«Фармакологія та медична рецептура» icon

«Фармакологія та медична рецептура»
Скачати 71.02 Kb.
Назва«Фармакологія та медична рецептура»
Дата31.07.2012
Розмір71.02 Kb.
ТипРегламент

Сумський державний університет

Медичний інститут

Кафедра біохімії і фармакології


РЕГЛАМЕНТ

кредитно-модульної системи оцінювання навчальної діяльності студентів ІІІ курсу з предмету «Фармакологія та медична рецептура»

Спеціальність: лікувальна справа

Кафедра біохімії і фармакологіїСтруктура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього


Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
210

20

110

80

3

Кредитів ECTS

7

Поточний та підсумковий модульний контроль

Модуль 1. Змістових модулів 6

210 год

7 кредитів ECTS

20

110

80


Суми - 2012

Регламент

кредитно-модульної системи з фармакології для студентів 3-го курсу


У зв`язку з реформуванням медичної освіти в Україні, на курсі фармакології впроваджена кредитно-модульна система організація навчального процесу відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання знань студентів, затвердженої МОЗ України.

Згідно з основними положеннями кредитно-модульної системи, дисципліна «Фармакологія» структурована на 1 модуль:

Модуль 1. Лікарська рецептура. Загальна фармакологія. Засоби, що впливають на функції нервової системи. Фармакологія засобів, що впливають на функції виконавчих органів. Вітамінні, гормональні, протизапальні, протиалергічні та імунотропні лікарські засоби. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних та протипухлинних лікарських засобів.


^ Основні принципи оцінювання знань студентів з кожного модулю

  1. На кожному практичному занятті студент отримує одну оцінку, яка перераховується в бали: за комп`ютерне тестування з теоретичних питань (по 4-х бальній системі) та письмовий тестовий контроль по рецептурі («зараховано», або не «зараховано»). На заняттях змістового модуля «Загальна рецептура» письмовий тестовий контроль оцінюється по 4-х бальній системі.
  1. СРС (самостійне опрацювання тем, які не входять в повному обсязі до плану аудиторних занять) входить в оцінку поточного і підсумкового модульного контролю. Бали за різні види індивідуальної СРС (індивідуальне завдання) нараховуються залежно від їх об`єму і значимості і додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність, але не більше 10-12 балів.
  1. Студент допускається до підсумкового модульного контролю, якщо виконав усі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрав кількість балів, не меншу за мінімальну (72 бали) і виконав практичну частину по рецептурі кожного практичного заняття. Поточна успішність модуля складається з суми балів за поточні практичні заняття (мінімальна кількість – 51,6 балів) та балів за 6 змістовних модулів (мінімум – 20,4 бали). Максимальна кількість балів є результат множення балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням максимальних балів за змістовні модулі.
  1. Студент, який не набрав за поточну успішність необхідної кількості балів, може допуститися до підсумкового контролю в результаті успішного проходження комп`ютерного тестування в позаурочний час і виконання практичної частини по рецептурі (при цій умові студенту виставляється мінімальна необхідна кількість балів за поточну успішність з даного модуля). Не зарахований письмовий тестовий контроль по рецептурі студент перескладає у позаурочний час на відробках.
  1. У разі наявних пропущених практичних занять з модуля студент повинен відпрацювати їх (1 спроба з відповідним нарахуванням балів) до контрольної роботи. Відробки приймає черговий викладач щочетверга. Оцінка успішності за кожен модуль складається з суми балів за поточну успішність і балів за підсумковий контроль. Підсумковий контроль модуля складається з контролю практичних навичок (виписування рецептів лікарських препаратів із зазначенням їх групової приналежності та показань до застосування) та теоретичної частини (теоретичні питання з відповідних тем та тестування «Крок-1») і зараховується при наявності протоколів за кожне практичне заняття.

  2. Максимальна кількість балів підсумкового контролю – 80 балів.
  1. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 20 балів. Бали за практичні заняття і модульний контроль нараховуються по першій спробі.
  1. За кожен модуль студент може отримати заохочувальні бали за участь в олімпіадах, наукових конференціях:
^ Вид роботи

Заохочувальні бали

Участь в олімпіаді – І місце

12

Участь у олімпіаді – ІІ місце

8

Участь у олімпіаді – ІІІ місце

5

Участь у олімпіаді без призового місця

2

Доповідь на студентській науковій конференції

5


Підсумкова оцінка з фармакології за рік виставляється лише студентам, якім зарахований модуль з дисципліни.

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються за шкалою ECTS таким чином:


^ Оцінка ECTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

Е

Останні 10% студентівРанжування з присвоєнням оцінок «А», «В, «С», «D», «Е» проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни.

Оцінка Fx («2») виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Ця категорія має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком після закінчення семестру. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Студенти, які одержали оцінку F по завершенні вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання. Відповідне рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затверджених в установленому порядку.

Студенти, які одержали оцінки Fx та F («2»), не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал Е.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни, конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як наведено нижче у таблиці:


Бали з дисципліни

Рейтинг студента (RD)

Оцінка за чотирибальною шкалою

Від 170 до 200

0,85RRD1,00R

5

Від 140 до 169,9

0,70RRD0,85R

4

Від 120 до 139,9

0,60RRD0,70R

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент (120)

RD<0,60

2

^ Оцінка поточного контролю практичних занять, змістових модулів та підсумкового контролю^ Поточні заняття

Змістовий модуль № 1

Змістові модулі

№№ 2-6

Підсумковий контроль

«5» - 2 бали

«4» - 1,6 бали

«3» - 1,2 бали

«2» - 0 балів

«5» - 4 бали

«4» - 3,2 бали

«3» - 2,4 бали

«2» - 0 балів

«5» - 6 балів

«4» - 4,8 бали

«3» - 3,6 бали

«2» - 0 балів

«5» - 80 балів

«4» - 64 бали

«3» - 20-48 балів

«2» - 0 балівЗав. курсом біохімії

та фармакології, проф. І.Ю. Висоцький

Схожі:

«Фармакологія та медична рецептура» iconЗакон України Про лікарські засоби. Загальна рецептура. Тверді лікарські форми 2 М’які лікарські форми. Hедозовані лікарські форми 3
Модуль «Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні препарати. Протизапальні та протиалергічні...
«Фармакологія та медична рецептура» iconЗакон України «Про лікарські засоби». Загальна рецептура. Тверді лікарські форми Введение в общую рецептуру. Твердые лекарственные формы 2 М’які лікарські форми. Hедозовані лікарські форми
Модуль Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні препарати. Протизапальні та протиалергічні...
«Фармакологія та медична рецептура» iconКількість годин
...
«Фармакологія та медична рецептура» iconЗагальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему
Перелік препаратів для підсумкового контролю, виписка яких є практичними навичками в курсі вивчення фармакології
«Фармакологія та медична рецептура» iconФармакологія
За висловленням І. П. Павлова, фармакологія «знайомить лікаря з його головою зброєю», тобто з препаратами, які будуть введені в організм...
«Фармакологія та медична рецептура» iconПерелік питань для підготовки до підсумкового модульного контролю та іспиту з предмету „Фармакологія” для студентів ІІІ і IV курсу зі спеціальності «фармація» та студентів ІІІ курсу зі спеціальності «клінічна фармація» Модуль Загальна фармакологія.
Модуль Загальна фармакологія. Лікарські засоби, які впливають на функції нервової системи та медіаторні процеси
«Фармакологія та медична рецептура» iconТематичний план занять з «Внутрішніх хвороб з клінічною психологією» для студентів VI курсу медичного факультету №2, спеціальність «Медична психологія» на 2012/2013 навчальний рік
Диференційний діагноз при артеріальній гіпертензії. Гіпертонічна хвороба та симптоматичні гіпертензії. Клінічна фармакологія антигіпертензивних...
«Фармакологія та медична рецептура» iconОсвіта: Харківський медичний інститут (1990 р.) Дисертації: у 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14. 00. 25 «Фармакологія»
Дисертації: у 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14. 00. 25 «Фармакологія» за темою «Фармакологічна активність...
«Фармакологія та медична рецептура» iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5
Технологія виготовлення та рецептура спеціальних бетонів на основі сірчаного в’яжучого
«Фармакологія та медична рецептура» icon612. 821 М 42 Медична психологія
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи