

 23. Принципи формування цілей організації

 24. Сприйняття цілей організації її членами

 25. Інформація і інформаційні процеси в організації.

 26. Об'єм інформації і креативність організації.

 27. Комунікативні процеси в організації.

 28. Комунікативні бар’єри в організації

 29. Організаційна культура по Т.  Ховстеде та її виміри.

 30. Організація як динамічний процес.

 31. Конфлікти в організації та їхня роль у розвитку організації

 32. Особливості протікання конфліктів в ієрархічних організаціях

 33. Особливості протікання конфліктів в індивідуалістська організаціях

 34. Особливості протікання конфліктів в консолідуючих або колективістських організаціях

 35. Особливості протікання конфліктів в конкуруючих організаціях

 36. Психологічні служби в організаціях: їхні функції та особливості роботиСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу клінічна психологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: : Яремчук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Автор: Сапригіна Н. В кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія вищої школи
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи