Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
Сторінка2/3
Дата15.08.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
1   2   3


^ 8. Методичне забезпечення

Таблиці, методичні розробки, презентації лекцій, конспект лекцій й список літератури.

 1. Родіна Н.В. «Патопсихологія з елементами дефектології» (за кредитно-модульною системою) / Н.В. Родіна / Методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів по спецпрактикуму ОНУ, ІМЕМ.- Одеса, «Негоціант», 2007. - 40 с.

 2. Родіна Н.В. «Патопсихология с элементами дефектологии» для студентов 5 курса (магистров) / Н.В. Родіна / Учебно-методические разработки к семинарским занятиям по спецпрактикуму ОНУ, ІМЕМ. - Одеса, «Негоціант», 2007. – 92 с.


^ 9. Рекомендована література

Базова

 1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – М.: Медицина, 1993. – 400 с.

 2. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология – М.: МПСИ Модэк. – 624 с.

 3. Жмуров В.А. Психопатология. – М.: Медицинская книга, 2002. – 668 с.

 4. Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 99 с.

 5. Зейгарник Б.В., Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. – М.: Медицина, 1980. – 169 с.

 6. Зейгарник Б.В. Патопсихология – М.: Издательство Московского университета, 1986. – 287 с.

 7. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л.: Медицина, 1982. – 271 с.

 8. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: Вища Школа, 1981. – 392 с.

 9. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с.

 10. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М.: Медицина, 1998. – 215 с

Допоміжна

 1. Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). – Д.: Сталкер, 1998. – 432 с.

 2. .Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий. Их статика, динамика, систематика/ Избр. труды. – М.: Медицина, 1964. – С. 116-252.

 3. Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии. – М.: Класс, 2000. – 464 с

 4. Кирпиченко А.А. Психиатрия. – Мн.: «Вышейшая школа», 1979. – 238 с.

 5. Клиническая психология. / Под ред. Перре М.; Пер. с нем. – СПб.: Питер, 2002, 2003. – 1312 с.

 6. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Cоциодинамическая психиатрия. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 460 с.

 7. Косырев В.Н. Клиническая психология. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 2003. – 451 с.

 8. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: Медицина, 1973. – 374 с.

 9. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: Медпресс, 2002 – 592 с.

 10. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. – М.: Экспертное бюро, 1997. – 496 с.

 11. Платонов К.К. О системе психологии. – М.: Мысль, 1972. – 216 с.

 12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – 705 с.

 13. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с.


10. Інформаційні ресурси

Бібліотеки, інтернет, електронні книги.

ДОДАТОК 1


Питання до підсумкової атестації для студентів відділення «Психологія»

за навчальним курсом

«ПАТОПСИХОЛОГІЯ»

 1. Патопсихологія як психологічна дисципліна: її предмет, задачі, актуальні проблеми.

 2. Історія розвитку патопсихології.

 3. Становлення патопсихології як міждисциплінарної області знань.

 4. Патопсихологія і психіатрія, їхній взаємозв'язок.

 5. Поняття «патопсихологія» і «психопатологія», їх відмінності.

 6. Патопсихологія і медична психологія.

 7. Патопсихологія і клінічна психологія.

 8. Вплив загальнопсихологічних теорій на розвиток патопсихології.

 9. Роль психіатричних концепцій в становленні патопсихології.

 10. Значення патопсихологічних досліджень для розвитку загальнотеоретичних питань психології і практичних задач психіатрії.

 11. Внесок Б.В. Зейгарник до патопсихології.

 12. Проблема норми в патопсихології і суміжних науках.

 13. Розвиток уявлень про норму в історичному аспекті.

 14. Критерії відхилень від норми.

 15. Показники нормального функціонування психіки.

 16. Підходи до оцінки норми: соціальний, психологічний, психіатричний, етнокультуральний.

 17. Підходи до оцінки норми: віковий, гендерний, професійний, феноменологічний.

 18. Статистичний підхід до оцінки норми. Його достоїнства і вади.

 19. Стани між нормою і патологією (акцентуація, девіації і ін.).

 20. Психічна адаптація і дезадаптація.

 21. Способи взаємодії індивіда і реальності.

 22. Методи дослідження в патопсихології, їхня класифікація, особливості застосування.

 23. Спостереження в процесі патопсихологічного обстеження.

 24. Бесіда в процесі патопсихологічного обстеження.

 25. Збір анамнезу, його значення.

 26. Приладові психофізіологічні і апаратурні методики в патопсихології.

 27. Використовування тестів-опитувальників і проективних методів в патопсихології.

 28. Патопсихологічний експеримент.

 29. Особливості проведення патопсихологічного експерименту.

 30. Аналіз і інтерпретація даних патопсихологічного експерименту.

 31. Навчальний експеримент. Технологія проведення,

 32. Цілі і задачі навчального експерименту, організація і етапи проведення.

 33. Виявлення ефективності навчального експерименту.

 34. Значення патопсихологічних досліджень для психіатрії.

 35. Значення патопсихологічних досліджень для загальної психології.

 36. Психологія відчуття.

 37. Основні поняття психології відчуття.

 38. Вплив відчуттів на психічний тонус.

 39. Порушення відчуття. Їхня класифікація, чинники, що впливають на виникнення.

 40. Сприйняття, його властивості і фази.

 41. Необхідні умови розвитку сприйняття.

 42. Види патопсихологічних розладів при порушеннях сприйняття і їхнє патопсихологічне обґрунтування.

 43. Психологія і патопсихологія уваги.

 44. Класифікація порушень уваги.

 45. Психологія пам'яті.

 46. Види пам'яті, їх класифікація.

 47. Обсяг пам'яті.

 48. Механізми запам'ятовування.

 49. Кількісні порушення пам'яті (амнезія, гіпермнезія, гіпомнезія)

 50. Якісні порушення пам'яті – парамнезії (дежавю, конфабуляції, псевдоремінісценції).

 51. Психологічний аспект порушень пам'яті: безпосередньої пам'яті, динаміки мнестичної діяльності, опосередкованої пам'яті, мотиваційного компоненту пам'яті.

 52. Особливості порушення пам'яті при психічних захворюваннях органічного ґенезу.

 53. Психологія мислення. Теорії мислення.

 54. Основні операції мислення.

 55. Мислення і інтелект.

 56. Розвиток мислення в онтогенезі і його види.

 57. Клінічна і психологічна феноменологія порушень мислення, основні критерії їх диференціації.

 58. Сучасні психологічні концепції про механізми порушень мислення.

 59. Клінічна і психологічна феноменологія порушень мислення.

 60. Порушення операціонального аспекту мислення.

 61. Порушення особистісного компоненту мислення.

 62. Порушення динаміки діяльності мислення.

 63. Порушення процесу саморегуляції пізнавальної діяльності.

 64. Характеристика патопсихологічної структури порушень мислення при психічних захворюваннях (шизофренії, епілепсії, енцефаліті, деменції).

 65. Розлади мовлення (афазії, дизартрії, мутизм).

 66. Проблема співвідношення клінічної і психологічної феноменології особистісних розладів при психічних захворюваннях.

 67. Патопсихологічні прояви порушень особистості.

 68. Патопсихологічний підхід до вивчення особистісних порушень: методологічні передумови і основні принципи аналізу.

 69. Порушення структури ієрархії мотивів.

 70. Формування патологічних потреб і мотивів.

 71. Порушення смислоутворення.

 72. Порушення саморегуляції і опосередкування.

 73. Порушення критичності і спонтанності поведінки.

 74. Порушення формування характерологічних особливостей особистості.

 75. Поняття свідомості у філософії, психології і психіатрії.

 76. Поняття «ясної» і «потьмареної» свідомості.

 77. «Змінені» стани свідомості.

 78. Психологічна характеристика окремих видів порушення свідомості.

 79. Порушення самосвідомості, їхнє місце в загальній картині порушень психічної діяльності.

 80. Проблема несвідомого в патопсихології.

 81. Роль взаємодії свідомості і несвідомого у формуванні психічної патології.

 82. Методи дослідження порушень відчуття в патопсихології.

 83. Методи дослідження порушень сприйняття в патопсихології.

 84. Методи дослідження порушень уваги в патопсихології.

 85. Методи дослідження порушень пам'яті в патопсихології.

 86. Методи дослідження порушень мислення в патопсихології.

 87. Методи дослідження порушень мовлення в патопсихології.

 88. Методи дослідження порушень особистості в патопсихології.

 89. Методи дослідження порушень свідомості і самосвідомості в патопсихології.

 90. Методи вивчення несвідомого і їхнє застосування в патопсихології.

ДОДАТОК 2


^ ПІДГОТОВКА І ОБГОВОРЕННЯ МАНУАЛІВ ПАТОПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДИК

(Кожен студент готує по 10 мануалів, по 1-2 методики з кожної області патопсихології).


Схема опису методики (мануал)

 1. Автор-розробник тесту

 2. Рік розробки, стандартизації

 3. Спрямованість

 4. Вік випробуваних

 5. Вибірка стандартизації

 6. Відомості про валідність, надійність

 7. Наявні модифікації

 8. Опис процедури проведення тесту

 9. Інструкція

 10. Стимульний матеріал

 11. Обробка результатів

 12. Ключі, шкали

 13. Тестові норми, статеві відмінності, якщо є

 14. Інтерпретація результатів, опис чинників, якщо є.

Діагностика в патопсихології – перелік деяких методик, що стосуються відповідних областей патопсихології.

 1. Діагностика порушень відчуття. (Метод мінімальних змін, або метод меж; метод середньої помилки, або метод установки; метод постійних подразників, або метод констант.)

 2. Діагностика порушень сприйняття. (Дослідження сенсорної збудливості; проби Ашафенбурга, Рейхардта, Ліпмана.)

 3. Діагностика порушень уваги. (Таблиці Шульте, Шульте-Платонова; коректурна проба; методика «Лічба за Крепеліном»; методика Мюнстерберга.)

 4. Діагностика порушень пам'яті. (Методика заучування 10 слів; методика «Заучування оповідань»; метод піктограм; метод опосередкованого запам'ятовування; тест зорової ретенції Бентона).

 5. Діагностика порушень мислення. (Метод класифікації понять; метод пошуку виключень; методика «Аналогії»; асоціативний експеримент; метод піктограм, тест Векслера.)

 6. Діагностика порушень мовлення. (Асоціативний експеримент; методика «Підбір слів-антонімів»; методика «Називання 50 слів».)

 7. Діагностика порушень особистості. (Шкала реактивної і особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна; ММPI (ММІЛ, СМІЛ); опитувальник Шмишека-Мюллера; опитувальник «Індекс життєвого стилю»; шкала депресії Бека.)

 8. Діагностика порушень свідомості, самосвідомості. (Дослідження самооцінки за методикою Дембо-Рубінштейн; метод репертуарних решіток Дж. Келлі.)

 9. Діагностика несвідомого. (Метод колірних виборів Люшера; метод портретних виборів Сонді, тест чорнильних плям Роршаха; тематичний апперцептивний тест; методика «Будинок-Дерево-Людина»; методика «Малюнок неіснуючої тварини».)

 10. Діагностика порушень пізнавального розвитку дитини. (Методика «Запам'ятовування 10 слів», «Дошки Сегена», «Сюжетні вкладки», методика «Кубики Коса», проба на сполучення ознак, методика «Виключення предметів», методика «Послідовність подій».)

 11. Діагностика порушень особистісного розвитку дитини. (Метод дослідження рівня домагань за Хоппе, дитячий апперцептивний тест, патохарактерологічний діагностичний опитувальник (ПДО), ролеві ігри, методика «Малюнок неіснуючої тварини», методика «Малюнок людини».)

Приклад мануалу

^ ШКАЛА РЕАКТИВНОЇ І ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ СПІЛБЕРГЕРА-ХАНІНА

 1. Автор – Ч. Спілбергер, адаптував Ю.Л. Ханін.

 2. Роки розробки 1966-1973, адаптації 1976, 1978.

 3. Шкала призначена для виявлення стану тривоги і тривожності як властивості особистості.

 4. Вік від 17 років.

 5. Стандартизований Ю.Л. Ханіним на студентах, спортсменах, музикантах, танцівниках – більше 500 випробуваних.

 6. Валідність – корелює з 16-PF і EPQ. Високий рівень внутрішньої погодженості, ретестова надійність (14 днів) r=0,77 (особистісна тривожність), r=0,59 (ситуативна тривожність).

 7. Для дітей 10-15 років шкала STAIC (State Trait Anxiety Inventory for Children).

 8. Шкала допускає індивідуальне і групове застосування без обмеження часу. У разі групового обстеження кількість учасників не має перевищувати 15 чоловік. Кожному необхідно надати окреме місце для заповнення шкал. Звичайно заповнення обох підшкал займає не більш 15-20 хвилин. Інструкція до кожної підшкали надається окремо, безпосередньо перед відповідями обстежуваних. Після того, як психолог переконається, що інструкція є зрозумілою, обстежуваний або група починає виконувати завдання.

 9. Інструкція до підшкали актуальної тривоги: «Прочитайте уважно кожне з наведених нижче тверджень і прогляньте варіанти можливих відповідей. Визначте, якою мірою кожне твердження підходить до Вашого самопочуття на даний момент. Проти кожного твердження закресліть відповідну цифру. Працюйте швидко і уважно, не пропускайте жодного твердження». Інструкція до підшкали особистісної тривожності: «Прочитайте уважно кожне з наведених нижче тверджень і прогляньте варіанти можливих відповідей. Визначте, як Ви відчуваєте себе звичайно. Проти кожного твердження закресліть відповідну цифру. Працюйте швидко і уважно, не пропускайте жодного твердження».

 10. У основі шкали – суб'єктивна оцінка людиною своїх переживань, відчуттів, дій. Найбільші діагностичні можливості шкали виявляються при обстеженні дорослих, починаючи з 17 років. Стимульний матеріал, устаткування. Для обстеження необхідні бланки «Шкали самооцінки». Шкала містить дві підшкали. Перша називається підшкалою актуальної (АТ) або реактивної тривоги (РТ), містить 20 тверджень (1-20) для виявлення стану тривоги. Друга одержала назву підшкали особистісної тривожності (ЛТ), містить також 20 тверджень (21-40) для визначення тривожності як властивості особистості.

^ Шкала ситуативної тривожності (СТ)Твердження

Відповіді

Ні, це не так

Мабуть,

так

Вірно, так

Цілком вірно

1
^

Я спокійний


1

2

3

4

2

Мені нічого не загрожує

1

2

3

4

3

Я знаходжуся в напруженні

1

2

3

4

4

Я внутрішньо скутий

1

2

3

4

5

Я відчуваю себе вільно

1

2

3

4

6

Я засмучений

1

2

3

4

7

Мене хвилюють можливі невдачі

1

2

3

4

8

Я відчуваю душевний спокій

1

2

3

4

9

Я стривожений

1

2

3

4

10

Я переживаю почуття внутрішнього задоволення

1

2

3

4

11

Я упевнений в собі

1

2

3

4

12

Я нервую

1

2

3

4

13

Я не знаходжу собі місця

1

2

3

4

14

Я напружений

1

2

3

4

15

Я не відчуваю скутості, напруженості

1

2

3

4

16

Я задоволений

1

2

3

4

17

Я стурбований

1

2

3

4

18

Я дуже збуджений і мені ніяково

1

2

3

4

19

Мені радісно

1

2

3

4

20

Мені приємно

1

2

3

4
1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу клінічна психологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Автор: Сапригіна Н. В кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: : Яремчук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи