959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon

959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Назва959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Сторінка6/7
Дата12.08.2012
Розмір1 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

Стаття 19. Спеціальні імпортні процедури


До спеціальних імпортних процедур, що застосовуються в

Україні, належать:

- застосування процедури міжнародних торгів або аналогічних

їм процедур;

- режим попередніх імпортних депозитів, що вносяться у банки.

Державні закупки по імпорту комплексного устаткування або

масових партій інших товарів з використанням коштів Державного

валютного фонду України мають обов'язково провадитись з

використанням процедури міжнародних торгів.

Режим попередніх імпортних депозитів запроваджується

Національним банком України з метою регулювання платіжного балансу

України. При цьому Національний банк України встановлює

порядок здійснення операцій з попередніми імпортними депозитами та

відносний розмір сум депозитів у процентах до вартості договору

(контракту), який не може перевищувати 50 процентів.

Попередній імпортний депозит відкривається не пізніш як через

три робочих дні з моменту набрання договором (контрактом)

юридичної сили. В разі порушення зазначеного строку або інших умов

відкриття попередніх імпортних депозитів до суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності застосовуються санкції, які

визначаються порядком, затвердженим Національним банком України.

Кошти, що надходять на рахунки попередніх імпортних

депозитів, відображаються на зведеному спеціальному рахунку, який

відкривається кожним комерційним банком, що веде операції з

попередніми імпортними депозитами, на користь Національного банку

України. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні Національного

банку України.

Суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності, що відкрив

попередній імпортний депозит, відповідним банком видається довідка

встановленої форми, яка є підставою для пропуску товару через

митний кордон України. В разі передачі товару іноземними

суб'єктами господарської діяльності через банківсько-кредитні

установи України і відсутності перетину товаром митного кордону

України зазначена в цьому пункті довідка є підставою для

проведення розрахунків з іноземним суб'єктом господарської

діяльності через банківсько-кредитні установи України або для

пропуску через митницю відповідної суми готівкою. ( Частина шоста

статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-IV

( 2157-15 ) від 04.11.2004 )

Забороняється застосування режиму попередніх імпортних

депозитів щодо товарів, до яких запроваджується режим ліцензування

і квотування імпорту.


Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції

в галузі зовнішньоекономічної діяльності


( Назва статті 20 в редакції Закону N 1294-IV ( 1294-15 ) від

20.11.2003 )


Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства про

захист економічної конкуренції, за винятком випадків, передбачених

цією статтею. ( Частина перша статті 20 в редакції Закону

N 82/95-ВР від 02.03.95, із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 )

Виключно уповноваженими Україною як державою

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності може здійснюватись

експорт та імпорт озброєння, боєприпасів, військової техніки та

спеціальних комплектуючих виробів для їх виробництва, вибухових

речовин, ядерних матеріалів (включаючи матеріали у вигляді

тепловипромінюючих зборок), технологій, устаткування, установок,

спеціальних неядерних матеріалів та пов'язаних з ними послуг,

джерел іонізуючого випромінювання, а також інших видів продукції,

технологій і послуг, які в даний час використовуються при

створенні озброєнь і військової техніки або становлять державну

таємницю України, яка визначається законами України;

дорогоцінних металів та сплавів, дорогоцінного каміння;

наркотичних і психотропних засобів; експорт творів мистецтва і

старовинних предметів з музейних фондів України.

Призначення уповноважених суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності, які можуть здійснювати зазначені експорт та імпорт, і

регулювання відповідних експортно-імпортних операцій належать до

компетенції Кабінету Міністрів України, який має погоджувати

свої рішення з відповідними Комітетами Верховної Ради України.

( Частина третя статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2157-IV ( 2157-15 ) від 04.11.2004 )

Встановлення у будь-якій формі державної монополії на експорт

та імпорт інших видів товарів, не зазначених у цій статті, не

дозволяється і може бути оскаржено у судовому

порядку. Будь-які організації, в тому числі державні, не мають

права здійснювати функції, що прямо чи побічно перешкоджають іншим

суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності вільно здійснювати таку

діяльність або в іншій формі, за винятком випадків, прямо

зазначених в цьому Законі.


( Частину п'яту статті 20 виключено на підставі Закону

N 82/95-ВР від 02.03.95 )


( Частину шосту статті 20 виключено на підставі Закону

N 82/95-ВР від 02.03.95 )


( Частину сьому статті 20 виключено на підставі Закону

N 82/95-ВР від 02.03.95 )


( Частину восьму статті 20 виключено на підставі Закону

N 82/95-ВР від 02.03.95 )


Стаття 21. Державне замовлення


Державні органи управління України та місцеві Ради

народних депутатів України мають право розміщувати, як

правило, на конкурсній основі державні замовлення на виробництво,

експорт і імпорт товарів серед суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності приймають державні

замовлення виключно на добровільних засадах на умовах і в обсязі,

які визначаються цивільно-правовими договорами (контрактами), що

укладаються між цими суб'єктами та державним замовником.

Іноземні суб'єкти господарської діяльності користуються

рівними правами і повинні нести рівні обов'язки з суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності України в разі проведення

конкурсу на розміщення державного замовлення.


Стаття 22. Облік зовнішньоекономічних операцій, звітність

та аудит суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності


( Назва статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 90/95-ВР від 14.03.95 )


Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності ведуть

бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій,

а також статистичну звітність, яку надсилають органам Державної

статистики України.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності в галузі обліку і

звітності, а також комерційної таємниці керуються Законом

України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ).

Для бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій

суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності користуються планом

рахунків та інструкцією про його використання, що діють на

території України, та відповідними змінами і доповненнями,

які відображають специфіку зовнішньоекономічної діяльності.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності самостійно

визначають порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної

діяльності, запроваджують відповідні субрахунки.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності відображають цю

діяльність та її результати у своїй річній фінансовій звітності

окремо зазначеними показниками:

- у бухгалтерському балансі окремо виділяються кошти

(активи), що знаходяться у зовнішньоекономічному обороті, -

товари, документи, цінні папери, а також їх джерела (пасиви) -

кредити, заборгованість, одержані прибутки тощо;

- у звіті про прибутки та збитки окремо відображаються

виручка від зовнішньоекономічних операцій і відповідні витрати. У

додатку (коментарі) до річного фінансового звіту робляться

необхідні пояснення щодо наведених показників зовнішньоекономічної

діяльності.

Державній податковій інспекції, крім річного фінансового

звіту, надається також інформація про суми сплачених податків на

імпорт та експорт - щомісяця, не пізніше 10 числа місяця, що

слідує за звітним. Національному банку України (або за його

дорученням - банку для зовнішньоекономічної діяльності України)

надається інформація про суми по обов'язковому розподілу частини

виручки в іноземній валюті - чотири рази на рік, не пізніше 15

числа місяця, що слідує за звітним періодом.

Банківсько-кредитні установи, що здійснюють кредитування

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, мають право на

одержання необхідної інформації про фінансовий стан цих суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності та їх платоспроможність згідно з

умовами письмових угод про кредитування.

Забороняється вимагати подання статистичної звітності з

порушенням встановленого цим Законом порядку. Відомості, не

передбачені державною статистичною звітністю, суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності можуть бути подані на договірній

основі органам державного управління або правоохоронним органам на

їх вимогу у встановленому законами України порядку.

Аудит зовнішньоекономічної діяльності, відображеної

у річних фінансових звітах суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності, здійснюється уповноваженими на це незалежними

аудиторськими організаціями відповідно до чинних нормативних

актів, які регулюють аудиторську діяльність на території

України. ( Частина дев'ята статті 22 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 90/95-ВР від 14.03.95 )

Податкова ревізія суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

провадиться органами державної податкової інспекції згідно з її

компетенцією не частіше одного разу на рік.


Стаття 23. Інформаційне забезпечення

зовнішньоекономічної діяльності


Кожний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має право на

одержання будь-якої інформації, необхідної для здійснення цієї

діяльності, що не становить державної або комерційної таємниці.

Обсяг інформації, що становить державну таємницю, визначається

згідно із законами України.

Склад і обсяг комерційної таємниці визначаються згідно із

Законом України "Про підприємства в Україні".

Кожний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має право на

своєчасне ознайомлення з офіційними текстами законів та інших

нормативних актів з наступною інформацією про зміни в них, що

регулюють відносини, які прямо чи побічно стосуються

зовнішньоекономічної діяльності. Державні органи, відомства та

установи, що видають нормативні акти, зобов'язані офіційно

публікувати їх у загальнодоступних засобах інформації України,

причому зазначені акти не можуть набирати чинності до їх

офіційної публікації. Кожний суб'єкт зовнішньоекономічної

діяльності має право на безпосереднє одержання інформації від

державних органів, які на вимогу суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності зобов'язані на оплатній основі оперативно надавати їм

повні офіційні тексти нормативних актів.

Зведення статистичної інформації щодо зовнішньоекономічної

діяльності здійснює Державний комітет статистики України на

підставі даних, що в обов'язковому порядку надаються органами, які

провадять державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

(фінансові органи, органи державної митної служби, Національний

банк України), а також суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

( Частина четверта статті 23 в редакції Закону N 3047-III

( 3047-14 ) від 07.02.2002 )

Державний комітет статистики України щокварталу складає і

публікує статистичну інформацію щодо стану і структури

зовнішньоторговельного балансу України. ( Частина п'ята статті 23

в редакції Закону N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 )

Міністерство фінансів України складає відомості про стан і

структуру зовнішньої державної заборгованості. ( Частина шоста

статті 23 в редакції Закону N 3047-III ( 3047-14 ) від

07.02.2002 )

Державний комітет статистики України зобов'язаний

ознайомлювати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності із

статистичною інформацією, яка є в його розпорядженні, у порядку,

встановленому законами України "Про інформацію" ( 2657-12 ) та

"Про державну статистику" ( 2614-12 ). ( Частина сьома статті 23 в

редакції Закону N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 )

Органи державного управління, юридичні, фізичні особи та інші

суб'єкти господарської діяльності, яким було надано інформацію, що

становить комерційну таємницю суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності, не мають права розпорядження такою інформацією без

дозволу відповідних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і

несуть за це відповідальність згідно з цим та іншими законами

України.


Розділ III


^ СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 24. Спеціальні економічні зони


На території України можуть запроваджуватись спеціальні

економічні зони різного типу. Статус та територія зазначених зон

встановлюються Верховною Радою України згідно з законами України

про спеціальні економічні зони шляхом прийняття окремого закону

України для кожної з таких зон.


Стаття 25. Інші спеціальні правові режими

зовнішньоекономічної діяльності


Україна може укладати з державами, які мають спільні з

Україною морські та/або сухопутні кордони, двосторонні

та/або багатосторонні договори, що встановлюють на основі

взаємності спеціальні правові режими торгівлі, товарообігу

(прикордонна, прибережна торгівля та інші) і передбачають

пільгові умови для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

України та суб'єктів господарської діяльності цих держав у

відносинах з ними.


Розділ IV


^ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ

З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ

МІЖУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ


Стаття 26. Економічні відносини України

з іншими державами


Економічні відносини України з іншими державами

регулюються відповідними міжнародними договорами та нормами

міжнародного права.

Україна укладає, виконує і денонсує міжнародні

договори з питань зовнішньоекономічної діяльності, а також

договори, які стосуються таких питань, відповідно до Конституції

(Основного Закону) України та законів України.

Правовий статус суб'єктів господарської діяльності інших

держав на території України визначається чинними законами

України та вищезазначеними договорами.


Стаття 27. Відносини України з міжнародними

міжурядовими економічними організаціями


Україна самостійно набуває членства в міжнародних

міжурядових економічних організаціях, установчі акти яких не

суперечать цілям та принципам Конституції (Основного Закону)

України.

Україна може вступити у відносини з міжнародними

міжурядовими економічними організаціями на основі відповідних

міжнародних договорів та/або установчих актів зазначених

організацій.


Розділ V


^ ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

ТА ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ І

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ


Стаття 28. Захист прав та законних інтересів суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності України

за межами України


Україна зобов'язана здійснювати захист прав та законних

інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за

межами України згідно з нормами міжнародного права. Такий захист

здійснюється за зверненням зазначених суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності через дипломатичні та консульські

установи, державні торговельні представництва, які представляють

інтереси України.


Стаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні

та/або недружні дії інших держав, митних союзів

або економічних угруповань


У разі, коли є відомості про те, що інші держави, митні союзи

або економічні угруповання обмежують здійснення законних прав та

інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,

органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

відповідно до їх компетенції мають право застосовувати адекватні

заходи у відповідь на такі дії. У разі, якщо такі дії заподіюють

шкоду або створюють загрозу її заподіяння державі та/або суб'єктам

зовнішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть

передбачати її відшкодування.


Заходами у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії

інших держав, митних союзів або економічних угруповань є:

- застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю;

- застосування часткової заборони (часткового ембарго) на

торгівлю;

- позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового

спеціального режиму;

- запровадження спеціального мита;

- запровадження режиму ліцензування та/або квотування

зовнішньоекономічних операцій;

- встановлення квот (контингентів);

- запровадження комбінованого режиму квот і контингентів;

- запровадження індикативних цін щодо імпорту та/або експорту

товарів;

- інші заходи, передбачені законами та міжнародними

договорами України.


Рішення про застосування заходів у відповідь на

дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів

або економічних угруповань приймаються:


Верховною Радою України про:

- позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового

спеціального режиму;

- застосування повної заборони (ембарго) на торгівлю;


Кабінетом Міністрів України про:

- застосування часткової заборони (ембарго) на торгівлю;

- здійснення заходів тарифного регулювання щодо імпорту

та/або експорту товарів;

- запровадження режиму ліцензування та/або квотування

зовнішньоекономічних операцій;


центральним органом виконавчої влади з питань економічної

політики про:

- здійснення заходів нетарифного регулювання щодо імпорту

та/або експорту товарів;

- ліцензування та реєстрацію окремих видів контрактів;

- запровадження індикативних цін щодо імпорту та/або експорту

товарів;

- застосування інших заходів у відповідь на дискримінаційні

та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних

угруповань.


З метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх

дій інших держав, митних союзів або економічних угруповань

центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики

проводить відповідне розслідування в порядку, що визначається

Кабінетом Міністрів України.


Матеріали такого розслідування розглядаються Міжвідомчою

комісією з міжнародної торгівлі, яка дає рекомендації відповідним

державним органам щодо застосування відповідних заходів. На

підставі матеріалів розслідування центральний орган виконавчої

влади з питань економічної політики разом з Міністерством

закордонних справ України звертається до відповідних державних

та/або компетентних органів інших держав або митних союзів чи

економічних угруповань з пропозицією про врегулювання спірної

ситуації.


У разі одержання позитивної відповіді від зазначених органів

центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики

формує делегацію для проведення відповідних переговорів та

підготовки відповідних міжнародних договорів міжвідомчого

характеру.


У разі, коли відповідні державні та/або компетентні органи

інших держав або митних союзів чи економічних угруповань не дали

офіційної згоди на застосування міжнародно-правових засобів

врегулювання міжнародних спорів та/або коли дискримінаційні та/або

недружні дії цих органів безпосередньо або опосередковано

порушують міжнародні договори України з цими державами, митними

союзами або економічними угрупованнями, центральний орган

виконавчої влади з питань економічної політики, у межах своєї

компетенції, відповідно до рекомендацій Міжвідомчої комісії з

міжнародної торгівлі самостійно застосовує відповідні заходи чи

передає матеріали Кабінету Міністрів України для прийняття

відповідних рішень про застосування необхідних заходів.


Застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або

недружні дії інших держав, митних союзів або економічних

угруповань припиняється у разі припинення відповідними державами,

митними союзами або економічними угрупованнями таких дій щодо

України, підписання відповідної угоди та/або відшкодування шкоди.


Акти центрального органу виконавчої влади з питань

економічної політики про врегулювання спору та застосування

заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших

держав, митних союзів або економічних угруповань є обов'язковими

для виконання органами виконавчої влади в Україні, суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами

господарської діяльності.


Рішення про застосування відповідних заходів, зазначених у

цій статті, може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця

від дати запровадження таких заходів у порядку, встановленому

законами України.

( Стаття 29 в редакції Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon51/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 03. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon697-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon45/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 01. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon40-15, остання редакцiя вiд 31. 03. 2005
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon621/97-вр, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3322-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3688-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3792-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon1977-12, поточна редакцiя вiд 03. 03. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи