Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 246.84 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата15.08.2012
Розмір246.84 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Соціально-психологічні проблеми безперервної освіти»


^ Автор: Шрагіна Л.І.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Рецензенти:


Кириченко О.М.., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Пономаренко Л.П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


^ Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "____"___________20___ р. №_____

^

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ


для спеціальності 7.03010201. ПСИХОЛОГІЯ


спеціалізації ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Соціально-психологічні проблеми безперервної освіти.Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 7.03010201.


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробник: ШРАГІНА Л.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


^ Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)


________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


________20___ р.

________20___ р.


 1. ^ Опис навчальної дисципліни
Найменування показниківГалузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:

денна форма навчання

1,0 України, 1,5 ECTS


заочна форма навчання

^ 2,0 України


Галузь знань

0301.Соціально-політичні науки

За вибором

Модулів - 1

Спеціальність

(професійне

спрямування):


7.03010201. ПсихологіяРік підготовки:

Змістових модулів - 1

5

6

^ Загальна кількість годин – денна форма навчання – 54

заочна форма навчання- 60

Семестр

10

11

Практичні, семінарські

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних – ^ 2


самостійної роботи

студента – 3Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Спеціаліст24 год.

6 год.

Самостійна робота

30 год.

54 год.

Вид контролю:

модульний контроль

___


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 4/5

для заочної форми навчання ­– 1/9

2. Мета та завдання спеціального семінару


^ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Мета спеціального семінару – в усвідомленні й прийнятті студентами критеріїв, що визначають особливості сучасної освіти: людяність як єдність істини, краси й добра; максимальний індивідуально-інтелектуальний розвиток людини; творчість як невід'ємна частина освіти; безперервність освіти; самоосвіта.

Завдання:

- оволодіння студентами стійких вистав про тенденції розвитку системи освіти як компонента соціуму;

- цінносно-особистісне самовизначення студентів стосовно безперервної освіти;

- інтеграція й систематизація знань студентів про механізми ефективної організації освітнього процесу;

- формування й розвиток у студентів умінь аналізу проблем безперервної освіти, виявлення бар'єрів, що стоять на шляху вирішення цих проблем;

- формування професійно-системного мислення майбутніх психологів, досвіду творчого використання отриманих знань і вмінь у практиці освітнього процесу всіх щаблів.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

1. вимоги соціума до сучасної системи освіти;

2. соціально-психологічні проблеми безперервної освіти й напрями їх вирішення;

вміти:

1. співвідносити теоретичні положення й реалії освітнього простору;

2. аналізувати проблеми, пов'язані із сучасною системою освіти, і виявляти причини, що їх викликали;

3. аргументувати власні твердження.


3. Програма

спеціального семінару

^ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Тема 1. Зміна основної функції системи освіти та її елементів на різних етапах розвитку економіки. Причини кризи сучасної системи освіти й шляхи їх усунення.

Основні показники індексу Людського Розвитку країни по Програмі ООН: тривалість життя, середній дохід на душу населення, рівень його грамотності, валове охоплення населення навчанням.

Система освіти як штучна система. Основна функція системи освіти. Компоненти системи освіти: зміст, методи, контингент учнів і викладач.

Економіка як основний замовник і споживач "продукту", який випускає система освіти.

Етапи розвитку економіки: первісний, сільськогосподарський (аграрний), промисловий (індустріальний) і інформаційний, виходячи зі спрямованості на випуск основних видів продукції й, відповідно, кількості працездатного населення, зайнятого в цій сфері. Зміна змісту освіти і його функцій на цих етапах еволюції суспільства.

Причини світової кризи існуючої системи освіти.

Аналіз проблем системи освіти в контексті законів розвитку штучних систем (ЗРШС).

Функція системи освіти на інформаційному етапі розвитку суспільства - реалізація нового типу соціокультурного спадкування. Виникнення потреби в наявності нових компонентів в "продукті" освіти - комунікативності, творческості, навченості. "Навчання мисленню" як зміст освіти на цьому етапі. Перспектива появи нового - "людинотворчого" етапу розвитку суспільства.

^ Тема 2. Виникнення ідеї безперервної освіти та сучасний стан проблеми.

Історичний розвиток ідеї безперервної освіти.

Розвиток структури системи безперервної освіти.

Види освітньої діяльності: формальна, неформальна та інформальна освіта.

Меморандум безперервної освіти (2000 р.)

Шість ключових принципів безперервної освіти:

- нові базові знання й навички для всіх;

- збільшення інвестицій у людські ресурси;

- інноваційні методики викладання й навчання;

- нова система оцінки отриманої освіти;

- розвиток наставництва й консультування;

- наближення освіти до будинку.

Характеристики безперервної освіти:

всеохоплення, наступність, індивідуалізованість.

^ Концепція безперервної освіти й підходи до її реалізації.

Відмінності концепцій традиційної й безперервної систем системи. Тенденції зміни методики викладання й перехід до методів активного навчання. Сучасні критерії ефективності освіти: узагальнені способи миследіяльності, комунікативність, креативність, уміння вчитися.

Методи організації мислення й розвитку якостей творчої особистості як зміст освіти. Особистісті якості вчителя як визначальний фактор реформи освіти.

^ Проблема диференціювання й індивідуалізації навчання.

Визначення поняття стилю навчання. Проблема сполучення стилю навчання й методу навчання. Когнітивні стилі в контексті проблеми безперервної освіти дорослих. Теорія успішного інтелекту Р. Стенберга в контексті освіти. Функції успішного інтелекту. Компоненти успішного інтелекту: аналітичний, креативний, практичний аспекти. Механізми функціювання успішного інтелекту.


^ Тема 3. Творчість в освіті. Методика оцінки рівня творчої діяльності.

Креативність як найважливіша якість особистості в сучаснім суспільстві.

Сучасні вимоги до випускників вузів: уміння володіти інформаційними технологіями; здатність системно мислити й діяти; готовність до інновацій і вміння знаходити нові розв'язки.

Методика оцінки рівня учбово-творчої діяльності.

Уява як основа творчого мислення. Практичні прийоми й методи активізації та розвитку уяви.

Метафоричність як показник творчих здібностей.


^ Тема 4. Розвиток пізнавально-творчих здібностей методами ТРВЗ-педагогіки.

Поняття системного мислення в практичній діяльності. Можливості ТРВЗ для розвитку системного мислення. Застосування функціонально-системного підходу для активізації самостійної навчальної діяльності. Поняття «ідеальна система». Практичні інструменти технології: генетичний аналіз, комплекс логічних вправ на основі системного підходу. Алгоритм визначення конкретних понять. Алгоритм визначення абстрактних понять.

Побудова навчального курсу із застосуванням методів ТРВЗ-педагогіки для активізації учбово-творчої діяльності студентів.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усьогоу тому числі

Усьогоу тому числі

семін.

сам. робота

семін.

сам. робота

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1.

Соціально-психологічні проблеми сучасної освіти

Тема 1. Зміна основної функції системи освіти та її елементів на різних етапах розвитку економіки. Причини кризи сучасної системи освіти й шляхи їх усунення.

10

4

6

12

2

10

Тема 2. Виникнення ідеї безперервної освіти та сучасний стан проблеми. Концепція безперервної освіти і підходи до її реалізації. Проблема диференціювання й індивідуалізації навчання

10

4

6

14
14

Тема 3. Творчість в освіті. Методика оцінки рівня творчої діяльності.

14

6

8

16

2

14

Тема 4. Розвиток пізнавально-творчих здібностей методами ТРВЗ-педагогіки.

20

10

10

18

2

16

^ Усього годин

54

24

30

60

6

54


^ 5. Самостійна робота для денної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Етапи розвитку економіки. Зміна змісту освіти і його функцій на цих етапах еволюції суспільства.

Причини світової кризи існуючої системи освіти.

6

2

Концепція безперервної освіти й підходи до її реалізації.

Проблема диференціювання й індивідуалізації навчання

6

3

Креативність як найважливіша якість особистості в сучаснім суспільстві.

Уява як основа творчого мислення. Практичні прийоми й методи активізації та розвитку уяви.

8

4

Можливості ТРВЗ для розвитку системного мислення. Застосування функціонально-системного підходу для активізації самостійної навчальної діяльності.

Побудова навчального курсу із застосуванням методів ТРВЗ-педагогіки для активізації учбово-творчої діяльності студентів.

10
Разом

30

^ 6. Самостійна робота для заочної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Етапи розвитку економіки. Зміна змісту освіти і його функцій на цих етапах еволюції суспільства.

Причини світової кризи існуючої системи освіти.

10

2

Концепція безперервної освіти й підходи до її реалізації.

Проблема диференціювання й індивідуалізації навчання.


14

3

Креативність як найважливіша якість особистості в сучаснім суспільстві.

Уява як основа творчого мислення. Практичні прийоми й методи активізації та розвитку уяви.


14

4

Можливості ТРВЗ для розвитку системного мислення. Застосування функціонально-системного підходу для активізації самостійної навчальної діяльності.

Побудова навчального курсу із застосуванням методів ТРВЗ-педагогіки для активізації учбово-творчої діяльності студентів.


16
Разом

54


^ 7. Методи навчання:

Лекційно-семінарська система з активними та інтерактивними формами участі студентів.


8. Методи контролю

Форми поточного контролю:

Усне опитання

Перевірка конспектів

Перевірка завдань для самостійної роботи
^

Форма підсумкового контролю:

для денної форми навчання – модульний контроль;

для заочної форми навчання – ---.


9. Розподіл балів, які отримують студенти

^ Поточне тестування та самостійна робота

СумаЗмістовий модуль № 1

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

10020

20

30

30

ТІ, Т2 ... Т4 - теми змістових модулів


^ 10. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


^ 11. Методичне забезпечення

Презентації до лекцій.

Ілюстративні матеріали до курсу.


12. Рекомендована література

Базова

 1. Александрова Е. А. Структура учебного плана продуктивного образования в Берлинских школах. //«Школьные технологии», №3, М., 2001, С.90-121.

 2. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. - Москва, Советское радио, 1979. – 175с.

 3. Альтшуллер Г.С. Теория решения изобретательских задач как основа развития творческого мышления учащихся//Новые ценности образования. 2003, вып. 1 (12). С. 3-12.

 4. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. - Новосибирск: Наука, 1986. - 224с.

 5. Байнхауэр Х., Шмакке Э. Мир в 2000 году. - М., Прогресс. 1973г. - 238 с.

 6. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. - М.: Владос, 1999. -304с.

 7. Бархаев Б.П. Педагогическая психология. – СПб.: Питер,2007. – 448с.

 8. Богданов А. Тектология. Всеобщая организационная наука. - М.: Экономика, 1989.

 9. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века. – М. :Пед. общество Росси, 2002. – 312с.

 10. Грединарова Е.М. Психологические условия овладения старшими дошкольниками начальными формами учебной деятельности. Дис. … канд. психол. наук, Киев, 2000.

 11. Дьяченко М.И. Психология высшей школы. Мн., Харвест, 2006. - 414c.

 12. Евсеенкова Ю.В., Суханова К.Н. К проблеме теории и практики исследований интеллекта: некоторые аспекты успешного интеллекта Р. Стенберга //Москва-Обнинск, Психология и школа , №2, 2005, с.65-80.;

 13. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии – СПб.: Питер, 2006. – 250с.

 14. Климов Е.А. Какую психологию и как преподавать будущим педагогам //Вопросы психологии. 1998.-№2. С.57-60.

 15. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. – СПб.: Питер, 2007.- 197 с.

 16. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Основы культуры мышления //Школьные технологии. Россия. 1997. №5. - 200 c.

 17. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Смена парадигмы методологии как способ разрешения противоречия в системе образования//Фiлософiя освiти ХХI столiття: проблеми i перспективи. Київ, Товариство «Знання» України. 2000. С.167-173.

 18. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления /Библиотека практической психологии. Практическое пособие. Минск, ХАРВЕСТ – Москва, АСТ. 2000. – 430с. /Москва, Альпина Бизнес Букс, 2008. – 495 с.

 19. Меерович М.И. Изменение основной функции системы образования как проявление действия законов развития искусственных систем//Проблемы реализации принципов продуктивного обучения в профессиональном и допрофессиональном образовании. Саратов, 2004, с.47-51.

 20. Меерович М.И. Требования информационного этапа развития экономики и возможности профильного образования: противоречие не разрешается... //Особливостi пiдготовки вчителiв природничо-математичних дисциплiн в умовах переходу школи на профiльне навчання. Херсон, 2004, с.23-25.

 21. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Современная концепция образования на основе методологии ТРИЗ как синтез философии, психологии и педагогики//Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ. Челябинск, 2002, с. 31-34.

 22. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Законы развития искусственных систем //Успехи современного естествознания, №5, 2004, Прил. №1. С.241-243.

 23. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Основные тенденции в развитии концепции курикулюма// Виклик для України: розробка рамкових основ змісту загальної середньої освіти для 21-го століття. Киев, 2007.

 24. Меерович М.И. Социум в контексте законов развития искусственных систем// Iнновацiйний розвиток суспiльства за умов крос-культурних взаємодiй. Суми, 2008. с.24-26. //Управлiння освiтою, №23, 2008, с.3-4. //Психолог, № 36, 2008, с.3-4.

 25. Меерович М.И. Развитие человека как искусственной системы на различных этапах развития общества//Три поколения ТРИЗ, СПб., 2008, с. 82-87.

 26. Педагогика и психология высшей школы. Учебное пособие. – Ростов/н/Д: Феникс, 2002. - 544 с.

 27. Полунеев Юрий. Конкурентоспособность страны как национальная идея// Зеркало недели, 19 марта 2005г. С. 13.

 28. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование,1998.

 29. Семиченко В.А. Пути повышения эффективности изучения психологии. Киев, Магiстр-S, 1997 - 124c.

 30. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М., 1998.

 31. Тертычный А. Фукуяма ошибся: «конец истории» отодвигают украинские исследователи//Зеркало недели, №13 (438), 5 апреля 2003г. С. 20.

 32. Урбански А. НАЧАЛО С УЧЕТОМ КОНЦА, или какой может быть система образования через десять лет//Москва, Директор Школы, №4, 1994, с.84-89.

 33. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – М., 1987.

 34. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. Томск. –Москва: «Барс», 1997. – 392 с.

 35. Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума – СПб.: Питер, 2004. – 384с.

 36. Чуприкова Н.И. Система обучения Л.В.Занкова и современная психология //Педагогика. 1999. №6. С.16-19.

 37. Шрагина Л.И., Меерович М.И. Смена парадигмы методологии как способ разрешения противоречия в системе образования//Фiлософiя освiти ХХI столiття: проблеми i перспективи. Київ. Товариство "Знання" України. 2000. С.167-173.

 38. Шрагина Л.И., Меерович М.И. Педагогика творчества: возможности ТРИЗ как образовательной технологии//Школьные технологии. Россия. 1997. №1. С.35-47.

 39. Педагогическая психология: методики и тесты / авторы-сост.: Демиденко М.В., Клюева А.И. – Самара: Бахрах-М, 2004. – 144с.

 40. Шрагина Л.И. Психологические аспекты использования ТРИЗ в учебном процессе//Москва, Педагогика. №6. 1999. С.39-45.

 41. Шрагина Л.И. Логика воображения. (2-е изд.) М.: Народное образование. 2001. – 190с.

 42. Шрагина Л.И. Раскрыть содержание понятия - процесс творческий! //Новые ценности образования. №1 (12). Москва, 2003. С.82-90.

 43. Шрагина Л.И. Повышение эффективности усвоения научных понятий при изучении психологии//Москва-Обнинск, Психология в , №2, 2005, с.57-61.; //Практична психологiя та соцiальна робота. Київ. 2006. №1. С. 21-22.

 44. Шрагина Л.И. Применение системного подхода для активизации самостоятельной учебной деятельности //Материали за IV Международна практична конференция «Динамика изследвания-2008». Том 12. Педагогически науки. София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008. с. 35-39.

 45. Шрагина Л.И. Анализ теорий личности по критерию роста их функциональности// Актуальні проблеми психології, т. 7, вип. 14, Київ, 2008. С. 283-288.

 46. Шрагина Л.И. ТРИЗ как методологическая основа педагогического творчества //Три поколения ТРИЗ, СПб., 2008, с. 32-37.

 47. Шрагина Л.И., Меерович М.И. Педагогическая технология на основе ТРИЗ как фактор развития субъекта учебно-творческой деятельности // Личность и бытие: субъектный подход (материалы конференции, посвященной 75-летию памяти А.В.Брушлинского). М., ИПРАН, 2008 (диск).

 48. Шрагіна Л. Технологія ТРВЗ// Інноваційні технології в початковій школі. – К.: Шк. світ, 2008. С. 87-90

 49. Лариса Шрагіна, Варвара Бакуменко. ТРВЗ-педагогіка в навчально-творчій діяльності студентів//Психолог, №8 (344), 2009, с. 7 – 15.

Допоміжна

 1. Арцишевський Р.А. Світ і людина. К., 1996. С.13-20.

 2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. М.: Знание. - 1987.

 3. Балл Г.А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект - М.: Педагогика, 1990. - 183 с.

 4. Беспалко В.П. Слагаемые педагогической технологии.-М.,Знание,1989

 5. Вергелес Г.И. Формирование учебной деятельности младших школьников на основе межпредметных связей. - Л., 1987. 80 с.

 6. Вергелес Г.И., Матвеева Л.А., Раев А.И. Младший школьник: помоги ему учиться – Издат. РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, 2000.

 7. Вілков В.Ю., Ніколаєвській В.М., Омельченко В.В., Салтовський О.І. Людина і світ. /Навчальний посібник. —Харків: 2001.

 8. Вілков В.Ю., Салтовський О.І. Людина і світ: Навч. посібник. - К.: ТОВ “Кондор”, 2001. - 208с.

 9. Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек. Энциклопедический словарь. — М.; Гардарики, 1999.

 10. Глазунова М.А., Меєрович М.Й., Петренчук I.А. Формування культури мислення в процесi вивчення природничо-математичних наук//Актуальнi проблеми вивчення природничо-математичних дисциплiн у загальноосвiтнiх навчальних закладах України. Київ. 1999. С.9-10.

 11. Глазунова М.А., Меерович М.И., Петренчук И.А., Цейтлин О.И. Методология и структура интегрированного курса на основе функционально-системного подхода// Актуальнi питання комплексної освiти у спецiалiзованих середнiх навчальних закладах з пiдвищеними вимогами до вивчення природничо-математичних дисциплiн. Одесса. 1999. С.75-80.

 12. Давыдов В.В. Проблемы развивающегося обучения. – М., 1986.

 13. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996.

 14. Давыдов В. В., Репкин В.В. Организация развивающего обучения в 5-9 классах средней школы. //Педагогическая наука и образование. 1997.

 15. Дусавицкий А. К. Дважды два = икс? / - М.: Знание, 1985. - 208 с.

 16. Діденко В.Ф., Кондрашова-Діденко В.І. Людина і світ, К.1995.

 17. Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузе: Учебн. пособ. – Х.: ХГУ, 1991.

 18. Ильин Е.Н. Каждый урок – творчество//Народное образование.-1986.-№6.

 19. Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения.- М. Педагогика,1981

 20. Кларин Н.В. Педагогическая технология в учебном процессе. М., 1989

 21. Людина і світ. Підручник /Головн. ред. Л.В.Губерський. 2-е вид., перероб. і доп.К.: Т-во "Знання" КОО, 2001.-512с.

 22. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Общность взглядов А.С.Макаренко и Л.С.Выготского на значение коллектива в формировании личности //Демократическая школа, Москва, 2002. С.56-59.

 23. Меерович М.И. Формирование качеств творческой личности в учебном процессе как требование экономики //Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями. Полтава, 2007, с.

 24. Мир и человек. Справочник. Харьков. Прапор, 1998.

 25. Махмутов М.И. Современный урок.- 2-е изд. - М.,1985.

 26. Репкина Н. В. Что такое развивающее обучение. - Томск: Пеленг, 1993.

 27. Репкин В.В., Репкина Н.В. Развивающее обучение: теория и практика.

 28. Томск, 1997.

 29. Самарин Ю.А. Очерки психологии ума. М.: Из-во АПН РСФР, 1962. –502с.

 30. Шрагина Л.И., Меерович М.И. Стратегические и тактические компоненты национального курикулюма// Виклик для України: розробка рамкових основ змісту загальної середньої освіти для 21-го століття. Киев, 2007.


13. Інформаційні ресурси

Базова й допоміжна література.

Джерела Інтернет.

Сайт www.triz.direktor.ru

Сайт «Все для студента» www.twirpx.com


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи