Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк
Скачати 270.8 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк
Дата15.08.2012
Розмір270.8 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗМК


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Психологічні основи ЗМК»


Автор: Сапригіна Н.В.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Рецензенти:

Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

^ Шрагіна Л.І..., кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_

^

Одеський національний університет імені І. І. МечниковаКафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗМК


напряму підготовки - 6030102 Психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

Психологічні основи ЗМК. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів


за напрямом підготовки - 6040101 психологія,


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробник: Сапригіна Ніна Вадимівна, к. філол.н., доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


^ Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

 1. ^ Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

^ Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

За вибором

Напрям підготовки


6.030102. Психологія

^ Модулів – 1,5

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

4

2 -й

Семестр

^ Загальна кількість годин - 54

7

3

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 4


самостійної роботи

студента – 2,7Освітньо-кваліфікаційний рівень:


бакалавр

20 год.

6 год.

Практичні, семінарські

10 год.

4 год.

Самостійна робота

24 год.

44 год.

Вид контролю: поточний та підсумковий


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:


для денної форми навчання – 10/7


для заочної форми навчання ­– 1/4


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета - засвоєння студентами основних теоретичних підходів до вивчення змісту та впливу ЗМК та формування навиків|навичок| аналізу змісту та складових інформаційних продуктів ЗМК.


Завдання

 1. Вивчення теоретичних аспектів впливу ЗМК та теоретичних моделей впливу ЗМК.

 2. Оволодіння та подальше вільне оперування професійною термінологією, використовуваною в даній сфері практичної діяльності.

 3. Ознайомлення з організаційними аспектами створення інформаційних продуктів ЗМК, цілями їх створення та завданнями впливу.

 4. Ознайомлення з особливостями впливу ЗМК. Характеристика особливостей впливу, що пов’язані з адміністративною підтримкою ЗМІ.

 5. Характеристика засобів впливу, пов’язаних з особливостями джерела ЗМІ, каналу зв’язку та естетичними особливостями повідомлення.

 6. Характеристика методів ведення інформаційних кампаній.

 7. Формування у студентів навичок аналізу змісту та складових впливу інформаційних продуктів ЗМК|навичок|.У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. Професійну термінологію, що існує в даній сфері.

 2. Історію становлення та розвитку ЗМК.

 3. Теорії впливу ЗМК.

 4. Особливості створення інформаційних продуктів ЗМК та участі владних структур у створенні цього продукту.

 5. Особливості впливу ЗМК на індивіда, групи, суспільство.

 6. Особливості психологічних війн.

вміти:

 1. Вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію.

 2. Здійснювати документальний, фактографічний та семантичний пошук інформації, узагальнювати соціально-психологічну інформацію, формулювати висновки та пропозиції.

 1. Використовуючи у соціальній практиці психологічні теорії та методики психологічного дослідження, виділяти і оцінювати соціальні, політичні, культурні, вихідні складові соціально-психологічних явищ.

 2. Розробляти та надавати рекомендації щодо організації та проведення пропагандистських, рекламних PR-акцій на замовлення політичних та громадських організацій.


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Особливості комунікації у ЗМІ

Тема 1. Особливості масової комунікації. Комунікативні та інформаційні потреби людини. Зворотній зв'язок у ЗМІ. Моделі комунікативних процесів у ЗМІ.


Тема 2. Історія розвитку ЗМІ.

Індивідуальна комунікація та комунікація в ЗМІ. Мотивація звернення до ЗМІ. Альтернативні джерела інформації

^ Тема 3. Образи особистостей у ЗМІ. Образи аудиторії. Представники більшості. Вікові, соціальні, етнічні, професійні особливості глядачів та їх відображення у ЗМІ. Образ адресанта. Керуючи кола. Політичні лідери. Образи журналістів та телеведучих як інтелектуальних лідерів.

Тема 4. Законодавчі обмеження ЗМІ. Цензура. Самоцензура.


Змістовий модуль 2. Вплив ЗМІ.

Тема 5. Теорії масової комунікації. Теорія соціального навчання. Теорія культивування, теорія соціалізації. Теорія використання та задоволення. Когнітивна теорія.

Тема 6. Фактори впливу ЗМІ. Вплив, зумовлений особливостями каналів ЗМІ. Кількісний вплив. Тираж. Якісний вплив. Рейтинги. Інформаційний простір. Публічний та не публічній інформативний простір.

Тема 7. Естетичний вплив ЗМІ. Соціальний, комерційний та політичне замовлення. Інформаційні концепції телеканалів, періодичних видань, видавництв.

Тема 8. Вплив змісту інформації в ЗМІ. Цілі повідомлення. Прихована інформація. Виявлення підтекстів. Архетипи та міфи. Оцінне ставлення до інформації та її джерел. ЗМІ та паблік рілейшнз.

Тема 9. Манипулятивні можливості мас-медіа. Інформаційні фаворити. Формування еталонів та оцінок. Спотвореня інформації.

Тема 10. Психологічні війні. Скерованість психологічних операцій на впроівадження нового типу поведінки. Комунікативні складові психологічної операції. Оцінка результатів психологічної війні.

Тема 11. Реклама та ПР у ЗМІ. Особливості рекламних повідомлень. Зміст та об’єкт реклами. Особливості ПР. 1. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

Заочна форма
Усього

у тому числі

Усього

у тому числіл

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Особливості комунікації у ЗМІ

^

Тема 1. Особливості масової комунікації. Комунікативні та інформаційні потреби людини. Зворотній зв'язок у ЗМІ. Моделі комунікативних процесів у ЗМІ.

1

41
1


1

^ Тема 2. Історія розвитку ЗМІ.

Індивідуальна комунікація та комунікація в ЗМІ. Мотивація звернення до ЗМІ. Альтернативні джерела інформації.
1


2
1


1

^ Тема 3. Образи особистостей у ЗМІ. Образи аудиторії. Представники більшості. Вікові, соціальні, етнічні, професійні особливості глядачів та їх відображення у ЗМІ. Образ адресанта. Керуючи кола. Політичні лідери. Образи журналістів та телеведучих як інтелектуальних лідерів.
2
1
2
11

1

^ Тема 4. Законодавчі обмеження ЗМІ. Цензура. Самоцензура.
2

4

1
1
1


1

^ Разом за змістовим модулем 1

21

6

8

1
6

9

41

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 2. Вплив ЗМІ


^ Тема 5. Теорії масової комунікації. Теорія соціального навчання. Теорія культивування, теорія соціалізації. Теорія використання та задоволення. Когнітивна теорія.
2

42
2


1

^ Тема 6. Фактори впливу ЗМІ. Вплив, зумовлений особливостями каналів ЗМІ. Кількісний вплив. Тираж. Якісний вплив. Рейтинги. Інформаційний простір. Публічний та не публічній інформативний простір.
2


2
1

^ Тема 7. Естетичний вплив ЗМІ. Соціальний, комерційний та політичне замовлення. Інформаційні концепції телеканалів, періодичних видань, видавництв.
2
1
2^ Тема 8. Вплив змісту інформації в ЗМІ. Цілі повідомлення. Прихована інформація. Виявлення підтекстів. Архетипи та міфи. Оцінне ставлення до інформації та її джерел. ЗМІ та паблік рілейшнз.
2

43
1

2
1

1

^ Тема 9. Манипулятивні можливості мас-медіа. Інформаційні фаворити. Формування еталонів та оцінок. Спотворення інформації.
2


2
1
1
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 10. Психологічні війні. Скерованість психологічних операцій на впровадження нового типу поведінки. Комунікативні складові психологічної операції. Оцінка результатів психологічної війні.
2

41
1

2
1

1

^ Тема 11. Реклама та ПР у ЗМІ. Особливості рекламних повідомлень. Зміст та об’єкт реклами. Особливості ПР.
2
1


1

^ Разом за змістовим модулем 2

40

14

12

2
12

9

4

41

^ Усього годин

61

20

20

3
18

20

6

4

1

2

7


^ 5. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Комунікативний акт та його складові. Особливості масової комунікації. Проблема зворотного зв’язку в ЗМІ. Історія розвитку ЗМІ. Публічне спілкування.

2

2

Образи аудиторії. Представники більшості. Представники вікових, соціальних, етнічних та інших груп.
3

Образ адресанта. Владні кола, політичні лідери. Образи телеведучих як інтелектуальних лідерів.

2

4

Інформаційний простір. Публічний та непублічний інформаційний простір.

2

5

Фактори кількісного впливу ЗМІ. Тираж. Рейтинги.
6

Законодавчі обмеження ЗМІ. Цензура.

2

7

Теорії массової комунікації

2

8

Інформаційна політика. Інформаційні концепції телеканалів, періодичних видань, видавництв.

2

9

Реклама в ЗМІ. Поняття про паблик рілейшнз

2
Разом

18


^ 6. Методи навчання

Про­відна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод.

На семінарських заняттях закріплюється матеріал, поданий на лекціях, за допомогою звертання студентів до джерел наукової літературі. Надаються приклади аналізу повідомлень ЗМІ у контексті актуальних політичних ситуацій. Виявляється зміст та особливості впливу конкретної інформації ЗМІ. Виробляються навички аналізу повідомлень ЗМІ.


^ 7. Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль.


8. Розподіл балів, які отримують студенти


^ Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сумамістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

КР

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

5

5

5

5

20

5

5

5

5

5

5

5

25

100Шкала оцінювання: національна та ЕСТS


^ Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відміннозараховано

82-89

B


добре

74-81

С

64-73

D


задовільно

60-63

Е

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни^ 9. Рекомендована література


Базова

 1. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В.М. Березин. - М., 2003.

 2. Бернштейн С.И. Языковая сторона радиолекции / С.И.Бернштейн // Речевое воздействие. М., 1972. – С. 114-126.

 3. Богомолова Н.Н. Массовая коммуникация и общение / Н.Н. Богомолова. - М., 1988.

 4. Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе / М.С.Вершинин. - М., 1997.

 5. Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт) / В.Г.Крысько Минск, 1999.

 6. Куницина В.Н. Межличностное общение / В.Н.Куницина, Н.В.Казаринова, В.М.Погольша. – СПб., 2001.

 7. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы / А. Н. Лебедев-Любимов. - 2-е изд. – СПб., 2006.

 8. Леонтьев А.А. Психология общения / А.А. Леонтьев. - М., 1997.

 9. Лозовский Б.Н. Журналистское воздействие на молодёжь / Б.Н. Лозовский. - Свердловск, 1986.

 10. Любивый Я.В. Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития / Я.В.Любивый. – К., 1993.

 11. Матвеева Л.В. Модель коммуникативного акта в телевизионном общении Л.В.Матвеева // Психологический журнал. – 2000. - № 2. – с.

 12. Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации / Л.В.Матвеева, Т.Я.Аникеева, Ю.В.Мочалова. - М., 2000.

 13. Массовая информация и общественное мнение молодёжи.- К., 1990.

 14. Массовая коммуникация и информация в современном мире. - Ч.1.-М., 1989.

 15. Мельник Г.С. Mass-media: психологические процессы и эффекты / Г.С. Мельник - СПб., 1996.

 16. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы / Р. И. Мокшанцев. – М.- Новосибирск, 2000.

 17. Новиков К.Ю. Психология массовой коммуникации / К.Ю. Новиков -М., 2007.

 18. Почепцов Г.Г. Информационные войны / Г.Г. Почепцов. -М., 2000.

 19. Почепцов Г.Г. Психологические войны / Г.Г. Почепцов М., 2004.

 20. Проблемы психологического воздействия.- Иваново, 1979.

 21. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики / Е.П.Прохоров.- М., 1998.

 22. Рекламная деятельность / Ф.Г.Панкратов, Ю.К.Баженов, Т.К.Серегина, В.Г.Шахурин. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и Ко», 2002.

 23. Рубакин Н.А. Тайна успешной пропаганды / Н.А.Рубакин.// Речевое воздействие. -М., 1972. – С. 130-135.

 24. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций / Р.Харрис. - М., 2003.

 25. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов / Ю.А. Шерковин. – М., 1973.

 26. Эффективность средств массовой информации. – Минск, 1986.

Допоміжна

 1. Бернштейн С.И. Устная публичная речь и проблема ораторской радиоречи / С.И.Бернштейн // Речевое воздействие. М., 1972. – С.107-113.

 2. Леонтьев А.А. Психологическая структура значения / А.А Леонтьев.// Семантическая структура слова. - М., 1971.

 3. Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. - М., 1974

 4. Салямон Л.С. О физиологии эмоционально-эстетических процессов / Л.С.Салямон // Психология художественного творчества. - Минск, 2003.

 5. Салямон Л.С. Элементы физиологии и художественное восприятие / Л.С. Салямон // Художественное восприятие. Л., 1981

 6. Фещенко Л.Г. Структура рекламного текста / Л.Г. Фещенко– СПб, 2003.

 7. Чачановский А.А. Инстанция истины. СМИ и жизнь: возможности, поиск, ответственность / А.А Чачановский. - М., 1989.

 8. Шарков Ф.И. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации / Ф.И. Шарков // Социологические исследования. – 2001. - №8. – с.52-61.

 9. Школьник А.Л. Язык улицы / А.Л. Школьник, Е.Ф.Тарасов. - М, 1974.

 10. Юнг К.-Г. Шесть архетипов / К.-Г. Юнг. - М, 2003.
 1. Інформаційні ресурси

http://psyfactor.org/lybr75.htm

www.referat.ru/referats/view/19351

bestreferat.ru/referat-54756.html

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Soroch_MetPropag.php

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fpsichology.vuzlib.net%2Fbook_o247_page_9.

http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=9B2C053C3BB44542B8C46EC77A0FB76C

http://psyhological.ucoz.ua/publ/41-1-0-212

http://tid.com.ua/tid1/addonres.php?id=13742

http://www.xpomo.com/ruskolan/tolpa/psih_war.htm

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/krusk/11.php

http://bookap.info/psywar/krysko/gl2.shtm

http://www.bezpeka.com/ru/lib/sec/intell/art525.html

http://www.flot2017.com/file/show/none/20274Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу основи економічної психології
Вісковатова Т. П., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу клінічна психологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: : Яремчук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Автор: Сапригіна Н. В кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологічні основи змк iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи