Програма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» icon

Програма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Скачати 91.86 Kb.
НазваПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Дата21.03.2013
Розмір91.86 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор

Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

___________________ В.П.Кравець

«_______» _________________2013 р.


ПРОГРАМА


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З «ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «СПЕЦІАЛІСТ»^ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

(спеціальність «Фізичне виховання»)

Тернопіль, 2013
Програма фахового вступного випробування з «Теорії і методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» на основі базової вищої освіти : / Боднар Я.Б., Єднак В.Д., Наумчук В.І., Омельяненко В.Г.) – Тернопіль: вид-й відділ ТНПУ, 2013. – 7 с.


В програмі подається перелік запитань, критерії оцінювання та список літературних джерел фахового випробування для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю «Фізичне виховання». Форма проведення іспиту письмова по білетах. У білеті три питання з кожного розділу. Відповідь оцінюється у п’ятибальній системі.


Комп’ютерний набір: Гулька О.В.


Оригінал-макет: Гулька О.В.


Всі права застережені

© Я.Б.Боднар, 2013


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма фахового вступного екзамену для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» складається з питань навчальних дисциплін блоку природничо-наукової підготовки бакалаврів фізичного виховання, методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін і творчих завдань з методики фізичного виховання. Відповіді на питання фахового вступного екзамену можна знайти у переліку запропонованої літератури (с.5).

Фахове вступне випробування проводиться у вигляді письмового іспиту, який оцінюється за 5-бальною шкалою.

Екзамен дозволяє встановити рівень підготовки бакалавра до роботи в різних напрямах професійної діяльності: вчитель фізичної культури загальноосвітніх шкіл, дошкільних установ і установ професійної освіти; працівник установ, який керує або здійснює фізкультурно-спортивну, оздоровчо-масову роботу серед населення.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Оцінка 5 (відмінно) виставляється студенту тоді, коли його відповідь завершена за змістом, формою, обсягом. Це означає, що він в повній мірі за програмою засвоїв увесь навчальний матеріал бакалавра, викладений в підручниках та інших джерелах, дає глибокі відповіді на поставлені запитання, а також показує знання не лише основної, а й додаткової літератури, першоджерел, доводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних, галузевих дисциплін, вміє пов'язати матеріал з реальною дійсністю і доцільно використовує його для аналізу практичних завдань.

Оцінка 4 (добре) передбачає також високий рівень знань, навичок і вмінь. При цьому відповідь досить повна, логічна з елементами самостійності, але містить деякі неточності, або пропуски з неосновних питань. Можлива недостатня чіткість в визначенні понять.

Оцінка 3 (задовільно ) передбачає наявність знань лише основної літератури, студент відповідає по суті питання, і в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока, містить неточності, дає недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладу матеріалу, відчуває труднощі, застосовуючи знання при рішенні практичних завдань.

Оцінка 2 (незадовільно) ставиться, коли студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті, робить велику кількість помилок в усній відповіді.


РОЗДІЛ 1.

^ БІОЛОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ.


 1. Значення для професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури вивчення дисциплін біологічного циклу.

 2. Поняття по аеробну і анаеробну фізичну працездатність. Методи визначення.

 3. Фізіологічне значення фізичних вправ.

 4. Фізіологічна характеристика розминки.

 5. Біологічне значення втоми та її зовнішні ознаки.

 6. Фізіологічна суть тренування. Ознаки і механізм виникнення перетренованості.

 7. Фізіологічне обґрунтування підготовчої частини уроку фізичної культури.

 8. Фізіологічне обґрунтування основної і заключної частини уроку фізичної культури.

 9. Способи визначення фізіологічної ефективності уроку фізичної культури.

 10. Фізіологічні особливості занять з молодшими школярами на уроці фізичної культури.

 11. Фізіологічні особливості занять з підлітками на уроці фізичної культури.

 12. Пульсові режими уроку фізичної культури.

 13. Фізіологічне обґрунтування позаурочних форм фізичного виховання.

 14. Фізіологічні особливості занять фізичними вправами з людьми середнього та похилого віку.

 15. Фізіологічне обґрунтування принципів спортивного тренування (повторності і регулярності виконання вправ, правильного співвідношення роботи і відпочинку та поступовості).

 16. Педагогічний і самоконтроль за станом фізичного здоров’я.

 17. Методи визначення ефективності роботи і фізичної працездатності організму (Ват-пульс, пульсова вартість роботи, пульсовий борг, PWC170, проба Руф’є).

 18. Методи визначення функціонального стану серцево-судинної системи.

 19. Методи визначення функціонального стану дихальної системи.

 20. Критерії розподілу школярів на медичні групи.

 21. Організація занять фізичними вправами школярів в СМГ.

 22. Структура занять в СМГ та їх зміст.

 23. Дозування фізичних навантажень на заняттях в СМГ.

 24. Вплив дихальних вправ на здоров’я школярів, віднесених до СМГ.

 25. Правила правильного дихання.

 26. Загальне поняття про поставу. Характерні ознаки правильної постави.

 27. Причини порушення постави.

 28. Характеристика видів порушень постави у сагітальній площині.

 29. Методика корекції дефектів постави (завдання фізичного виховання дітей з порушеннями постави, принципи підбору засобів фізичного виховання спеціальної корекції)

 30. Загальна характеристика сколіотичної хвороби (поняття, види, клінічні прояви, ступені розвитку).

 31. Методика корекції сколіозів на заняттях в СМГ (завдання та засоби їх вирішення, медичні протипоказання).

 32. Загальна характеристика плоскостопості (поняття, види, причини виникнення)

 33. Корекція статичної плоскостопості (медичні показання та протипоказаня, етапи корекційної роботи).

 34. Причини, що викликають захворювання ожирінням у дітей.

 35. Методи визначення та оцінки фізичного розвитку школярів.

 36. Використання методів соматоскопії та антропометрії при обстеженні постави школярів.

 37. Правила складання комплексу гімнастичних вправ для зменшення маси тіла.


РОЗДІЛ 2.

^ МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.


 1. Донесіть до свідомості учнів (3-4) сформульовані вами завдання уроку фізичної культури.

 2. Доберіть засоби розминки для вирішення визначених вами завдань уроку та обґрунтуйте їх.

 3. На прикладах різних фізичних вправ продемонструйте можливості прийомів регулювання фізичного навантаження.

 4. Визначте загальну та моторну щільність уроку фізичної культури, змоделювавши дії вчителя (конспект уроку додається).

 5. Опишіть оптимальну, на Ваш погляд, матеріальну базу для ефективного вирішення завдань фізичного виховання та обґрунтуйте її.

 6. Підготуйте та обґрунтуйте ескіз «стежки здоров’я».

 7. Змоделюйте безпосередню підготовку до уроку фізичної культури з визначеними вами завданнями.

 8. Покажіть можливості різноманітного використання способів виконання фізичних вправ на уроці фізичної культури та обґрунтуйте свою позицію (конспект додається).

 9. Сплануйте власні дії у запроваджені гімнастики перед заняттями у вашій школі та складіть комплекс вправ (клас за вибором) для такої форми організації занять і обґрунтуйте його.

 10. Розробіть план дій запровадження години здоров’я у вашій школі.

 11. Складіть програму змагань «За шкільною програмою».

 12. Розробіть положення про некласифікаційне змагання (за вибором студента) у вашій школі.

 13. Складіть план сценарію фізкультурно-художнього свята ( тематика за вибором студента) та розподіліть обов’язки між членами педагогічного колективу для його успішної реалізації.

 14. Складіть програму проведення Олімпійського тижня та Олімпійського уроку у вашій школі.

 15. Підготуйте тези виступу вчителя фізичної культури на загальнобатьківських зборах (тематика довільна).

 16. Розробіть план дій щодо співпраці з педагогічним колективом, спрямованої на створення дієвої системи фізичного виховання у вашій школі.

 17. Розробіть програму вивчення обраного вами технічного елементу, передбаченого шкільною навчальною програмою.

 18. Сформулюйте (2-3) завдання уроків фізичної культури, спрямовані на виховання здатності управляти рухами та запропонуйте засоби і методичні прийоми для їх вирішення.

 19. Сформулюйте завдання навчального, тренувального, контрольного, комбінованого, предметного та комплексного уроків фізичної культури.

 20. Підберіть «зв’язуючі» засоби, що забезпечують плавний перехід від підготовчої до основної та від основної до заключної частин уроку фізичної культури.


РОЗДІЛ 3.

^ МЕТОДИКА СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН.


 1. Методика навчання техніки ведення м’яча в баскетболі.

 2. Методика навчання техніки ловіння м’яча в баскетболі.

 3. Методика навчання техніки передачі м’яча в баскетболі.

 4. Методика навчання техніки кидка м’яча в стрибку в баскетболі.

 5. Методика навчання техніки приймання і передачі м’яча двома руками зверху.

 6. Методика навчання техніки нижньої прямої подачі.

 7. Методика навчання техніки прямого нападаючого удару.

 8. Методика навчання техніки блокування.

 9. Методика навчання техніки стрибка у висоту способом «переступання».

 10. Методика навчання техніки метання м’ячика.

 11. Методика навчання техніки стрибка з розбігу способом «зігнувши ноги».

 12. Методика навчання техніки стрибка ноги нарізно (кінь в ширину).

 13. Методика навчання техніки перекиду вперед.

 14. Методика навчання техніки стійки на голові.

 15. Методика навчання техніки підйому переворотом силою з вису.

 16. Методика навчання техніки лазіння по канату в три прийоми.

 17. Методика навчання техніки плавання кролем на грудях.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1.Антонік В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навчальний посібник / В.І. Антонік, І. П Антонік., В.Є. Андріанов. – К. : Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. – 336 с.

2.Дубогай С.Д., Завацький В.І., Короп Ю.О. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи: Навч. посіб. – Луцьк: Надстир’я, 1995. - 220 с.

3.Зайцева В.М. Теорія спортивного тренування з основами методик : підручник для студентів ВНЗ / В.М. Зайцева. – Київ, 2003. – 173 с.

4.Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т.Ю. Круцевич. – К., 1999. – 240 с.

5.Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Підручник / Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.

6.Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія / Н.В Москаленко. – Дніпропетровськ: Інновація, 2007. – 252 с.

7.Мухін В.М. Фізична реабілітація : підручник / В.М. Мухін. — К. : Олімпійська література, 2000. — 424 с.

8.Овчинникова Н., Нестерова Т., Сосіна В. Сучасні засоби оздоровчої спрямованості//Фізичне виховання в школі.- 1997.- №4.- С.9-15

9..Папуша В. Фізичне виховання школярів: форми, зміст, організація. / В. Папуша. – Тернопіль: підручники і посібники, 2008. – 192 с.

10.Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н. Платонов. — Киев, 2004.— 808 с.

11.Про фізичну культуру і спорт: Закон України. – К., 1993. - 22 с.

12.Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів / Л.П. Сергієнко. – К.: Олімпійська література, 2001. – 440с.

13.Студентська творча робота: Навчально-методичний посібник / за ред. проф. Б.М.Шияна. - Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 48 с.

14.Теория и методика физического воспитания/ Под ред. Т.Ю. Круцевич. – К.: Олімп. літ-ра, 2003. – Т.1. – 423 с.; Т.2 – 392 с.

15. Фізична культура в школі: методичний посібник /за загальною редакцією С.М.Дятленка. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 176 с. (Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. Лист №1/11-4630 від 01.07.09).

16.Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений. – 2 –е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2001. – 480 с.

17.Чесноков Н.Н. Красников Н.Н.Тестирование уровня знаний по физической культуре.- М.: Спорт Академ Пресс, 2002.-85с.

18.Шамардина Г.Н. Основы теории и методики физического воспитания.- Днепропетровск: Пороги,2003.-С.160-184

19.Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1 – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.

20.Шиян Б.М.Омельяненко І.О. Теорія і методика фізичного виховання школярів, Частина 2 – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 303 с.

21.Шустин Б.Н. Моделирование и прогнозирование в системе спортивной подготовки//Современная система спортивной подготовки.- М.: СААМ, 1995.- С.226-237.


Схожі:

Програма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» iconПрограма комплексного фахового вступного випробування з виконання спортивних нормативів, теорії І методики фізичного виховання для вступників на базі неповної вищої освіти окр «молодший спеціаліст»
Програма комплексного фахового вступного випробування з виконання спортивних нормативів, теорії І методики фізичного виховання для...
Програма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» iconПрограма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
За заг ред. Єднак В. Д. (Єднак В. Д., Наумчук В.І., Омельяненко В. Г.) – Тернопіль: вид-й відділ тнпу, 2013. – 7 с
Програма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» iconПрограма співбесіди з теорії та методики фізичного виховання
Програма складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності: «Педагогіка І методика середньої освіти....
Програма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Програма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Програма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма комплексного фахового вступного випробування для абітурієнтів факультету фізичного виховання на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма комплексного фахового вступного випробування для абітурієнтів факультету фізичного виховання на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0102 Фізичне виховання,
М. С. Солопчук, завідувач, професор кафедри теорії І методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, професор
Програма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма іспиту складається з питань теорії І методики фізичного виховання, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи