3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon

3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Назва3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Сторінка4/5
Дата12.08.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5

Стаття 17. Відкликання заявки


Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати

одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту)

на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну

модель або до дати сплати державного мита за видачу патенту

(деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на

корисну модель. ( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


Стаття 18. Перетворення заявок


Заявник має право перетворити:


заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу

деклараційного патенту на винахід і навпаки в будь-який час до

одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту)

або рішення про відмову в його видачі;


заявку на видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід

на заявку на видачу деклараційного патенту на корисну модель і

навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу

патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову в його

видачі.


У цьому разі зберігається встановлена дата подання заявки, а

якщо заявлено пріоритет, - дата її пріоритету.


За подання заяви про перетворення заявки сплачується збір.

( Статтю 18 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 850-IV

( 850-15 ) від 22.05.2003 )


Стаття 19. Конфіденційність заявки


З дати надходження заявки до Установи і до публікації

відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту

матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією. Доступ

третьої особи до матеріалів заявки забороняється, за винятком

випадків, коли такий доступ здійснюється за дозволом заявника або

за рішенням компетентного органу.


Особи, винні у порушенні вимог щодо конфіденційності

матеріалів заявки, несуть відповідальність, передбачену законами

України.


( Статтю 20 виключено на підставі Закону N 850-IV ( 850-15 )

від 22.05.2003 )


Стаття 21. Тимчасова правова охорона


1. Опубліковані згідно з частиною шістнадцятою статті 16

цього Закону відомості про заявку на патент на винахід надають

заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з

урахуванням якої вони опубліковані. ( Частина перша статті 21 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від

22.05.2003 )


2. Заявник має право на одержання компенсації за завдані йому

після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка

дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою з

зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на

винахід, який нею використовується без дозволу заявника,

опубліковані. Зазначена компенсація може бути одержана заявником

тільки після одержання ним патенту.


3. Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати

публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на

винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.


4. Дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою

починається від дати публікації відомостей про неї Установою на

умовах, викладених у частині другій цієї статті. ( Частина

четверта статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


Стаття 22. Реєстрація патенту


1. На підставі рішення про видачу патенту здійснюється

державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні

відомості до Реєстру. Форма Реєстру та порядок його ведення

визначаються в установленому порядку.


2. Державна реєстрація патенту (деклараційного патенту) на

винахід та деклараційного патенту на корисну модель здійснюється

за наявності документів про сплату державного мита за його видачу

і збору за публікації про видачу патенту. Зазначені мито та збір

сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу

патенту.


Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника

рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита за

видачу патенту і збору за публікації про видачу патенту до закладу

експертизи не надійшли, державна реєстрація патенту не

здійснюється, а заявка вважається відкликаною.


Строк надходження цих документів продовжується, але не більше

ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне

клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений

з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від

його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за

його подання.

( Частина друга статті 22 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )

від 22.05.2003 )


3. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має

право ознайомитися з ними у порядку, що визначається Установою, та

одержати відповідно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо

відомостей про певний патент, за умови сплати збору за подання

цього клопотання. ( Абзац перший частини третьої статті 22 в

редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


Ознайомлення з відомостями, внесеними до Реєстру, щодо

патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід та

деклараційного патенту на секретну корисну модель здійснюється з

дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю"

( 3855-12 ).


4. Помилки у внесених до Реєстру відомостях виправляються за

ініціативою власника патенту та Установи. ( Абзац перший частини

четвертої статті 22 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від

22.05.2003 )


До Реєстру за ініціативою власника патенту можуть бути

внесені зміни згідно з установленим переліком можливих змін. За

внесення до Реєстру змін щодо патенту (деклараційного патенту) на

винахід чи деклараційного патенту на корисну модель сплачується

збір.

( Стаття 22 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від

21.12.2000 )


Стаття 23. Публікації про видачу патенту


1. Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного

патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель

Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в

установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного

патенту). ( Частина перша статті 23 в редакції Закону N 2188-III

( 2188-14 ) від 21.12.2000 )


2. Не пізніше 3 місяців від дати опублікування відомостей про

видачу патенту Установа публікує опис до патенту (деклараційного

патенту), що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а

також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної

моделі).


3. Після публікації відомостей про видачу патенту

(деклараційного патенту) на винахід або деклараційного патенту на

корисну модель будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами

заявки в установленому порядку. За ознайомлення з матеріалами

заявки сплачується збір. ( Частина третя статті 23 в редакції

Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, із змінами,

внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


4. Відомості про видачу патенту (деклараційного патенту) на

секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну

модель не публікуються.


Стаття 24. Оскарження рішення за заявкою


1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у

судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох

місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів,

затребуваних відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону.


2. Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому

порядку після державної реєстрації патенту, то суд вирішує разом і

питання щодо дійсності відповідного патенту.


3. Право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати

втрачається у разі сплати державного мита за видачу патенту

(деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на

корисну модель.


4. Оскарження рішення Установи до Апеляційної палати

здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку,

встановленому цим Законом та на його основі регламентом

Апеляційної палати, затвердженим Установою. За подання заперечення

сплачується збір. Якщо збір не сплачено у строк, зазначений у

частині першій цієї статті, заперечення вважається неподаним, про

що заявнику надсилається повідомлення.


5. У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та

документа про сплату збору за подання заперечення діловодство за

заявкою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.


6. Заперечення проти рішення Установи за заявкою

розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом

двох місяців від дати одержання заперечення та документа про

сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених

заявником у запереченні та під час його розгляду. Строк розгляду

заперечення продовжується за ініціативою заявника, але не більше

ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне

клопотання та сплачено збір за його подання.


7. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата

приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та

надсилається заявнику.


У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за

подання заперечення підлягає поверненню.


8. До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний

строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести

мотивований письмовий протест на це рішення, який має бути

розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте

за цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом.


9. Заявник може оскаржити затверджене Установою рішення

Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від

дати одержання рішення.

( Стаття 24 в редакції Законів N 2188-III ( 2188-14 ) від

21.12.2000, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


Стаття 25. Видача патенту


1. Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк

після його державної реєстрації.


Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо

право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм

видається один патент.


Деклараційний патент на винахід (корисну модель) видається

під відповідальність його власника за відповідність винаходу

(корисної моделі) умовам патентоздатності.


2. Форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей

визначаються Установою.


3. До виданого патенту на вимогу його власника Установа

вносить виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням

про це в офіційному бюлетені.


4. У випадку втрати чи зіпсування патенту його власнику

видається дублікат патенту у порядку, встановленому Установою. За

видачу дубліката патенту сплачується збір. ( Статтю 25 доповнено

частиною четвертою згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від

22.05.2003 )


Стаття 26. Перетворення деклараційного патенту


Власник деклараційного патенту на винахід або його

правонаступник з метою перетворення деклараційного патенту на

винахід в патент на винахід може подати стосовно заявки, за якою

видано деклараційний патент, заяву проведення кваліфікаційної

експертизи заявки. Заява повинна надійти до закладу експертизи не

пізніше трьох років від дати подання заявки, за якою видано

деклараційний патент. За подання заяви сплачується збір. ( Частина

перша статті 26 в редакції Законів N 2188-III ( 2188-14 ) від

21.12.2000, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


( Частину другу статті 26 виключено на підставі Закону

N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )


При прийнятті за результатами кваліфікаційної експертизи

рішення про видачу патенту на винахід дія деклараційного патенту

на винахід припиняється від дати публікації відомостей про видачу

патенту на винахід. Установа публікує відомості про припинення дії

деклараційного патенту в офіційному бюлетені. Строк дії патенту на

винахід, виданого замість деклараційного патенту на винахід,

становить 20 років від дати подання заявки на деклараційний патент

на винахід.


Якщо кваліфікаційна експертиза, що проводиться з метою

перетворення деклараційного патенту на винахід на патент на

винахід, не завершиться до кінця строку дії деклараційного патенту

і будь-яка особа після цієї дати почне використовувати винахід чи

здійснить значні і серйозні приготування до його використання, у

разі видачі патенту на винахід за заявкою, за якою раніше було

видано деклараційний патент, вона може і далі використовувати

винахід в обсязі здійснених приготувань без виплати компенсації

власникові патенту на винахід. ( Частина статті 26 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


Якщо в результаті проведення кваліфікаційної експертизи

заявки прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід,

деклараційний патент на винахід вважається таким, що не набрав

чинності від дати публікації відомостей про його видачу, про що

Установа публікує відомості в офіційному бюлетені.


Стаття 27. Розсекречування секретного винаходу (корисної

моделі)


1. Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) має

право внести відповідному Державному експертові пропозицію про

розсекречування винаходу (корисної моделі) чи зміну встановленого

ступеня секретності. Державний експерт у цьому випадку повинен

розглянути пропозицію і дати письмову відповідь протягом місяця

від дати одержання пропозиції.


2. Зміна ступеня секретності винаходу (корисної моделі) чи

його розсекречування здійснюється за рішенням відповідного

Державного експерта на пропозицію власника патенту у зв'язку із

закінченням строку дії рішення про віднесення інформації про

винахід (корисну модель) до державної таємниці або на підставі

рішення суду.


3. Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний

винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель

протягом одного року від дати одержання ним рішення Державного

експерта про розсекречування винаходу (корисної моделі) має право

подати до Установи клопотання про видачу патенту (деклараційного

патенту) на винахід на строк, що залишився до закінчення дії

патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи

деклараційного патенту на секретну корисну модель. У цьому випадку

Установа вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публікацію

про видачу і видає патент (деклараційний патент) згідно із

статтями 22, 23 і 25 цього Закону, за умови сплати відповідних

зборів та державного мита. ( Частина третя статті 27 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від

21.12.2000 )


Розділ V

^ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТУ


Стаття 28. Права, що випливають з патенту


1. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації

відомостей про його видачу.


Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на

секретний винахід чи з деклараційного патенту на секретну корисну

модель, діють від дати внесення інформації про нього до

відповідного Реєстру.


2. Патент надає його власнику виключне право використовувати

винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання

не порушує прав інших власників патентів.


Використання секретного винаходу (корисної моделі) власником

патенту має здійснюватися з додержанням вимог Закону України "Про

державну таємницю" ( 3855-12 ) та за погодженням із Державним

експертом.


Взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі),

патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між

ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може

використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але

жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на

використання винаходу (корисної моделі) та передавати право

власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших

власників патенту.


Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:


виготовлення продукту із застосуванням запатентованого

винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту,

пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж,

імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або

зберігання такого продукту в зазначених цілях; ( Абзац п'ятий

частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 34-IV ( 34-15 ) від 04.07.2002, в редакції Закону N 850-IV

( 850-15 ) від 22.05.2003 )


застосування процесу, що охороняється патентом, або

пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка

пропонує цей процес, знає про те, що його застосування

забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин,

це і так є очевидним. ( Абзац шостий частини другої статті 28 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від

22.05.2003 )


( Абзац сьомий частини другої статті 28 виключено на підставі

Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


Продукт визнається виготовленим із застосуванням

запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому

використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули

винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.


Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим,

якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту

формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. ( Абзац дев'ятий

частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється

патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається

виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання

принаймні однієї з двох вимог: ( Частину другу статті 28 доповнено

абзацом згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що

охороняється патентом, є новим; ( Частину другу статті 28

доповнено абзацом згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від

22.05.2003 )


існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено

із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі

шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при

виготовленні цього продукту. ( Частину другу статті 28 доповнено

абзацом згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


В такому разі обов'язок доведення того, що процес

виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із

застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється

від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні

підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

( Частину другу статті 28 доповнено абзацом згідно із Законом

N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


3. Виключні права власника патенту (деклараційного патенту)

на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну

модель обмежуються Законом України "Про державну таємницю" і

відповідними рішеннями Державного експерта.


Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід

чи деклараційного патенту на секретну корисну модель має право на

одержання від державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів

України, грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів,

передбачених цим Законом.


Спори щодо розмірів і порядку виплати грошової компенсації

вирішуються у судовому порядку.


4. Власник патенту може використовувати попереджувальне

маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на

упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого

винаходу.


5. Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим

особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу,

за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно

з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом. ( Частина

п'ята статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV

( 850-15 ) від 22.05.2003 )


6. Власник патенту може передавати на підставі договору право

власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає

його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної

моделі) - тільки за погодженням із Державним експертом.


7. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл

(видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на

підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу

(корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із

Державним експертом. ( Частина сьома статті 28 в редакції Закону

N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


8. Договір про передачу права власності на винахід (корисну

модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони

укладені у письмовій формі і підписані сторонами.


Сторона договору має право на офіційне загальнодоступне

інформування інших осіб про передачу права власності на винахід

(корисну модель) або видачу ліцензії на використання винаходу

(корисної моделі). Таке інформування здійснюється шляхом

публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку,

встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

( Абзац другий частини восьмої статті 28 в редакції Закону

N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

( Частина восьма статті 28 в редакції Закону N 2188-III

( 2188-14 ) від 21.12.2000 )


За опублікування зазначених відомостей та запропонованих

стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії

сплачуються збори. ( Частину восьму статті 28 доповнено абзацом

третім згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


9. Власник патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на

секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну

модель, має право подати до Установи для офіційної публікації

заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на

використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому

разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50

відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої

заяви. ( Абзац перший частини дев'ятої статті 28 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від

21.12.2000 )


Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом,

зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту

договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього

договору, вирішуються у судовому порядку.


Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри

щодо використання винаходу (корисної моделі), він може подати до

Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому

разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у

повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації

такого клопотання.


10. Права, що випливають з патенту, не зачіпають будь-які

інші особисті майнові чи немайнові права винахідника, що

регулюються іншим законодавством України.

1   2   3   4   5

Схожі:

3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon45/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 01. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon621/97-вр, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon3688-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon51/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 03. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon40-15, остання редакцiя вiд 31. 03. 2005
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon697-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon3792-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon3322-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon549-15, редакцiя вiд 20. 02. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи