Одеський національний університет імені І. І. Мечникова icon

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Скачати 224.8 Kb.
НазваОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Дата15.08.2012
Розмір224.8 Kb.
ТипДокументи

Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_____20___ р. №___-

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і практичної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Символ та символічний аналіз у практиці консультування


напряму підготовки - 7.03010201 психологія


для спеціальності ______________________________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ___________________________________________________________________________

(назва спеціалізації)


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

Символ та символічний аналіз у практиці консультування.

^ Робоча програма навчальної дисципліни для студентів


за напрямом підготовки - 7.03010201 психологія , спеціальністю ___________________________


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробник: Сапригіна Ніна Вадимівна, к. філол.н., доцент кафедри соціальної та практичної психології


^ Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та практичної психології


Протокол №___від "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної та практичної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

 1. Опис навчальної дисципліни
^ Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

^ 0301 Соціально-політичні науки
Напрям підготовки

7.03010201 Психологія

^ Модулів – 1,5

Спеціальність

(професійне спрямування):


Рік підготовки:

Змістових модулів - 2


5-й

6 -й

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання____-__________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 30
10 -й

12-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних - 2


самостійної роботи

студента – 0,4Освітньо-кваліфікаційний рівень:


спеціаліст

24 год.

8 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

9 год.

12 год.

НДЗ: - год.

Вид контролю: поточний та підсумковий


Примітка.

^ Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:


для денної форми навчання – 10/7


для заочної форми навчання ­– 1/4


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета - засвоєння студентами теоретичного матеріалу, пов’язаного з поняттями символу, його історико-культурної ролі, його ролі у процесах мислення та у несвідомому, його формування та впливу.


Завдання

 1. Вивчення теоретичних питань виникнення символів, їх зв’язку зі свідомістю та несвідомим, їх культурної та суспільної ролі.

 2. Оволодіння та подальше вільне оперування професійною термінологією, використовуваною в сфері інтерпретації інформації, що містить символи, та практичного консультування.

 3. Характеристика засобів впливу, пов’язаних з особливостями символів та мислення за допомогою символів; з причинами виникнення індивідуальних символів.

 4. Формування у студентів навичок інтерпретації колективних та індивідуальних символів.

 5. Використання знань про психологічну природу символів для розуміння стану людини та психологічної допомоги у консультуванні.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. Професійну термінологію, що існує в даній сфері.

 2. Психологічні теорії та історико-культурну інформацію, що пов’язана з існуванням символів у психіці та суспільстві.

 3. Зв'язок символу та образу з психікою та психологічними проблемами індивіда.

 4. Варіанти інтерпретації індивідуальних символів.

 5. Засоби передачі позитивної для клієнта інформації через символи для психологічної допомоги.

вміти:

 1. Вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію

 2. Здійснювати документальний, фактографічний та семантичний пошук інформації, узагальнювати соціально-психологічну інформацію, формулювати висновки та пропозиції

 3. Формалізувати - переводити зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд (здійснювати теоретичне абстрагування)

 4. Інтерпретувати - переводити формалізовану інформацію в іншу знакову систему

 5. У процесі роботи зі структурованою інформацією, відповідно до визначеної мети діяльності, виявляти зв’язки між елементами інформаційного матеріалу.

 6. Знаходити ймовірні причини виникнення тих чи інших символів у підсвідомості людини.

 7. За допомогою мови символів здійснювати передачу позитивної інформації для клієнту, надаючи йому моральну підтримку.

 8. Враховувати моральні переконання та смакові уподобання при здійсненні безпечної та ефективної діяльності.


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Символи в культурі і суспільстві

Тема 1. Поняття символу в культурі та психології. Зв'язок символу з мисленням, зі свідомим та несвідомим.

Тема 2. Проблема виникнення символів. Символ та образ. Зв'язок символу з особистим досвідом та з актуальною проблемою індивіда. Вплив символів на свідомість і підсвідомість; на емоційний стан людини.

Тема 3. Символи та символізація в етнокультурних традиціях. Символи буденної свідомості у вербальній та невербальній комунікації.

Змістовий модуль 2. Індивідуальні символи

Тема 4. Символізація в ігровій діяльності. Символи та креативність. Символи у продуктах художньої творчості та діяльності уяви.

Тема 5. Символізація актуальної проблеми індивіда в сновиді. Психоаналітична, аналітична, екзистенціальна теорії інтерпретації сновидів.

Тема 6. Символи у психіці індивіда та розкриття їх змісту у психологічному консультуванні.

Тема 7. Символізація актуальної проблеми індивіда у змісті малюнкових тестів

Тема 8. Символи у проективній діагностиці в казкотерапії.

Тема 9. Символдрама як метод психотерапії. Індивідуальні символи та розкриття їх змісту в символдрамі. 1. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин
^ Змістовий модуль 1. Символи в культурі і суспільстві
1

Поняття символу в культурі та психології. Зв'язок символа зі свідомим та з несвідомим. Зв'язок символу з особистим досвідом та з актуальною проблемою індивіда. Вплив символів на свідомість і підсвідомість; на емоційний стан людини.

2

2

Символи та символізація в етнокультурних традиціях. Символи буденної свідомості у вербальній та невербальній комунікації.

2
^ Змістовий модуль 2. Індивідуальні символи
3

Символізація в ігровій діяльності. Символи у продуктах художньої творчості та діяльності уяви.
4

Символи у психіці індивіда та розкриття їх змісту у психологічному консультуванні. Символізація актуальної проблеми індивіда у змісті малюнкових тестів

2

5

Символи у проективній діагностиці в казкотерапії.

2

6

Символдрама як метод психотерапії. Індивідуальні символи та розкриття їх змісту в символдрамі.

2
Разом

12
 1. Структура навчальної дисципліни
^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма

Заочна форма
Усього

у тому числі

Усього

у тому числіл

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Символи в культурі і суспільстві

Тема 1. Поняття символу в культурі та психології. Зв'язок символу зі свідомим та з несвідомим.
2


1
1
1

1

1

Тема 2. Проблема виникнення символів. Символ та образ. Зв'язок символу з особистим досвідом та з актуальною проблемою індивіда. Вплив символів на свідомість і підсвідомість; на емоційний стан людини.
4

21
1
1
1

Тема 3. Символи та символізація в етнокультурних традиціях. Символи буденної свідомості у вербальній та невербальній комунікації.
2

21
1
1

1

1

^ Разом за змістовим модулем 1

15

8

43

11

3
3

2

3

^ Змістовий модуль 2. Індивідуальні символи


Тема 4. Символізація в ігровій діяльності.

Символи та креативність. Символи у продуктах художньої творчості та діяльності уяви.
4

2
1

1
1

Тема 5. Символізація актуальної проблеми індивіда в сновиді. Психоаналітична, аналітична, екзистенціальна теорії інтерпретації сновидів.
2


1Тема 6. Символи у психіці індивіда та розкриття їх змісту у психологічному консультуванні.
2

21
1

1
1
Тема 7. Символізація актуальної проблеми індивіда у змісті малюнкових тестів
2


1
1

1

1
1

Тема 8. Символи у проективній діагностиці в казкотерапії.
2

21
1

1

1
1

Тема 9. Символдрама як метод психотерапії. Індивідуальні символи та розкриття їх змісту в символдрамі.
4

21
1

1

1
1

^ Разом за змістовим модулем 2

31

16

8
1

6

16

5

4

3

1

3

^ Усього годин

46

24

12
1

9

27

8

4

6

3

6^ 5. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Символізація актуальної проблеми індивіда в сновиді. Психоаналітична, аналітична, екзистенціальна теорії інтерпретації сновидів.

2

2

Символізація в ігровій діяльності.

2

3

Символи у продуктах художньої творчості та діяльності уяви.

2

4

Вплив символів на свідомість і підсвідомість; на емоційний стан людини.

2

5

Символи буденної свідомості у вербальній та невербальній комунікації

1
Разом

9^ 6. Методи навчання


Використовується провідна форма навчання - лекція. На семінарських заняттях закріплюється вивчений матеріал, аналізуються тексти та практичні приклади, які показують зміст символів, їхнє індивідуальне наповнення, їх виникнення у складних ситуаціях, їх спостереження та використання в практиці консультування.


^ 7. Методи контролю


Поточний та підсумковий контроль.


8. Розподіл балів, які отримують студенти^ Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий аналіз виконаних завдань (залік)

Сума


Змістовий модуль 1.Виклад теоретичного матеріалу

Змістовий модуль 2.

^ Аналіз прикладів

ТІ

Т2

ТЗ

КР

Т5

Т6

Т7

Т8-9

5

5

5

15

5

5

5

5

50

100Шкала оцінювання: національна та ЕСТS


^ Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відміннозараховано

82-89

B


добре


74-81

С64-73

D


задовільно


60-63

Е35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни^ 9. Рекомендована література


Базова

 1. Арнхейм Р. Искусство как терапия / Рудольф Арнхейм // Психология художественного творчества. Хрестоматия / Сост.К.В.Сельченок. – Мн: Харвест, 2003. – с. 731-749

 2. Артемьева Е.Д, Ковалев Г.А., Семилет Н.В. Изображение как инструмент измерения межличностных отношений // Вопросы психологии. – 1988. - №6. – с. 120-127.

 3. Артемьева Е.Д. Психология субъективной семантики. – М., 1987.

 4. Базеян Г.А. О психологических особенностях художественного сознания / Г.А Базеян // Вопросы психологии. – 2001. - № 4.-с .81-90

 5. Долгополов Н. Сотворение мира (Футуропрактика: проектирование новых миров с детьми и взрослыми) // Гештальтподход и психодрама в образовании. – М., 1997.

 6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Проективная диагностика в сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Е.А. Тихонова. - СПб.: Речь, 2005. Фрейд З. О сновидении // Психология бессознательного / З. Фрейд. Сост., научн. ред. М. Г. Ярошевского.– М.: Просвещение, 1990

 7. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Проективная диагностика в сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Е.А. Тихонова. - СПб.: Речь, 2005.

 8. Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт)/ В.Г.Крысько Минск, 1999.

 9. Любивый Я.В. Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития / Я.В.Любивый. – К., 1993.

 10. Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации / Л.В.Матвеева, Т.Я.Аникеева, Ю.В.Мочалова. - М., 2000.

 11. Моляко В.О. Концепція творчого сприймання / В.О.Моляко // Актуальні проблеми психології. Проблеми психології творчості: Зб. наукових праць / За ред. В.О.Моляко. – Т. 12. – Вип.5. Ч.1. – Житомир, 2008. – с. 68-77

 12. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М., 1994.Мельник Г.С. Mass-media: психологические процессы и эффекты / Г.С. Мельник - СПб., 1996.

 13. Обухов Я.Л. Символдрама. Введение в основную ступень. – М., 1997.

 14. Почепцов Г.Г. Психологические войны / Г.Г. Почепцов М., 2004.

 15. Ротенберг В.С. Поисковая активность и адаптация / В.С.Ротенберг, В.В. Аршавский / Отв. ред. чл.-кор. АН СССР П.В. Симонова; АН СССР. - М.: Наука, 1984

 16. Семилет Н.В. Проектирование жизненного пути личности. – Черкассы, 2006.

 17. Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом консультированиии /Пер. с англ. Н.А. Хмелик. - М.: Независимая фирма «Класс», 1998

 18. Фрейд З. О сновидении // Психология бессознательного / З. Фрейд. Сост., научн. ред. М. Г. Ярошевского.– М.: Просвещение, 1990 Фрейд З. Психопатология обыденной жизни // Психология бессознательного / З. Фрейд / Сост., научн. ред. М.Г.Ярошевского. – М.: Просвещение, 1990. - с. 202 – 309.

 19. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я» //Преступная толпа. – М.,1998.

 20. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни // Психология бессознательного / / Сост., научн. ред. М.Г.Ярошевского. – М.: Просвещение, 1990. - с. 202 – 309.

 21. Фрейд З. Толкование сновидений. - К., 1991.

 22. Фрейд З. Художник и фантазирование [пер. с нем. Р.Ф. Додельцева, К.М. Долгова]. – М.: Республика, 1995

 23. Фрейд З. Художник и фантазирование [пер. с нем. Р.Ф. Додельцева, К.М. Долгова]. – М.: Республика, 1995

 24. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра.– М., 1997.

 25. Холл К. С., Линдсей Г. Теория личности. Пер. с англ. И. Б. Гриншпун. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999

 26. Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991.

 27. Юнг К. Г. Синхронитстичность. Сборник. Пер. с англ., - М., «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 1997

 28. Юнг К.Г. Человек и его смыслы. СПб, 1996.


Допоміжна

 1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства: [Пер. с англ. / Р.Арнхейм; Науч. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова].- М.: Прометей, 1994

 2. Ротенберг В.С.Психофизиологические аспекты изучения творчества / В.С.Ротенберг // Психология художественного творчества. Хрестоматия / Сост.К.В.Сельченок. – Мн: Харвест, 2003. – с. 569-593

 3. Якобсон М.П. Психология и художественное восприятие / М.П.Якобсон // Художественное восприятие: Сб.ст./Под ред.Б.С. Мейлаха; АН СССР. Науч. совет по истории культуры. Комис. комплексн. изучения худож. творчества.- Л.: АН СССР,1971.- с. 25-66
 1. Інформаційні ресурси

http://psyfactor.org/lybr75.htm

http://lib.ru/PSIHO/JUNG/memdreamrefs.txt

http://www.aquarun.ru/psih/son/son5.html

http://www.skravchenko.ru/index.htm/ekzistentsial%CA%B9nyi%CC%86_analiz_snovidenii%CC%86

Схожі:

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconІнститут відкритого суспільства одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова інститут математики, економіки та механіки
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Горняк О. В. – д е н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки ону імені І.І. Мечникова
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconНауки молоді та спорту україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Програма вступного екзамену з географії для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та магістр зі спеціальності “Географія”...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямком...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Психологія
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямком...
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconДодаток 1 одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Кафедра
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02071091
Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 65082, м. Одеса, вул Преображенська,24. Наукова бібліотека ону імені І.І....
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова
Антропологія Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Сексологія та сексопатологія Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної та прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи