Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 365.29 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата15.08.2012
Розмір365.29 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології»


Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної і прикладної психології.

Свинаренко Р. М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості


Рецензенти:

Цільмак О.М., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ

Бочелюк В.Й., доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України


^ Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


^ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ


напряму підготовки 6.030102 Психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Методологічні та теоретичні проблеми психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки – 6.030102 ,

«___»_________ , 20___


Розробник: Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної і прикладної психології.

Свинаренко Р. М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -1,5

Галузь знань

^ Соціально-політичні науки

За вибором

Напрям підготовки

6.030102. Психологія

Модулів – 1

Спеціальність

(професійне

спрямування):

Рік підготовки:

^ Змістових модулів – 2

3 – й

4 курс

Загальна кількість годин – 54
6 –й

6 -й

Лекції

^ Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 2


самостійної роботи

студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Бакалавр

24 год.

8

Практичні, семінарські

6

10

Самостійна робота

24 год.

36.

^ Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2

для заочної форми навчання ­– 1/3


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології» полягає у створенні умов для забезпечення методологічної та теоретичної грамотності психолога бакалавра, що відображається у порозумінні ним специфіки методології науки та психологічній практики, її цілей та функцій, її співвідношення з філософською гносеологією, епістемологією та філософією науки.

Завдання курсу

 1. засвоєння студентами основних понять методології науки та загальним категоріальним апаратом психології;

 2. засвоєння зразків та оволодіння навичками методологічного та теоретичного мислення професіональних психологів

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. основні напрямки сучасної методології психології;

 2. зміст робіт з методології науки та методології та теорії психології

 3. основні психологічні категорії та поняття

 4. психологічні принципи, що забезпечують аналітичне та емпіричне психологічне дослідження

 5. ключові проблеми психології та підходи до їхнього вирішення.


вміти:

 1. аналізувати зміст робіт з методології науки та методології та теорії психології;

 2. ставити та обговорювати методологічні та теоретичні проблеми психології;

 3. користуватися основними психологічними категоріями та поняттями

 4. пояснити та використовувати основні принципи психологічної науки;

 5. адекватно відповідати опонентам у методологічні дискусії.


^ 3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1. Методологія та теорія: загальні характеристики

Тема 1. Методологія та теорія як система принципів наукового дослідження

Формальне та змістовне розуміння методології. Рівні методології: загальнонаукова методологія, методологія конкретних галузей знання, часткові теорії. Теорія та її основні компоненти. Об`єкт та предмет психологічного дослідження. Поняття наукової парадигми. Роль методології у розвитку психологічної практики. Роль методології у розвитку системи психологічних понять та категорій. Проблема суб'єктивності й об'єктивності психологічного знання. Наукові картини світи та їхній генезис. Основні елементи науково-дослідницького процесу.

^ Тема 2. Методологія та її роль у розвитку методів психології

Методологія та її роль у розвитку методів наукового пізнання. Метод, методика та техніка психологічного дослідження. Особливості класичної методології. Цілісність індивідуальності як предмет психології. Особливості постнекласичної методології. Постмодернізм і методичні проблеми психологічного дослідження. Біхевіоризм та його роль у розвитку природничої методології у психології. Гуманістичній напрямок у психології та його методологічні особливості.


МОДУЛЬ 2

Змістовний модуль 1. Особливості класичної та постнекласичної методології

^ Тема 3. Історія становлення постнекласичної методології

Науки про дух і їхня особливість за В.Дільтеєм. Співвідношення за В. Дільтеєм понять "вираження" і "явище", "переживання" і "вираження". Номотетичний і ідіографичний методи пізнання ( В. Віндельбанд, Г.Рікерт).Життєвий світ і істини науки за Е. Гусерлем. Теорії "предметності" і "інтенціональності" Е.Гусерля. Основні характеристики і принципи "якісної" методології у психології: відкритість, комунікативність, процесуальність, рефлексивність, экспліцированісгь, гнучкість. Стратегії "якісних" досліджень: хронологічна стратегія, стратегія "дна " і "еліти", стратегія "нежорстких припущень", стратегія "іронії", стратегія "підтримки контакту" і ін. Критика "якісних" методів у психології.

^ Тема 4. Методологічні основи експериментального методу в психології

Закон та експеримент у психології. Експеримент та життєвий досвід. Експеримент як психологічний метод. Можливості та межи застосування експериментального методу в психології. Лабораторний та польовий експеримент в психології. Експериментальні плани.

^ Тема 5. Основні поняття постнекласичної методології у психології

Пояснення й розуміння психологічних явищ Зміст і значення. Предметні й смислові конструкти в пізнанні психологічної дійсності. Розуміння і його функції. Фактори, що визначають глибину збагнення змісту. Інтерпретація й пояснення. Об'єкт інтерпретації і його особливості.

Надійність і валідність психологічних даних. Генезис поняття валідність. Критерії валідності і її типи. Зовнішня й внутрішня валідності. Тріангуляція психологічних даних. Дедукція й індукція в пізнанні психичної реальності. Методи індуктивної логіки. „Реконсруєвана логіка” та „логіка на практиці” за Л.Ньюманом. Якісний аналіз даних як інструмент наукового дослідження

^ Тема 6. Категоріальний апарат та наукові проблеми психології

Базисні категорії психології. Метапсихологічні категорії психології. Психофизична проблема у психології. Психофізіологічна проблема у психології. Психогностична проблема у психології.


^ Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Методологія та теорія: загальні характеристики

Тема 1. Методологія та теорія як система принципів наукового дослідження.

8

4


4

7

1


6

Тема 2 Методологія та її роль у розвитку методів психології

8

4


4

9

1

26

^ Разом за змістовим модулем 1

16

8


8

16

2

212

Модуль 2.

Змістовний модуль 1. Особливості класичної та постнекласичної методології

Тема 3. Історія становлення постнекласичної методології

10

4

24

9

1

26

Тема 4. Методологічні основи експериментального методу в психології

10

4

24

9

1

26
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 5. Основні поняття постнекласичної методології у психології

8

4


4

10

2

26

Тема 6. Категоріальний апарат та наукові проблеми психології

10

4

24

10

2

26

^ Разом за змістовим модулем 1

38

16

616

38

6

824

^ Усього годин

54

24

624

54

8

1036


^ 4. Теми семінарських занять

4.1. Теми семінарських занять для денної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Історичні основи становлення постнекласичної методології

2

2

Методологічні основи експерименту в психології

2

3

Категоріальний апарат психології та ключові проблеми психології

2
Разом

6


^ 4.2. Теми семінарських занять для заочної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Методологія та її роль у розвитку методів психології

2

2

Історичні основи становлення постнекласичної методології

2

3

Методологічні основи експерименту в психології

2

4

Категоріальний апарат психології та ключові проблеми психології

2
Разом

8


^ 5. Самостійна робота

5.1. Теми для денної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Проблема суб'єктивності й об'єктивності психологічного знання.

2

2

Наукові картини світи та їхній генези

2

3

Біхевіоризм та його роль у розвитку природничої методології у психології.

2

4

Гуманістичній напрямок у психології та його методологічні особливості

2

5

Номотетичний і ідіографичний методи пізнання ( В. Віндельбанд, Г.Рікерт).

2

6

Життєвий світ і істини науки за Е. Гусерлем.

2

7

Можливості та межи застосування експериментального методу в психології.1

2

3

8

Лабораторний та польовий експеримент в психології

2

9

Об'єкт інтерпретації і його особливості.

2

10

Надійність і валідність психологічних даних.

2

11

Базисні категорії психології.

2

12

Метапсихологічні категорії психології.

2
Разом

24


^ 5.2. Теми для заочної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Проблема суб'єктивності й об'єктивності психологічного знання.

2

2

Наукові картини світи та їхній генези

2

3

Основні елементи науково-дослідницького процесу.

2

4

Метод, методика та техніка психологічного дослідження. О

2

5

Біхевіоризм та його роль у розвитку природничої методології у психології.

2

6

Гуманістичній напрямок у психології та його методологічні особливості

2

7

Номотетичний і ідіографичний методи пізнання ( В. Віндельбанд, Г.Рікерт).

2

8

Життєвий світ і істини науки за Е. Гусерлем.

2

9

Теорії "предметності" і "інтенціональності" Е.Гусерля

2

10

Експеримент як психологічний метод.

2

11

Можливості та межи застосування експериментального методу в психології.

2

12

Лабораторний та польовий експеримент в психології.

2

13

Об'єкт інтерпретації і його особливості

2

14

Надійність і валідність психологічних даних.

2

15

Генезис поняття валідність. Критерії валідності і її типи.

2

16

Базисні категорії психології.

2

17

Метапсихологічні категорії психології.

2

18

Психофизична проблема у психології.

2
Разом

36


^ 7. Методи навчання

Про­відна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод.


^ 8. Методи контролю

Поточний (робота зі словниками, підготовки конспектів робіт) та підсумковий контроль (тестові завдання).


9. Розподіл балів, які отримують студенти

^ Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

30

100

ТІ

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

10

10

10

10

10

20

ТІ,^ Т2 ... ТІ2 - теми змістових модулі


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

^ Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


^ 10. Методичне забезпечення

1. Велітчено Л.К., Подшивалкіна В.І.Методологічні та теоретичні проблеми психології Програмний конспективний довідник. – Одеса: СВД Черкасов, 2009.- 278 с.

^ 11. Рекомендована література

Базова

 1. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології. - Київ, 2003

 2. Петровский А.В. Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии.- М., 1999

 3. Л.К.Велитченко, В.І, Подшивалкіна Методологічні та теоретичні проблеми спихологіх. Програмний конспективний довідник. – Одесса, 2009. – 278 с.

 4. Козин А.В. Научность: эталоны, идеалы, критерии. - М.: Изд-во МГУ, 1985

 5. Курт Левин. Закон и эксперимент в психологии //Психологический журнал. Том 22, №2, 2001

 6. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука: Избранные психологические труды - М.Воронеж.-480 сб

 7. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях М.: Прогресс, 1980. - 387 с.

 8. Мазилов В.А. Методология психологической науки. - Ярославль, 2003

 9. Смирнов Г.А. Онтология и теория: две парадигмы знания // Общественные науки и современность. 2003.№ 6.

 10. Девятко И. Ф. Модели объяснения и логика социологическою исследования. М., 1996.- 172с.

 11. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. - М.1994

 12. Подшивалкина В.И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики.-К., 1997.- 315 с.

 13. Леонтьев Д.А. Субъектная семантика и смыслообразование // Вестник моек. ун­та. 1980. №3.-С. 33-41

 14. Тихомиров О.К , Знаков В.В. Мышление, знание и понимание // Вестник Московского университета. Серия 14. № 2. 1989.- С.6-16

 15. М`ясоїд П. Наука і практика у роботі психолога// Психологія та суспільство. 2004. №3.- С. 5-74
 16. Мясоед П.А. Психология в аспекте типов научной рациональности Вопросы психологии 2004 № 6 с.3-18


 17. Мироненко И.А. Биосоциальная проблема в современной психологии и перспективы развития // Психологический журнал2005.Е.26. № 1.-С.88-94

 18. Александров Ю.И., Сергиенко Е.А. Психологическое и физиологическое: континуальность и/ или дискретность// Психологический журнал 2003..24. № 6.-С988-106

 19. Подшивалкіна В.І. Проблеми професійного самовизначення та професійної диференціації психологічного товариства // Психологія та суспільство, 2005 № 1 –С. 7-16

 20. Подшивалкіна В.І. Соціотехнологічні аспекти професійної діяльності спеціалістів гуманітарного профілю // Психологія та суспільство, 2005 № 3 –С. 5-26

 21. Юревич А.В.Психология науки. М.: Флинта, 1998. - 312 с. (соавторы - А.Г. Аллахвердян, Г.Ю. Мошкова, М.Г. Ярошевский).

 22. Юревич А.В.Системный кризис психологии // Вопросы психологии, 1999, N 2, с. 3-11.

 23. Юревич А.В.Психология и методология // Психологический журнал, 2000, N 5, с. 35-47.

 24. Юревич А.В.Методологический либерализм в психологии // Вопросы психологии, 2001, N 5, с. 3-18.

 25. Юревич А.В.Структура психологических теорий // Психологический журнал, 2003, N 1, с. 5-13


Допоміжна

 1. Агафонов А.Ю. Основы смысловой теории сознания.- СПб.: Речь, 2003.- 296 с.

 2. Балл Г.А. Г.С.Костюк и его методологические уроки // Психологический журнал. Том 21, №3, 2000

 3. Брушлинский А.В. Гуманистичность психологической науки // Психологический журнал. Том 21, №3, 2000

 4. Брушлинский А.В., Знаков В.В. Новые возможности и перспективы развития психологической науки //Психологический журнал. Том 19, №1, 1998

 5. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение: Избранные труды.- М, Воронеж, 2003.- 408 с.

 6. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философии // Философская и социологическая мысль. 1996. № 7-8. - С. 35-68

 7. Дильтей В. Возникновение герменевтики // Философская и социологическая мысль. 1996. №3-4.-С. 167-194

 8. Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. № 10. - С. 129-143

 9. Корнеев П.В. О понятии жизненного опыта // Философские науки. 1980. № 1.- С. 143-147

 10. Ковалев Г.А. Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического воздействия.- 1987.-№3.- 41-49

 11. Костюк Г.С. Принцип развития в психологии// Методологические и теоретические проблемы психолоии.- М.: Наука, 1969.- С.118-152

 12. Курт Левин. Закон и эксперимент в психологии (окончание) //Психологический журнал. Том 22, №3, 2001

 13. Кутырев В. Понимаю, следовательно, существую // Общественные науки и современность. 1995. № 1. - С. 138 - 145

 14. Левин К. Конфликт между Аристотелевским и Галилевским способами мышления в современной психологии // История психологии ХХ века. Хрестоматия.- М., 2003

 15. Леонтьв А.Н. Логическое и психологическое в мышлении // Вестник Московского ун-та. 2003.№2.- С.3-18

 16. Ломов Б.Ф. Системность в психологи: Избранные психологические труды.- М., Воронеж, 2003.- 424 с.

 17. Мареева Е.В. Проблема души в классической и неклассической философии: Моногграфия.-М., 2003.- 400 с.

 18. Какабадзе В.Л. Теоретические проблемы глубинной психологии.- Тбилиси: Мецниереба, 1982.- 184 с.

 19. Ракитов А.И. Понимание и рациональность // Вопросы философии. 1986. № 6. -С. 69-79

 20. Шабельников В.К. Психология души: Учебное пособие.-М., 2003.- 240 с.

 21. Хаак С. Очередные похороны эпистемологии // Вопросы философии. 1995. № 7.-С. 106-123

 22. Хайдегер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни // Вопросы философии. 1995. №1 . - С. 119-128
 23. ^

  Шакуров Р.Х. Психология смыслов: теория преодоления«Вопросы психологии», 2003,№ 5 18-32

 24. Зинченко В.П. Теоретический мир психологии «Вопросы психологии», 2003,№ 5


 25. Юревич А.В.Социальная психология науки. СПб.: РХГУ, 2001. - 350 с.

 26. .Петренко В.Ф. Конструктивистская парадигма в психологической науке // Психологический журнал Том 23, #3, 2002

 27. Соколова Е.Е.. "Неклассическая" психология А.Н.Леонтьева и его школы //Психологический журнал. Том 22, №6, 2001

 28. Леонтьев Д.А.,Патяева Е.Ю. Курт Левин: в поисках нового психологического мышления Психологический журнал. Том 22, №5, 2001

 29. Моросанова В.И.. Нужна ли смена методологических парадигм в психологии? (по поводу статьи А.В.Юревича) Психологический журнал. Том 22, №5, 2001

 30. Уемов А- И. Основы практической логики. – Одесса, 1997.- С. 388


12. Інформаційні ресурси

Електронні версії книг, статей, сайти

ДОДАТОК 1.

Семінарське заняття 1. Історичні основи становлення постнекласичної методології

Науки про дух і їхня особливість за В.Дільтеєм.

Номотетичний і ідіографичний методи пізнання

Теорії "предметності" і "інтенціональності" Е.Гусерля.


Эльконин Д.Б. Об источниках неклассической психологии // Эльконин Д.Б. Избр. психол. труды: В 2 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1989. С. 475-478

Психология XXI века: пророчества и прогнозы / Вопр. психол. 2000. № 1. С.3.; 2000. № 2. С.3.

Левин К. Конфликт между Аристотелевским и Галилевским способами мышления в современной психологии // История психологии ХХ века. Хрестоматия.- М., 2003

Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философии // Философская и социологическая мысль. 1996. № 7-8. - С. 35-68

Дильтей В. Возникновение герменевтики // Философская и социологическая мысль. 1996. №3-4.-С. 167-194

Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. № 10. - С. 129-143

Хайдегер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни // Вопросы философии. 1995. №1 . - С. 119-128


Семінарське заняття 2. Методологія експеріменту в психології

  1. Експірімент як психологічний метод

  2. Можливості та межи застосування експериментального методу в психології.

  3. Лабораторний та польовий експеримент в психології.


Левин К. Закон и эксперимент в психологии.// Психологический журнал. 2001.Т.22. № 2.- С.101-108

Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях М.: Прогресс, 1980. - 387 с.
^

Гильбух Ю. 3. Проблема валидности эксперимента в психологии// Психологический журнал Том 8 №4 1987, стр. 117-125.


Дружинин В.Н. Экспериментальная психологии.- Питер, 2002

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1982.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984.


Семінарське заняття 3. Категоріальний апарат психології та ключові проблеми психології

 1. Базисні категорії психології.

 2. Метапсихологічні категорії психології.

 3. Психофизична проблема у психології.

 4. Психофізіологічна проблема у психології.

 5. Психогностична проблема у психології


Петровский А.В. Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии.-М., 1999.- 123-338

456-509

Кричевец А.Н. Внутренние условия развития и психофизическая проблема // Вопросы психологии. 2005. № 1- С.3-19

Мироненко И.А. Биосоциальная проблема в современной психологии и перспективы развития // Психологический журнал. 2005. Т. 26. № 1.-С.88-94

Чуприкова Н.И. Психика и предмет психологии в свете достижений современной нейронауки //Вопросы психологии. 2004. № 2. С. 104–118.

Зинченко В.П. Теоретический мир психологии// Вопросы психологии. 2003. № 5


Юревич А. В. Структура психологических теорий // Психологический журнал. 2003. N 1. С. 5-13

Петровский А. В. Теоретическая психология как основание "общей психологии" / Вопр. психол. 2000. № 4. С.3

Пископпель А. А. Категория деятельности и предмет психологии / Вопр. психол. 1990. № 2. С.98

Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. № 10. - С. 129-143

Психология XXI века: пророчества и прогнозы / Вопр. психол. 2000. № 1. С.3.; 2000. № 2. С.3.

ДОДАТОК 2
^

Домашні завдання:


1.Знайти у словниках ( тлумачному, філософському та психологічному) та проаналізувати поняття: «пояснення», «розуміння», «смисл» «значення», «досвід».


2.Зробить конспект статтей:

Ломов Б. Ф. О роли практики в развитии теории общей психологии. — Вопр. Психологии, 1971, № 1, с. 26—35.

Юревич А.В.Структура психологических теорий // Психологический журнал, 2003, N 1, с. 5-13

Левин К. Конфликт между Аристотелевским и Галилевским способами мышления в современной психологии // История психологии ХХ века. Хрестоматия.- М., 2003

ДОДАТОК 3
^

Контрольні завдання


для студентів заочного відділення

 1. Знайти у словниках ( тлумачному, філософському та психологічному) та проаналізувати поняття: « пояснення», «розуміння», «смисл» «значення. «, «досвід»

 2. Зробить конспект статтей:

Ломов Б. Ф. О роли практики в развитии теории общей психологии. — Вопр. Психологии, 1971, № 1, с. 26—35.

Юревич А.В.Структура психологических теорий // Психологический журнал, 2003, N 1, с. 5-13

Левин К. Конфликт между Аристотелевским и Галилевским способами мышления в современной психологии // История психологии ХХ века. Хрестоматия.- М., 2003


^ Критерії оцінки

5 балів – вміє відобразити смисл тексту одним реченням, переказати текст своїми словами з адекватним відображенням логіки авторської думки та знайти найбільш значну цитату, що відображає смисл тексту.

4 бали – вміє переказати текст своїми словами з відображенням логіки авторської думки, або знайти найбільш значну цитату, що відображає смисл тексту, або відобразити смисл тексту одним реченням.

3 бали – недостатньо вміє переказати текст своїми словами з адекватним відображенням логіки авторської думки.

2 бали – невміння передати логіку авторської думки та переказати текст своїми словами.

1 бал – нерозуміння авторської думки.

0 балів – відсутність відповіді або пряме переписування та скорочення тексту автора.

ДОДАТОК 4

Контрольні питання до курсу

Методологічні та теоретичні проблеми психології”

для денного відділення

 1. Методологія як система принципів наукового дослідження

 2. Формальне та змістовне розуміння методології

 3. Рівні методології: всенаукова методологія, методологія конкретних галузей знання, частні теорії

 4. Теорія та її основні компоненти

 5. Об`єкт та предмет психологічного дослідження

 6. Особливості класичної методології

 7. Особливості постнекласичної методології

 8. Поняття наукової парадигми

 9. Наукові картини світи та їхній генезіс

 10. Основні елементи науково-дослідницького процессу

 11. Методологія та її роль у розвитку методів наукового пізнання

 12. Метод, методика та техника психологічного дослідження

 13. Постмодернізм і методичні проблеми психологічного дослідження.

 14. Проблема суб'єктивності й об'єктивності психологічного знання

 15. Закон та експерімент у психології

 16. Експерімент та життєвий досвід

 17. Біхевіоризм та його роль у розвитку природничої методології у психології

 18. Гуманистичній напрямок у психологіїї та його методологічні особливості

 19. Роль методології у розвитку психологічної практики

 20. Роль методології у розвитку системи психологічних понять та категорій

 21. Основні характеристики і принципи "якісної" методології у психології: відкритість, комунікативність, процесуальність, рефлексивність, экспліцированісгь, гнучкість.

 22. Стратегії "якісних" досліджень: хронологічна стратегія, стратегія "дна " і "еліти", стратегія "нежорстких припущень", стратегія "іронії", стратегія "підтримки контакту" і ін.

 23. Критика "якісних" методів у психології.

 24. Науки про дух і їхня особливість за В.Дільтеєм.

 25. Пояснення й розуміння психологічних явищ

 26. Цілісність індивідуальності як предмет психології.

 27. Співвідношення за В. Дільтеєм понять "вираження" і "явище", "переживання" і "вираження"

 28. Номотетичний і ідіографичний методи пізнання ( В. Віндельбанд, Г.Рікерт).

 29. Життєвий світ і істини науки за Е. Гусерлем.

 30. Теорії "предметності" і "інтенціональності" Е.Гусерля

 31. Зміст і значення.

 32. Предметні й смислові конструкти в пізнанні психологічної дійсності.

 33. Розуміння і його функції.

 34. Фактори, що визначають глибину збагнення змісту.

 35. Інтерпретація й пояснення.

 36. Об'єкт інтерпретації і його особливості

 37. Надійність і валідність психологічних даних

 38. Генезис поняття валідність.

 39. Критерії валідності і її типи.

 40. Зовнішня й внутрішня валідності.

 41. Тріангуляція психологічних даних.

 42. Дедукція й індукція в пізнанні психичної реальності.

 43. Методи індуктивної логіки.

 44. „Реконсруєвана логіка” та „логіка на практиці” за Л.Ньюманом

 45. Якісний аналіз даних як інструмент наукового дослідження

 46. Базисні категорії психології

 47. Метапсихологічні категорії психології

 48. Психофизична проблема у психології

 49. Психофізіологічна проблема у психології

 50. Психогностична проблема у психологїї


Контрольні питання до курсу

Методологічні та теоретичні проблеми психології”

для заочного відділення

 1. Методологія як система принципів наукового дослідження

 2. Формальне та змістовне розуміння методології

 3. Рівні методології: всенаукова методологія, методологія конкретних галузей знання, частні теорії

 4. Теорія та її основні компоненти

 5. Особливості класичної методології

 6. Особливості постнекласичної методології

 7. Поняття наукової парадигми

 8. Методологія та її роль у розвитку методів наукового пізнання

 9. Метод, методика та техника психологічного дослідження

 10. Постмодернізм і методичні проблеми психологічного дослідження.

 11. Проблема суб'єктивності й об'єктивності психологічного знання

 12. Закон та експерімент у психології

 13. Експерімент та життєвий досвід

 14. Біхевіоризм та його роль у розвитку природничої методології у психології

 15. Гуманистичній напрямок у психологіїї та його методологічні особливості

 16. Роль методології у розвитку психологічної практики

 17. Роль методології у розвитку системи психологічних понять та категорій

 18. Основні характеристики і принципи "якісної" методології у психології

 19. Стратегії "якісних" досліджень

 20. Критика "якісних" методів у психології.

 21. Науки про дух і їхня особливість за В.Дільтеєм.

 22. Пояснення й розуміння психологічних явищ

 23. Співвідношення за В. Дільтеєм понять "вираження" і "явище", "переживання" і "вираження"

 24. Номотетичний і ідіографичний методи пізнання ( В. Віндельбанд, Г.Рікерт).

 25. Життєвий світ і істини науки за Е. Гусерлем.

 26. Теорії "предметності" і "інтенціональності" Е.Гусерля

 27. Предметні й смислові конструкти в пізнанні психологічної дійсності.

 28. Інтерпретація й пояснення.

 29. Надійність і валідність психологічних даних

 30. Тріангуляція психологічних даних.

 31. Базисні категорії психології

 32. Метапсихологічні категорії психології

 33. Психофизична проблема у психології

 34. Психофізіологічна проблема у психології

 35. Психогностична проблема у психологїї

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи