Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни
Скачати 66.07 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни
Дата07.01.2013
Розмір66.07 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ

МІЖВІДОМЧА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ"

^ МІЖВІДОМЧА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ

"ГРОМАДЯНСЬКИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА"

ПОЛІСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ ТА РОЗВИТКУ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ФАКУЛЬТЕТУ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЖДУ ім. І. ФРАНКА

^

Інформаційний лист


20-21 травня 2011 р. на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка і Житомирського обласного педагогічного ліцею відбудеться

Всеукраїнська науково-практична конференція

"Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії"


Для обговорення та дискусії на конференції виносяться такі питання:


 1. Теоретико-методологічні проблеми реалізації педагогічної дії в умовах модернізації сучасної освіти

 2. Інновації у підготовці майбутніх учителів до педагогічної дії.

 3. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в умовах інформаційно-технологічного суспільства.

 4. Психолого-педагогічне проектування освітнього простору у вимірах педагогічної дії.

 5. Громадянський розвиток особистості професіонала у контексті педагогічної дії.

 6. Психологічні особливості педагогічної дії.

 7. Концептуально-методологічні і методичні засади освіти дорослих.

 8. Андрогогічні засади сучасної освіти.


Статті будуть надруковані у збірнику наукових праць.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції просимо надіслати до 15 квітня 2011 р.:

 • заявку із зазначенням відомостей про учасника (прізвище, ім'я по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, телефон, е-mаіl (обов’язково), назву доповіді, а також інформацію про необхідність житла на період конференції;

 • наукову статтю, оформлену з урахуванням нижче зазначених вимог.

 • копію документа про оплату за публікацію (вартість 1 сторінки – 15 грн., додатково за пересилку збірника наукових праць – 20 грн.).

Доктори наук, які беруть участь у конференції, за друк статті та оргвнесок не сплачують.

Оплата за публікації надсилається поштовим переказом на адресу: 10008, м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 8, кв. 6, Шансковій Тетяні Ігорівні.

Оплата відряджень, проїзду, харчування, проживання (готель (від 100 грн.), гуртожиток від 20 гривень) за власний кошт учасників.


Організаційний внесок для безпосередньої участі у роботі конференції становить 100 грн. (можна сплатити після приїзду на конференцію). Якщо стаття у співавторстві, видається один примірник збірника на всіх авторів.

Статті приймаються за електронною адресою: alexvoz@ukr.net ( тел. 096-7002903 – Вознюк Олександр Васильович)

^ Конференція відкривається об 11 годині 20 травня 2011 р. в актовій залі Житомирського державного університету імені Івана Франка (їхати із залізничного вокзалу (автовокзалу) тролейбусом № 1 до зупинки „Університет". Контактні телефони: 0412-37-40-42 - науковий відділ)

^ Вимоги до оформлення статті

Усі матеріали подаються в електронному вигляді (назва файлу із статтею – прізвище автора англійською мовою). Стаття відповідно до вимог ВАК України повинна мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 • ^ Обсяг статті – 8-12 сторінок комп'ютерного тексту через 1,5 інтервали без табуляцій та переносів, шрифтом Тіmеs New Rоmаn, кегль 14, 30 рядків на сторінці. Параметри сторінки: поля зверху, знизу, зліва – 20 мм, справа – 10 мм.

 • Загальна кількість ілюстрованого матеріалу і таблиць не повинна перевищувати трьох. Таблиці і рисунки виконуються згідно з вимогами Держстандарту і розміщуються у тексті статті. Ілюстрації і таблиці входять у загальний обсяг статті.

 • ^ Бібліографічні джерела оформлюються відповідно до вимог Держстандарту (2008 р.)

 • Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Необхідно використовувати прямі непарні лапки (наприклад: "любов"). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире. Наприклад:

науково-теоретичний; план заходу – це уявна ...).

 • Матеріали розташовуються у такій послідовності:

а) Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);

б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

г) місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи). Всі дані про місце роботи беруться у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;

д) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);

е) коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по центру);

є) текст статті;

ж) список використаної літератури (подається у порядку посилань; у тексті статті посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад: [4], [6; 7; 8], [6, с. 35], [8, с. 21; 9, с. 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру);

з) анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті; текст анотації однаковий трьома мовами.

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, редагуватися, публікуватися та повертатися не будуть.


^ Зразок оформлення статті:


УДК 378.140

I. I. Коновальчук,

кандидат педагогічних наук, доцент

(Житомирський державний університет)


^ Сутність та зміст проектувально-педагогічних умінь

У статті розглядаються сутність та зміст проектувально-педагогічних умінь. Подано результати аналізу науково-педагогічних джерел та перспективного досвіду проектування виховного процесу.


Для вирішення завдань підготовки студентів педагогічного вузу до проектування виховної діяльності необхідно виділити та проаналізувати поняття "проектувально-педагогічні вміння", які є компонентом системи педагогічних умінь і складають основу продуктивного проектування виховної діяльності в школі.


Коновальчук И.И. Система учебно-критериальных проектировочных задач в подготовке будущих учителей к проектированию воспитательной деятельности.

Рассматриваются содержание, пути и средства формирования в процессе общепедагогической подготовки учителей умений проекти­­­ровать воспитательную деятельность.


I.Konovalchuk. The system of educational-criterial planning tasks is of formation Future Teachers' Skills to Plan the Educational Activity.

Essence, content, ways and means of formation in the pro­­­cess of general pedagogical training of future teachers' skills to plan the educational activity are definedin the thesis.


^ Контактні телефони:

(0412) 37-40-42 (наукова частина)

(0412) 37-53-46, 067-7615193 ( Коновальчук Іван Іванович – доцент кафедри дошкільного виховання і педагогічних інновацій Житомирського державного університету)

096-9999187 (Шанскова Тетяна Ігорівна – доцент, завідувач кафедри психології і педагогіки факультету післядипломної освіти Житомирського державного університету)

096-7002903 (Вознюк Олександр Васильович – доцент кафедри дошкільного виховання і педагогічних інновацій Житомирського державного університету)

e-mail: alexvoz@ukr.net

Оргкомітет конференції


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова

Зязюн І.А. – доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

Саух П.Ю. – доктор філософських наук,, професор, академік Вищої школи України, ректор Житомирського державного університету імені І.Я.Франка.

Співголови

Корінна Л.В., к.п.н., доцент, директор Житомирського обласного педагогічного ліцею;

Дубасенюк О.А., д.п.н., професор, дійсний член Міжнародної академії акмеологічних наук, професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені І.Я.Франка;

Сейко Н.А., д.п.н., доцент, проректор з наукової роботи Житомирського державного університету імені І.Я.Франка.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни національний університет «києво-могилянська академія» національний
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут психології імені Г.
Тернопіль відбудеться ІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут психології імені Г.
Оргкомітет конференції щиро запрошує науковців, практиків, представників неурядових організацій та інших зацікавлених осіб взяти...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни iconІнноватика в сучасній освіті
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України І компанія «Виставковий Світ»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національна академія наук України Академія наук прикладної радіоелектроніки Національний університет «Львівська політехніка» Львівський Національний університет ім.
Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем І технологій (кмпз”2013)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни iconІнформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни iconІнформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни iconІнформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни iconІнформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи