! З яких кiсток складається кульшова кiстка? icon

! З яких кiсток складається кульшова кiстка?
Скачати 215.01 Kb.
Назва! З яких кiсток складається кульшова кiстка?
Дата15.08.2012
Розмір215.01 Kb.
ТипДокументи

Заняття N 5. "Кiстки нижньої кiнцiвки: кульшова i стегнова кiстки, кістки гомілки і стопи"


! З яких кiсток складається кульшова кiстка?

iз клубової, лобкової i сiдничої

#iз клубової i крижової

iз лобкової, сiдничої i куприка

клубової, сiдничої i крижової


!1 Який анатомiчний утвiр утворюється в мiсцi зчленування

тiл клубової, сідничої та лобкової кiстки?

кульшова западина

#суглобова ямка

стегнова западина

затульний отвір


!1 На якiй поверхнi кульшової кiстки знаходиться кульшова

западина?

на зовнiшнiй

#на внутрiшнiй

на медiальнiй

на верхнiй


! З якою кiсткою зчленовується кульшова западина?

з головкою стегнової кiстки

#з крижовою кiсткою

з куприком

з V поперековим хребцем


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться з присередньої

сторони кульшової западини?

вирiзка кульшової западини

#ямка кульшової западини

пiвмiсяцева поверхня

вiдросток кульшової западини


!1 Який анатомiчний утвiр займає периферiйну частину

кульшової западини?

пiвмiсяцева поверхня

#вирiзка кульшової западини

ямка кульшової западини

суглобовий вiдросток кульшової западини


! Як називається суглобова поверхня кульшової западини?

пiвмiсяцева поверхня

#ямка кульшової западини

суглобовий вiдросток кульшової западини

вирiзка кульшової западини


! Як називається центр кульшової западини?

ямка кульшової западини

#вирiзка кульшової западини

пiвмiсяцева поверхня кульшової западини

головка кульшової западини


! З яких анатомiчних утворiв складається кульшова западина?

вирiзки, пiвмiсяцевої поверхнi i ямки кульшової западини

#вирiзки i суглобового вiдростка

ямки кульшової западини i двох вiдросткiв

пiвмiсяцевої поверхнi i зовнiшньої та внутрiшньої губи


! З яких вiддiлiв складається клубова кiстка?

тiла i крила

#тiла i основної частини

основної частини i крила

тiла i вiдросткiв


! Як називається нижнiй потовщений вiддiл клубової кiстки?

тiло

#основна частина

крило

латеральний вiдросток


! Як називається верхнiй розширений вiддiл кiстки?

крило

#тiло

основна частина

латеральний вiдросток


! Чим закiнчується верхнiй вiльний край крила клубової кiстки?

клубовим гребенем

#клубовим вiдростком

клубовою ямкою

клубовою горбистiстю


! Що розташовано на клубовому гребенi?

зовнiшня i внутрiшня губи та промiжна лiнiя

#зовнiшня губа i дугоподiбна лiнiя

внутрiшня губа i верхня сiднична лiнiя

зовнiшня i внутрiшня губи, дугоподiбна i верхня сiднична

лiнiї


! Чим закiнчується спереду клубовий гребiнь?

верхньою передньою та нижньою передньою клубовими остями

#латеральною та медiальною переднiми клубовими остями

передньою клубовою горбистiстю

передньою клубовою ямкою


! Чим закiнчується ззаду клубовий гребiнь?

верхньою задньою та нижньою задньою клубовими остями

#медiальною та латеральною заднiми клубовими остями

вушкоподiбною поверхнею

клубовою горбистiстю


!1 Що розрiзняють на зовнiшнiй поверхнi крила клубової

кiстки?

передню, задню i нижню сiдничнi лiнiї

#клубову ямку

медiальну, латеральну i верхню сiдничнi лiнiї

передню i задню сiдничнi та дугоподiбну лiнiї


!1 Що розташовано на внутрiшнiй поверхнi крила клубової

кiстки?

клубова ямка

#передня, задня i нижня сiдничнi лiнiї

клубова горбистiсть i дугоподiбна лiнiя

верхня i нижня сiдничнi лiнїї


! Чим вiддiляється крило клубової кістки вiд її тіла?

дугоподiбною лiнiєю

#верхньою сiдничною лiнiєю

нижньою сiдничною лiнiєю

промiжною лiнiєю


!1 Що розташовано на медіальній поверхнi крила клубової

кiстки позаду від клубової ямки?

вушкоподiбна поверхня i клубова горбистiсть

#клубово-лобкове пiдвищення

задня сіднична лінія

кульшова западина


!1 З якою кiсткою зчленовується вушкоподiбна поверхня

клубової кiстки?

з вушкоподiбною поверхнею крижової кiстки

#з головкою стегнової кiстки

з тiлом лобкової кiстки

з гiлкою сiдничої кiстки


! З яких частин складається лобкова кiстка?

тiла i двох гiлок

#тiла i двох вiдросткiв

основної частини i тiла

основної частини i двох гiлок


!1 Яка частина лобкової кiстки бере участь в утвореннi

кульшової западини?

тiло

#верхня гiлка

нижня гiлка

основна частина


!1 Які гілки має лобкова кістка?

верхню та нижню

#латеральну та медіальну

передню та задню

передню та верхню


!1 Що розташовано на верхнiй поверхнi верхньої гiлки

лобкової кiстки?

лобковий гребiнь, лобковий горбок i клубово-лобкове пiдвищення

#лобковий горбок, затульна борозна і лобковий гребiнь

затульна борозна i симфiзна поверхня

клубово-лобкове підвищення і дугоподібна лінія


!2 Який анатомiчний утвiр знаходиться у тому мiсцi,

де верхня гiлка лобкової кiстки переходить в нижню

в дiлянцi її присереднього краю?

симфiзна поверхня

#лобковий гребiнь

клубово-лобкове пiдвищення

затульна борозна


! З якою кiсткою зчленовується симфiзна поверхня

лобкової кiстки?

з протилежною лобковою кiсткою

#з сiдничою кiсткою

з клубовою кiсткою

з крижовою кiсткою


! Де знаходиться лобковий горбок?

на верхнiй гiлцi лобкової кiстки бiля її присереднього краю

#на верхнiй гiлцi лобкової кiстки на її нижнiй поверхнi

на нижнiй гiлцi лобкової кiстки бiля її присереднього краю

на симфiзнiй поверхнi лобкової кiстки


! Що є на нижнiй поверхнi верхньої гiлки лобкової кiстки?

затульна борозна

#лобковий горбок

симфiзна поверхня

лобковий гребiнь i клубово-лобкове пiдвищення


! З яких частин складається сiднича кiстка?

тiла i гiлки

#тiла i основної частини

двох гiлок

тiла i крила


!1 Яка частина сiдничої кiстки бере участь в утвореннi

кульшової западини?

тiло

#гiлка

основна частина

крило


! В який анатомiчний утвiр переходить тiло сiдничої кiстки?

у гiлку сiдничої кiстки

#у основну частину сiдничої кiстки

у тiло та гiлку лобкової кiстки

у нижню гiлку лобкової кiстки


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться по задньому краю

сiдничої кiстки вище сiдничого горба?

сiднича ость, мала сiднича вирiзка, велика сiднича вирiзка

#сiднича ость та затульний отвiр

мала сiднича вирiзка та гiлка сiдничої кiстки

велика сiднича вирiзка та затульний отвiр


! З чим зливається гiлка сiдничої кiстки?

з нижньою гiлкою лобкової кiстки

#з верхньою гiлкою лобкової кiстки

з тiлом лобкової кiстки

з тiлом клубової кiстки


!1 Який анатомiчний утвiр на кульшовiй кiстцi обмежений

гiлками лобкової i сiдничої кiсток?

затульний отвiр

#кульшова западина

затульна борозна

симфiзна поверхня


! Чим обмежений затульний отвiр кульшової кiстки?

злиттям гiлок лобкової i сiдничої кiсток, а також частиною

кульшової западини

#тiлами лобкової, сiдничої i клубової кiсток

малою i великою сiдничими вирiзками

великою сiдничою вирiзкою i тiлом лобкової кiстки


! З яких частин складається стегнова кiстка?

дiафiза, проксимального i дистального епiфiзів

#тiла, вiдростків та метафiзів

основної частини та апофiзів

тiла та дiафiза


!1 Яким анатомiчним утвором закiнчується проксимальний

кiнець стегнової кiстки?

головкою стегнової кiстки

#великим вертлюгом

двома виростками

малим i третiм вертлюгом


! У яку сторону спрямована головка стегнової кiстки?

медiально

#латерально

вперед

назад


!1 Який утвір розташований на головці стегнової кістки?

ямка головки

#отвір головки

вертлюгова ямка

шорстка лінія


! З якою кiсткою зчленовується головка стегнової кiстки?

з кульшовою кiсткою

#з великогомiлковою кiсткою

з лобковою кiсткою

з сiдничою кiсткою


!1 Який анатомiчний утвiр сполучає головку стегнової кiстки

з її тiлом?

шийка

#великий вертлюг

малий вертлюг

мiжвертлюгова лiнiя


! Що находиться на межi шийки i тiла стегнової кiстки?

великий i малий вертлюги

#шорстка лiнiя

сiднична горбистiсть i бiчний виросток

великий вертлюг i присереднiй виросток


!1 Вертлюгова ямка розташована:

на медіальній поверхні великого вертлюга

#на медіальній поверхні малого вертлюга

на головці стегнової кістки

на латеральній поверхні великого вертлюга


!1 Який анатомiчний утвiр сполучає мiж собою великий

i малий вертлюги стегнової кiстки спереду?

мiжвертлюгова лiнiя

#мiжвертлюговий гребiнь

шорстка лiнiя

гребiнна лiнiя


!1 Який анатомiчний утвiр сполучає мiж собою великий

i малий вертлюги стегнової кiстки ззаду?

мiжвертлюговий гребiнь

#мiжвертлюгова лiнiя

шорстка лiнiя

гребiнна лiнiя


! Що знаходиться на заднiй поверхнi тiла стегнової кiстки?

шорстка лiнiя

#мiжвертлюговий гребiнь

мiжвертлюгова лiнiя

гребiнна лiнiя


! З яких частин складається шорстка лiнiя стегнової кiстки?

присередньої i бiчної губ

#гребiнної лiнiї i присередньої губи

бiчної губи i сiдничної горбистостi

бiчної губи i третього вертлюга


!1 До яких анатомiчних утворiв на стегновiй кiстцi прямують

угорi губи шорсткої лiнiї?

до великого i малого вертлюгiв

#до шийки i головки стегнової кiстки

до третього вертлюга i шийки стегнової кiстки

до мiжвертлюгового гребеня i мiжвертлюгової лiнiї


!1 Що утворює бiчна губа шорсткої лiнiї стегнової кiстки

у своїй верхнiй частинi?

сiдничну горбистiсть

#гребiнну лiнiю

великiй i третiй вертлюг

малий i третiй вертлюг


!1 У що продовжуїться присередня губа шорсткої, лiнiї

стегнової кiстки у своїй верхнiй частинi?

у гребiнну лiнiю

#у сiдничну горбистiсть

у третiй вертлюг

у малий вертлюг


!1 Що утворюється мiж нижнiми кiнцями губ шорсткої лiнiї

стегнової кiстки?

пiдколiнна поверхня

#мiжвиросткова ямка

надколiнкова поверхня

два виростки


! Що утворює дистальний кiнець стегнової кiстки?

латеральний та медіальний виростки

#головку i шийку стегнової кiстки

малий i великий вертлюги

надколiнкову поверхню i третiй вертлюг


!1 Який анатомiчний утвiр на заднiй поверхнi стегнової

кiстки роздiляї бiчний виросток вiд присереднього виростка?

мiжвиросткова ямка

#ямка головки стегнової кiстки

вертлюгова ямка

надколiнкова поверхня


!1 Суглобовi поверхнi виросткiв стегнової кістки спереду переходять:

у наколiнкову поверхню

#у пiдколiнну поверхню

у малий i великий вертлюги

у вертлюгову ямку


!2 Як називаються анатомiчнi утвори, що знаходяться на

бiчнiй i присереднiй сторонi бiчного i присереднього

виросткiв стегнової кiстки?

бiчний надвиросток i присереднiй надвиросток

#латеральний i медiальний суглобовi вiдростки

малий i великий вертлюги

верхнiй та нижнiй надвиростки


! До яких кiсток належить наколiнок?

до сесамоподiбних

#до повiтроносних

до коротких трубчастих

до плоских


! Де знаходиться надколiнок?

у товщi сухожилка чотириголового м`яза стегна, спереду вiд

стегнової кiстки

#у товщi сухожилка чотириголового м`яза стегна, ззаду вiд

стегнової кiстки

з присередньої сторони дистального кiнця стегнової кiстки

з бiчної сторони дистального кiнця стегнової кiстки


! Якi частини має наколiнок?

основу i верхiвку

#тiло i верхiвку

основу i вiдросток

тiло i вiдросток


! Куди спрямована верхiвка наколiнка?

униз

#угору

вперед

назад


! Куди спрямована основа наколiнка?

угору

#униз

вперед

назад


! Якi поверхнi має наколiнок?

суглобову та передню

#суглобову та задню

суглобову та верхню

суглобову та нижню


! З яких частин складається великогомiлкова кiстка?

тiла i двох епіфізів

#тiла i двох вiдросткiв

основної частини i двох кiнцiв

тiла i двох виросткiв


!1 Чим закiнчується проксимальний кiнець великогомiлкової

кiстки?

присереднiм та бiчним виростками

#головкою

суглобовою поверхнею i присередньою кiсточкою

суглобовим вiдростком


!1 Чим розмежованi мiж собою верхнi суглобовi поверхнi

великогомiлкової кiстки?

мiжвиростковим пiдвищенням, яке складається

iз присереднього та бiчного мiжвиросткових горбкiв

#мiжвиростковими пiдвищенням, яке складається iз переднього

та заднього мiжвиросткових горбкiв

мiжвиростковим пiдвищенням, яке складається з верхнього

та нижнього мiжвиросткових горбкiв

мiжвиростковою ямкою


!1 Де знаходиться переднє та заднє мiжвиростковi поля

великогомiлкової кiстки?

на проксимальному кiнцi великогомiлкової кiстки, спереду та ззаду вiд мiжвиросткового пiдвищення

#на проксимальному кiнцi великогомiлкової кiстки, по боках

вiд присереднього та бiчного виросткiв

на дистальному кiнцi великогомiлкової кiстки, спереду

та ззаду вiд присередньої кiсточки

на заднiй та переднiй поверхнi тiла великогомiлкової кiстки


!1 На задньобiчній поверхні латерального

виростка великогомiлкової кiстки знаходиться:

малогомiлкова поверхня

#лiнiя камбалоподiбного м`яза

малогомiлкова вирiзка

горбистiсть великогомiлкової кiстки


! Якi краї має тiло великогомiлкової кiстки?

переднiй, мiжкiстковий i присереднiй

#переднiй та заднiй

переднiй, заднiй та присереднiй

заднiй та присереднiй


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться на передньому краю

великогомiлкової кiстки угорi?

горбистiсть великогомiлкової кiстки

#лiнiя камбалоподiбного м`яза

переднї мiжвиросткове поле

малогомiлкова вирiзка


! Якi поверхнi має тiло великогомiлкової кiстки?

присередню, бiчну i задню

#передню i задню

передню, бiчну i присередню

задню, присередню i передню


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться на заднiй поверхнi

великогомiлкової кiстки угорi?

лiнiя камбалоподiбного м`яза

#горбистiсть великогомiлкової кiстки

заднє мiжвиросткове поле

малогомiлкова вирiзка


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться з латеральної сторони

дистального кiнця великогомiлкової кiстки?

малогомiлкова вирiзка

#малогомiлкова суглобова поверхня

присередня кiсточка

горбистiсть великогомiлкової кiстки


!1 Який анатомiчний утвiр вiдходить униз з присередньої

сторони дистального кiнця великогомiлкової кiстки?

присередня кiсточка

#бiчна кiсточка

нижня кiсточка

головка великогомiлкової кiстки


!1 Як називається суглобова поверхня на

дистальному кiнці великогомiлкової кiстки?

нижня суглобова поверхня

#малогомiлкова суглобова поверхня

верхня суглобова поверхня

п`яткова суглобова поверхня


! Якi частини має малогомiлкова кiстка?

тiло i два епіфізи

#тiло i два вiдростка

тiло i головку

основну частину i бiчну кiсточку


! Що утворює проксимальний кiнець малогомiлкової кiстки?

головку малогомiлкової кiстки

#присередню кiсточку

бiчну кiсточку

основу малогомiлкової кiстки


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться на головцi

малогомiлкової кiстки?

верхiвка i суглобова поверхня

#верхiвка, переднiй та заднiй горбики

суглобова поверхня i бiчна кiсточка

верхiвка i медіальна кісточка


!1 З якою кiсткою зчленовується суглобова поверхня головки

малогомiлкової кiстки?

з великогомiлковою кiсткою

#з стегновою кiсткою

з наколiнком

з надп`ятковою кiсткою


! Якi краї має тiло малогомiлкової кiстки?

переднiй, заднiй i мiжкiстковий

#медiальний i латеральний

мiжкiстковий i бiчний

медiальний i заднiй


! Якi поверхнi маї тiло малогомiлкової кiстки?

присередню, бiчну i задню

#передню i задню

передню, бiчну i присередню

задню, передню i присередню


! Що утворює дистальний кiнець малогомiлкової кiстки?

бiчну кiсточку

#присередню кiсточку

головку

суглобовий вiдросток


!1 З якою кiсткою зчленовується суглобова поверхня бiчної

кiсточки малогомiлкової кiстки?

з надп`ятковою кiсткою

#з великогомiлковою кiсткою

з стегновою кiсткою

з наколiнком


! Що розрiзняють на бiчнiй кiсточцi малогомiлкової кiстки?

суглобову поверхню i ямку

#суглобову поверхню i шийку

головку i шийку

головку i верхiвку


!1 До яких кісток за класифікацією відноситься кульшова кістка?

до плоских

#до губчастих

до коротких трубчастих

до довгих трубчастих


!1 До яких кісток за класифікацією відноситься стегнова кістка?

до довгих трубчастих

#до губчастих

до коротких трубчастих

до плоских


!1 До яких кісток за класифікацією відноситься великогомілкова кістка?

до довгих трубчастих

#до губчастих

до коротких трубчастих

до плоских


!1 До яких кісток за класифікацією відноситься малогомілкова кістка?

до довгих трубчастих

#до губчастих

до коротких трубчастих

до плоских


!1 До яких кісток за класифікацією відносяться кістки заплесна?

до губчастих

#до повітроносних

до коротких трубчастих

до плоских


!1 До яких кісток за класифікацією відносяться плеснові кістки?

до коротких трубчастих

#до повітроносних

до губчастих

до плоских


!1 До яких кісток за класифікацією відносяться кістки пальців стопи?

до коротких трубчастих

#до повітроносних

до довгих трубчастих

до плоских


!1 Які кістки нижньої кінцівки відносяться до моноепіфізних кісток?

плеснові кістки та фаланги пальців

#кістки заплесна та кістки пальців

плеснові та заплеснові кістки

стегнова, великогомілкова та малогомілкова кістки


! Iз скiлькох кiсток складається заплесно?

7

#8

4

5


! Кiстки заплесна розташовані:

у два ряди - проксимальний i дистальний

#у два ряди - медiальний i латеральний

у один ряд

у 3 ряди - проксимальний, дистальний i латеральний


! Якi кiстки утворюють проксимальний ряд заплесна?

надп`яткова та п`яткова

#човноподiбна, кубоподiбна i клиноподiбнi

надп`яткова i клиноподiбнi

п`яткова i кубоподiбна


! Якi кiстки утворюють дистальний ряд заплесна?

човноподiбна, кубоподiбна i клиноподiбнi

#надп`яткова i п`яткова

надп`яткова i клиноподiбнi

п`яткова, кубоподiбна i човноподiбна


! З яких частин складається надп`яткова кiстка?

блока, головки i шийки

#основної частини i головки

тiла i основної частини

основної частини i двох суглобових поверхонь


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться на верхнiй поверхнi

надп`яткової кiстки?

блок надп`яткової кiстки

#головка з суглобовою поверхнею

блок надп`яткової кiстки i її головка

основа з трьома суглобовими поверхнями


!1 З якою кiсткою зчленовується верхня суглобова поверхня

блока надп`яткової кiстки?

з нижньою суглобовою поверхнею великогомiлкової кiстки

#з суглобовою поверхнею присередньої кiсточки

великогомiлкової кiстки

з суглобовою поверхнею бiчної кiсточки малогомiлкової кiстки

з суглобовою поверхнею п`яткової кiстки


!1 З якою кiсткою зчленовується присередня кiсточкова

суглобова поверхня блока надп`яткової кiстки?

з суглобовою поверхнею присередньої кiсточки

великогомiлкової кiстки

#з суглобовою поверхнею бiчної кiсточки малогомiлкової

кiстки

з нижньою суглобовою поверхнею великогомiлкової кiстки

з суглобовою поверхнею п`яткової кiстки


!1 З якою кiсткою зчленовується бiчна кiсточкова суглобова

поверхня блока надп`яткової кiстки?

з суглобовою поверхнею бiчної кiсточки малогомiлкової

кiсточки

#з суглобовою поверхнею присередньої кiсточки

великогомiлкової кiстки

з суглобовою поверхнею п`яткової кiстки

з нижньою суглобовою поверхнею великогомiлкової кiстки


!1 Які відростки має надп'яткова кістка?

заднiй і бічний вiдростки

#бiчний і присередній вiдростки

присереднiй і латеральний вiдростки

передній та задній відростки


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться на нижнiй поверхнi

надп`яткової кiстки?

передня, середня i задня п`ятковi суглобовi поверхнi

#латеральна та медіальна суглобові кісточкові поверхні

передня суглобова поверхня головки надп'яткової кістки

передня і задня суглобові кісточкові поверхні


! З якою кiсткою зчленовується головка надп`яткової кiстки?

з човноподiбною

#з кубоподiбною

з п`ятковою

з великогомiлковою


!1 Яким анатомiчним утвором закiнчується тiло п`яткової

кiстки ззаду i знизу?

п`ятковим горбом

#пiдпорою надп`яткової кiстки

заднiм суглобовим вiдростком

головкою п`яткової кiстки


!1 Який відросток є на п'ятковій кістці?

підпора надп'яткової кістки

#бічний відросток

задній відросток

передній відросток


!1 Якi анатомiчнi утвори знаходяться на верхнiй поверхнi

п`яткової кiстки?

передня, середня i задня надп`ятковi суглобовi поверхнi

#борозна п`яткової кiстки i пiдпора надп`яткової кiстки

передня i задня надп`ятковi суглобовi поверхнi, борозна

сухожилка довгого малогомiлкового м`яза

кубоподiбна суглобова поверхня i борозна п`яткової кiстки


!1 З якою кiсткою сполучаються передня, середня i задня надп'яткові

суглобовi поверхнi п`яткової кiстки?

з надп`ятковою кiсткою

#з кубоподiбною i човноподiбною кiстками

з клиноподiбними кiстками

з надп`ятковою i клиноподiбними кiстками


!1 Який анатомiчний утвiр знаходиться на передньому кiнцi

п`яткової кiстки?

кубоподiбна суглобова поверхня

#човноподiбна суглобова поверхня

клиноподiбна суглобова поверхня

надп`яткова суглобова поверхня


!1 Якi є клиноподiбнi кiстки i до якого ряду заплесна вони

вiдносяться?

присередня, промiжна i бiчна, це дистальний ряд заплесна

#присередня, промiжна i бiчна, це проксимальний ряд заплесна

верхня, нижня i промiжна, це дистальний ряд заплесна

передня, задня i промiжна, це проксимальний ряд заплесна


!1 Мiж якими кiстками розмiщується човноподiбна кiстка

i до якого ряду заплесна вона вiдноситься?

мiж надп`ятковою i трьома клиноподiбними, утворює

дистальний ряд заплесна

#мiж надп`ятковою i трьома клиноподiбними кiстками

утворює проксимальний ряд заплесна

мiж надп`ятковою i п`ятковою кiстками, утворює дистальний

ряд заплесна

мiж надп`ятковою, кубоподiбною, трьома клиноподiбними

кiстками, утворює дистальний ряд

заплесна


!1 З якою кiсткою сполучається проксимальна поверхня

човноподiбної кiстки?

з головкою надп`ясткової кiстки

#з дистальною поверхнею п`яткової кiстки

з трьома клиноподiбними кiстками

з кубоподiбною кiсткою


!1 З якими кiстками сполучається дистальна поверхня

човноподiбної кiстки?

з трьома клиноподiбними кiстками

#з головкою надп`яткової кiстки

з двома клиноподiбними i кубоподiбною кiстками

з основою I, II, III плеснових кiсток


!1 Де розташована кубоподібна кістка?

на латеральному краї стопи, попереду від п'яткової кістки

#на медіальному краї стопи, попереду від надп'яткової кістки

на латеральному краї стопи, позаду від човноподібної кістки

на медіальному краї стопи, позаду від клиноподібних кісток


! Скiльки плеснових кiсток i звiдки здiйснюється їх вiдлiк?

5, вiд великого пальця до мiзинця

#5, вiд мiзинця до великого пальця

6, вiд медiального краю стопи до латерального

5, вiд латерального краю стопи до медiального


! З яких частин складається кожна плеснова кiстка?

основи, тiла i головки

#тiла i двох головок

основи i двох головок

тiла, верхнього i нижнього вiдросткiв


! Як називається проксимальний кiнець плеснової кiстки?

основа

#головка

верхнiй (проксимальний) вiдросток

суглобовий вiдросток


! Як називається дистальний кiнець плеснової кiстки?

головка

#основа

нижнiй (дистальний) вiдросток

суглобовий вiдросток


! З якими кiстками зчленовуються головки плеснових кiсток?

з основами проксимальних фаланг пальцiв стопи

#з головками проксимальних фаланг пальцiв стопи

I, II, III - з присередньою, промiжною i бiчною

клиноподiбними кiстками, IV i V - з кубоподiбною кiсткою

з основами дистальних фаланг пальцiв стопи


! Якi фаланги розрiзняють на пальцях стопи (окрім першого пальця)?

проксимальнi, середнi i кiнцевi

#проксимальнi i дистальнi

проксимальнi, медiальнi i нижнi

проксимальнi, бiчнi i кiнцевi


! Якi фаланги має великий палець стопи?

проксимальну i кiнцеву

#проксимальну, середню i кiнцеву

дистальну i кiнцеву

верхню i нижню


! Якi частини мають фаланги пальцiв стопи?

основу, тiло i головку

#тiло i двi головки

тiло i основну частину

тiло i два вiдростки


!1 Яку назву має великий палець стопи?

hallux

#pollex

medius

anularis

Схожі:

! З яких кiсток складається кульшова кiстка? icon! До яких кiсток належить лобова кiстка?
Заняття n "Лобова, тiм`яна І потилична кiстки черепа. Клиноподібна І решітчаста кістки"
! З яких кiсток складається кульшова кiстка? iconЗаняття n 12. "З`єднання кiсток нижньоЇ кiнцiвки"
Чим утворений крижово-клубовий суглоб? вушкоподiбними поверхнями крижової та клубової кiсток
! З яких кiсток складається кульшова кiстка? iconЗаняття n 11. "З`єднання кiсток верхньої кiнцiвки"

! З яких кiсток складається кульшова кiстка? icon1. З яких стадій складається кримінальний процес?
Обвинувачений стає підсудним на стадії попереднього розгляду справи суддею, якщо?
! З яких кiсток складається кульшова кiстка? icon1. Сiткiвка складається з: Пiгментний шар сiткiвки утворений
У формування яких шарiв сiткiвки приймають участь паличковi нейросенсорнi клiтини?
! З яких кiсток складається кульшова кiстка? iconМодуль навчальної діяльності студента
Навчальна дисципліна (курс) складається із декількох залікових кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації...
! З яких кiсток складається кульшова кiстка? icon11) 6700 (19) ua (51) мпк
Вузол підшипника ковзання, що складається з корпусу, кришок, одна із яких кріпиться разом з обоймою, вкладиша, посадженого на цапфу...
! З яких кiсток складається кульшова кiстка? iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
Знати, з яких етапів складається процес проектування; функціональні особливості будови та характеристики відомих типів ем са
! З яких кiсток складається кульшова кiстка? iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІІ обсяг модуля
Знати, з яких етапів складається процес проектування; функціональні особливості будови та характеристики відомих типів ем са
! З яких кiсток складається кульшова кiстка? iconІнформація про особу відповідальну за оновлення сайту
Сторінка складається з блоків, матеріал для первинного заповнення яких надається відповідальною особою українською мовою у форматі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи