Одеський національний університет імені І. І. Мечникова icon

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Скачати 242.1 Kb.
НазваОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Дата15.08.2012
Розмір242.1 Kb.
ТипДокументи

Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_____20___ р. №___-

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної та практичної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


С/П №2 «PR-технології»


напряму підготовки - 7.03010201 психологія


для спеціальності ______________________________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ___________________________________________________________________________

(назва спеціалізації)


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

С/П № 2«PR-технології». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів


за напрямом підготовки - 7.03010201 психологія , спеціальністю ___________________________


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробник: Сапригіна Ніна Вадимівна, к. філол.н., доцент кафедри соціальної та практичної психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та практичної психології


Протокол №___від "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної та практичної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

 1. ^ Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

За вибором навчального закладу

Напрям підготовки

7.03010201 Психологія

Модулів – 1,5

Спеціальність

(професійне спрямування):

ПП. 22 5. 01. 10. 03

Соціально-політичні технології та їх використання

5. 01. 11. 05

Формування іміджу політичних партій та їх лідерів

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2


5-й

6 -й

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання____-__________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 30
10 -й

12-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 1


самостійної роботи

студента – 0,4^ Освітньо-кваліфікаційний рівень:


спеціаліст
год.

Практичні, семінарські

24 год.

8 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

9 год.

год.

НДЗ: - год.

Вид контролю: поточний та підсумковий


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:


для денної форми навчання – 10/7


для заочної форми навчання ­– 1/4


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета - засвоєння студентами видів ПР, особливостей ПР-технологій, їх створення та впливу.


Завдання

 1. Вивчення теоретичних аспектів впливу ПР та особливостей ПР-технологій.

 2. Оволодіння та подальше вільне оперування професійною термінологією, використовуваною в даній сфері практичної діяльності.

 3. Ознайомлення з організаційними аспектами створення інформаційних продуктів ПР, їх цілями та засобами здійснення.

 4. Характеристика засобів впливу, пов’язаних з особливостями джерела інформації, участю адресатів у її створенні, ціннісними та естетичними особливостями повідомлення.

 5. Характеристика інформаційних кампаній.

 6. Формування у студентів навичок аналізу змісту та складових впливу інформаційних продуктів.

 7. Рекомендації до здійснення окремих технологій та прогноз їх ефективності в залежності від адресації. Ознайомлення з ефектами впливу ПР.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. Професійну термінологію, що існує в даній сфері.

 2. Історію становлення та розвитку ПР.

 3. Сутність ПР та психологічні особливості цього явища.

 4. Види ПР.

 5. Особливості створення інформації ПР, взаємодія ПР та ЗМІ, участь індивідів, груп, владних структур у створенні цього продукту.

 6. Особливості впливу ПР на індивіда, групи, суспільство.

вміти:

 1. Вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію

 2. Здійснювати документальний, фактографічний та семантичний пошук інформації, узагальнювати соціально-психологічну інформацію, формулювати висновки та пропозиції

 3. Формалізувати - переводити зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд (здійснювати теоретичне абстрагування)

 4. Інтерпретувати - переводити формалізовану інформацію в іншу знакову систему

 5. У процесі роботи зі структурованою інформацією, відповідно до визначеної мети діяльності, виявляти зв’язки між елементами інформаційного матеріалу

 1. Враховувати моральні переконання та смакові уподобання при здійсненні безпечної та ефективної діяльності.

 2. Використовуючи у соціальній практиці психологічні теорії та методики психологічного дослідження, виділяти і оцінювати соціальні, політичні, культурні, вихідні складові соціально-психологічних явищ.

 3. Розробляти та надавати рекомендації щодо організації та проведення пропагандистських, рекламних PR-акцій на замовлення політичних та громадських організацій.


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Психологічні особливості ПР

Тема 1. Паблік релейшнз як інформаційне явище. Сутність ПР. Історія ПР. Види ПР. Залежність ставлення до інформаційного продукту ПР від індивідуальних, групових, ціннісних, естетичних характеристик адресата.


Тема 2. Психологічні особливості ПР, сприймання інформаційного продукту ПР та його вплив.

Тема 3. Вимоги до створення інформаційного продукту ПР. ПР-технології. Етика ПР-кампаній та ПР-акцій. Участь владних структур, замовників та адресатів у ПР-кампаніях. Ставлення до ПР-кампанії в залежності від можливості участі у неї.

^ Змістовий модуль 2. Аналіз та створення ПР-кампаній

Тема 4. Організація та технологічні особливості ПР-кампаній. Розробка плану та прогноз впливу ПР-кампанії та ПР-акцій. Взаємодія різних ПР-кампаній.

Тема 5. Характеристика засобів впливу, пов’язаних з особливостями джерела інформації, участю адресатів у її створенні, ціннісними та естетичними особливостями повідомлення. Відомі ПР-технології та їх особливості.

Тема 6. Використання психологічних особливостей адресатів при розробці ПР-кампаній. ПР- кампанії та ігрова діяльність. ПР- кампанії та креативність. Естетичні потреби та моральні переконання адресатів.

Тема 7. Використання ПР-технологій для іміджу партій та лідерів. Позитивний та негативний імідж.

Тема 8. ПР-технології та пропаганда. Маніпуляція індивідуальною та суспільною свідомістю.

Тема 9. Аналіз планів і сценаріїв ПР-кампаній, розроблених студентами. 1. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин
^ Змістовий модуль 1. Психологічні особливості ПР
1

Паблік релейшнз як інформаційне явище. Сутність ПР. Історія ПР. Види ПР. Залежність ставлення до інформаційного продукту ПР від індивідуальних, групових, ціннісних, естетичних характеристик адресата

2

2

Психологічні особливості ПР, сприймання інформаційного продукту ПР та його вплив

2

3

Вимоги до створення інформаційного продукту ПР. ПР-технології. Етика ПР-кампаній та ПР-акцій. Участь владних структур, замовників та адресатів у ПР-кампаніях. Ставлення до ПР-кампанії в залежності від можливості участі у неї

2
^ Змістовий модуль 2. Аналіз та створення ПР-кампаній

4

Організація та технологічні особливості ПР-кампаній. Розробка плану та прогноз впливу ПР-кампанії та ПР-акцій. Взаємодія різних ПР-кампаній

2

5

Характеристика засобів впливу, пов’язаних з особливостями джерела інформації, участю адресатів у її створенні, ціннісними та естетичними особливостями повідомлення. Відомі ПР-технології та їх особливості

2

6

Використання психологічних особливостей адресатів при розробці ПР-кампаній. ПР- кампанії та ігрова діяльність. ПР- кампанії та креативність. Естетичні потреби та моральні переконання адресатів

2

7

Використання ПР-технологій для іміджу лідерів. Позитивний та негативний імідж

2

8

ПР-технології та пропаганда. Маніпуляція індивідуальною та суспільною свідомістю

2

9

Аналіз планів і сценаріїв ПР-кампаній, розроблених студентами

8
Разом

24
 1. Структура навчальної дисципліни
^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

Заочна форма
Усього

у тому числі

Усього

у тому числіл

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Психологічні особливості ПР

Тема 1. Паблік релейшнз як інформаційне явище. Сутність ПР. Історія ПР. Види ПР. Залежність ставлення до інформаційного продукту ПР від індивідуальних, групових, ціннісних, естетичних характеристик адресата
2
1


Тема 2. Психологічні особливості ПР, сприймання інформаційного продукту ПР та його вплив211


Тема 3. Вимоги до створення інформаційного продукту ПР. ПР-технології. Етика ПР-кампаній та ПР-акцій. Участь владних структур, замовників та адресатів у ПР-кампаніях. Ставлення до ПР-кампанії в залежності від можливості участі у неї221


^ Разом за змістовим модулем 1

9
63

3
3


^ Змістовий модуль 2. Аналіз та створення ПР-кампаній


Тема 4.Організація та технологічні особливості ПР-кампаній. Розробка плану та прогноз впливу ПР-кампанії та ПР-акцій. Взаємодія різних ПР-кампаній.2
1


Тема 5. Характеристика засобів впливу, пов’язаних з особливостями джерела інформації, участю адресатів у її створенні, ціннісними та естетичними особливостями повідомлення. Відомі ПР-технології та їх особливості221


Тема 6. Використання психологічних особливостей адресатів при розробці ПР-кампаній. ПР- кампанії та ігрова діяльність. ПР- кампанії та креативність. Естетичні потреби та моральні переконання адресатів2
1


Тема 7. Використання ПР-технологій для іміджу партій та лідерів. Позитивний та негативний імідж22Тема 8. ПР-технології та пропаганда. Маніпуляція індивідуальною та суспільною свідомістю221


Тема 9. Аналіз планів і сценаріїв ПР-кампаній, розроблених студентами2
12

^ Разом за змістовим модулем 2

24
186

7
52

^ Усього годин

33
249

10
82


^ 5. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Паблік релейшнз як інформаційне явище. Сутність ПР. Історія ПР. Види ПР. Психологічні особливості ПР, сприймання інформаційного продукту ПР та його вплив

2

2

Вимоги до створення інформаційного продукту ПР. ПР-технології. Етика ПР-кампаній та ПР-акцій. Участь владних структур, замовників та адресатів у ПР-кампаніях. Організація та технологічні особливості ПР-кампаній. Використання ПР-технологій для іміджу лідерів.

2

3

Аналіз планів і сценаріїв ПР-кампаній Розробка плану та прогноз впливу ПР-кампанії та ПР-акцій. Характеристика засобів впливу

2

4

Використання психологічних особливостей адресатів при розробці ПР-кампаній. ПР- кампанії та ігрова діяльність. ПР- кампанії та креативність. Естетичні потреби та моральні переконання адресатів

2

5

ПР-технології та пропаганда. Маніпуляція індивідуальною та суспільною свідомістю.

1
Разом

9^ 6. Методи навчання


Використовується провідна форма навчання - лекція. На семінарських заняттях закріплюється вивчений матеріал, аналізуються практичні приклади, розроблюються власні плани щодо створення ПР-кампаній, аналізується та планується їх вплив.


^ 7. Методи контролю


Поточний та підсумковий контроль.


8. Розподіл балів, які отримують студенти^ Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий аналіз виконаних завдань (залік)

Сума


Змістовий модуль 1.Виклад теоретичного матеріалу

Змістовий модуль 2.

^ Аналіз прикладів та сценаріїв, власні розробки

ТІ

Т2

ТЗ

КР

Т5

Т6

Т7

Т8

5

5

5

15

5

5

5

5

50

100Шкала оцінювання: національна та ЕСТS


^ Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відміннозараховано

82-89

B


добре


74-81

С64-73

D


задовільно


60-63

Е35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни^ 9. Рекомендована література


Базова

 1. Бочаров М. История паблик рилейшнз. Нравы, бизнес. Наука. – М.: РИП-Холдинг, 2007.

 2. Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе / М.С.Вершинин. - М., 1997.

 3. Вылегжанин Д.А. Теория и практика паблик рилейшнз. – М.: Флинта, 2008.

 4. Гаєвський А. Філософія політики: Навч. посібник. – К., 1993.

 5. Дженкинс Ф, Ядин Д. Паблик рилейшнз. Учебное пособбие. – М., Юнити-Дана, 2003.

 6. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" – 2000

 7. Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт)/ В.Г.Крысько Минск, 1999.

 8. Лозовский Б.Н. Журналистское воздействие на молодёжь / Б.Н. Лозовский. - Свердловск, 1986.

 9. Любивый Я.В. Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития / Я.В.Любивый. – К., 1993.

 10. Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации / Л.В.Матвеева, Т.Я.Аникеева, Ю.В.Мочалова. - М., 2000.

 11. Массовая информация и общественное мнение молодёжи.- К., 1990.

 12. Мельник Г.С. Mass-media: психологические процессы и эффекты / Г.С. Мельник - СПб., 1996.

 13. Московичи С. Век толп. – М, 1996.

 14. Общественное мнение и власть: механизм взаимодействия.- К., 1993.

 15. Почепцов Г.Г. Информационные войны / Г.Г. Почепцов. -М., 2000.

 16. Почепцов Г.Г. Психологические войны / Г.Г. Почепцов М., 2004.

 17. Проблемы психологического воздействия.- Иваново, 1979.

 18. Рекламная деятельность / Ф.Г.Панкратов, Ю.К.Баженов, Т.К.Серегина, В.Г.Шахурин. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и Ко», 2002.

 19. Рубакин Н.А. Тайна успешной пропаганды / Н.А.Рубакин.// Речевое воздействие. -М., 1972. – С. 130-135.

 20. Старикова Ю.А. Связи с общественностью. Пааблик релейшнз. – М.: А_Приор, 2010.

 21. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я» //Преступная толпа. – М.,1998.

 22. Цуладзе А.М. Формирование имиджа политика в России. – М., 1999.

 23. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз. - М.: Дашков и Ко, 2010.

 24. Эффективность средств массовой информации. – Минск, 1986.


Допоміжна

 1. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. – Екатеринбург, 2001.

 2. Чачановский А.А. Инстанция истины. СМИ и жизнь: возможности, поиск, ответственность / А.А Чачановский. - М., 1989.

 3. Шарков Ф.И. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации / Ф.И. Шарков // Социологические исследования. – 2001. - №8. – с.52-61.

 4. Юнг К.-Г. Шесть архетипов / К.-Г. Юнг. - М, 2003.
 1. Інформаційні ресурси

http://psyfactor.org/lybr75.htm

http://sbiblio.com/biblio/archive/korolko_osnovi/02.aspx

http://www.prodesign.ru/likbez/pr/pr1.htm

http://evartist.narod.ru/text10/29.htm

Схожі:

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Горняк О. В. – д е н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки ону імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямком...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Психологія
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямком...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconДодаток 1 одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кафедра
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02071091
Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 65082, м. Одеса, вул Преображенська,24. Наукова бібліотека ону імені І.І....
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Антропологія Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сексологія та сексопатологія Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи