Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Скачати 256.92 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Дата15.08.2012
Розмір256.92 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Політична психологія»


Автор: Сапригіна Н.В.., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Рецензенти:

Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

^ Шрагіна Л.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_

^

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


напряму підготовки - 6030102 психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

«Політична психологія». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів


за напрямом підготовки - 6040101 психологія,

«___»_________ , 20__ - 20__


Розробник: Сапригіна Ніна Вадимівна, к. філол.н., доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


^ Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

 1. ^ Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

Нормативна

Напрям підготовки


6.030102. Психологія


Модулів – 1,5

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3

3

Семестр

Загальна кількість годин - 54

6 -й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 2


самостійної роботи

студента – 2,7^ Освітньо-кваліфікаційний рівень:


бакалавр

24 год.

8 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Самостійна робота

18 год.

42 год.

Вид контролю: поточний та підсумковий


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:


для денної форми навчання – 10/7


для заочної форми навчання ­– 1/4

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета - засвоєння студентами основних теоретичних підходів до вивчення психологічних явищ та процесів, що супроводжують політичну діяльність, роз’яснення явищ політичної свідомості та політичної самосвідомості, одержання теоретичних основ для складення уявлень про свою власну політичну свідомість, самосвідомість та ідентичність; надавання характеристик психологічним явищам, що викликають та супроводжують політичні процеси у суспільстві.


Завдання

 1. Оволодіння та подальше вільне оперування професійною термінологією, використовуваною в даній сфері практичної діяльності.

 2. Вивчення теоретичних аспектів та теоретичних моделей психологічних явищ та процесів, що впливають на політичну свідомість і політичну самосвідомість людини.

 3. Вивчення взаємозв’язку політичних процесів та людського несвідомого.

 4. Вивчення психологічних явищ та процесів, що викликають та супроводжують політичні кампанії.

 5. Формування уявлень про політичні технології

 6. Формування у студентів навичок аналізу змісту та складових впливу політичних кампаній.|навичок|У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. Професійну термінологію, що існує в даній сфері.

 2. Історію становлення політичної психології

 3. Теорії політичного впливу.

 4. Особливості особистості політичного лідера.

 5. Психологічні складові політичних подій.

 6. Особливості проведення політичних кампаній.

вміти:

 1. Вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію.

 2. Здійснювати документальний, фактографічний та семантичний пошук інформації, узагальнювати соціально-психологічну інформацію, формулювати висновки та пропозиції.

 3. Використовуючи у соціальній практиці психологічні теорії та методики психологічного дослідження, виділяти і оцінювати соціальні, політичні, культурні, вихідні складові соціально-психологічних явищ.

 4. Розробляти та надавати рекомендації щодо організації та проведення пропагандистських, рекламних PR-акцій на замовлення політичних та громадських організацій.

 5. Аналізуючи сучасні документи та історичні матеріали, що відтворюють закономірності попереднього життя українського народу, визначати особливості сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективу на основі аналізу результатів самоспостережень, використовуючи ознаки конкретної ідеології, встановлювати власні політичні переконання;

 6. На основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи ознаки конкретної ідеології, встановлювати політичні переконання учасників спільної діяльності

 7. На основі аналізу державних нормативно-правових документів, програмних документів політичних партій, використовуючи ознаки їх класифікації, а також ознаки конкретної ідеології, визначати тип політичної партії та її ідеологічну орієнтацію;

 8. Враховувати політичні переконання при здійсненні діяльності.


^ 3. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ до політичної психології. Предмет і об’єкт політичної психології. Політика як явище суспільного життя. Визначення та класифікація політики. Політичні інститути. Політичний рух. Історія політичної психології. Виникнення та формування дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Основні положення політичної психології. Функції політичної психології. Методи досліджень у політичній психології.

^ Тема 2. Політичне мислення та політична свідомість. Масова політична свідомість. Аполітичність та політизованість. Політичні настрої. Політичний ідеал. Класи, соціальні шари, соціальні групи, представники влади та еліти й особливості їх політичного мислення та політичної свідомості. Психологія політичної влади.

^ Тема 3. Психологія мас і натовпу. Особливості поведінки мас і натовпу. Спонтанність та поступовість політичних процесів. Стабілізуючі та дестабілізуючі дії різних груп. Емоційне зараження, змінений стан свідомості, деіндивідуалізація, дія колективного несвідомого.

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Мотивація політичної активності, політичної діяльності, політичних рішень. Конформізм та нонконформізм. Формування політичної свідомості. Політична соціалізація. Політична культура

Тема 5. Психологія політичного лідера. Психологічні особливості політичного лідерства. Концепції лідерства. Типи політичних лідерів. Функції політичного лідерства. Причини популярності та непопулярності лідерів, політичних рішень. Вплив лідера. Образи найбільш значущих лідерів у світовій історії.

^ Тема 6. Створення політичної організації. Функції політичних партій. Види партій. Суспільні об’єднання. Психологічні проблеми демократії. Мотивація членства в організації. Мотивація революційної діяльності та революційних змін у суспільстві.

^ Тема 7. Політична діяльність. Побудова виборчої кампанії. Рішення політичних конфліктів. Электоральна поведінка громадян. Оптимізація політичної діяльності.

^ Тема 8. Політичне спілкування. Психологічні особливості політичного спілкування. Політичний імідж лідера і «паблік рілейшнз». Створення та руйнування образу політичного лідера. Імідж політичної організації. Пропаганда та агітація, їх психологічний вплив. Психологічні маніпуляції в політичному спілкуванні

4. ^ Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

Заочна форма
Усього

у тому числі

Усього

у тому числіл

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Особливості комунікації у ЗМІ

Тема 1. Вступ до політичної психології.
2

24
1

^ Тема 2. Політичне мислення та політична свідомість.
21

2
1

1
1
^ Тема 3. Психологія мас і натовпу.
4

22
2

1


^ Разом за змістовим модулем 1

21

8

4
1

8

7

4

2
1
^ Змістовий модуль 2. Вплив ЗМІ

Тема 4. Мотивація політичної активності.
2

22
1

^ Тема 5. Психологія політичного лідера.
4

22
1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 6. Створення політичної організації.
4

22^ Тема 7. Політична діяльність.
41

2
1
1^ Тема 8. Політичне спілкування.
2

2
1

2
11
^ Разом за змістовим модулем 2

36

16

8
2

10

8

4

2

1

1
^ Усього годин

57

24

12
3

18

15

8

4

1

2


^ 5. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2
1

Вступ до політичної психології. Предмет і об’єкт політичної психології. Політичні інститути. Політичний рух. Історія політичної психології. Виникнення та формування дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами.

2

2

Політичне мислення та політична свідомість. Масова політична свідомість. Аполітичність та політизованість. Політичні настрої. Політичний ідеал.

2

3

Класи, соціальні шари, соціальні групи, представники влади та еліти й особливості їх політичного мислення та політичної свідомості. Психологія політичної влади.

2

4

Психологія мас і натовпу. Спонтанність та поступовість політичних процесів. Стабілізуючі та дестабілізуючі дії різних груп.

2

5

Психологія політичного лідера. Типи політичних лідерів. Функції політичного лідерства

2

6

Причини популярності та непопулярності лідерів, політичних рішень. Вплив лідера. Образи найбільш значущих лідерів у світовій історії.

2

7

Функції політичних партій. Види партій. Психологічні проблеми демократії. Мотивація революційної діяльності та революційних змін у суспільстві.

2

8

Політична діяльність. Побудова виборчої кампанії. Рішення політичних конфліктів. Электоральна поведінка громадян. Оптимізація політичної діяльності.

2

9

Політичне спілкування. Політичний імідж лідера і «паблік рілейшнз». Створення та руйнування образу політичного лідера. Імідж політичної організації.

2
Разом

18


^ 6. Методи навчання

Про­відна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод.

На семінарських заняттях закріплюється матеріал, поданий на лекціях, за допомогою звертання студентів до джерел наукової літературі. Надаються приклади аналізу актуальних політичних ситуацій. Виявляється зміст та особливості впливу політичних подій та політичних кампаній. Виробляються навички аналізу психологічних чинників політичних подій. Розкриваються особливості особистості політичного лідера.


^ 7. Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль.


8. Розподіл балів, які отримують студенти

^ Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

10

10

10

10

10

10

10

10

20

100


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

^ Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відміннозараховано

82-89

B


добре

74-81

С

64-73

D


задовільно

60-63

Е

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни^ 9. Рекомендована література


Базова


 1. Абизов В.Є. Політичне рішення: механізм прийняття / В.Є. Абизов, В.Г.Кремень. – К., 1995.

 2. Авторханов А. Технология власти / А. Авторханов. – М. , 1991.

 3. Бандурка А.М. Психология власти: Учеб. пособие для вузов / А.М.Бандурка, В.А. Друзі. – Харьков, 1998.

 4. Бебик В.М. Політологія: теорія методологія, практика: Підручник / В.М. Бебик. – К., 1997.

 5. Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технології / М.Й. Варій. – К..2003.

 6. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учебник / К.С. Гаджиев. – М., 2000

 7. Гаєвський А. Філософія політики: Навч. Посібник / А.Гаєвський. – К., 1993.

 8. Гозман Л.Я. Политическая психология / Л.Я. Гозман, Е.Б. Шестопал – Ростов-на-Дону, 1996.

 9. Головатий М.Ф. Політична психологія / М.Ф. Головатий. – К., 2006.

 10. Зимичев А. Психология политической борьбы / А. Зимичев. - К., 1992.

 11. Кирилюк Ф.М. Психология и политика: Учеб. пособие / Ф.М.Кирилюк, В.Г. Кремень, Ю.В. Ирхин. – К., 1993.

 12. Лебон Г. Психология народов и масс / Г.Лебон. – М., 1995

 13. Москаленко В.В. Психологія соціального впливу / В.В..Москаленко – К., 2007.

 14. Московичи С. Век толп / С.Московичи. – М, 1996.

 15. Общественное мнение и власть: механизм взаимодействия.- К., 1993.

 16. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии Д.В.Ольшанский. – Екатеринбург, 2001.

 17. Паблик рилейшнз. - М., 1998.

 18. Психология масс. Хрестоматия.- Самара, 1989.

 19. Свенцицкий А.Л. Социальная психология управления А.Л. Свенцицкий. – Л.. 1986.

 20. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я» /З.Фрейд // Преступная толпа. – М.,1998..

 21. Цуладзе А.М. Формирование имиджа политика в России / А.М. Цуладзе. – М., 1999.

 22. Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини. - СПб., 2000.

 23. Щёкин Г.В. Социальная теория и кадровая политика / Г.В.. Щёкин. – К., 2000.

Допоміжна

 1. Генов Ф. Психология управления / Ф. М Генов. – М., 1982.

 2. Дегтярев А.А. Основы политической теории /А.А. Дегтярев. – М., 1986.

 3. Хмелин В.Н. Соціологія политики / В.Н. Хмелин. – М., 1992
 1. Інформаційні ресурси

http://www.referats.net/pages/referats/rkr/Detailed/17242.html

http://www.i-u.ru/biblio/archive/olshanskiy_political_psihiligy_bases/5.aspx

http://www.kursach.com/biblio/0005000/000.htm

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Pugach/26.php

http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/24581/24590/

http://society.polbu.ru/pugachev_politology/ch52_all.html

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001075/st000.shtml http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/17231


ДОДАТОК 1


Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість годин
Змістовий модуль 1

1

Вступ до політичної психології. Предмет і об’єкт політичної психології. Політика як явище суспільного життя. Визначення та класифікація політики. Основні положення політичної психології. Функції політичної психології Методи досліджень у політичній психології.


2

2

Психологія мас і натовпу. Особливості поведінки мас і натовпу. Спонтанність та поступовість політичних процесів. Стабілізуючі та дестабілізуючі дії різних груп. Емоційне зараження, змінений стан свідомості, деіндивідуалізація, дія колективного несвідомого.


2

3

Мотивація політичної активності, політичної діяльності, політичних рішень. Конформізм та нонконформізм. Формування політичної свідомості. Політична соціалізація. Політична культура


2
Змістовий модуль 2

4

Психологія політичного лідера. Психологічні особливості політичного лідерства. Концепції лідерства. Типи політичних лідерів. Функції політичного лідерства.


2

5

Створення політичної організації. Функції політичних партій. Види партій. Суспільні об’єднання. Мотивація членства в організації.2

6

Політичне спілкування. Психологічні особливості політичного спілкування. Політичний імідж лідера і «паблік рілейшнз». Пропаганда та агітація, їх психологічний вплив. Психологічні маніпуляції в політичному спілкуванні


2Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: : Яремчук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу клінічна психологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія вищої школи
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи