959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon

959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Назва959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Сторінка7/7
Дата12.08.2012
Розмір1 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

Стаття 30. Обмеження реекспорту


Забороняється реекспорт товарів, імпортованих за рахунок

Державного валютного фонду України та валютних фондів місцевих Рад

народних депутатів України.

Орган, який є розпорядником Державного валютного фонду

України або валютного фонду місцевої Ради народних депутатів

України, може дозволити реекспорт в разі неможливості використання

імпортного товару на території України за його призначенням.


Стаття 31. Заходи проти недобросовісної конкуренції та

зростаючого імпорту при здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності


Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності розуміється:

здійснення демпінгового імпорту, до якого застосовуються

антидемпінгові заходи;

здійснення субсидованого імпорту, до якого застосовуються

компенсаційні заходи;

здійснення інших дій, що законами України визнаються

недобросовісною конкуренцією.


Під зростаючим імпортом розуміється здійснення імпорту в

обсягах та/або за умов, що заподіюють значну шкоду або створюють

загрозу заподіяння значної шкоди українським виробникам

відповідних товарів.


За результатами антидемпінгового, антисубсидиційного або

спеціального розслідування відповідно до законів України

приймається рішення про застосування антидемпінгових,

компенсаційних або спеціальних заходів, яке може бути оскаржено в

судовому порядку протягом місяця від дати запровадження

відповідних заходів у порядку, встановленому законами України.


Застосування режимів вільної торгівлі, преференцій,

спеціальних пільгових режимів (прикордонної (прибережної)

торгівлі, спеціальних (вільних) економічних зон та інших,

передбачених законами України), а також податкових, митних та

інших пільг, що діють при імпорті в Україну товарів, щодо яких

застосовуються антидемпінгові, компенсаційні або спеціальні

заходи, зупиняється на строк до закінчення застосування зазначених

заходів.

( Стаття 31 в редакції Законів N 82/95-ВР від 02.03.95,

N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )


Розділ VI


^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 32. Загальні засади відповідальності суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності


Україна як держава і всі суб'єкти зовнішньоекономічної

діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності несуть

відповідальність за порушення цього або пов'язаних з ним законів

України та/або своїх зобов'язань, які випливають з

договорів (контрактів), тільки на умовах і в порядку, визначених

законами України.

Україна як держава не несе відповідальності за дії

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності не несуть

відповідальності за дії України як держави.

Якщо Україна бере участь у зовнішньоекономічній

діяльності як суб'єкт такої діяльності згідно з статтею 3 цього

Закону, вона несе відповідальність на загальних та рівноправних

засадах з іншими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Всі справи та питання щодо визначення відповідальності, які

виникають при застосуванні цього та пов'язаних з ним законів

України, підсудні судовим органам України. Суб'єкти

зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської

діяльності мають право на судовий розгляд зазначених справ

та питань.


Стаття 33. Види та форми відповідальності у

зовнішньоекономічній діяльності


У сфері зовнішньоекономічної діяльності, що визначається цим

та пов'язаними з ним законами України, можуть застосовуватися такі

види відповідальності:

- майнова відповідальність;

- кримінальна відповідальність.

Майнова відповідальність застосовується у формі матеріального

відшкодування прямих, побічних збитків, упущеної вигоди,

матеріального відшкодування моральної шкоди, а також майнових

санкцій.

Якщо порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або

іноземними суб'єктами господарської діяльності цього або

пов'язаних з ним законів України призвели до виникнення

збитків, втрати вигоди та/або моральної шкоди у інших таких

суб'єктів або держави, суб'єкти, що порушили закон, несуть

матеріальну відповідальність у повному обсязі.

Кримінальна відповідальність у зовнішньоекономічній

діяльності запроваджується тільки у випадках, передбачених

кримінальним законодавством України.


Стаття 34. Відповідальність України як держави


Україна як держава несе майнову відповідальність у

повному обсязі перед суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та

іноземними суб'єктами господарської діяльності за всі свої дії, що

суперечать чинним законам України і спричиняють збитки

(прямі, побічні), моральну шкоду цим суб'єктам та призводять до

втрати ними вигоди, а також за інші свої дії, в тому числі й ті,

які регулюють зовнішньоекономічну діяльність і прямо не

передбачені в цьому Законі, що спричиняють зазначені збитки

(шкоду) та призводять до втрати вигоди, крім випадків, коли такі

дії зумовлені неправомірними діями зазначених суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів

господарської діяльності.

Україна як держава відповідає за дії, зазначені в цій

статті, всім своїм майном.

Дії державних органів та офіційних службових осіб цих органів

вважаються діями України як держави в цілому. Держава несе

за них відповідальність, як зазначено у цій статті.

Будь-який суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності або

іноземний суб'єкт господарської діяльності має право подати позов

до України як держави. Зазначені позови підсудні судам

України відповідно до статті 39 цього Закону.

Зазначений позов подається суб'єктами зовнішньоекономічної

діяльності за місцем їх постійного знаходження або проживання,

іноземними суб'єктами господарської діяльності - за

місцезнаходженням державного органу та/або службової особи, що

вчинили дії, зазначені у цій статті.

Позов подається у загальному порядку, визначеному

цивільно-процесуальним законодавством України. Від імені

України як держави в процесі виступають державний орган

та/або службова особа, вказані у позові, та/або один з прокурорів

України.

Україна як держава має право на регресне відшкодування

своїх збитків, що виникли у результаті задоволення зазначеного

позову з боку державних органів та/або службових осіб за рахунок

їх майна (відповідно балансового або власного).


Стаття 35. Відповідальність суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності


Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть

відповідальність у видах та формах, передбачених статтями 33 і 37

цього Закону, іншими законами України та/або зовнішньоекономічними

договорами (контрактами).


Стаття 36. Порядок здійснення відповідальності


Порядок притягнення до відповідальності, здійснення

відповідальності та звільнення від відповідальності визначається

процесуальними законами України.

Порядок притягнення до цивільно-правової відповідальності,

здійснення такої відповідальності та звільнення від неї може

визначатися зовнішньоекономічними договорами (контрактами), якщо

це не суперечить чинним законам України.


Стаття 37. Спеціальні санкції за порушення цього або

пов'язаних з ним законів України


За порушення цього або пов'язаних з ним законів України

до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних

суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі

спеціальні санкції:

- накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або

невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та

іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків

згідно з цим або пов'язаних з ним законів України. Розмір

таких штрафів визначається відповідними положеннями законів

України та/або рішеннями судових органів України;


( Абзац третій частини першої статті 37 виключено на підставі

Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98 )


- застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального

режиму ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами цього

Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють

певні заборони, обмеження або порядок здійснення

зовнішньоекономічних операцій; ( Абзац четвертий частини першої

статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 335-XIV

( 335-14 ) від 22.12.98; в редакції Закону N 3268-IV ( 3268-15 )

від 22.12.2005 )

- тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у

випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів

України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам

національної економічної безпеки.


Санкції, зазначені у цій статті, застосовуються центральним

органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням

органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб,

митних, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету

України, спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері

регулювання ринків фінансових послуг та Національного банку

України або за рішенням суду. Санкції, зазначені у цій статті,

можуть бути застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності

протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.

( Частина друга статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98, N 1294-IV ( 1294-15 ) від

20.11.2003; в редакції Закону N 3268-IV ( 3268-15 ) від

22.12.2005 )


Подання щодо застосування санкцій повинно містити такі дані:

найменування та реквізити суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

(для іноземних суб'єктів господарювання - мовою країни їхнього

місцезнаходження), відомості про зміст порушення з посиланням на

конкретні положення законодавства України, вид спеціальної

санкції, яку пропонується застосувати, найменування та реквізити

контрагента, при виконанні контракту з яким порушено

законодавство, іншу доцільну інформацію. ( Статтю 37 доповнено

частиною згідно із Законом N 3268-IV ( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


Застосуванню спеціальних санкцій до суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів

господарювання може передувати офіційне попередження центрального

органу виконавчої влади з питань економічної політики. ( Статтю 37

доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV ( 3268-15 ) від

22.12.2005 )


Індивідуальний режим ліцензування діє до моменту усунення

порушень законодавства України або застосування практичних

заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з

ним законів України та скасовується центральним органом виконавчої

влади з питань економічної політики. ( Статтю 37 доповнено

частиною згідно із Законом N 3268-IV ( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до

моменту усунення порушень законодавства України або застосування

практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або

пов'язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з

дати винесення відповідного рішення центральним органом виконавчої

влади з питань економічної політики. Після тимчасового зупинення

зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти зовнішньоекономічної

діяльності або іноземні суб'єкти господарської діяльності

переводяться центральним органом виконавчої влади з питань

економічної політики на індивідуальний режим ліцензування.

( Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV

( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


Подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної

діяльності здійснюється виключно за рішенням суду. ( Статтю 37

доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV ( 3268-15 ) від

22.12.2005 )


Для подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної

діяльності центральний орган виконавчої влади з питань економічної

політики на підставі інформації ініціатора застосування даної

санкції звертається з позовною заявою до суду. ( Статтю 37

доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV ( 3268-15 ) від

22.12.2005 )


При прийнятті рішення щодо подовження дії тимчасового

зупинення зовнішньоекономічної діяльності суд зазначає термін, на

який подовжено дію цієї санкції. ( Статтю 37 доповнено частиною

згідно із Законом N 3268-IV ( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


Якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або

іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких

застосовано санкції, усунуто допущені порушення законодавства

України або вжито практичні заходи, що гарантують виконання цього

Закону та/або пов'язаних з ним законів України, ініціатори подання

щодо застосування санкцій можуть направляти центральному органу

виконавчої влади з питань економічної політики матеріали про їх

скасування (зміну виду, тимчасове зупинення). ( Статтю 37

доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV ( 3268-15 ) від

22.12.2005 )


У разі виникнення форс-мажорних обставин, подання позову до

суду країни розташування контрагента чи Міжнародного комерційного

арбітражного суду, Морської арбітражної комісії при

Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з

іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з

невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а

також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства

дію санкцій центральним органом виконавчої влади з питань

економічної політики може бути тимчасово зупинено. Після

закінчення строку зупинення санкції дія її поновлюється без

додаткового рішення центрального органу виконавчої влади з питань

економічної політики. ( Статтю 37 доповнено частиною згідно із

Законом N 3268-IV ( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


У разі усунення порушень законодавства України або

застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього

Закону та/або пов'язаних з ним законів України, і приведення своєї

зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами

України або надання достатніх доказів неможливості

(безперспективності) застосування практичних заходів, що

гарантують виконання закону, суб'єкти зовнішньоекономічної

діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких

застосовано санкції, мають право подавати до центрального органу

виконавчої влади з питань економічної політики відповідні

матеріали та виходити з клопотанням про скасування (зміну виду,

тимчасове зупинення) дії санкцій. ( Статтю 37 доповнено частиною

згідно із Законом N 3268-IV ( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


Клопотання повинно містити такі документи:


лист-звернення з викладенням причин, що призвели до

порушення, та про вжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у

відповідність із нормами законодавства України;


оригінали або завірені в установленому порядку копії

матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль

за зовнішньоекономічною діяльністю чи валютний контроль, та/або

агентів валютного контролю, які засвідчують вжиті суб'єктом

зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення

своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.

( Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV

( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


Загальний термін розгляду цих клопотань не повинен

перевищувати тридцяти календарних днів. ( Статтю 37 доповнено

частиною згідно із Законом N 3268-IV ( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


З метою уточнення інформації центральний орган виконавчої

влади з питань економічної політики може звертатися до державних

органів, що здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної

діяльності, валютний контроль, та агентів валютного контролю із

запитами про одержання додаткових матеріалів (інформації) щодо

діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які

звернулися до нього з клопотанням про скасування (зміну виду,

тимчасове зупинення) дії санкції. ( Статтю 37 доповнено частиною

згідно із Законом N 3268-IV ( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


Відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в

поданнях, щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового

зупинення дії) санкцій, на підставі яких приймаються відповідні

рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної

політики, несе ініціатор подання у порядку, передбаченому законом.

( Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV

( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


Відповідальність за недостовірність відомостей, поданих до

центрального органу виконавчої влади з питань економічної

політики, несуть суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

( Статтю 37 доповнено частиною згідно із Законом N 3268-IV

( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


Застосування санкцій, зазначених у цій статті, може бути

оскаржено в суді. Представництво інтересів держави при розгляді

таких судових спорів забезпечується центральним органом виконавчої

влади з питань економічної політики та державними органами, які

внесли подання про застосування санкцій. Оскарження застосування

санкцій у судовому порядку до винесення судом відповідного рішення

не зупиняє їх дію. ( Частина вісімнадцята статті 37 в редакції

Закону N 3268-IV ( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


( Частину дев'ятнадцяту статті 37 виключено на підставі

Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98; із змінами, внесеними

згідно із Законом N 3268-IV ( 3268-15 ) від 22.12.2005 )


Розділ VII


^ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 38. Розгляд спорів, що виникають у процесі

зовнішньоекономічної діяльності


Спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної

діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності у

процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, а

також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним

судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій

палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не

суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними

договорами України.

( Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законами N 68/95-ВР

від 15.02.95, N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )


Стаття 39. Спори, що виникають при застосуванні

цього Закону


Будь-які спори щодо застосування положень цього Закону та

законів, прийнятих на виконання цього Закону, можуть бути

предметом розгляду:

- в суді України, якщо одна із сторін у справі - фізична

особа та/або держава; ( Абзац другий частини першої статті 39 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від

15.05.2003 )

- в господарських судах, якщо сторонами у справі виступають

юридичні особи. ( Абзац третій частини першої статті 39 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від

15.05.2003 )

Міждержавні спори, які можуть виникнути в результаті дій

України при застосуванні цього Закону, вирішуються у

погодженому сторонами порядку згідно з нормами міжнародного права.


Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК


м. Київ, 16 квітня 1991 року

N 959-XII


Публiкацiї документа:Голос України вiд 12.06.1991
Відомості Верховної Ради УРСР вiд 16.07.1991 - 1991 р., № 29, стор. 377Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2006

[ друкувати ]

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon51/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 03. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon697-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon45/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 01. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon40-15, остання редакцiя вiд 31. 03. 2005
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon621/97-вр, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3322-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3688-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon3792-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006 icon1977-12, поточна редакцiя вiд 03. 03. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи