959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon

959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Назва959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Сторінка4/7
Дата12.08.2012
Розмір1 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

Стаття 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної

діяльності


Україна самостійно формує систему та структуру державного

регулювання зовнішньоекономічної діяльності на її території.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності має

забезпечувати:

- захист економічних інтересів України та законних інтересів

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- створення рівних можливостей для суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької

діяльності незалежно від форм власності та всі напрями

використання доходів і здійснення інвестицій;

- заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері

зовнішньоекономічної діяльності.

Держава та її органи не мають права безпосередньо втручатися

в зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів цієї діяльності, за

винятком випадків, коли таке втручання здійснюється згідно з цим

та іншими законами України.


Стаття 9. Органи державного регулювання

зовнішньоекономічної діяльності


Найвищим органом, що здійснює державне регулювання

зовнішньоекономічної діяльності, є Верховна Рада України. До

компетенції Верховної Ради України належать:

- прийняття, зміна та скасування законів, що стосуються

зовнішньоекономічної діяльності;

- затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної

політики України;

- розгляд, затвердження та зміна структури органів державного

регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- укладання міжнародних договорів України відповідно до

законів України про міжнародні договори України та приведення

чинного законодавства України у відповідність з правилами,

встановленими цими договорами;

- ( Зупинено дію абзацу шостого частини першої статті 9 у

частині затвердження нормативів обов'язкового розподілу валютної

виручки державі та місцевим Радам народних депутатів згідно з

Декретом N 15-93 від 19.02.93 ) затвердження нормативів

обов'язкового розподілу валютної виручки державі та місцевим Радам

народних депутатів України, ставок та умов оподаткування, митного

тарифу, митних зборів та митних процедур України при здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності;

- встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної

діяльності на території України відповідно до статей 24,

25 цього Закону;

- затвердження списків товарів, експорт та імпорт яких

підлягає ліцензуванню або забороняється згідно із статтями 16, 17

цього Закону.

Кабінет Міністрів України:

- вживає заходів до здійснення зовнішньоекономічної політики

України відповідно до законів України;

- здійснює координацію діяльності міністерств, державних

комітетів та відомств України по регулюванню зовнішньоекономічної

діяльності; координує роботу торговельних представництв України в

іноземних державах;

- приймає нормативні акти управління з питань

зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами

України;

- проводить переговори і укладає міжурядові договори України

з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених

законами України про міжнародні договори України, забезпечує

виконання міжнародних договорів України з питань

зовнішньоекономічної діяльності всіма державними органами

управління, підпорядкованими Кабінету Міністрів України, та

залучає до їх виконання інші суб'єкти зовнішньоекономічної

діяльності на договірних засадах;

- відповідно до своєї компетенції, визначеної законами

України, вносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції про

систему міністерств, державних комітетів і відомств - органів

оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної

діяльності, повноваження яких не можуть бути вищими за

повноваження Кабінету Міністрів України, які вона має згідно з

законами України;

- забезпечує складання платіжного балансу, зведеного

валютного плану України;

- здійснює заходи щодо забезпечення раціонального

використання коштів Державного валютного фонду України;

- забезпечує виконання рішень Ради Безпеки Організації

Об'єднаних Націй з питань зовнішньоекономічної діяльності.

( Частину другу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом

N 362-IV ( 362-15 ) від 25.12.2002 )

Національний банк України:

- здійснює зберігання і використання золотовалютного резерву

України та інших державних коштовностей, які забезпечують

платоспроможність України;

- представляє інтереси України у відносинах з центральними

банками інших держав, міжнародними банками та іншими

фінансово-кредитними установами та укладає відповідні

міжбанківські угоди;

- регулює курс національної валюти України до грошових

одиниць інших держав;

- здійснює облік і розрахунки по наданих і одержаних

державних кредитах і позиках, провадить операції з

централізованими валютними ресурсами, які виділяються з Державного

валютного фонду України у розпорядження Національного банку

України;

- ( Дію абзацу шостого частини третьої статті 9 зупинено

згідно з Декретом N 25-93 від 17.03.93 ) виступає гарантом

кредитів, що надаються суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності

іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними

організаціями під заставу Державного валютного фонду та іншого

державного майна України; ( Частину третю статті 9 доповнено

абзацом шостим згідно із Законом N 2139-12 від 19.02.92 )

- здійснює інші функції відповідно до Закону України "Про

банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) та інших законів

України. Національний банк України може делегувати виконання

покладених на нього функцій банку для зовнішньоекономічної

діяльності України.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної

політики:

- забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики

при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу

на зовнішній ринок, координацію їх зовнішньоекономічної

діяльності, в тому числі відповідно до міжнародних договорів

України;

- здійснює контроль за додержанням всіма суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності чинних законів України та

умов міжнародних договорів України;


{ Абзац четвертий частини четвертої статті 9 втратив чинність

на підставі Закону N 139-V ( 139-16 ) від 14.09.2006 }


- проводить антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні

розслідування у порядку, визначеному законами України; ( Частину

четверту статті 9 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом

N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

- виконує інші функції відповідно до законів України і

Положення про центральний орган виконавчої влади з питань

економічної політики.

Державна митна служба України:

- здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними

законами України.

Антимонопольний комітет України:

- здійснює контроль за додержанням суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності законодавства про захист

економічної конкуренції.

( Статтю 9 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 82/95-ВР

від 02.03.95, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1294-IV

( 1294-15 ) від 20.11.2003 )

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі:

- здійснює оперативне державне регулювання

зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до

законодавства України;

- приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових,

антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування

відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних

заходів.

( Статтю 9 доповнено частиною сьомою згідно із Законом

N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )


Стаття 10. Органи місцевого управління

зовнішньоекономічною діяльністю


До органів місцевого управління зовнішньоекономічною

діяльністю належать:

- місцеві Ради народних депутатів України та їх

виконавчі і розпорядчі органи;

- територіальні підрозділи (відділення) органів державного

регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

Компетенція органів місцевого самоврядування та їх

виконавчих органів визначається цим Законом та Законом України

"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ). Нормативні

акти органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів

стосовно регулювання зовнішньоекономічної діяльності приймаються

тільки у випадках, прямо передбачених законами України. Органи

місцевого самоврядування та їх виконавчі органи діють як суб'єкти

зовнішньоекономічної діяльності лише через створені ними

зовнішньоекономічні комерційні організації, які мають статус

юридичної особи України. ( Частина друга статті 10 в редакції

Закону N 2157-IV ( 2157-15 ) від 04.11.2004 )

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

України можуть створювати свої територіальні підрозділи

(відділення), якщо це випливає з їх компетенції, яка визначається

законами України та положеннями про ці органи.

Зазначені органи територіального регулювання

зовнішньоекономічної діяльності створюються за погодженням з

відповідними місцевими Радами народних депутатів України та в

межах загального ліміту бюджетних коштів, що виділяються на

утримання відповідних органів державного регулювання України. Дії

зазначених підрозділів (відділень) не повинні суперечити

нормативним актам місцевих Рад народних депутатів України, за

винятком випадків, коли такі дії передбачені або випливають із

законів України.


Стаття 11. Принципи оподаткування при здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності


Оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України здійснюється за такими принципами:

- Україна самостійно встановлює і скасовує податки і

пільги для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України;

- ставки податків встановлюються і скасовуються Верховною

Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;

- рівень оподаткування встановлюється виходячи з необхідності

досягнення та підтримання самоокупності і самофінансування

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та з метою

бездефіцитності платіжного балансу України;

- стабільність кількості видів і розмір податків гарантуються

державою на строк не менш як 5 років;

- забороняється встановлювати інші податки, крім тих, що

затверджені Верховною Радою України;

- ставки податків є однаковими для всіх суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності та визначаються за товарною

ознакою: для одного і того ж товару діє єдина ставка податку;

- заохочення експорту готової продукції.


( Частину другу статті 11 виключено на підставі Закону

N 2157-IV ( 2157-15 ) від 04.11.2004 )


( Частину третю статті 11 виключено на підставі Закону

N 2157-IV ( 2157-15 ) від 04.11.2004 )


( Частину четверту статті 11 виключено на підставі Закону

N 2157-IV ( 2157-15 ) від 04.11.2004 )


Забороняється одночасне застосування щодо одного й того ж

товару податку на експорт і імпорт та режиму ліцензування і

квотування експорту відповідно до статті 16 цього Закону, за

винятком випадків встановлення режиму ліцензування і квотування як

заходу у відповідь на дискримінаційні дії інших держав згідно із

статтею 16 цього Закону та в разі застосування санкцій згідно із

статтею 37 цього Закону при порушенні суб'єктом

зовнішньоекономічної діяльності встановлених правил цієї

діяльності.


Стаття 12. ( Дію статті 12 зупинено згідно з Декретом

N 15-93 від 19.02.93 )

Обов'язковий розподіл виручки від зовнішньо-

економічної діяльності в іноземній валюті


( Дію частини першої статті 12 зупинено на 1992 рік згідно з

Постановою ВР N 2489-12 від 23.06.92 ) На території України

запроваджується обов'язковий розподіл виручки в іноземній валюті

від зовнішньоекономічної діяльності між валютними фондами

суб'єктів цієї діяльності та Державним валютним фондом України і

валютними фондами місцевих Рад народних депутатів України.

( Дію частини другої статті 12 зупинено на 1992 рік згідно з

Постановою ВР N 2489-12 від 23.06.92 ) Обов'язковому розподілу

підлягає виручка в іноземній валюті від зовнішньоекономічної

діяльності всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які

мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на

території України.

( Дію частини третьої статті 12 зупинено на 1992 рік згідно з

Постановою ВР N 2489-12 від 23.06.92 ) Суб'єкти

зовнішньоекономічної діяльності, зазначені в цій статті,

зобов'язані передавати частину від загальної суми виручки в

іноземній валюті, одержаної ними в результаті зовнішньоекономічної

діяльності, за стабільними п'ятирічними нормативами, що

встановлюються Верховною Радою України за поданням Кабінету

Міністрів України залежно від виду експортного товару і є

однаковими для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

незалежно від форм власності і організації господарювання.

В разі, якщо територія, на якій суб'єкт зовнішньоекономічної

діяльності має постійне місцезнаходження або постійне місце

проживання, підпорядкована кільком місцевим Радам народних

депутатів, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності передає 2/3 від

тієї суми, що призначена для розподілу, у валютний фонд місцевої

Ради народних депутатів базового рівня і 1/3 - у валютний фонд

вищестоящої місцевої Ради народних депутатів України.

( Дію частини п'ятої статті 12 зупинено на 1992 рік згідно з

Постановою ВР N 2489-12 від 23.06.92 ) За кошти, які передаються у

Державний валютний фонд України, валютні фонди місцевих Рад

народних депутатів України, суб'єкти зовнішньоекономічної

діяльності одержують з відповідного бюджету компенсацію у діючій

на території України валюті за спеціально встановленим

Національним банком України курсом, який діє на момент надходження

валютних коштів на рахунок суб'єкта зовнішньоекономічної

діяльності.

( Дію частини шостої статті 12 зупинено на 1992 рік згідно з

Постановою ВР N 2489-12 від 23.06.92 ) Обов'язковий розподіл

виручки в іноземній валюті здійснюється банківськими установами, в

яких суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають валютні

рахунки, шляхом відповідного переказу сум, зазначених у частині

третій цієї статті, з валютного рахунку суб'єкта

зовнішньоекономічної діяльності та одночасного зарахування на

розрахунковий рахунок цього суб'єкта сум у діючій на території

України валюті, еквівалентних сумі переказаної іноземної валюти.

Моментом здійснення розподілу є дата, вказана у платіжному

документі про переказ сум в іноземній валюті до Національного

банку України, або (в разі його доручення) банку для

зовнішньоекономічної діяльності України, або банку, в якому

відкрито валютний рахунок місцевої Ради народних депутатів.

( Дію частини сьомої статті 12 зупинено на 1992 рік згідно з

Постановою ВР N 2489-12 від 23.06.92 ) Обов'язковий розподіл

виручки в іноземній валюті має здійснюватись протягом 30 робочих

днів з моменту надходження коштів в іноземній валюті до

відповідної банківської установи. В разі непереказу у зазначений

строк грошового еквіваленту у діючій на території України валюті

від Національного банку України або (в разі його доручення) банку

для зовнішньоекономічної діяльності України, або банку, в якому

знаходиться валютний рахунок відповідної місцевої Ради народних

депутатів, до банку, що обслуговує суб'єкта зовнішньоекономічної

діяльності, обов'язковий розподіл виручки в іноземній валюті не

здійснюється, а держава або відповідна місцева Рада народних

депутатів втрачає право на одержання відповідних сум в іноземній

валюті.

Порядок здійснення операцій по обов'язковому розподілу

виручки в іноземній валюті визначається положенням, яке затверджує

Національний банк України.

Частину виручки в іноземній валюті, яка підлягає передачі за

обов'язковим розподілом, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

передають тільки у Державний валютний фонд України. Інші

держави не можуть запроваджувати на території України

передачу до бюджетів чи валютних фондів цих держав частини виручки

в іноземній валюті та/або відрахування в іноземній валюті, які є

обов'язковими для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,

зазначених в цій статті.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, зазначені в цій

статті, мають право провадити продаж іноземної валюти іншим

державам тільки на підставі відповідних цивільно-правових

договорів (контрактів), укладених згідно з законами України, в

яких зазначені держави виступають як суб'єкти зовнішньоекономічної

діяльності. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, зазначені в

цій статті, не мають права здійснювати обов'язковий розподіл або

відрахування в іноземній валюті на підставі актів законодавства

інших держав.

Створення на території України інших валютних фондів,

крім Державного валютного фонду України та валютних фондів

місцевих Рад народних депутатів України, до яких суб'єкти

зовнішньоекономічної діяльності зобов'язані передавати частину

виручки в іноземній валюті, без їх згоди, оформленої належним

чином, забороняється. Україна провадить розрахунки в

іноземній валюті з Союзом РСР та іншими державами згідно з

відповідними угодами (договорами) України через

Національний банк України або (в разі його доручення) через банк

для зовнішньоекономічної діяльності України в межах Державного

валютного фонду України. Інші суб'єкти зовнішньоекономічної

діяльності від України не несуть зобов'язань за зазначеними

розрахунками.


Стаття 13. Принципи митного регулювання при здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності


Україна самостійно здійснює митне регулювання

зовнішньоекономічної діяльності на своїй території. Митну політику

України визначає Верховна Рада України.

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

здійснюється згідно з цим Законом, Митним кодексом України

( 92-15 ), законами України про митне регулювання, Єдиним митним

тарифом України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) та

міжнародними договорами України. ( Частина друга статті 13 в

редакції Закону N 2157-IV ( 2157-15 ) від 04.11.2004 )

Територія України становить єдиний митний простір, на якому

діють митні правила України, з додержанням зобов'язань, що

випливають з міжнародних договорів України. ( Частина третя статті

13 в редакції Закону N 2157-IV ( 2157-15 ) від 04.11.2004 )

( Зупинено дію частини четвертої статті 13 в частині

встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України

згідно з Декретом N 4-93 від 11.01.93 ) Єдиний митний тариф

України визначається згідно з відповідним законом України та

міжреспубліканськими договорами України. Єдиний митний тариф

України встановлює на єдиній митній території України

оподаткування митом предметів, що ввозяться на територію України

або вивозяться з неї, або переміщуються транзитом по її території.

Ставки Єдиного митного тарифу України мають бути єдиними для

всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм

власності, організації господарської діяльності і територіального

розташування, за винятком випадків, передбачених законами України

та її міжнародними договорами.

Митний контроль та митне оподаткування на території

спеціальних економічних зон регулюються спеціальними законами

України та міжнародними договорами, які встановлюють

спеціальний правовий режим цих зон у кожному окремому випадку.

До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (іноземних

суб'єктів господарської діяльності), які провадять демпінг, а

також тих держав, які застосовують щодо України

дискримінаційні дії, можуть вживатися митні заходи, передбачені

статтями 29, 31 та 37 цього Закону.

( Зупинено дію частини сьомої статті 13 згідно з Декретом

N 4-93 від 11.01.93 ) Митні правила України, які повинні

включати порядок декларування товарів, сплати мит та митних

зборів, надання митних пільг та інші умови проходження митного

контролю, встановлюються законами України про митне

регулювання. Єдиний митний тариф України та митні правила

України мають бути офіційно опубліковані у

загальнодоступних засобах масової інформації не пізніш як за 45

днів до дати введення їх у дію. В разі, якщо зазначені документи

не будуть офіційно опубліковані, вони чинності не набирають. Якщо

зазначені документи будуть опубліковані пізніше як за 45 днів до

введення їх у дію, датою набрання чинності буде вважатися 46-й

день з моменту офіційної публікації. Офіційною публікацією

вважається публікація в періодичному офіційному виданні Верховної

Ради України або Кабінету Міністрів України. Датою офіційної

публікації вважається дата фактичного виходу в світ відповідного

номера цього видання.

Україна як держава несе відповідальність за дії своїх

митних органів згідно із статтею 34 цього Закону.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon51/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 03. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon697-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon45/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 01. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon40-15, остання редакцiя вiд 31. 03. 2005
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon621/97-вр, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3322-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3688-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3792-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon1977-12, поточна редакцiя вiд 03. 03. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи