Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 225.87 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата15.08.2012
Розмір225.87 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Актуальні проблеми теоретичної психології»


Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної і прикладної психології


Рецензенти:

Вісковатова Т.П., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Бочелюк В.Й., доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України


^ Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


^ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

для спеціальності 8.03010201 Психологія

спеціалізації «Організаційна психологія»


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

Актуальні проблеми теоретичної психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів для спеціальності 8.03010201 Психологія

«___»_________ , 20__ - 20__


Розробник: Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук,професор кафедри соціальної і прикладної психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і прикладої психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


^ 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

^ Кількість кредитів -1,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

За вибором

Модулів – 1

Спеціальність

8.03010201 Психологія

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1 – й

Загальна кількість годин – 54

Семестр

1 –й

Лекції

^ Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 2


самостійної роботи

студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Магістр

24 год.

Самостійна робота

30 год.

^ Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 4/5

для заочної форми навчання ­– немає

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Актуальні проблеми теоретичної психології» полягає у створенні умов для забезпечення теоретичної грамотності та теоретичної рефлексії психолога магістра, що відображається у порозумінні ним специфіки сучасного стану та тенденцій розвитку психологічної теорії та практики, пошуків рішення основних проблем психології.

Завдання курсу

 1. Формування спеціальних знань, необхідних для аналізу класичних та сучасних психологічних теорій та їхніх науково-методологічні та прикладних можливостей

 2. Формування спеціальних вмінь, що забезпечують реалізацію науково-дослідницької та професійно-практичної діяльності психолога.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

1. Структуру та основні елементи психологічних теорій;

2. Сучасні психологічні теорії у сфері своїх наукових інтересів та теми магістерської роботи

3. Сучасні психологічні категорії та понятійний апарат в межах різних психологічних теорій за темою магістерської роботи

4. Знати психологічні принципи, що забезпечують аналітичне та емпіричне дослідження обраної теми

5. Знати сучасні дискусії по ключових проблемах психології в межах обраної теми магістерської роботи


вміти:

 1. Виявляти методологічні особливості основних психологічних напрямків та наукових шкіл у психології;

 2. Аналізувати зміст класичних та сучасних психологічних теорій;

 3. Ставити та обговорювати теоретичні проблеми психології

 4. Аналізувати сучасні аспекти ключових проблем психології

 5. Обґрунтовувати принципи, на яких будується наукове дослідження

 6. Писати анотацію до наукової роботи

 7. вести наукові дискусії.


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. «Теоретична психологія як область психологічної науки»

Тема 1. Наукове знання та їхні рівні

Наука і її підстави. Відмітні ознаки науки. Поняття наукових революцій. Типи наукової раціональності. Структура наукового знання. Здоровий глузд і теоретичне знання. Експеримент і теорія. Теоретичний і емпіричний рівень наукового знання. Емпіричні та теоретичні об'єкти. Фундаментальне й прикладне наукове знання."Наукові світи" по Степину. Зміна наукових парадигм і теоретичне знання

^ Тема 2. Предмет теоретичної психології.

Предмет теоретичної психології. Функції теоретичного знання. Типи психологічних теорій. Аксіоматичні й гіпотетико-дедуктивні теорії. Теорія як методологічна підстава наукового дослідження. Класична методологія і її роль у розвитку психологічних теорій. Постнекласична методологія й сучасні психологічні теорії. "Завантаженість" теорії. Теорія й науковий факт.

^ Тема 3. Проблеми інтеграції психологічних теорій.

Проблема розробки єдиної психологічної теорії. Академічна теорія і її особливості. Психотехнічна теорія і її роль у розвитку психологічної практики. Проблеми інтеграції теоретичного знання й психологічної практики. Особливості й призначення психотехнічних теорій. Принцип фальсифікованості теорії.


^ Змістовний модуль 2. «Сучасні теоретичні проблеми психології»

Тема 4. Категоріальний лад психології і його розвиток.

Ключові проблеми психології. Категорії й конкретні наукові поняття. Понятійний апарат сучасної психології та його розвиток.

^ Тема 5. Пояснювальні принципи психології.

Науковий принцип як форма зв’язків наукових понять. Принцип детермінізму в психології. Проблеми каузальної й телеологічної причинності. Принцип системності й синергетичний підхід до дослідження психіки. Принцип розвитку й проблеми генетичної психології.

^ Тема 6. Сучасні дискусії з ключових проблем психології.

Психофізична проблема. Монізм, дуалізм і плюралізм. Сучасні аспекти психофізичної проблеми. Розвиток нейронаук і психофізіологічна проблема. Контінуальність і дискретність психіки: психофізіологічна проблема. Недиз’юнктивність психіки й нейрофізіологічні процеси. Когнітивна психологія і її внесок у рішення психофізіологічної проблеми. Психогностична проблема: сучасний стан.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма навчання

Усього

У тому чіслі

Лекції

Семінарські заняття

Лабораторні

Індивідуальні заняття

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

Змістовний модуль 1.

^ Теоретична психологія як область психологічної науки

Тема 1. Наукове знання та їхні рівні

8

42

2

Тема 2. Предмет теоретичної психології

10

42


4

Тема 3. Проблеми інтеграції психологічних теорій.


8

42

2

^ Разом за змістовим модулем 1

26

126

8

Змістовний модуль 2.


^ Сучасні теоретичні проблеми психологіїТема 4. Категоріальний лад психології і його розвиток.

10

42

4

Тема 5. Пояснювальні принципи психології.

8

4


4

Тема 6. Сучасні дискусії з ключових проблем психології

10

42

4

^ Разом за змістовим модулем 2

28

124

12

Усього - 54 години

54

2410

20

^ 5. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Фундаментальне й прикладне наукове знання.

2

2

Класична методологія і її роль у розвитку психологічних теорій.

2

3

Постнеклассическая методологія й сучасні психологічні теорії.

2

4

Принцип фальсифицируемости теорії.

2

5

Понятійний апарат сучасної психології та його розвиток.

2

8

Базисні категорії психології.

1

9

Метапсихологічні категорії психології.

1

6

Принцип системності й синергетичний підхід до дослідження психіки.

2

7

Розвиток нейронаук і психофізіологічна проблема.

1
Недизъюнктивність психіки й нейрофізіологічні процеси.

1
Разом

20


^ 6. Методи навчання

Лекція (лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході лекцій за характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та пошуковий метод.


^ 7. Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль


8. Розподіл балів, які отримують студенти

^ Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

30

100

10

10

15

15

10

10


^ Шкала оцінювання: національна та ЕСТS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

Відмінно

Зараховано

82-89

B

Дуже добре

74-81

С

Добре

64-73

D

Задовільно

60-63

Е

Допустимо

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


^ 9. Методичне забезпечення

1. Велітчено Л.К., Подшивалкіна В.І.Методологічні та теоретичні проблеми психології Програмний конспективний довідник. – Одеса: СВД Черкасов, 2009.- 278 с.


^ 10. Рекомендована література

Базова

 1. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. М.: ИНФРА-М, 1998. 528 с.

 2. Дружинин В.Н Экспериментальная психология. -М. 2002.- 316 с.

 3. Кронилова Т.В. Введение в психологический эксперимент.- М, 2001.-252

 4. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии.- М., 2006. 316 с.

 5. Роговин М.С. Структурно — уровневые теории в психологии.- Ярославль: ЯрГУ, 1977. - 80 с.

 6. Тихомиров О.К. Понятия и принципы общей психологии. М.:МГУ, 1992. 87 с.
 7. ^

  Ткаченко О. М. Принципи і категорії психології. — Київ, "Вища школа", 1979

 8. Мазилов В.А.Методология психологической науки, Ярославль, 2003


 9. Маланов С.В. Методологические и теоретические основы психологии. - М.,Издательство: МПСИ, 2005.- С. 333

 10. Роговин М.С. Залевский Г.В. Теоретические основы психологического и патопсихологического исследования. Томск, 1988. 234 с.

 11. Дорфман Л.Я. Методологыческие основы эмпирической психологии: от понимания к технологии. – М., 2005.- 286 с.

 12. Рибалка В.В. Методологічні основи психології. - Київ, 2004.- 275 с.

Допоміжна

Монографії:

Максименко С.Д. Генезис существования личности.- К, 2006- 239 с.

 1. Платонов К.К. О системе психологии. М.: Мысль, 1972. 216 с.

 2. Подшивалкина В.И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики.-К., 1997.- 315 с.

 3. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 1984. 444с

Стёпин В.С. Теоретическое знание.- Москва 1999

Статті:
Петровский А.В., Петровский В.А. Категориальная система психологии // Вопросы психологии, №5, 2000, с. 3–17.

Василюк Ф. Е. От психологической практики к психотехнической теории//Московский психотерапевтический журнал.- 1992.- №1. - С. 15–32

 1. Тюков А.А. Психология XXI века: пророчества и прогнозы (Круглый стол) // Вопросы психологии, №1, 2001, с.6-8.

 2. Смирнов С.Д. Возможна ли единая теория психического? Вопросы психологии. -1997.-№3

 3. Юревич А.В. Психология и методология // Психологический журнал.2000. № 5. – С. 35-46

 4. Юревич А.В. Интеграция психологии: утопия или реальность?// Вопросы психологии.-2005.- N 3.- С.16-28.

 5. Юревич А.В. Методологические и теоретические проблемы психологии. Структура психологических теорий//Психологический журнал.- 2003 .-№1

 6. Юревич А.В. Интеграция психологии: утопия или реальность?// «Вопросы психологии», 2005, № 3. С.16-28

 7. Юревич А.В. «Онтологический круг» и структура психологического знания // Психологический журнал.1992. Т. 13. № 1. с. 6 –14.

 8. Подшивалкіна В.І. Проблеми професійного самовизначення та професійної диференціації психологічного товариства // Психологія та суспільство, 2005 № 1 –С. 7-16

 9. Подшивалкіна В.І. Соціотехнологічні аспекти професійної діяльності спеціалістів гуманітарного профілю // Психологія та суспільство, 2005 № 3 –С. 5-26

 10. Янчук В.А. Психология постмодерна // Время как фактор изменений личности: Сб. научн. трудов / Под ред. А.В. Брушлинского и В.А. Поликарпова. – Мн.: ЕГУ, 2003. С. 175-201.

 11. Янчук В.А. Методолого-психологические основания развития психологической науки в культурно-научной традиции постмодерна // Белорусский психологический журнал. 2004. № 1, с. 3-14.

 12. Янчук В.А.Методолого-теоретические основания развития организационной психологии в традиции постмодерна- Псiхалогiя. 2005. № 1, с.

 13. Левин К. Конфликт между аристотелевским и галилеевским способами мышления в современной психологии // Психол. журн. 1990. N 5. С. 134 - 158.

 14. Ждан А.Н. Из истории вопроса о соотношении теории и эксперимента в психологии // История становления и развития экспериментально-психологических исследований в России. М.:Наука, 1990, с. 30-41.

 15. Эткинд А.М. Психология практическая и академическая: расхождение когнитивных структур внутри профессионального сознания // Вопросы психологии. – 1987.- № 6.- С. 20-31

 16. Нугаев Р.М. Смена базисных парадигм: концепция коммуникативной рациональности//Вопросы философии.- 2001.- №1. –С.114-122

 17. Крылов В.Ю. Психосинергетика как возможная новая парадигма психологической науки // Психологический журнал. Т.19, № 3, 1998, с. 56-62.

 18. Сергиенко Е. А. Психогенетика и пересмотр психологических постулатов. Психология: современные направления междисциплинарных исследований // Материалы научной конференции, посвященной памяти члена- корреспондента РАН А. В. Брушлинского, 8 октября 2002 г. / Под ред. Журавлева А. Л., Тарабриной Н. В., М., 2003. С. 258 - 271.

 19. Иваницкий А. М. Главная загадка природы: как на основе работы мозга возникают субъективные переживания // Психол. журнал. 1999. Т. 20. N 3. С. 93 - 104.

 20. Чуприкова Н.И. Психика и предмет психологии в свете достижений современной нейронауки // Вопр. психол. 2004. № 2. С. 104–118.

 21. Нагель Т. Мыслимость невозможного и проблема духа и тела // Вопросы философии. 2001. N 8.

 22. Пиаже Ж. Характер объяснения в психологии и психофизиологический параллелизм // Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. 1, 2. М.: Прогресс, 1966, с. 157-194.

 23. Александров Ю. И., Сергиенко Е. А. Психологическое и физиологическое: континуальность и/или дискретность? //Психологический журнал, 2003, №6


11. Інформаційні ресурси

Електронні версії книг, статей, сайти

ДОДАТОК 1

Завдання для індивідуальних занять

Завдання 1

1.1.Підготувати аналіз основних елементі однієї з класичних психологічних теорій

1.2.Підготувати анотації до статті


Юревич А.В. Методологические и теоретические проблемы психологии. Структура психологических теорий // Психологический журнал.- 2003 .-№1

Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование. - "Вопросы философии". 1990. № 1

Шестакова М.А. Функции здравого смысла в герменевтике Гадамера Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. №4. 1999. С. 90-100.


Завдання2.

2.1.Обґрунтувати методологічні особливості біхевіористського та гуманістичного напрямків у психології

2.2.Підготувати анотації до статей

Василюк Ф. Е. От психологической практики к психотехнической теории//Московский психотерапевтический журнал.- 1992.- №1. - С. 15–32

Юревич А.В. Интеграция психологии: утопия или реальность?// Вопросы психологии.-2005.- N 3.- С.16-28.


Завдання3

3.1.Підготувати анотації до статей

Левин К. Конфликт между аристотелевским и галилеевским способами мышления в современной психологии // Психол. журн. 1990. N 5.


Завдання 4.

4.1.Підготувати аналіз основних елементі однієї з класичних психологічних теорій

4.2.Підготувати анотації до статті

Юревич А.В. Методологические и теоретические проблемы психологии. Структура психологических теорий // Психологический журнал.- 2003 .-№1

Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование. - "Вопросы философии". 1990. № 1

Шестакова М.А. Функции здравого смысла в герменевтике Гадамера Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. №4. 1999. С. 90-100.


Завдання 5.

5.1.Обґрунтувати методологічні особливості біхевіористського та гуманістичного напрямків у психології


5.2.Підготувати анотації до статей

Василюк Ф. Е. От психологической практики к психотехнической теории//Московский психотерапевтический журнал.- 1992.- №1. - С. 15–32

Юревич А.В. Интеграция психологии: утопия или реальность?// Вопросы психологии.-2005.- N 3.- С.16-28.


Завдання 6.

6.1 Підготувати анотації до статей

Левин К. Конфликт между аристотелевским и галилеевским способами мышления в современной психологии // Психол. журн. 1990. N 5.


Завдання 7

7.1.Проаналізувати сучасні аспекти однієї з ключових проблем психології.

7.2.Підготувати анотації до статей

Чуприкова Н.И. Психика и предмет психологии в свете достижений современной нейронауки // Вопр. психол. 2004. № 2. С. 104–118.

Александров Ю. И., Сергиенко Е. А. Психологическое и физиологическое: континуальность и/или дискретность? //Психологический журнал, 2003, №6

Костин А.Н. Парадокс недизъюнктивности психики и дискретности нейрофизиологических процессов // Психологический журнал, 2002, № 5

ДОДАТОК 2

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

ДО КУРСУ "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ"


1. Теоретична психологія як область психологічної науки
2. Предмет теоретичної психології
3. Функції теоретичного знання
4. Здоров'їв глузд смисл та теоретичне знання
5. Класична методологія і її роль у розвитку психологічних теорій
6. Постнеклассична методологія й сучасні психологічні теорії
7. Структура психологічних теорій
8. Основні елементи психологічних теорій
9. Аксіоматичні й гіпотетико - дедуктивні теорії

10. Теорія як методологічна основа наукового дослідження
11. Теорія й емпірія
12. Неявна область теорії
13. Теоретична периферія і її складові
14. Експеримент і теорія.
15. "Завантаженість" теорії
16. Теорія й науковий факт
17. Базові позитивістські міфологеми про наукові факти
18. Проблеми інтеграції психологічних теорій
19. Академічна теорія і її особливості
20. Психотехнічна теорія і її роль у розвитку психологічної практики

21. Проблеми інтеграції теоретичного знання й психологічної практики
22. Особливості й призначення психотехнічних теорій
23. Принцип фальсіфіцируємости теорії
24. Зміна наукових парадигм і теоретичне знання
25. Категоріальний лад психології і його розвиток
26. Ключові проблеми психології
27. Категорії й конкретні наукові поняття
28. Пояснювальні принципи психології.
29. Принцип детермінізму в психології

30. Проблеми каузальної й телеологічної причинності
31. Принцип системності й сінергетичний підхід до дослідження психіки
32. Принцип розвитку й проблеми генетичної психології
33. Сучасні дискусії по ключові проблеми психології
34. Психофізична проблема. Монізм, дуалізм і плюралізм
35. Сучасні аспекти психофізичної проблеми
36. Розвиток нейронаук і психофізіологічна проблема
37. Контінуальність і дискретність психіки: психофізіологічна проблема

38. Недизъюнктивність психіки й нейрофізіологічні процеси
39. Когнітивна психологія і її внесок у рішення психофізіологічної проблеми
40. Психогностична проблема: сучасний стан.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи