Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування
Скачати 280.72 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування
Дата15.08.2012
Розмір280.72 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Психологія спілкування»


Автор:Сапригіна Н.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Рецензенти:

Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології^ Одеського національного університету імені І.І.Мечников

Шрагіна Л.І.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_

^

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ


напряму підготовки - 6030102 Психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

«Психологія спілкування». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів


за напрямом підготовки - 6030102 психологія,


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробник: Сапригіна Ніна Вадимівна, к. філол.н., доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


^ Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

 1. ^ Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

^ 0301 Соціально-політичні науки

За вібором

Напрям підготовки


6.030102. Психологія

Модулів – 1,5

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

4

2

Загальна кількість годин - 61

Семестр

7

3

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 4


самостійної роботи

студента – 2,7Освітньо-кваліфікаційний рівень:


бакалавр

20 год.

8 год.

Практичні, семінарські

20 год.

4 год.

Самостійна робота

33 год.

65 год.

^ Вид контролю: поточний та підсумковий


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:


для денної форми навчання – 10/7


для заочної форми навчання ­– 1/4


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета - засвоєння студентами основних теоретичних підходів до вивчення проблем комунікації та спілкування, формування навиків|навичок| аналізу смислів та змісту комунікаційних актів, навиків розпізнання невербальної сигналізації та емоцій співбесідника, навиків збереження комунікативної рівноваги та ефективності комунікації.


Завдання

Задачи курса.

 1. Оволодіння та подальше вільне оперування професійною термінологією, використовуваною в даній сфері практичної діяльності.

 2. Розкрити взаємозв’язки міжособистісного спілкування з іншими формами комунікативних процесів.

 3. Характеризувати міжособистісну комунікативну взаємодію у зв’язку с цілями та мотивами комунікантів, ставленням один до одного, сценаріями спілкування.

 4. Характеризувати особливості розуміння комунікантами один одного.

 5. Формування у студентів навичок аналізу смислів за змісту повідомлень та діалогів у комунікативних актах|навичок|.

 6. Розкрити особливості використання психологічних знань про комунікативні процеси у формуванні комунікативної компетентності, навичок рефлексії та емпатії, ефективної комунікації.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. Професійну термінологію, що існує в даній сфері; синонімічну термінологію у суміжних сферах, що описують комунікативні процеси та їх складові.

 2. Особливості вербального та невербального спілкування.

 3. Особливості міміки, жестів, пози та їх інтерпретацію.

 4. Інтерпретувати - переводити формалізовану інформацію в іншу знакову систему смисли та зміст окремих комунікативних актів.

 5. Характеристику та складові ефективної комунікації.

вміти:

 1. Вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію.

 2. розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери й ситуації спілкування; будувати діалог за змістом тексту; робити записи, виписки, складання плану тексту, письмове повідомлення, що відображає певний комунікативний намір.

 3. у процесі роботи зі структурованою інформацією, відповідно до визначеної мети діяльності, виявляти зв’язки між елементами інформаційного матеріалу на підставі відомостей про тип та характеристики визначеної системи комунікації встановлювати їх відповідність (невідповідність) меті діяльності;

 4. У виробничих умовах під час усного та письмового спілкування за допомогою відповідних методів застосовувати компоненти соціолінгвістичної компетенції для досягнення взаємного порозуміння з урахуванням визначеного місця окремих соціо-культурних елементів у культурному контексті; інтегрувати власну діяльність у культурне оточення.

 5. Визначати найбільш ефективні засоби психологічного впливу на аудиторію, забезпечуючи ефективне застосування (використання) засобів вербальної та невербальної комунікації з аудиторією Розробляти процедуру і техніку психолого-педагогічного спілкування з метою запобігання міжособистісних та міжгрупових конфліктів

 6. Підбирати засоби впливу на особистість в залежності від вікових та індивідуальних особливостей

 7. Забезпечувати можливості розвитку та формування особистості з урахуванням різних умов спілкування

 8. Підбирати методики ділових бесід і проведення переговорів; застосовувати психологічні методи проведення ділових бесід, переговорів у роботі з персоналом

 9. Аналізувати ефективність спілкування, виявляти оптимальні умови спілкування, встановлювати адекватні міжособистісні стосунки в різних ситуаціях спілкування

 10. Приймати участь у проведенні соціально-психологічного тренінгу спілкування


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Сприймання та розуміння у комунікації.

Тема 1. Предмет психології спілкування. Процес комунікації. Зворотний зв'язок у комунікації. Комунікація та спілкування. Види спілкування. Функції спілкування. Спілкування як діяльність. Цілі та мотиви спілкування. Три боки спілкування. Спілкування як взаємодія. Спілкування як взаєморозуміння. Вплив при спілкуванні. Види співбесідників.

^ Тема 2. Розуміння у комунікації. Механізми розуміння. Фактори, що заважають розумінню.

Тема 3. Сприймання комунікантами один одного. Сприйняття обличчя, міміки, кінестетичних характеристик. Розпізнання емоцій співбесідника за мімікою та жестикуляцією.

Тема 4. Проблема розпізнання істини та неправдивості. Вплив вербальної установки на сприйняття та розуміння іншого. Стереотипи сприйняття людини. Вплив емоційного стану суб’єкта на розпізнання емоцій іншого. Професійні особливості сприйняття людини.


^ Змістовий модуль 2. Спілкування як взаємодія

Тема 5. Вербальна та невербальна комунікація.

Розуміння вербальної комунікації. Семантика та смисли у комунікації. Помилки у розумінні вербальної комунікації. Невербальна комунікація. Зв'язок невербальної сигналізації з особистісними особливостями, емоційним станом комуніканта, ставленням до ситуації та до іншого. Види посмішок. Етнокультурні особливості спілкування. Види жестів та їх розуміння. Розуміння комунікативної ситуації.

Тема 6. Ефективність спілкування. Зв'язок ефективності з цілями та мотивами комунікантів. Згода та комунікативна рівновага при ефективній комунікації. Рекомендації щодо ефективного спілкування. Характеристика маніпулятивного спілкування; його відміна від ефективного спілкування.


4. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Сприймання та розуміння у комунікації.

Тема 1. Процес комунікації. Зворотний зв'язок у комунікації. Комунікація та спілкування. Види спілкування. Функції спілкування. Спілкування як діяльність. Цілі та мотиви спілкування. Три боки спілкування. Спілкування як взаємодія. Спілкування як взаєморозуміння. Вплив при спілкуванні. Види співбесідників.

18

6

66

1

1

Тема 2. Розуміння у комунікації. Механізми розуміння. Фактори, що заважають розумінню.

20

8

66

1

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 3. Сприймання комунікантами один одного. Сприйняття обличчя, міміки, кінестетичних характеристик. Розпізнання емоцій співбесідника за мімікою та жестикуляцією.

24

10

6
2

6

5

1

2
2
Тема 4. Проблема розпізнання істини та неправдивості. Вплив вербальної установки на сприйняття та розуміння іншого. Стереотипи сприйняття людини. Вплив емоційного стану суб’єкта на розпізнання емоцій іншого. Професійні особливості сприйняття людини.

22

8

6
2

6

2
11

^ Разом за змістовим модулем 1

84

32

24
4

24

9

3

3
2

1

^ Змістовий модуль 2. Спілкування як взаємодія

Тема 5. Вербальна та невербальна комунікація.

Розуміння вербальної комунікації. Семантика та смисли у комунікації. Помилки у розумінні вербальної комунікації. Невербальна комунікація. Зв'язок невербальної сигналізації з особистісними особливостями, емоційним станом комуніканта, ставленням до ситуації та до іншого. Види посмішок. Етнокультурні особливості спілкування. Види жестів та їх розуміння. Розуміння комунікативної ситуації.

22

8

6
2

6

3

121

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 6. Ефективність спілкування. Зв'язок ефективності з цілями та мотивами комунікантів. Згода та комунікативна рівновага при ефективній комунікації. Рекомендації щодо ефективного спілкування. Характеристика маніпулятивного спілкування; його відміна від ефективного спілкування.

20

8

66

2

1


1

^ Разом за змістовим модулем 2

42

16

12
2

12

5

22

1

^ Усього годин

126

48

36
6

36

14

5

3
4

2


^ 5. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин
Змістовий модуль 1.
1

Комунікативні потреби людини та мотивація спілкування

2

2

Комунікація в ЗМІ та публічне спілкування

2

3

Фактори, що сприяють розумінню. Рівні емпатії

2

4

Фактори,що заважають розумінню

2
Змістовий модуль 2.
5

Залежність комунікативних процесів від соціальної ролі та статусу співбесідників.

2

6

Установки та стереотипи у комунікации.

2

7

Розуміння комунікантами один одного у відношеннях співпраці.

2

8

Розуміння комунікантами один одного у відношеннях конкуренції та конфлікту.

2

9

Інтерпретація емоційного стану іншого за мімікою та позою.

2

10

Інтерпретація емоційного стану іншого за жестикуляцією.

2

11

Інтерпретація правдивості комуніканта

2

12

Оцінка загального рівня товариськості (за В.Ф. Ряховським).

2

13

Соціально-психологичні характеристики суб’єкта спілкування (за В.А. Лабунскою).

2

14

Сценарії спілкування

2

15

Манипулятивне спілкування

2

16

Формування навичок спілкування. Створення іміджу.

2

17

Психотехничні вправи, скеровані на розвиток рефлексії та емпатії.

2

18

Психотехничні вправи, що допомагають розвитку навичок адекватної експресивної поведінки.

2
Усього

36^ 6. Методи навчання

Про­відна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод.

На семінарських заняттях закріплюється матеріал, поданий на лекціях, за допомогою звертання студентів до джерел наукової та учбової літературі. Надаються приклади аналізу комунікативних актів та невербальної сигналізації. Виробляються навички аналізу невербальної комунікації співбесідника, комунікативної поведінки та ефективного спілкування.


^ 7. Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль.


8. Розподіл балів, які отримують студенти


^ Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

КР5

Т5

Т6
10

10

10

10

20

10

10
20

100Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

^ Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

1

2

3

4

90 - 100

A

Відмінно

зараховано

82-89

B

Дуже добре

74-81

С

Добре

64-73

D

Задовільно

60-63

Е

Допустимо

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


^ 9. Рекомендована література

Базова

 1. Богомолова Н.Н. Массовая коммуникация и общение / Н.Н. Богомолова. - М., 1988.

 2. Куницина В.Н. Межличностное общение / В.Н.Куницина, Н.В.Казаринова, В.М.Погольша. – СПб., 2001.

 3. Леонтьев А.А. Психология общения / А.А. Леонтьев. - М., 1997.

 4. Психология: Учебник для гуманитарных вузов /Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб., 2007. –Глава 20. Психология межличностного взаимодействия. – С. 359-369.

 5. Андреева Г.М. Психология социального познания Г.М.. Андреева - М., 2000.

 6. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М., 1999.

 7. Бодалев А.А. Психология общения А.А. Бодалев. –М., 1996.

 8. Бодалев А.А.. Личность и общение / А.А. Бодалев. – М., 1983.

 9. Вердербер Р. Communicate! Психология общения / Р. Вердербер, К. Вердербер. – СПб., 2007.

 10. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин– СПб., 2008.

 11. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009

 12. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Марченко В.М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики. К., 2005.

 13. Крогиус Н.В. Познание людьми друг друга в конфликтной деятельности Крогиус Н.В.. Л., 1980.

 14. Кроник А.А., Кроник Е.А. В главных ролях: вы, мы, он, ты, я. М., 1989.

 15. Лабунская В.А. Факторы успешности опознания эмоциональных состояний по выражению лица / В.А. Лабунская // Психология межличностного познания. – М., 1982.

 16. Лабунская В.А. и др. Психология затрудненного общения: теория. Методы. Диагностика. Коррекция : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А Лабунская, Ю.А. Менджерицкая, Е.Д. Бреус. – М. Academia, 2001.

 17. Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения / М.И. Лисина. – М., 1986.

 18. Максименко С.Д., Забродський М.М. Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування). С.Д., Максименко М.М. Забродський– К., 2005.

 19. Межличностное восприятие в группе / Под ред. Г.М. Лазарева.- М., 1982

 20. Обозов Н.Н. Межличностные отношения / Н.Н. Обозов. - Л., 1979.

 21. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг Л.А..- Петровская М., 1989.

 22. Рогов Е.И. Психология общения / Е.И Рогов. – М.: Владос, 2001.

 23. Психология межличностного познания / Под ред. А.А. Бодалева. – М., 1983.

 24. Семиченко В.А. Психология общения: Модульный курс / В.А. Семиченко. – К., 1998.

 25. СемиченкоВ.А. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування В.А., Семиченко В.С.. Заслуженюк– К., 1998.

 26. Сидоренко И.В. Тренинг влияния и противостояние влиянию / И.В. Сидоренко. – СПб., 2003.

 27. Экман П. Психология лжи / Пол Экман. – СПб., 2006.

 28. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл./ М.С.Корольчук, В.М.Крайнюк, В.М.Марченко; За заг. ред.М.С.Корольчука— К.: Ельга, 2005. — 320с.

 29. Філоненко М.М. Психологія спілкування : Підруч. для вищ. навч. закл./ М.М.Філоненко. - К.: Центр учбової літератури, 2008.-224 с.

Допоміжна

 1. Леонтьев А.А. Психологическая структура значения / А.А Леонтьев // Семантическая структура слова. - М., 1971.

 2. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей /Дейл Карнеги - М., 1986 (и др.)

 3. Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор / Эверетт Шостром. – Минск, 1992.

 4. Сопер П. Основы культуры речи / Пол Сопер – М., 1991.

 5. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации / И.Н.Горелов. – М., 2009.

 6. Чалдини Р. Психология влияния /Р. Чалдини. – СПб., 1999

 7. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Эрик Берн. – Минск, 1992

 8. Шейнов В.П. Психология манипулирования. Тайное управление людьми / В.П.Шейнов. – Минск, 2010.

 9. Доценко Е.М. Психология манипуляции / Е.М. Доценко– М., 1997.

 10. Станкин М.И. Психология общения. Курс лекций / М.И. Станкин. – М., 1996.
 1. Інформаційні ресурси

http://www.univertv.ru/video/psihologiya/socialnaya_psihologiya/doncov_kurs_lekcij_socialnaya_psihologiya/psihologiya_obweniya_i_verbalnaya_kommunikaciya/

http://psylib.org.ua/books/andrg01/txt05.htm

http://svyato.su/9-chto-takoe-neverbalnaya-kommunikaciya.html

http://www.it-med.ru/library/v/verbalne.htm

http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=479

http://psyberia.ru/tests/gesture/

http://soznaniye.at.ua/publ/teorija_lzhi/raspoznavanie_vranja_chast_1/2-1-0-4


ДОДАТОК 1

Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість годин
Змістовий модуль 1.
1

Предмет психології спілкування. Спілкування та комунікація. Види спілкування. Види співбесідників. Комунікативні потреби та мотивація спілкування. Етика спілкування. Цілі комунікації.

2

2

Міжособистісне сприймання. Вивчення міжособистісного сприймання психологами. Залежність сприйняття іншого від психологічних особливостей реціпіента. Механізми розуміння. Фактори, що заважають розумінню.

2

3

Особливості міміки. Аналіз виразів обличчя на фотографіях. Будова мускулатури обличчя. Мімічні мускули. Вирази обличчя при базових емоціях. Експресія. Щирість та нещирість. Види посмішок.

2
Змістовий модуль 2.
4

Суб’єкт ускладненого спілкування. Труднощі при спілкування. Типові помилки при спілкуванні.

2

5

Розуміння при взаємодії теорія комунікативних актів. Види трансакцій. Сценарії спілкування. Розуміння ситуацій спілкування. Очікування.

2

6

Значення та смисли висловлювання. Розуміння смислів та цілей співбесідника; його мотивації. Ефективне спілкування; його критерії. Саморозуміння при спілкуванні. Манипулятивне спілкування. Психологічні тренінги спілкування; їх цілі.

2

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу клінічна психологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: : Яремчук О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Автор: Сапригіна Н. В кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія вищої школи
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи