Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
Сторінка1/3
Дата15.08.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПАТОПСИХОЛОГІЯ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Патопсихологія»


Автор: Родіна Н.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.


Рецензенти:

Бурлачук Л.Ф., доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Діденко С.В., кандидат медичних наук, доцент кандидат медичних наук, доцент кафедри факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня ^ 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


3.08. ПАТОПСИХОЛОГІЯ


напряму підготовки 6.030102 Психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

3.08 Патопсихологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102 Психологія


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники: Родіна Н.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

  1. ^ Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

ЕCTS -3,

укр. - 2

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

Нормативна

Напрям підготовки

6.030102 Психологія

Модулів - 2

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

4

5

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання – науковий проект

Семестр

Загальна кількість годин - 108

7

8

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 66


самостійної роботи

студента - 42

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

36 год.

12 год.

Практичні, семінарські

30 год.

8 год.

Самостійна робота

42 год.

88 год.

НДЗ: 20 год.

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 1,6 11/7

для заочної форми навчання ­– 0,2

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета формування у студентів теоретичних основ патопсихології, розуміння історії розвитку і структури сучасних знань у галузі даної науки, значення взаємозв'язку теоретичних і практичних знань, їх прикладної значущості в рішенні питань з інших галузей психології, медицини і педагогіки.

Завдання:

  1. опанувати фундаментальні теоретичні засади патопсихології.

  2. сформувати уявлення про місце патопсихології в контексті інших психологічних дисциплін, зв’язку з іншими суміжними дисциплінами (віковою психологією, клінічною психологією, педагогікою, фізіологією).

  3. ознайомити студентів з основними методами патопсихологічного дослідження.

  4. ознайомити студентів із загально-психологічними фундаментальними проблемами, вирішуваними патопсихологією.

  5. сформувати практичні навички та вміння при застосуванні патопсихологічних діагностичних методик, навчитись інтерпретувати одержані дані відповідно до завдання, складати висновок на основі одержаних результатів.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: фундаментальні теоретичні основи патопсихології; основні методи патопсихологічного дослідження; загально-психологічні фундаментальні проблеми, вирішувані патопсихологією;

вміти: збирати анамнез для дорослих, формулювати завдання патопсихологічного дослідження випробуваного; складати програму патопсихологічного дослідження, наводити її обґрунтування; володіти основними методиками діагностики порушень пізнавальної сфери і особистості (не менше 15 методик); встановлювати взаємозв'язки між виявленими в ході психодіагностики феноменами і інтерпретувати одержані дані; складати патопсихологічний висновок за даними патопсихологічного дослідження; складати документацію патопсихологічного дослідження для архіву (протоколи дослідження, виписки з історії хвороби).


^ 3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1. «Основи патопсихології та методи патопсихології»

Тема 1. Патопсихологія, її предмет, теоретичні основи і актуальні проблеми.

Місце патопсихології в системі сучасних наук про людину. Виникнення патопсихології як галузі знання, суміжної відносно психології і психіатрії. Патопсихологія і психіатрія як дві галузі знання, що мають спільний об'єкт, але різний предмет вивчення. Наукові, практичні і методологічні передумови виділення патопсихології як самостійної гілки клінічної психології. Патопсихологія і медична психологія. Поняття «патопсихологія» і «психопатологія», їх відмінності. Вплив різних загальнопсихологічних теорій на становлення патопсихології (асоціативна психологія, біхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз, гуманістична, когнітивна психологія тощо). Вплив психіатричних концепцій на становлення патопсихології (В.М. Бєхтерев, С.С. Корсаков, Е. Крепелін, Е. Блейлер та ін.). Внесок Б.В. Зейгарник до патопсихології: розробка теоретичних основ, методології дослідження, психологічної феноменології психічних порушень.

^ Тема 2. Проблема психічної норми та патології.

Проблема норми в патопсихології, основа нормального розвитку. Розвиток уявлень про норму в історичному аспекті. Сучасні уявлення про норму людського організму. Критерії «відхилень» від «норми». Загальноприйняті показники, що свідчать про норму функціонування організму і психіки людини. Співвідношення понять норми і здоров'я у сфері психічної і психофізіологічної діяльності людини. Проблема станів між нормою і патологією (акцентуація, девіації та ін.). Необхідність психологічної кваліфікації фахівця, який працює з даними станами. Підходи до оцінки поведінкової норми, патології і девіацій: соціальний, психологічний, психіатричний, етнокультуральний, віковий, гендерний, професійний, феноменологічний. Переваги і вади статистичного підходу до оцінки норми. Характеристика норми з погляду функціональних систем. Психічна адаптація і дезадаптація. Існуючі підходи до прогнозування розвитку явищ дезадаптації. Способи взаємодії індивіда і середовища.

^ Тема 3. Принципи побудови патопсихологічного дослідження.

Методи дослідження в патопсихології, їхня класифікація, особливості застосування. Значення патопсихологічних досліджень для теоретичних питань психіатрії і методологічних питань психології. Спостереження. Бесіда: інтерв'ю, збір і аналіз анамнезу. Приладові психофізіологічні і апаратурні методики. Тести, опитувальники. Проективні методи в патопсихології.

^ Тема 4. Експериментальні методи патопсихології.

Патопсихологічний експеримент. Особливості проведення патопсихологічного експерименту. Основні принципи аналізу і інтерпретації даних. Навчальний експеримент. Технологія проведення, цілі і задачі, організація та етапи проведення. Виявлення ефективності навчального експерименту, а також психокоректувальної або психотерапевтичної роботи.


МОДУЛЬ 2

Змістовий модуль 1. «Основні види порушень психіки та особистості»

^ Тема 5. Порушення відчуття, сприйняття, уваги.

Психологія відчуття. Абсолютний поріг чутливості. Чутливість до розрізнення. Адаптація і сенсибілізація. Структурна складність відчуттів. Вплив відчуттів на психічний тонус. Патопсихологія відчуття. Класифікація порушень (гіперестезії, сенестопатії, синестезії). Основні критерії їх диференціації. Чинники, що впливають на виникнення цих порушень. Психологія і патопсихологія сприйняття. Властивості і фази сприйняття. Необхідні умови розвитку сприйняття. Види патопсихологічних розладів при порушеннях сприйняття і їхнє патопсихологічне обґрунтування. Психологія і патопсихологія уваги. Основні властивості уваги. Види уваги. Порушення об'єму, спрямованості уваги, надмірна тугорухливість, виснажуваність уваги. Основні методи дослідження порушень уваги, відчуття, сприйняття, працездатності.

^ Тема 6. Порушення пам'яті, мислення, мовлення.

Психологія пам'яті. Види пам'яті, їхня класифікація. Обсяг пам'яті. Механізми запам'ятовування. Патопсихологія пам'яті. Кількісні і якісні порушення пам'яті. Психологічний аспект порушень пам'яті: безпосередньої пам'яті, динаміки мнестичної діяльності, опосередкованої пам'яті, мотиваційного компоненту пам'яті. Особливості порушення пам'яті при психічних захворюваннях органічного ґенезу. Психологія мислення. Теорії мислення. Основні операції мислення. Мислення та інтелект. Розвиток мислення в онтогенезі і його види. Патопсихологія мислення. Клінічна і психологічна феноменологія порушень мислення, основні критерії їх диференціації. Сучасні психологічні концепції про механізми порушень мислення. Порушення операціонального аспекту мислення. Порушення особистісного компоненту мислення. Порушення динаміки діяльності мислення. Характеристика патопсихологічної структури порушень мислення при психічних захворюваннях (шизофренії, епілепсії, енцефаліті, деменції). Психологія і патопсихологія мовлення. Розлади мовлення (афазії, дизартрії, мутизм). Основні методи дослідження порушень пам'яті, мислення, мовлення.

^ Тема 7. Порушення особистості.

Проблема співвідношення клінічної і психологічної феноменології особистісних розладів при психічних захворюваннях. Патопсихологічні прояви порушень особистості.

Патопсихологічний підхід до вивчення особистісних порушень: методологічні передумови і основні принципи аналізу. Порушення структури ієрархії мотивів. Формування патологічних потреб і мотивів. Порушення смислоутворювання. Порушення саморегуляції і опосередкування. Порушення критичності і спонтанності поведінки. Порушення формування характерологічних особливостей особистості. Основні методичні прийоми дослідження порушень особистості в патопсихології.

^ Тема 8. Порушення свідомості та самосвідомості.

Поняття свідомості у філософії, психології і психіатрії. Поняття «ясної» та «потьмареної» свідомості. «Змінені» стани свідомості. Психологічна характеристика окремих видів порушення свідомості. Порушення самосвідомості: уявлення про структуру цих порушень, їхнє місце в загальній картині порушень психічної діяльності. Проблема несвідомого в патопсихології. Роль свідомості і несвідомого в симптомогенезі. Неврози, реактивні стани, психосоматози – прояви несвідомих форм мотиваційної та емоційної сфери психічного життя людини. Методичні можливості вивчення порушень свідомості і самосвідомості.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

Заочна форма
Усього

у тому числі

Усього

у тому числіл

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Основи патопсихології та методи патопсихології

Тема 1. Патопсихологія, її предмет, теоретичні основи і актуальні проблеми.

8

2

24

10

1

18

Тема 2. Проблема психічної норми та патології.

8

2

24

10

1

18

Тема 3 Принципи побудови патопсихологічного дослідження.

14

4

46

13

2

110
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 4 Експериментальні методи патопсихології

18

6

66

15

2

112

^ Разом за змістовим модулем 1

48

14

1420

48

6

438

Модуль 2

^ Змістовий модуль 1. Основні види порушень психіки та особистості

Тема 5 Порушення відчуття, сприйняття, уваги.

12

4

44

14

1

112

Тема 6 Порушення пам'яті, мислення, мовлення.

14

6

44

14

1

112

Тема 7 Порушення особистості.

18

6

48

17

2

114

Тема 8 Порушення свідомості та самосвідомості.

16

6

46

15

2

112

^ Разом за змістовим модулем 1

60

22

1622

60

6

450

^ Усього годин

108

36

3042

108

12

888

ІНДЗ

20

^ 5. Теми практичних занять денної/заочної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин (д/з)

1

Наукові, практичні і методологічні передумови виділення патопсихології як самостійної гілки клінічної психології.

2/1

2

Загальноприйняті показники, що свідчать про норму функціонування організму і психіки людини.

2/1

3

Спостереження. Бесіда: інтерв'ю, збір і аналіз анамнезу. Приладові психофізіологічні і апаратурні методики.

4/1

4

Особливості проведення патопсихологічного експерименту. Техно-логія проведення, цілі і задачі, організація та етапи проведення.

6/1

5

Основні критерії диференціації порушень відчуття, сприйняття й уваги. Чинники, що впливають на виникнення цих порушень. Основні методи дослідження порушень уваги, відчуття, сприйняття, працездатності.

4/1

6

Основні методи дослідження порушень пам'яті, мислення, мовлення.

4/1

7

Основні методичні прийоми дослідження порушень особистості в патопсихології.

4/1

8

Методичні можливості вивчення порушень свідомості і самосвідомості.

4/1


^ 6. Самостійна робота для студентів денної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Патопсихологія і медична психологія. Поняття «патопсихологія» і «психопатологія», їх відмінності.

1

2

Вплив різних загальнопсихологічних теорій на становлення патопсихології.

1

3

Вплив психіатричних концепцій на становлення патопсихології.

1

4

Внесок Б.В. Зейгарник до патопсихології.

1

5

Проблема станів між нормою і патологією.

1

6

Підходи до оцінки поведінкової норми, патології і девіацій.

1

7

Переваги і вади статистичного підходу до оцінки норми. Характеристика норми з погляду функціональних систем.

1

8

Психічна адаптація і дезадаптація. Існуючі підходи до прогнозування розвитку явищ дезадаптації. Способи взаємодії індивіда і середовища.

1

9

Тести, опитувальники. Проективні методи в патопсихології.

6

10

Основні принципи аналізу і інтерпретації даних.

3

11

Виявлення ефективності навчального експерименту, а також психокоректувальної або психотерапевтичної роботи.

3

12

Психологія відчуття. Абсолютний поріг чутливості. Чутливість до розрізнення. Адаптація і сенсибілізація. Структурна складність відчуттів. Вплив відчуттів на психічний тонус.

2

13

Властивості і фази сприйняття. Необхідні умови розвитку сприйняття. Види патопсихологічних розладів при порушеннях сприйняття і їхнє патопсихологічне обґрунтування.

1

14

Основні властивості уваги. Види уваги.

1

15

Психологія пам'яті. Види пам'яті, їхня класифікація. Обсяг пам'яті. Механізми запам'ятовування.

1

16

Психологія мислення. Теорії мислення. Основні операції мислення. Мислення та інтелект. Розвиток мислення в онтогенезі і його види.

1

17

Клінічна і психологічна феноменологія порушень мислення, основні критерії їх диференціації. Сучасні психологічні концепції про механізми порушень мислення.

1

18

Характеристика патопсихологічної структури порушень мислення при психічних захворюваннях (шизофренії, епілепсії, енцефаліті, деменції).

1

19

Патопсихологічний підхід до вивчення особистісних порушень: методологічні передумови і основні принципи аналізу.

2

20

Порушення формування характерологічних особливостей особистості.

6

21

Психологічна характеристика окремих видів порушення свідомості. Порушення самосвідомості: уявлення про структуру цих порушень, їхнє місце в загальній картині порушень психічної діяльності.

3

22

Неврози, реактивні стани, психосоматози – прояви несвідомих форм мотиваційної та емоційної сфери психічного життя людини.

3

^ 7. Самостійна робота для студентів заочної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Патопсихологія і медична психологія. Поняття «патопсихологія» і «психопатологія», їх відмінності.

2

2

Вплив різних загальнопсихологічних теорій на становлення патопсихології.

2

3

Вплив психіатричних концепцій на становлення патопсихології.

2

4

Внесок Б.В. Зейгарник до патопсихології.

2

5

Проблема станів між нормою і патологією.

2

6

Підходи до оцінки поведінкової норми, патології і девіацій

2

7

Переваги і вади статистичного підходу до оцінки норми. Характеристика норми з погляду функціональних систем.

2

8

Психічна адаптація і дезадаптація. Існуючі підходи до прогнозування розвитку явищ дезадаптації. Способи взаємодії індивіда і середовища.

2

9

Тести, опитувальники. Проективні методи в патопсихології.

10

10

Основні принципи аналізу і інтерпретації даних.

6

11

Виявлення ефективності навчального експерименту, а також психокоректувальної або психотерапевтичної роботи.

6

12

Психологія відчуття. Абсолютний поріг чутливості. Чутливість до розрізнення. Адаптація і сенсибілізація. Структурна складність відчуттів. Вплив відчуттів на психічний тонус.

6

13

Властивості і фази сприйняття. Необхідні умови розвитку сприйняття. Види патопсихологічних розладів при порушеннях сприйняття і їхнє патопсихологічне обґрунтування.

3

14

Основні властивості уваги. Види уваги.

3

15

Психологія пам'яті. Види пам'яті, їхня класифікація. Обсяг пам'яті. Механізми запам'ятовування. Кількісні і якісні порушення пам'яті. Психологічний аспект порушень пам'яті: безпосередньої пам'яті, динаміки мнестичної діяльності, опосередкованої пам'яті, мотиваційного компоненту пам'яті. Особливості порушення пам'яті при психічних захворюваннях органічного ґенезу

3

16

Психологія мислення. Теорії мислення. Основні операції мислення. Мислення та інтелект. Розвиток мислення в онтогенезі і його види.

3

17

Клінічна і психологічна феноменологія порушень мислення, основні критерії їх диференціації. Сучасні психологічні концепції про механізми порушень мислення. Порушення особистісного компоненту мислення. Порушення динаміки діяльності мислення.

3

18

Характеристика патопсихологічної структури порушень мислення при психічних захворюваннях (шизофренії, епілепсії, енцефаліті, деменції). Розлади мовлення (афазії, дизартрії, мутизм).

3

19

Патопсихологічний підхід до вивчення особистісних порушень: методологічні передумови і основні принципи аналізу.

4

20

Порушення формування характерологічних особливостей особистості.

10

1

2

3

21

Психологічна характеристика окремих видів порушення свідомості. Порушення самосвідомості: уявлення про структуру цих порушень, їхнє місце в загальній картині порушень психічної діяльності.

6

22

Неврози, реактивні стани, психосоматози – прояви несвідомих форм мотиваційної та емоційної сфери психічного життя людини.

6


^ 8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Розробити проект патопсихологічного дослідження, провести його та скласти патопсихологічний висновок за даними патопсихологічного дослідження, підготувати документацію патопсихологічного дослідження для архіву (протоколи дослідження, виписки з історії хвороби).


^ 9. Методи навчання

Лекції, дискусії, презентації лекцій.


10. Методи контролю

Поточний, модульний, підсумковий контроль.


^ 11. Розподіл балів, які отримують студенти

^ Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т810

10

20

10

10

10

10

10

10

100


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

^ Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу клінічна психологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Автор: Сапригіна Н. В кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: : Яремчук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи