3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon

3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Назва3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Сторінка5/5
Дата12.08.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5

Стаття 29. Обов'язки, що випливають з патенту


Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за

підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися

виключним правом, що випливає з патенту.


Стаття 30. Примусове відчуження прав на винахід (корисну

модель)


1. Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу

(корисної моделі), не використовується або недостатньо

використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати

публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли

використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то

будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність

використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника

прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду

із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу

(корисної моделі). ( Абзац перший частини першої статті 30 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від

22.05.2003 )


Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання

винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд

виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на

використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його

використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати

винагороди власнику патенту. При цьому право власника патенту

надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) не

обмежується. ( Абзац другий частини першої статті 30 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


2. Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію)

на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше

виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього

призначений для досягнення іншої мети або має значні

техніко-економічні переваги і не може використовуватися без

порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в

обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі)

власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше

виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах

для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється

пізніше виданим патентом.


3. З метою забезпечення здоров'я населення, екологічної

безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України

може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної

моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту

(деклараційного патенту) у разі його безпідставної відмови у

видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі). При

цьому:


1) дозвіл на таке використання надається виходячи з

конкретних обставин;


2) обсяг і тривалість такого використання визначаються метою

наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно

має бути лише некомерційним використанням органами державної влади

чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного

органу державної влади;


3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту

права надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі);


4) право на таке використання не передається, крім випадку,

коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи

ділової практики, в якій здійснюється це використання;


5) використання дозволяється переважно для забезпечення

потреб внутрішнього ринку;


6) про надання дозволу на використання винаходу (корисної

моделі) власнику патенту надсилається повідомлення одразу, як це

стане практично можливим;


7) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають

існувати обставини, через які його видано;


8) власнику патенту сплачується адекватна компенсація

відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі).


Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на

використання винаходу (корисної моделі), строк і умови його

надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок

виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в

судовому порядку.

( Частина третя статті 30 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )

від 22.05.2003 )


4. Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний

винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель може

видати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі)

тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної

моделі) від Державного експерта.


Якщо зазначена особа не може досягти із власником такого

патенту згоди щодо видачі ліцензії, Кабінет Міністрів України має

право дозволити їй використання секретного винаходу (корисної

моделі) відповідно до частини третьої цієї статті. ( Абзац другий

частини четвертої статті 30 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )

від 22.05.2003 )


5. Спори щодо умов видачі ліцензій і виплати компенсацій та

їх розміру вирішуються у судовому порядку.


Стаття 31. Дії, які не визнаються порушенням прав


1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки

або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах

своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в

Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому

винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну

підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне

продовження цього використання або на використання винаходу

(корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою

(право попереднього користування).


Право попереднього користування обмежується тим обсягом

використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно

було на дату подання заявки.


Право попереднього користування може передаватися або

переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою

практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в

яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу

(корисній моделі), чи здійснено значну і серйозну підготовку для

такого використання.


2. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту,

використання запатентованого винаходу (корисної моделі):


в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу

іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах,

повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід

(корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного

засобу;


без комерційної мети;


з науковою метою або в порядку експерименту;


за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія

тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане

практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

( Абзац п'ятий частини другої статті 31 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


( Останній абзац частини другої статті 31 виключено на

підставі Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


3. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту,

введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням

запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою

особою, яка придбала його без порушення прав власника.


Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого

винаходу (корисної моделі), вважається придбаним без порушення

прав власника патенту, якщо цей продукт був виготовлений і (або)

після виготовлення введений в обіг власником патенту чи іншою

особою за його спеціальним дозволом (ліцензією).


4. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту,

використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка

придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого

винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи

введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте

після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена

особа повинна припинити використання продукту або виплатити

власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється

відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих

розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.


Розділ VI

^ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПАТЕНТУ ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ


Стаття 32. Припинення дії патенту


1. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього

повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи.

Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей

про це в офіційному бюлетені Установи.


Не допускається повна або часткова відмова від патенту без

попередження особи, якій надано право на використання винаходу за

ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі, а також у разі

накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу

входять права, що засвідчуються патентом.


2. Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений

строк річного збору за підтримання його чинності.


Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за

кожний рік його дії починаючи від дати подання заявки. Документ

про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи не

пізніше 4 місяців від дати публікації відомостей про видачу

патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має

надійти або бути відправленим до Установи до кінця поточного року

дії патенту за умови сплати збору протягом його останніх 4

місяців.


Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не

сплачено.


Річний збір за підтримання чинності патенту може бути

сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого

строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50

відсотків. При сплаті збору дія патенту відновлюється.


Якщо збір не сплачено протягом цих 12 місяців, Установа

публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення

дії патенту.


Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту)

на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну

модель не сплачується.


Стаття 33. Визнання патенту недійсним


1. Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним

повністю або частково у разі:


а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі)

умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;


б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак,

яких не було у поданій заявці;


в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;


г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав

інших осіб. ( Частину першу статті 33 доповнено пунктом "г" згідно

із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )


2. З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка

особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи

запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам

патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.


3. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа

повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.


4. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються

такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про

видачу патенту.

( Стаття 33 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від

21.12.2000 )


Розділ VII

^ ЗАХИСТ ПРАВ


Стаття 34. Порушення прав власника патенту


1. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені

статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника

патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним

законодавством України.


2. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути

припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту

заподіяні збитки.


Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за

його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

( Частина друга статті 34 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )

від 22.05.2003 )


Стаття 35. Способи захисту прав


1. Захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у

судовому та іншому встановленому законом порядку.


2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що

виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.


Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори

про:


авторство на винахід (корисну модель);


встановлення факту використання винаходу (корисної моделі);


встановлення власника патенту;


порушення прав власника патенту;


укладання та виконання ліцензійних договорів;


право попереднього користування;


компенсації.

( Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV

( 762-15 ) від 15.05.2003, в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )

від 22.05.2003 )


Розділ VIII

^ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 36. Державне мито і збори


Розмір та порядок сплати державного мита за видачу патентів

на винаходи (корисні моделі) визначаються законодавством.


Розмір передбачених цим Законом зборів, строки і порядок їх

сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.


Кошти, одержані від сплати державного мита за видачу

патентів, зараховуються до Державного бюджету України.


Передбачені цим Законом збори сплачуються на поточні

рахунки уповноважених Установою закладів, що входять до державної

системи правової охорони інтелектуальної власності і відповідно до

їх спеціалізації виконують окремі завдання, що визначені цим

Законом. ( Частина четверта статті 36 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 )


Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове

призначення і згідно з розпорядженнями Установи використовуються

виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної

системи охорони інтелектуальної власності, зокрема на виконання

завдань, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими

актами у сфері інтелектуальної власності.

( Стаття 36 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від

21.12.2000 )


Стаття 37. Патентування винаходу (корисної моделі) в

іноземних державах


1. Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну

модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки

на винахід (корисну модель) до Установи та ненадходження до цієї

особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки

повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі)

до державної таємниці.


За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення щодо

можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних

державах раніше зазначеного строку. За подання клопотання

сплачується збір.


2. Якщо патентування винаходу (корисної моделі) провадиться

за процедурою Договору про патентну кооперацію, міжнародна заявка

подається до Установи.

( Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV

( 850-15 ) від 22.05.2003 )


Стаття 38. Державне стимулювання створення та використання

винаходів (корисних моделей)


Держава стимулює створення і використання винаходів (корисних

моделей), встановлює винахідникам і особам, які використовують їх,

пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм інші пільги

відповідно до чинного законодавства України.


Винахідникам високоефективних використовуваних винаходів

(корисних моделей) може присвоюватися почесне звання "Заслужений

винахідник України".


Розділ IX

^ ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Заявки на видачу патентів України на винаходи строком дії

п'ять років без проведення експертизи по суті (далі - патенти

строком дії п'ять років), подані відповідно до Постанови Верховної

Ради України від 23 грудня 1993 року "Про введення в дію Закону

України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

( 3769-12 ), діловодство за якими не було завершено до набрання

чинності цим Законом, вважаються заявками на видачу деклараційних

патентів на винаходи та розглядаються Установою без проведення

експертизи на локальну новизну. ( Пункт 1 розділу IX із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від

21.12.2000 )


2. За заявками на видачу патентів строком дії п'ять років, за

якими до набрання чинності цим Законом було прийнято рішення про

видачу патенту, але не здійснено державну реєстрацію і публікацію

відомостей про видачу патентів, Установа видає деклараційні

патенти на винаходи і публікує відомості про їх видачу за умови

сплати відповідного державного мита. ( Абзац перший пункту 2

розділу IX із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-III

( 2188-14 ) від 21.12.2000 )


Власники патентів на винаходи строком дії п'ять років можуть

подавати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи і

перетворення патенту в порядку, встановленому для деклараційних

патентів статтею 26 цього Закону.


3. Чинні патенти на корисні моделі прирівнюються щодо

правового режиму, у тому числі і строку їх дії, до деклараційних

патентів на корисні моделі. ( Розділ IX доповнено пунктом 3 згідно

із Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )


Розділ X

^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність

із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти

застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.


3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня

набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України

пропозиції про приведення законодавчих актів України у

відповідність з цим Законом.


4. Встановити, що після набрання чинності цим Законом

втрачають чинність:


Постанова Верховної Ради України від 19 січня 1995 року "Про

затвердження Положення про порядок оформлення та використання прав

на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять

державну таємницю" ( 4/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,

1995 р., N 3, ст. 23);


абзаци десятий і одинадцятий пункту 3 і пункт 4 Постанови

Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року ( 3769-12 ) "Про

введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і

корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 7,

ст. 33; 1997 р., N 40, ст. 269).


Президент України Л.КРАВЧУК


м. Київ, 15 грудня 1993 року

N 3687-XII


Публiкацiї документа:Голос України вiд 03.02.1994
Відомості Верховної Ради України вiд 15.02.1994 - 1994 р., № 7, стаття 32Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2006

[ друкувати ]

1   2   3   4   5

Схожі:

3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon45/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 01. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon621/97-вр, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon3688-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon51/95-вр, остання редакцiя вiд 03. 03. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon40-15, остання редакцiя вiд 31. 03. 2005
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon697-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon959-12, остання редакцiя вiд 04. 10. 2006
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon3792-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon3322-12, остання редакцiя вiд 06. 01. 2004
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
3687-12, остання редакцiя вiд 25. 06. 2003 icon549-15, редакцiя вiд 20. 02. 2003
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи