Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ




НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка4/7
Дата31.07.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7







^ 26. Цивільне право




347.6(477) Р69

Ромовська, З.В. Сімейний кодекс України : Науково-практичний коментар / З.В.Ромовська. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 c.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)



347.61/64(075.8) Д99

Дякович, М.М. Сімейне право : Навчальний посібник /М.М.Дякович. – К. : Правова єдність, 2009. – 512 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)



347.73(075.8) Ф68

Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг. ред. Воронової Л.К. – К. : Правова єдність, 2009. – 395 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 2)



347.734.05(477:ЄС) Б23

Банківське право в Європейському Союзі та Україні : порівняльно-правове дослідження / Мірошниченко О.А.,

Сенаторов М.В., Сенаторова О.В. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, ДБВі. – 1, Абон. – 7,

УчбЗ. – 1)



347.77/.78.05(477:ЄС) П68

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України : Монографія / За ред. Капіци Ю.М. – К. : ВД "Слово", 2006. – 1104 с.

Кільк. прим.: 2 (КПра. – 1, УчбЗ. – 1)





^ 27. Спеціальні галузі права




349.2(477) К57

Кодекс законів про працю України / За ред.: О.О. Погрібного, М.І. Іншина, І.М. Шопіної. – К. : Правова єдність, 2009. – 456 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)



349.2.05:331.45(477:ЄС) О-92

Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) : Науково-практичний посібник. У двох томах. Т.1 / За ред. Венедіктова В.С. – Х.-К., 2006. – 680 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, ДБВі. – 1,

УчбЗ. – 1)



349.2.05(477:ЄС)(094.4) О-92

Охорона праці: збірник актів acquis communautaire : Науково-практичний посібник. Т.2 / Упоряд.: В.С. Венедіктов, І.М. Шопіна та ін. – Х.-К., 2006. – 718 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, УчбЗ. – 1, ДБВі. – 1, Абон. – 7)



349.3(477)(075.8) Б79

Болотіна, Н.Б. Право соціального захисту України : Навчальний посібник / Н.Б.Болотіна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 663 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)



349.41 З-51

Земля: договори, суд, законодавство : Науково-практичний посібник / За заг. ред.: Фурси С.Я. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – К. : Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 832 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)



349.41(075.8) К67

Корнєєв, Ю.В. Земельне право : Навчальний посібник /Ю.В.Корнєєв, М.О.Мацелик. – К. : ЦУЛ, 2009. – 240 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)



349.412.2 П24

Пейчев, К.П. Правове регулювання відчуження земельних ділянок : Монографія / К.П.Пейчев. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 124 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)



349.6(477)(075.8) К55

Кобецька, Н.Р. Екологічне право України : Навчальний посібник / Н.Р.Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 344 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)



349.6.05:502.13(477:ЄС) П68

Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні / За ред. В.Г. Дідика. – К. : ЦУЛ, 2007. – 580 с.

Кільк. прим.: 10 (КПра. – 1, Абон. – 7, ДБВі. – 1,

УчбЗ. – 1)





^ 28. Державно-адміністративне управління




35.075(477) Х97

Хто є хто в державному управління / Уклад.: Марченко Ю., Телемко О. – К. : КІС, 2008. – 1064 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)



351.74(075.8) А31

Адміністративна діяльність : Навч. посіб. / М.В.Ковалів, З.Р.Кісіль, Д.П.Калаянов та ін. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 c. + Гиф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)



351.74/.75(075.8) Л61

Ліпкан, В.А. Теорія національної безпеки : Підручник /В.А.Ліпкан. – К. : КНТ, 2009. – 631 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)





29. Страхування




368(075.8) С83

Страхування: Підручник / Ред. В.Д. Базилевич. – К. : Знання, 2008. – 1019 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 21 (НРом. – 2, НовС. – 2, НОхт. – 2, НБар. – 2, Абон. – 10, НауЗ. – 3)



368(075.8) Т48

Ткаченко, Н.В. Страхування. Практикум : Навчальний посібник / Н.В.Ткаченко. – К. : Ліра-К, 2009. – 270 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)



368(477) К59

Козьменко, О.В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку : Монографія / О.В.Козьменко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 350 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)



369(075.8) В60

Внукова, Н.М. Соціальне страхування: Кредитно-модульний курс : Навч. посіб. / Н.М.Внукова, Н.В.Кузьминчук. – К. : ЦУЛ, 2009. – 412 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)





30. Освіта




37(066) А69

Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2007 рік : Збірник. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 322 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)



37.014 К19

Кандибур, Г.Р. Школа, яка змінить Світ / Г.Р.Кандибур. – Дніпропетровськ : Пороги, 2008. – 68 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)



37.014.25(477)(063) З-41

Збірник доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. Реалізація принципів і завдань Болонського процесу в Україні / Редкол. Воронкова В.Г. та ін. – Запоріжжя : ЗДІА, 2006. – 426 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (МетК. – 1)



37.03(063) П78

Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи : Збірник матеріалів / Ред. кол. Житник Н.В., Абдулов Р.М., та ін. – Павлоград : ЗПІЕУ, 2008. – 344 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)



378.03:316.344.42(477)(069) П78

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : Зб. наук. праць. Вип. 17 (21) / За ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. – Х. : НТУ "ХПІ", 2008. – 396 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)



37.035:И Б12

Бабенко, Е.Н. Вопросы педагогики и воспитания в мировой литературе. Методический и педагогический аспекты изучения /Е.Н.Бабенко. – Запорожье : Запорізький нац. ун-т, 2008. – 77 с. –

З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)



371:004(063) З-41

Збірник доповідей учасників V Всеукраїнської науково-методичної конференції. Впровадження нових інформаційних технологій навчання. – Запоріжжя : ЗДІА, 2005. – 372 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (МетК. – 1)



378.147(063) З-41

Збірник доповідей учасників VII Всеукраїнської науково-методичної конференції. Кредитно-модульна система підготовки фахівців. – Запоріжжя : ЗДІА, 2007. – 284 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (МетК. – 1)



378.4(477.52)(09) С89

Сумський державний університет: історія і сучасність : 60 років на освітянській та науковій ниві / Голов. ред. А.В. Васильєв. – Суми : СумДУ, 2008. – 144 с.

Кільк. прим.: 161 (КПра. – 1, КФіл. – 1, КЖФ . – 1, КПСт. – 1, КПГМ. – 1, КПер. – 1, КІст. – 1, КЕТе. – 1, ІКон. – 1, Шост. – 1, НБар. – 1, Прил. – 1, НРом. – 1, НОхт. – 1, Схов. – 136, КВП . – 1, ДБВі. – 1, УчбЗ. – 3, Мед. – 1, ЛипД. – 1, НауЗ. – 3, Стен. – 1)



378.4(477.52)(09) С89

Сумський державний університет в іменах : 60 років на освітянській та науковій ниві / Уклад.: В.Б. Звагельський, О.В.Глушан, С.І. Дегтярьов, О.І. Калініченко, Н.А. Німенко, Л.А.Федченко. – Суми : СумДУ, 2008. – 152 с.

^ Кільк. прим.: 78 (КЕТе. – 1, КІст. – 1, КПер. – 1, КПГМ. – 1, КПСт. – 1, КЖФ . – 1, КФіл. – 1, КПра. – 1,

Прил. – 1, НБар. – 1, НРом. – 1, НОхт. – 1, Шост. – 1, ІКон. – 1, Схов. – 52, КВП . – 1, КТМВ. – 1, Стен. – 1, ДБВі. – 1, УчбЗ. – 3, НауЗ. – 3, Мед. – 2)



378.854 М76

Момот, Ю.В. Організація проектно-дослідницької діяльності з хімічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : Монографія / Ю.В.Момот, Н.В.Гнітій. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 163 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи