Контроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання icon

Контроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання
НазваКонтроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання
Дата31.07.2012
Розмір40.5 Kb.
ТипЗакон

КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ “ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ”


Теоретичні питання

 1. Загальна характеристика та біологічні функції білків і пептидів.

 2. Амінокислотний склад білків та пептидів: будова, сучасні класифікації, біологічна роль.

 3. Фізико-хімічні властивості амінокислот.

 4. Сучасні методи визначення амінокислотного складу білків (електрофорез, хроматографія).

 5. Рівні структурної організації білків. Хімічні зв’язки в білковій молекулі.

 6. Фізико-хімічні властивості білків. Амфотерність. Ізоелектрична точка (рІ).

 7. Розчинність білків. Термодинамічна стабільність білкових молекул, денатурація.

 8. Методи виділення білків з біооб’єктів, їх фракціонування та аналіз будови.

 9. Сучасні класифікації білків. Загальна характеристика простих білків, їх роль.

 10. Природні пептиди: класифікація, біохімічна характеристика.

 11. Складні білки: класифікація, представники, вміст в організмі людини.

 12. Загальна характеристика хромопротеїнів, особливості структури, біологічна роль.

 13. Гемопротеїни: міоглобін, гемоглобін, цитохроми. Їх біологічні функції та структурні особливості. Загальна характеристика гемоглобінопатій і таласемій. Нормальний вміст гемоглобіну в крові.

 14. Флавопротеїни: особливості будови та роль в організмі.

 15. Глікопротеїни: класифікація, особливості структури, поширення, біологічні функції.

 16. Нуклеотиди: будова, структурні компоненти, номенклатура, біологічна роль.

 17. Мінорні азотисті основи та нуклеотиди. Вільні нуклеотиди: участь у метаболічних реакціях та їх регуляції.

 18. Нуклеїнові кислоти: особливості структурної організації, фізико-хімічні властивості, біологічні функції ДНК і РНК. Експериментальне доведення генетичної ролі ДНК (феномен трансформації).

 19. Фізико-хімічні властивості нуклеїнових кислот.

 20. Хімічна природа ферментів. Загальна характеристика ферментів як біологічних каталізаторів.

 21. Міжнародна класифікація та номенклатура ферментів. Класи ферментів.

 22. Хімічна структура ферментів: будова ферментних білків, олігомерні білки-ферменти. Функціональні ферментні системи.

 23. Кофактори та коферменти: структурна характеристика, властивості, класифікація, зв’язок з вітамінами. Типи реакцій, які каталізують окремі класи коферментів.

 24. Механізм дії ферментів: гіпотези ферментативного каталізу Е.Фішера та Д. Кошленда.

 25. Механізм дії ферментів: молекулярні механізми ферментативного каталізу.

 26. Механізм дії ферментів: стадії ферментативного каталізу, утворення фермент-субстратного комплексу. Термодинаміч-ні закономірності ферментативного каталізу.

 27. Кінетика ферментативних реакцій: залежність швидкості реакції від концентрації субстрату, ферменту, рН та температури. Кінетика алостеричних ферментів.

 28. Рівняння Міхаеліса – Ментен і графічне зображення його компонентів. Використання Кm для характеристики активності ферментів і передбачення можливості перебігу метаболічних процесів у клітині.

 29. Загальні принципи та методи визначення одиниці виміру активності та кількості ферментів.

 30. Множинні форми ферментів – ізоферменти. Використання ізоферментів для диференціальної діагностики.

 31. Регуляція активності ферментів. Активатори, інгібітори. Види інгібування активності ферментів.

 32. Шляхи та механізми регуляції ферментативних процесів: регуляція каталітичної активності ферментів; алостеричні ферменти, ковалентна модифікація ферментів.

 33. Шляхи та механізми регуляції ферментативних процесів: протеолітична активація, дія регуляторних білків – ефекторів, компартментація ферментативних процесів.

 34. Шляхи та механізми регуляції ферментативних процесів: зміна кількості ферментів у клітині. Циклічні нуклеотиди в регуляції ферментативних процесів.

 35. Використання ферментів у медицині. Імобілізовані ферменти.

 36. Ензимопатії – уроджені (спадкові) вади метаболізму вуглеводів, амінокислот, порфіринів, пуринів.

 37. Ензимодіагностика патологічних процесів та захворювань.

 38. Ензимотерапія – застосування ферментів, їх активаторів та інгібіторів у медицині.

 39. Загальні закономірності обміну речовин: катаболічні, анаболічні та амфіболічні шляхи метаболізму. Анаплеротичні реакції. Стадії катаболізму біомолекул в організмі.

 40. Загальна характеристика циклу лимонної кислоти: внутрішньоклітинна локалізація, біологічна роль, схема функціонування.

 41. Ферментативні реакції ЦЛК. Анаплеротичні та амфіболічні реакції циклу трикарбонових кислот.

 42. Регуляція ЦЛК. Енергетичний баланс ЦЛК.

 43. Екзергонічні та ендергонічні біохімічні реакції. Роль АТФ та інших макроергічних фосфатів у поєднанні з екзергонічними та ендергонічними процесами.

 44. Біологічне окиснення: типи реакцій (дегідрогеназні, оксидазні, оксигеназні) та їх біологічне значення. Тканинне дихання.

 45. Ферменти біологічного окиснення в мітохондріях: піридин-, флавінзалежні дегідрогенази, цитохроми.

 46. Молекулярна організація мітохондріального ланцюга біологічного окиснення. Компоненти дихального ланцюга, їх редокс-потенціали, молекулярні комплекси внутрішніх мембран мітохондрій.

 47. Хеміосмотична теорія окисного фосфорилювання: механізм поєднання. АТФ-синтетаза мітохондрій.

 48. Окисне фосфорилювання: коефіцієнт окисного фосфорилювання, пункти поєднання окиснення та фосфорилювання. Роль бурої жирової тканини в термогенезі.

 49. Регуляція тканинного дихання й окисного фосфорилювання. Дихальний контроль. Інгібітори та роз’єднувачі електронного транспорту й окисного фосфорилювання, їх біомедичне значення.

 50. Мікросомальне окиснення: цитохром Р-450, молекулярна організація ланцюга.

 51. Активні форми кисню і механізми їх інактивації.

Схожі:

Контроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання iconКонтроль засвоєння модуля 1 “загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів та його регуляція” Теоретичні питання
Амінокислотний склад білків та пептидів: будова, сучасні класифікації, біологічна роль
Контроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання iconТеоретичні питання
...
Контроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання iconКурс лекцій з біохімії розділ «загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики» для студентів спеціальності 110101
Курс лекцій з біохімії. Розділ «Загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики» / укладачі: Л.І. Гребеник,...
Контроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання iconКонтроль засвоєння змістового модуля: "обмін білків. Молекулярна біологія"
Пул вільних амінокислот в організмі: шляхи надходження та використання вільних амінокислот у тканинах
Контроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання iconМіністерство охорони здоров`я україни
Курс лекцій з біохімії. Розділ «Загальні закономірності метаболізму. Молекулярні основи біоенергетики» / укладачі: Л.І. Гребеник,...
Контроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання iconКалендарно-тематичний план практичних занять з біохімії для студентів 2 курсу медичних факультетів №№1, 2, 3 та ммф на осінній семестр
Модуль 2 «Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та його регуляція»»
Контроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання iconТематичний план практичних занять Модуль Фізична хімія для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету IV семестр 2012-2013 н р. спеціальність “Клінічна фармація” 110206
Хімічна рівновага, її принципи та практичне використання закономірностей Тестовий контроль засвоєння змістового модулю 1
Контроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання iconЧастина ІІ. Теоретичні основи перетворення І використання енергії
Розділяється на загальну, хімічну й технічну. Загальна (фізична) термодинаміка дає поняття про загальні теоретичні основи й закономірності...
Контроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання iconНавчально-контролююча комп’ютерна програма
Лю засвоєння текстів Біблії англійською мовою. Програма складається з трьох частин: введення І контроль засвоєння лексики, вивчення...
Контроль засвоєння змістового модуля “загальні закономірності метаболізму” Теоретичні питання iconТематичний план практичних занять Модуля 2 «Основи внутрішньої медицини (кардіологія, пульмонологія, гематологія, загальні питання внутрішньої медицини)»
Модуля 2 Основи внутрішньої медицини кардіологія, пульмонологія, гематологія, загальні питання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи