Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Сторінка1/5
Дата15.08.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Соціальна психологія»


Автор: :Яремчук О.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.


Рецензенти:

Горностай П.П., доктор психол.наук, завідувач лабораторії психології малих груп та між групових відносин ІСПП НАПН України

Головаха Є.І., доктор філософських наук, проф., зам.директора Інституту соціології НАН України


^ Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І.Мечникова

від "_"_20_р. №_


^ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3.05. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


напряму підготовки 6.030102. Психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

03.05. Соціальна психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102. Психологія


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники:Яремчук О.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і практичної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


^ Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ___________________________________________________________________ (шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.


^ 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

4 EСTS

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

Нормативна

Напрям підготовки

6.030102. Психологія

Модулів - 2

Рік підготовки:

Змістових модулів - 4

2

2

Загальна кількість годин - 136

Семестр

4

4

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних -^ 4


самостійної роботи

студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

68 год.

16 год.

Практичні, семінарські

34 год.

10 год.

Самостійна робота

34 год.

109 год.

^ Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 102/34 (1,75)

для заочної форми навчання ­– 26/109 (0,23)

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета і завдання курсу: сформувати у студентів-психологів фундаментальні знання з соціальної психології на засадах мультипарадигмального дослідження соціально-психологічних явищ, сприяти засвоєнню навичок здійснення соціально-психологічних змін у відповідь на виклики глобалізації та кризовий розвиток суспільства.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: категоріальний апарат соціальної психології, його специфіку порівняно з іншими психологічними галузями

вміти:

  • вміти характеризувати основні тенденції становлення і розвитку соціальної психології, її об’єкт, предмет та методи дослідження;

  • мати навички соціально-психологічного дослідження, компетентного використання методів соціально-психологічної практики.

  • володіти соціально-психологічними стратегіями оптимізації розвитку особистості й соціуму


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Соціальна психологія в системі наукового знання.

Тема 1. Предмет і завдання соціальної психології

Динаміка предмету соціальної психології в контексті формування і розвитку соціально-психологічних знань. Формування основних напрямів сучасної соціальної психології. Функції соціальної психології. Теоретико-пізнавальна, комунікативна, гуманістична, прогностична, прикладна.

^ Тема 2. Базові категорії соціальної психології та междисціплинарні зв'язки

Особистість, соціальна група, взаємодія, спілкування, соціально-психологічна реальність, соціально-психологічні явища, соціально-психологічний тип, соціальні відносини, групові процеси, масова свідомість та інш. Структура соціальної психології та її основні розділи: соціально-психологічні проблеми особистості, соціально-психологічна характеристика спілкування, соціальна психологія груп і міжгрупової взаємодії, прикладна соціальна психологія.

^ Тема 3. Методологія і методи соціальної психології

Загальна методологія: принципи історизму, об'єктивності, системності, розвитку, гуманізму, активності і творчої діяльності та інш. Спеціальна методологія - сукупність методологічних принципів, які застосовуються в соціально-психологічній галузі знання. Соціально-психологічне відображення як явище соціальне за змістом та психологічне за формою та способом регуляції. Конкретні методи і методичні прийоми: спостереження, опитування, тестування, експеримент, метод вивчення документів, групова оцінка особистості, соціометрія та інш.


^ Змістовий модуль 2. Соціальна психологія особистості.

Тема 4. Соціально-психологічна природа особистості

Особливості взаємозв'язку особистості і суспільства. Особистість як функціональна (рольова) характеристика людини. Соціалізація. Особистість як сутнісна характеристика (регулятивно-духовний, культурно-історичний та індивідуально-психологічний потенціал людини), що реалізується у соціальному способі життя, суспільних відносинах і певним чином впливає на них. Світогляд як результат відтворення соціальної реальності. Ментальність особистості. Індивідуальність та соціально-психологічна компетентність особистості.

^ Тема 5. Соціально-психологічні теорії особистості

Психоаналіз. Аналітична психологія. Теорія відчуження Е.Фрома. Теорія розвитку особистості Е.Еріксона. Біхевіоризм (Дж.Уотсон, Б.-Ф. Скіннер, Г.Ю.Айзенк). Гуманістична психологія (А.Маслоу, К.Роджерс). Екзістенціальна психологія (В.Франки та інш.). Акмеологічний підхід (Б.Ананьев та інш.). Трансакційний аналіз особистості. Взаємодоповнюваність теоретичних обґрунтувань конкретного типу та соціальної програми поведінки індивіда, стратегії дії, інших соціально-психологічних характеристик людини.

^ Тема 6. Соціально-психологічна структура особистості

Я-характеристики (Я-концепція, Я-образ, самооцінка). Ментальність. Ціннісно-смислова, мотиваційна сфера. Емоційно-психічні стани, когнітивна сфера, спрямованість особистості, локус контролю, соціально-психологічний досвід, статусно-рольові параметри та інш. Соціальна поведінка, вчинок як конкретні вияви особистості.

^ Тема 7. Соціалізація особистості

Сутність соціалізації. Сфери, стадії, інститути та механізми соціалізації. Соціально-психологічні особливості соціалізації представників різних культур, соціальних верств. Вікові кризи та кризи поколінь і процес соціалізації індивіда. Асоціальні прояви особистості.

^ Тема 8. Особистість у групі та соціальна установка

Сутність соціальної установки. Соціальна установка і реальна поведінка. Специфіка входження особистості у групу. Самосвідомість особистості як чинник становлення у групі. Адаптація, індивідуалізація, інтеграція, деіндивідуалізація. Поняття конформізму. Статусно-рольові характеристики особистості: авторитет престиж, позиція та інш. Рольова поведінка та соціальні очікування. Рольова ідентичність, її форми. Тендерні типи.


^ Змістовий модуль 3. Соціально-психологічна характеристика спілкування.

Тема 9. Соціально-психологічна специфіка спілкування

Спілкування як спосіб формування, розвитку та регуляції соціальних відносин і психологічних особливостей особистості (соціальної групи), що здійснюється через безпосередні чи опосередковані контакти. Міжособистісне спілкування та діяльність. Функції та структура спілкування: перцептивний, комунікативний та інтерактивний аспект спілкування. Класифікація видів спілкування за різними ознаками. Сутність діалогічного спілкування як оптимального розкриття індивідуальності (М.Бахтін, О.Ухтомський). Стратегії і тактики спілкування. Вербальні і невербальні засоби спілкування. Соціокультурні аспекти спілкування.

^ Тема 10. Соціальна перцепція

Сприймання і розуміння людьми одне одного у процесі міжособистісного спілкування. Механізми та ефекти соціальної перцепції : ідентифікація, емпатія, рефлексія, каузальна атрибуція, стереотипізація, ефект ореолу та інш. Типові схеми першого враження. Самопрезентація як управління сприйманням партнера по спілкуванню. Стратегії і тактики самопрезентації. Соціокультурні та етичні аспекти самопрезентації. Модальності сприймання та репрезентативні системи у спілкуванні.

^ Тема 11. Комунікативний аспект спілкування

Сутність комунікації. Види і форми комунікації. Комунікативний простір та його компоненти. Зворотній зв'язок. Психологічні особливості вербальної комунікації. Говоріння. Риторика. Культура слухання: види і техніки. Структура процесу ведення бесіди. Психологічні особливості невербальної комунікації. Соціально-психологічні механізми, що створюють бар'єри спілкування (Б.Поршнєв). Види контрсугестії: бар'єр уникання, низької авторитетності, непорозуміння. Рівні непорозуміння (фонетичний, семантичний, стилістичний, логічний). Зовнішні і внутрішні бар'єри спілкування та механізми психологічного захисту особистості. Прийоми подолання психологічних бар'єрів у спілкуванні. Фасцинація.

^ Тема 12. Інтерактивний аспект спілкування

Особливості взаємодії в соціальній психології. Основні наукові погляди на взаємодію та її структуру. Теорія соціальної дії (М.Вебер, Т.Парсонс та інш.). Модель діадичної взаємодії (Дж. Тібо, Г.Келлі). Теорія соціального обміну (Хоманс). Концепція символічного інтеракціонізму (Дж.Мід). Трансактний аналіз (Е.Берн та інш.). Взаємодія і міжособистісний вплив: стратегії, тактики, засоби. Соціально-психологічні механізми впливу: переконання, зараження, навіювання, наслідування.

^ Тема 13. Соціальні ситуації та стилі взаємодії

Поняття ситуація спілкування (Аргайл). Класифікація соціальних ситуацій за різноманітними критеріями: мета спілкування, відношення до партнера, мотивація спілкування і т.д. Базові ситуації спілкування: міжгрупова, міжособистісна та діяльнісно-цільова (О.М.Леонтьєв). Відповідність механізмів соціальної перцепції та способів в ситуації спілкування. Стиль спілкування: ритуальний, маніпулятивний та гуманістичний. Маніпулятивна деформація особистості (Е.Шостром, Е. Фром, Ф.Перлз та інш.). Самоактуалізація особистості та конгруентність досвіду у гуманістичному спілкуванні.

^ Тема 14. Форми поведінки особистості у міжособистісній взаємодії

Деструктивні форми взаємодії. Агресія, упередження, обман, фрустрація. Конфліктна взаємодія. Структура конфлікту. Типологія конфліктів. Причини виникнення та динаміка конфлікту. Способи регулювання конфліктів (Томас-Кілмен). Конкуренція, уникання, пристосування, співробітництво, компроміс. Рекомендації щодо ведення переговорів.

^ Взаємодія на рівні дружби і любові. Аттракція та фактори, що її формують. Рівні любові. Альтруїстична поведінка у взаємодії.


Змістовий модуль 4. Соціальна психологія груп і міжгрупової взаємодії

Тема 15. Феномен соціальної групи

Сутнісні особливості соціальної групи. Соціально-психологічні параметри, характеристики та ознаки групи. Психологічний зміст спільної діяльності. Структура групи. Групові процеси. Групові норми та соціальний контроль. Експектації. Ми-почуття та функціонально-рольова диференціація. Критерії класифікації соціальних груп.


^ Тема 16. Мала група

Ознаки малої групи. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи. Діяльнісний напрям (А.Петровський, М.Ярошевський, Г.Андреєва). Організаційно-управлінський підхід. Параметрична концепція (Л.Уманський). Соціометричний підхід (Дж.Морено). Соціологічний напрям (Е.Мейо). Школа групової динаміки (К.Левін). Інтеракціошстський підхід. Вплив спілкування та взаємодії у мережі Інтернет на уявлення про групу. Види і структурні характеристики малої групи. Формальна і неформальна структура. Комунікативний потенціал групи.

^ Тема 17. Динамічні характеристики малої групи

Групова динаміка та її закономірності. Механізми групової динаміки. Тенденції інтеграції і моделі розвитку малої групи (Б.Такман, Л.Уманський, І.Волков, М.Вудкок та Д.Френсіс, А.Петровський та інш.) Етапи розвитку малої групи: орієнтування у ситуації, конфлікт, динамічна рівновага. Нормативний вплив у групі. Вплив норм групової більшості. Конформізм. Негативізм. Нонконформізм (М.Шериф, С.Аш, М.Дойч та Г.Джерард, В.Чудновський та інш.) Вплив норм меншості (С.Московічі). Прийняття групового рішення. Проблема групової згуртованості і груповий конфлікт.

^ Тема 18. Керівництво і лідерство у малих групах

Взаємозв'язок феноменів керівництва та лідерства у групі. Лідерство як система відносин, групове явище, феномен психологічної влади. Теорії походження лідерства. Теорія рис. Ситуаційна теорія лідерства. Поведінковий підхід до проблем. Синтетична (системна) теорія лідерства.

Стилі і типологія лідерства. Авторитарний (директивний), демократичний (колегіальний) та ліберальний стилі лідерства. Лідерство у діловій сфері. Лідерство у емоціональній сфері. Модель типології лідерства (Б.Паригін). Оцінення ефективності діяльності лідера. Предметна спрямованість діяльності лідера. Рівень енергетичної активності лідера. Взаємозв'язок стилю, керівництва, типу керівника, ефективності діяльності групи та існуючої в ній культури управління. Сітка менеджменту (Р.Блейк і Дж. Моутон). Трансформаційний стиль керівництва.

^ Тема 19. Психологія великих соціальних груп і масових явищ

Загальна характеристика великих соціальних груп. Психологія соціальних класів. Психологія етнічних груп. Психологія масових явищ. Психологічні особливості великих стихійних груп. Психологія менеджменту, маркетингу та реклами. Паблік рилейшнз. Імеджологія. Соціальна робота.

^ Тема 20. Соціальна психологія міжгрупових відносин

Розвиток соціально-психологічних уявлень про міжгрупові відносини. Внутрігруповий фаворитизм. Міжгрупова дискримінація. Специфіка міжгрупової взаємодії та міжгрупового сприймання. Міжгрупові конфлікти. Міжетнічні та міжконфесійні відносини. Етноцентризм. Расова психологія. Тендерна проблематика. Конфлікт поколінь.


^ Змістовий модуль 5. Прикладна соціальна психологія

Тема 21. Загальна характеристика прикладної соціальної психології

Предмет і завдання прикладної соціальної психології. Особливості прикладних досліджень у соціальній психології. Види досліджень. Стратегія польового дослідження. Ефективність соціально-психологічних досліджень.

^ Тема 22. Основні сфери застосування прикладної соціальної психології.

Прикладна соціальна психологія у сфері економіки і виробництва. Прикладна соціальна психологія у сфері політики. Прикладна соціальна психологія у сфері освіти і науки. Прикладна соціальна психологія і охорона здоров'я. Прикладна соціальна психологія і сім'я. Прикладна соціальна психологія у правовій сфері.


^ Змістовий модуль 6. Конструктивізм та постконструктивізм в соціально-психологічному дослідженні

Тема 23. Витоки конструктивістських ідей в соціальній психології

Основні положення конструктивізму П. Бергера і Т. Лукмана. Пріоритетність ролі суб’єкта у конструктивізмі (Ю. Хабермас, М. Полані, А. Менегетті, Л. Тевено, П. Бурдьє та інш.). «Безсуб’єктні» концепції конструктивізму (М. Фуко, К.Поппер, Н. Луман, Ю. Хабермас та інш.). Мова конструктивізму. Перехід проблемної системи на новий рівень комунікації окремих позицій учасників групи, коли стає можливою інтеграція в новий загальний конструкт (Г. Матуран, Р. Баумастер та інші).

^ Тема 24. Тенденції переломлення конструктивізму у постконструктивізм

Коструктивістські традиції Е. Глазерфельда, К. Дж. Джерджена, напрацювання експерименталістів та інш. Теорія постконструктивізма у розумінні організації соціальної реальності як сконструйованої активними суб’єктами соціальної системи з перерозподілом у ній знань по двом категоріям – знання соціальних конструкторів та соціального знання.

^ Тема 25. Застосування конструктивізму та постконструктивізму у соціальній практиці.

Віртуалізація соціальної реальності та міфотворчість. Засоби віртуалізації – міфи, образи, стереотипи, іміджі. Властивості віртуальної реальності у соціумі. Наративізація соціального життя.


^ Змістовий модуль 7. Дискурс-аналіз: теорія і метод в соціальній психології

Тема 26. Центральні підходи до дискурс-аналізу.

Теорія дискурса Лакло і Муффа. Критичний дискурс-аналіз. Дискурсивна психологія в контексті соціальних досліджень.

^ Тема 27. Дискурсивне соціально-конструкціоністське дослідження

Межі дискурсів. Зміст дискурсів. Аналітичні інструменти. Аналітичні стратегії. Комбінування різних підходів у дискурсивному дослідженні.


Змістовий модуль 8. Парадигма етнокультурної міфотворчості в соціальній психології

Тема 28. Постмодерністський парадигмальний контекст понять «міф» та «етнокультурна міфотворчість».

Індивідуальна авторська міфотворчість як самоініціація суб’єкта в культурі

^ Тема 29. Формування ідентичності особистості та спільноти шляхом етнокультурної міфотворчості.

Соціальна ідентичність та етнічна ідентичність: нові погляди. Етнічна ідентичність як конструювання етнічних наративів. Етнокультурна міфотворчість покоління.

^ Тема 30. Соціально-політичний міфодизайн як етнокультурна міфотворчість

Моделювання етнокультурного міфотворчого простору самоусвідомлення особистості в поліетнічному суспільстві. Мультикультуралізм та праксеологічні виміри його реалізації. Етнопрогностика як застосування соціально-психологічної теорії етнокультурної міфотворчості особистості.


^ Змістовий модуль 9. Соціальна психологія повсякденності та соціально-психологічна проблематика поколінь

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія праці
Автор: Санніков О.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія управління
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія спілкування
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія сім’Ї
Автор: Бефані А. А кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу політична психологія
Автор: Сапригіна Н. В кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу організаційна психологія
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу клінічна психологія
Автор: Родіна Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу психологія вищої школи
Автор Подшивалкіна В. І., доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної І прикладної психології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу соціальна психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу пп-17 психолінгвістика
Автор: Сапригіна Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи