959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon

959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Назва959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Сторінка3/7
Дата12.08.2012
Розмір1 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

Стаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності


Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та

особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і

дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на

території України; ( Абзац другий частини першої статті 3 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-IV ( 2157-15 ) від

04.11.2004 )

- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають

постійне місцезнаходження на території України (підприємства,

організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші

види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни,

консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні

фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні

об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи,

майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних

суб'єктів господарської діяльності;

- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб,

які не є юридичними особами згідно з законами України, але які

мають постійне місцезнаходження на території України і яким

цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати

господарську діяльність;

- структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської

діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України

(філії, відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на

території України; ( Абзац п'ятий частини першої статті 3 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-IV ( 2157-15 ) від

04.11.2004 )

- спільні підприємства за участю суб'єктів господарської

діяльності України та іноземних суб'єктів господарської

діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне

місцезнаходження на території України;

- інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені

законами України.

Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління

в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які

беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші

держави, які беруть участь у господарській діяльності на території

України, діють як юридичні особи згідно з частиною четвертою

статті 2 цього Закону і законами України.


Стаття 4. Види зовнішньоекономічної діяльності


До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в

Україні суб'єкти цієї діяльності, належать:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України

послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі:

виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних,

маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських,

агентських, консигнаційних, управлінських, облікових,

аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно

не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг

іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам

зовнішньоекономічної діяльності України;

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича,

навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської

діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній

основі;

- міжнародні фінансові операції та операції з цінними

паперами у випадках, передбачених законами України;

- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами

господарської діяльності; створення суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та

страхових установ за межами України; створення іноземними

суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на

території України у випадках, передбачених законами України;

- спільна підприємницька діяльність між суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами

господарської діяльності, що включає створення спільних

підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських

операцій та спільне володіння майном як на території України,

так і за її межами;

- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з

наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших

нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів

господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

- організація та здійснення діяльності в галузі проведення

виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів

та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі,

за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація

та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на

території України за іноземну валюту у передбачених законами

України випадках;

- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність,

побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами

господарської діяльності;

- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами

господарської діяльності;

- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних

аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

- роботи на контрактній основі фізичних осіб України з

іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території

України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на

контрактній оплатній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної

діяльності як на території України, так і за її межами;

- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені

прямо і у виключній формі законами України.

Посередницькі операції, при здійсненні яких право власності

на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних,

агентських договорів, договорів доручення та інших), здійснюються

без обмежень.


Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної

діяльності

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне

право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами

України, незалежно від форм власності та інших ознак.

Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну

діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з

законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце

проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони

зареєстровані як підприємці згідно з Законом України "Про

підприємництво" ( 698-12 ). Фізичні особи, які не мають постійного

місця проживання на території України, мають зазначене право, якщо

вони є суб'єктами господарської діяльності за законом держави, в

якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої

вони є. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну

діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття

ними статусу юридичної особи.


{ Частина третя статті 5 втратила чинність на підставі Закону

N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006 }


{ Частина четверта статті 5 втратила чинність на підставі

Закону N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006 }


{ Частина п'ята статті 5 втратила чинність на підставі Закону

N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006 }


{ Частина шоста статті 5 втратила чинність на підставі Закону

N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006 }


{ Частина сьома статті 5 втратила чинність на підставі Закону

N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006 }


{ Частина восьма статті 5 втратила чинність на підставі

Закону N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006 }


{ Частина дев'ята статті 5 втратила чинність на підставі

Закону N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006 }


Втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність

її суб'єктів у випадках, не передбачених цим Законом, в тому числі

і шляхом видання підзаконних актів, які створюють для її

здійснення умови гірші від встановлених в цьому Законі, є

обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності і як

таке забороняється.

До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути

застосовано санкцію у вигляді тимчасового зупинення права

здійснення такої діяльності у випадках порушення чинних законів

України, що стосуються цієї діяльності, згідно із статтею 37 цього

Закону.

Ніякі положення цієї статті не можуть тлумачитись як заборона

фізичним, юридичним особам та іншим суб'єктам зовнішньоекономічної

діяльності здійснювати між собою будь-які відносини, які не

підпадають під визначення зовнішньоекономічної діяльності.

Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який одержав від

цієї діяльності у власність кошти, майно, майнові і немайнові

права та інші результати, має право володіти, користуватися і

розпоряджатися ними за своїм розсудом.

Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у

власника у будь-якій оплатній або неоплатній формі без його згоди

забороняється, за винятком випадків, передбачених законами

України.

Здійснення видів зовнішньоекономічної діяльності, зазначених

у статті 4, за межами України підлягає регулюванню також законами

відповідних держав.

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають

право відкривати свої представництва на території інших держав

згідно з законами цих держав.

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право на

участь у міжнародних неурядових економічних організаціях.

Іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють

зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право

на відкриття своїх представництв на території України. Реєстрацію

зазначених представництв здійснює центральний орган виконавчої

влади з питань економічної політики протягом шістдесяти робочих

днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності

документів на реєстрацію. Для реєстрації представництва іноземного

суб'єкта господарської діяльності на території України необхідно

подати:

- заяву з проханням про реєстрацію представництва, яка

складається у довільній формі;

- виписку з торговельного (банківського) реєстру країни, де

іноземний суб'єкт господарської діяльності має офіційно

зареєстровану контору;

- довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито

рахунок подавця;

- довіреність на здійснення представницьких функцій,

оформлену згідно з законом країни, де офіційно зареєстровано

контору іноземного суб'єкта господарської діяльності.

Документи, зазначені вище, мають бути нотаріально засвідчені

за місцем їх видачі і легалізовані належним чином в консульських

установах, які представляють Україну, якщо міжнародними договорами

України не передбачено інше. За реєстрацію представництв іноземних

суб'єктів господарської діяльності з них стягується плата у

розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України і який не

повинен перевищувати фактичних витрат держави, пов'язаних з цією

реєстрацією.

У разі відмови центрального органу виконавчої влади з питань

економічної політики зареєструвати представництво іноземного

суб'єкта господарської діяльності або неприйняття рішення з цього

питання у встановлений шістдесятиденний строк іноземний суб'єкт

господарської діяльності може оскаржити таку відмову в судових

органах України.

Забороняється вимагати від іноземного суб'єкта господарської

діяльності повторної реєстрації (перереєстрації) раніше

зареєстрованого представництва на території України.

У разі зміни назви, юридичного статусу, юридичної адреси чи

оголошення іноземного суб'єкта господарської діяльності

неплатоспроможним або банкрутом його представництво на території

України зобов'язане повідомити про це центральний орган виконавчої

влади з питань економічної політики у семиденний строк.

Господарська, в тому числі зовнішньоекономічна діяльність

іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України,

регулюється законами України щодо порядку здійснення іноземними

особами господарської діяльності на території України. У разі,

якщо зазначена діяльність пов'язана з іноземними інвестиціями,

вона регулюється відповідними законами України.


Стаття 6. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності та право, що застосовується до них


Суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору

(контракту), мають бути здатними до укладання договору (контракту)

відповідно до цього та інших законів України та/або закону місця

укладання договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір

(контракт) складається відповідно до цього та інших законів

України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти

зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту

зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право

використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних

органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній

формі цим та іншими законами України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається

суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у

простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним

договором України чи законом. Повноваження представника на

укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може

випливати з доручення, статутних документів, договорів та інших

підстав, які не суперечать цьому Закону. Дії, які здійснюються від

імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим

на це належним чином, вважаються діями цього іноземного суб'єкта

зовнішньоекономічної діяльності. ( Частина друга статті 6 в

редакції Закону N 1182-XIV ( 1182-14 ) від 21.10.99 )

Для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту)

суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності не потрібен дозвіл

будь-якого органу державної влади, управління або вищестоящої

організації, за винятком випадків, передбачених законами

України.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати

будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім

тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами

України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнано

недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам

законів України або міжнародних договорів України.


( Частину шосту статті 6 виключено на підставі Закону

N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )


( Частину сьому статті 6 виключено на підставі Закону

N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )


( Частину восьму статті 6 виключено на підставі Закону

N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )


( Частину дев'яту статті 6 виключено на підставі Закону

N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )


( Частину десяту статті 6 виключено на підставі Закону

N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )


( Частину одинадцяту статті 6 виключено на підставі Закону

N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )


( Частину дванадцяту статті 6 виключено на підставі Закону

N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )


( Частину тринадцяту статті 6 виключено на підставі Закону

N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )


( Частину чотирнадцяту статті 6 виключено на підставі Закону

N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )


( Частину п'ятнадцяту статті 6 виключено на підставі Закону

N 2709-IV ( 2709-15 ) від 23.06.2005 )


( Зупинено дію останньої частини статті 6 з 01.01.93 згідно з

Декретом N 6-92 від 9.12.92; дію частини відновлено в зв'язку з

втратою чинності Декрету N 6-92 на підставі Закону N 3898-12

від 01.02.94 ) Товарообмінні (бартерні) операції суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюються без розрахунків

через банки, підлягають ліцензуванню центральним органом

виконавчої влади з питань економічної політики у порядку,

встановленому статтею 16 цього Закону.


( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 6 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 16-рп/98 ( v016p710-98 ) від

26.11.98 )


Розділ II


^ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

здійснюється згідно з принципами, визначеними у статті 2 цього

Закону, з метою:

- забезпечення збалансованості економіки та рівноваги

внутрішнього ринку України;

- стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в

тому числі зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності України;

- створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки

України в систему світового поділу праці та її наближення до

ринкових структур розвинутих зарубіжних країн.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

здійснюється:

- Україною як державою в особі її органів в межах їх

компетенції;

- недержавними органами управління економікою (товарними,

фондовими, валютними біржами, торговельними палатами, асоціаціями,

спілками та іншими організаціями координаційного типу), що діють

на підставі їх статутних документів;

- самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на

підставі відповідних координаційних угод, що укладаються між ними.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

здійснюється за допомогою:

- законів України;

- передбачених в законах України актів тарифного і

нетарифного регулювання, які видаються державними органами України

в межах їх компетенції;

- економічних заходів оперативного регулювання

(валютно-фінансового, кредитного та іншого) в межах законів

України;

- рішень недержавних органів управління економікою, які

приймаються за їх статутними документами в межах законів

України;

- угод, що укладаються між суб'єктами зовнішньоекономічної

діяльності і які не суперечать законам України.

Забороняється регулювання зовнішньоекономічної діяльності

прямо не передбаченими у цій частині актами і діями державних і

недержавних органів.

На території України згідно з цим Законом запроваджуються

такі правові режими для іноземних суб'єктів господарської

діяльності:

- національний режим, який означає, що іноземні суб'єкти

господарської діяльності мають обсяг прав та обов'язків не менший,

ніж суб'єкти господарської діяльності України. Національний режим

застосовується щодо всіх видів господарської діяльності іноземних

суб'єктів цієї діяльності, пов'язаної з їх інвестиціями на

території України, а також щодо експортно-імпортних операцій

іноземних суб'єктів господарської діяльності тих країн, які

входять разом з Україною до економічних союзів;

- режим найбільшого сприяння, який означає, що іноземні

суб'єкти господарської діяльності мають обсяг прав, преференцій та

пільг щодо мит, податків та зборів, якими користується та/або буде

користуватися іноземний суб'єкт господарської діяльності будь-якої

іншої держави, якій надано згаданий режим, за винятком випадків,

коли зазначені мита, податки, збори та пільги по них

встановлюються в рамках спеціального режиму, визначеного нижче.

Режим найбільшого сприяння надається на основі взаємної угоди

суб'єктам господарської діяльності інших держав згідно з

відповідними договорами України та застосовується у сфері

зовнішньої торгівлі;

- спеціальний режим, який застосовується до територій

спеціальних економічних зон згідно із статтею 24 цього Закону, а

також до територій митних союзів, до яких входить Україна, і в

разі встановлення будь-якого спеціального режиму згідно з

міжнародними договорами за участю України відповідно до статті 25

цього Закону.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon51/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 03. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon697-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon45/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 01. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon40-15, остання редакцiя вiд 31. 03. 2005
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon621/97-вр, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3322-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3688-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3792-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon1977-12, поточна редакцiя вiд 03. 03. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи