І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум icon

І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум
Скачати 247.34 Kb.
НазваІ. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум
І. І. Мечникова<><><><><>Кафедра соціальної і прикладної психол
Дата15.08.2012
Розмір247.34 Kb.
ТипПрактикум


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

СПЕЦПРАКТИКУМ З КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Спецпрактикум з клінічної психології.»


Автор: Родіна Н.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.


Рецензенти:

Бурлачук Л.Ф., доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Діденко С.В., кандидат медичних наук, доцент кандидат медичних наук, доцент кафедри факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


^ Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СПЕЦПРАКТИКУМ З КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


напряму підготовки 6.030102 Психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

Спецпрактикум з клінічної психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102 Психологія.


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники: Родіна Н.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

ЕCTS -1,5,

укр. - 1

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

Нормативна

Напрям підготовки 6.030102 Психологія

Модулів - 1

Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

3

4-й

Загальна кількість годин - 54

Семестр

7

8-й

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 30


самостійної роботи

студента - 24


Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Бакалавр

Лабораторні

30 год.

10 год.

Самостійна робота

24 год.

44 год.

^ Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,25

для заочної форми навчання ­– 0,2

2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета формування у студентів практичних навичок роботи психолога у експериментально-психологічних лабораторіях психоневрологічних клінік та діспансерів. Навчити формулювати завдання діагностичного дослідження обстежуваного, складати програму діагностичного дослідження, наводити її обгрунтування. Володіти основними методиками діагностики порушень пізнавальної сфери та особистості (не менше 15 методик), встановлювати взаємозв’язки між виявленими в ході психодіагностики феноменами і інтерпретувати одержані дані, складати висновок за даними діагностичного дослідження, складати документацію діагностичного дослідження для архіву (протоколи дослідження).

Завдання:

 • забезпечити орієнтування студентів в специфічних психологічних складниках процесу роботи психолога в клініці;

 • сформувати систему поняття психології поводження з хворими і областях її застосування;

 • допомогти професійному оволодінню методами і методиками психологічної роботи з хворими людьми, з основними принципами зміцнення здоров'я, з психологічними аспектами реабілітації.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні методики діагностики порушень пізнавальної сфери та особистості (не менше 15 методик), встановлювати взаємозв’язки між виявленими в ході психодіагностики феноменами і інтерпретувати одержані дані, складати висновок за даними діагностичного дослідження, складати документацію діагностичного дослідження для архіву (протоколи дослідження).

вміти:провести комплексне діагностичне обстеження. Визначити прицільний характер методів дослідження, що використовуються. Визначити тип діагностичної задачі. Обґрунтувати застосовані методи експериментально-психологічного дослідження. Здати письмово висновок за наслідками патопсихологічного дослідження.


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основні принципи та методи діагностики в клінічній психології.

Тема 1. Принципи побудови діагностичних досліджень.

Основні принципи діагностики в клінічній психології: синдромальний аналіз, прогностична орієнтація, індивідуально-якісний підхід. Різноманіття цілей діагностики: нозологічні, топічні, експертні, функціональні, коректувальні, медико-психологічні та ін. Принципи побудови діагностичних досліджень. Короткий виклад даних історії хвороби (Е.Д. Хомська).

Тема 2. Загальна характеристика хворого на підставі симптомів.

Таблиця загальної характеристики хворого на підставі симптомів (Е.Д. Хомська). Оцінка латеральної організації функцій (Е.Д. Хомська). Методики дослідження експресивного мовлення. Методики дослідження розуміння мовлення. Методики дослідження праксису.

Тема 3. Психологічна діагностика ставлення до хвороби.

Психологічна діагностика ставлення до хвороби (Методика ЛОБІ). Типи ставлення до хвороби. Аналіз умов виникнення хвороби.

Тема 4. Методи дослідження уваги.

Методика Коректурна проба. Методика Рахування за Крепеліном. Методика Шифрування. Методика Таблиці Шульте. Методика Таблиці Шульте-Горбова. Загальна характеристика методик дослідження уваги.

Тема 5. Методи дослідження пам'яті.

Тест «10 слів». Методики дослідження логічної пам'яті. Методика Леонтьєва.Методика «Піктограма». Тест зорової ретенції Бентона. Загальна їхня характеристика. Методика Числові ряди. Загальна характеристика методик дослідження пам'яті.

Тема 6. Методи дослідження рівня і перебігу розумових процесів.

Методика Класифікація предметів. Методика Виключення предметів. Методика Істотні ознаки. Методики дослідження логічних операцій. Прості і складні аналогії. Методика Порівняння понять. Співвідношення прислів'їв, метафор і фраз. Заповнення пропущених в тексті слів. Пояснення сюжетних картин. Загальна характеристика методик дослідження рівня і перебігу розумових процесів.

Тема 7. Методи дослідження емоційно-вольової сфери і настрою.

Методи дослідження цінностей. Дослідження рівня домагань. Дослідження самооцінки за Дембо-Рубінштейном. Диференціальна діагностика депресивних і субдепресивних станів (Шкала депресії Зунга). Загальна характеристика методик дослідження емоційно-вольової сфери і настрою.

Тема 8. Психометричні методи дослідження інтелекту.

Тест прогресивних матриць Равена. Тест Векслера (дитячий, дорослий). Принципи стандартизації. Вербальні субтести. Невербальні субтести. Тест Амтхауера. Загальна характеристика. Тест Гілфорда. Загальна характеристика психометричних методик дослідження інтелекту.

Тема 9. Проективні методи дослідження.

Методика «Піктограма». Малюнкові тести. Метод колірних виборів М. Люшера. Метод портретних виборів Л. Сонді. Тест чорнильних плям Роршаха. Загальна характеристика проективних методик дослідження.

Тема 10. Структура написання висновку за результатами дослідження. Рішення ситуативних задач.

Провести комплексне діагностичне обстеження. Визначити прицільний характер методів дослідження, що використовуються. Визначити тип діагностичної задачі. Обґрунтувати застосовані методи патопсихологічного дослідження. Здати письмово висновок за наслідками патопсихологічного дослідження.

^ 4. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основні принципи та методи діагностики в клінічній психології.

Тема 1. Принципи побудови діагностичних досліджень.

64
2

51
4

Тема 2. Загальна харак-теристика хворого на підставі симптомів.

42
2

51
4

Тема 3. Психологічна діагностика ставлення до хвороби.

42
2

51
4

Тема 4. Методи дослідження уваги.

42
2

51
4

Тема 5. Методи дослідження пам'яті.

42
2

51
4

Тема 6. Методи дослід-ження рівня і перебігу розумових процесів.

64
2

51
4

Тема 7. Методи дослід-ження емоційно-вольової сфери і настрою.

64
2

51
4

Тема 8. Психометричні методи дослідження інтелекту.

42
2

51
4

Тема 9. Проективні методи дослідження.

84
4

71
6

Тема 10. Структура напи-сання висновку за резу-льтатами дослідження. Рішення ситуативних задач.

84
4

71
6

^ Разом за змістовим модулем 1.

5430
24

3410
44

^ Усього годин

5430
24

3410
44


^ 5. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Дослідження хворих, ведення протоколу. Написати мікростатус обстежуваного на основі даних з історії хвороби та спостереження.

4

2

Провести спостереження та заповнити таблицю загальної характеристики хворого на підставі симптомів.

2

3

Провести психологічну діагностику ставлення до хвороби.

2

4

Провести дослідження уваги.

2

5

Провести дослідження пам'яті.

2

6

Провести дослідження рівня і перебігу розумових процесів

4

7

Провести дослідження емоційно-вольової сфери і настрою

2

8

Провести дослідження інтелекту.

4

9

Провести дослідження за допомогою проективної методики.

4

10

Написання загального висновку за результатами експериментально-психологічного дослідження.

4


^ 6. Самостійна робота для студентів очної/заочної форм навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Принципи побудови діагностичних досліджень. Основні принципи діагностики в клінічній психології: синдромальний аналіз, прогностична орієнтація, індивідуально-якісний підхід. Різноманіття цілей діагностики: нозологічні, топічні, експертні, функціональні, коректувальні, медико-психологічні та ін.

2/4

2

Оцінка латеральної організації функцій (Е.Д. Хомська). Методики дослідження експресивного мовлення. Методики дослідження розуміння мовлення. Методики дослідження праксису.

2/4

3

Типи ставлення до хвороби. Аналіз умов виникнення хвороби.

2/4

4

Загальна характеристика методик дослідження уваги.

2/4

5

Загальна характеристика методик дослідження пам'яті.

2/4

6

Загальна характеристика методик дослідження рівня і перебігу розумових процесів.

2/4

7

Загальна характеристика методик дослідження емоційно-вольової сфери і настрою.

2/4

8

Загальна характеристика психометричних методик дослідження інтелекту.

2/6

9

Загальна характеристика проективних методик дослідження.

4/6

10

Структура написання висновку за результатами дослідження.

4/4
Разом

24/44


^ 7. Методи навчання

 • проведення модельних демонстраційних експериментів;

 • організація лабораторних робіт, пов'язаних із спостереженням і аналізом простих моделей інформування, консультацій, тренінгів, експериментально-психологічних досліджень, які можна представити в умовах навчального закладу;

 • використовування комп'ютерних засобів тестування;

 • рішення студентами спеціальних (виділених і структурованих) вправ, що відображають професійні задачі психолога при роботі з хворими людьми.


^ 8. Методи контролю

Поточний, підсумковий


9. Розподіл балів, які отримують студенти

^ Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль № 1

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ТІ,^ Т2 ... Т9 - теми змістових модулі


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

^ Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

Відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


^ 10. Методичне забезпечення

Методичні розробки й список літератури.

 1. Родіна Н.В. «Патопсихологія з елементами дефектології» (за кредитно-модульною системою) / Н.В. Родіна / Методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів по спецпрактикуму ОНУ, ІМЕМ.- Одеса, «Негоціант», 2007. - 40 с.


^ 11. Рекомендована література

Базова

 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 688с.

 2. Бурлачук Л. Ф. Введение в проективную психодиагностику. – К.: Вища школа, 1998. – 48 с.

 3. Вигдорчик М.І. Можливості застосування психодинамічного підходу щодо оцінювання особистості у діагностиці психосоматичних захворювань // Одеський медичний журнал. – 1999. – № 1. – С. 65-67.

 4. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. – М.: «МЕДпресс-информ», 2002. – 592 с.

 5. Психологическая диагностика / Под ред. К. М. Гуревича и Е. М. Борисовой. – М.: УРАО, 1997. – 196 c.

 6. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М.: Медицина, 1998. – 215 с.

 7. Словарь-справочник по психологической диагностике / Сост. Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 1999. – 528 с.

 8. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. Методическое руководство. – М.: Речь, 1990. – 76 с.

 9. Херсонский Б.Г. Методы пиктограмм в психодиагностике. – С.Пб.: «Ювента», 2000. – 128 с.

 10. Херсонский Б.Г., Гильяшева И.Н. Нестандартизированные психодиагностические методики исследования мышления. – С. Пб.: 1995.


Допоміжна

 1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с.

 2. Вассерман Л.И. и др. Психологическая диагностика и новые информационные технологии. – С.Пб.: 1997. – 203 с.

 3. Вассерман Л.И. и др. Методы нейропсихологической диагностики. Практическое руководство – С.Пб.: 1997. – 302 с.

 4. Вигдорчик М.И. Подходы к интерпретации метода портретных выборов Леопольда Сонди. – М.: Фолиум // Журнал практического психолога. – 1997. – №5. – С. 108-109.

 5. Вигдорчик М.И., Вигдорчик М.Е., Псядло Э.М. и др. Компьютерная автоматизированная психодиагностическая программа "Консул-1". – (Информ. листок /ОЦНТЭИ; №172-97), Одесса, 1995. – 3 с.

 6. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев: 1981. – 392 с.

 7. Люшер М. Оценка личности посредством выбора цвета // Драгунский В.В. Цветовой личностный тест. – Минск: Харвест, 1999. – С. 172-208.

 8. Мак-Вильямс Н. М Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. – М.: Класс, 1998. – 480с.

 9. Собчик Л.Н. МЦВ – метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. Практическое руководство. – СПб.: Речь, 2001. – 112 с.

 10. Франк Л.К. Проективные методы изучения личности // Проективная психология. – М.: Апрель пресс, 2000. – С. 68-83.


15. Інформаційні ресурси

Біблілотеки, інтернет, електронні книги.


Схожі:

І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: : Яремчук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Автор: Сапригіна Н. В кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу клінічна психологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи