Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 232.24 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата31.07.2012
Розмір232.24 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


Медичний інститут

Кафедра біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор медичного інституту СумДУ

проф. В.Е.Маркевич

"____" ______________ 2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТНапрям підготовки (спеціальність) 7.110101 – “Лікувальна справа”


Форма навчання денна

^

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

^ Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторні заняття, годин

^ Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю ісп. (д/зал.)

Всього

Лекції

Практичні

(семі-нарські)

Лабораторні

Всього

тому числі

ІРС під керівн. викладача

Інд. завдання. вид / обсяг

^ Самостійне опрацювання матеріалу

1

90/3

60

20

40

-

30

2

10

18

д/зал.

2

75/2,5

50

10

40

-

25

2

5

18

д/зал.Розробники: Хоменко О.В., Ляшенко Я.О., Корнющенко Г.С.

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № від ___________ 2012 р.


Суми – 2012 р.

МЕТА^ Мета викладання дисципліни випливає із цілей освітньої-професійної програми підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначається змістом тих системних теоретичних знань, практичних умінь і навичок, котрими повинен оволодіти лікар-спеціаліст. Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни "Медична та біологічна фізика", є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову (блок ПН) і професійно-практичну (блок ПП) підготовку.


Завдання навчальної дисципліни сформульовано відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ):

 1. Розкриття сутності фізичних та фізико-хімічних процесів в організмі на макро- та мікрорівнях.

 2. Знайомство з сутністю методів діагностики захворювань і дослідження біологічних систем.

 3. З'ясування впливу фізичних факторів на організм та застосування їх у лікувальних цілях.

 4. Фізичне тлумачення великого комплексу функціональних явищ (генерація i розподіл нервового імпульсу, м'язове скорочення, рецепція, фотосинтез i iн.).

 5. З'ясування принципу дії медичної техніки.


Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

  1. найбільш загальні фізичні закономірності, що лежать в основі процесів що протікають в організмі;

  2. фізичні властивості деяких біологічних тканин і рідин;

  3. характеристики фізичних чинників (лікувальних, кліматичних, виробничих), що надають дію на організм, біофізичні механізми такої дії;

  4. фізичну характеристику інформації на виході медичного приладу;

  5. основи диференціального і інтегрального числення;

  6. основні математичні методи обробки медико-біологічної інформації.

ВМІТИ:

 1. проводити основні фізичні вимірювання;

 2. обробляти результати вимірювань;

 3. вирішувати прості диференціальні рівняння;

 4. вирішувати завдання оптимізації;

 5. вирішувати прості завдання з курсу фізики.

Місце дисципліни у навчальному процесі

Медична та біологічна фізика як навчальна дисципліна:

а) базується на попередньо вивчених студентами в середній загальноосвітній школі таких предметів, як "Фізика", "Біологія", "Математика", "Хімія";

б) забезпечує високий рівень фізико-математичної та біофізичної підготовки, що є необхідною базою для всебічного вивчення організму людини; це важливо для формування медицини як точної науки.

в) закладає студентам фундамент для подальшого засвоєння ними знань із профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних дисциплін.


Базовими для вивчення дисципліни є наступні знання:

 1. методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь;

 2. поняття функції і способи її завдання;

 3. поняття границі і похідної функції;

 4. дослідження функцій за допомогою похідної;

 5. побудова графіків функцій.ПРОГРАМА

^

Вступ. Роль фізики у розвитку медичної науки.


ТЕМА 1. Рух та тиск рідин.

ТЕМА 2. Механічні властивості твердих тіл та біологічних тканин.

ТЕМА 3. В’язкість рідин. Гемодинаміка. Дозування ліків крапельним методом.

ТЕМА 4. Механічні коливання. Вільні незгасаючі коливання.

ТЕМА 5. Згасаючі коливання. Хвильові процеси.

ТЕМА 6. Акустичні явища. Природа та фізичні властивості звуку.

ТЕМА 7. Основи молекулярної фізики. Ізопроцеси.

ТЕМА 8. Основні елементи термодинаміки. Робота та енергія газу.

ТЕМА 9. Кругові процеси. Теплова машина. Ентропія.

ТЕМА 10. Теплові явища в організмі. Рівняння теплового балансу.

ТЕМА 11. Електричне поле. Електричний диполь. Фізичні основи електрокардіографії.

ТЕМА 12. Електроємність. Конденсатори.

ТЕМА 13. Електричний струм. Електрорушійна сила.

ТЕМА 14. Електропровідність біологічних тканин та рідин при постійному струмі.

ТЕМА 15. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Закон Ампера. Сила Лоренца.

ТЕМА 16. Електромагнітні коливання та хвилі. Змінний струм. Фізичні процеси у тканинах при впливі струму та електромагнітних полів.

ТЕМА 17. Інтерференція світла. Дифракція світла. Поляризація.

ТЕМА 18. Геометрична оптика.

ТЕМА 19. Теплове випромінювання тіл. Загальні характеристики.

ТЕМА 20. Ядро. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Ядерні реакції. Дозиметрія.


^

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ

Тема

Загальний обсяг,

годин

Лекції,

годин

Практичні

(семінарські)заняття,

годин

Лабораторні роботи, годин

Самостійне опрацювання матеріалу (у тому числі ІРС),

годин

Індивід. завдання,

годин

Семестр 1

Тема1. Рух та тиск рідин

9

2

4

-

2

1

Тема2. Механічні властивості твердих тіл та біологічних тканин

8

2

4

-

1

1

Тема3. В’язкість рідин. Гемодинаміка. Дозування ліків крапельним методом

8

2

4

-

1

1

Тема4. Механічні коливання. Вільні незгасаючі коливання

9

2

4

-

2

1

Тема5. Згасаючі коливання. Хвильові процеси

8

2

4

-

2

-

Тема6. Акустичні явища. Природа та фізичні властивості звуку

7

2

4

-

1

-

Тема7.Основи молекулярної фізики. Ізопроцеси

9

2

4

-

2

1

Тема8.Основні елементи термодинаміки. Робота та енергія газу

10

2

4

-

3

1

Тема9. Кругові процеси. Теплова машина. Ентропія

9

2

4

-

2

1

Тема10. Теплові явища в організмі. Рівняння теплового балансу

9

2

4

-

2

1

Захист індивідуальних завдань

2

-

-

-

-

2

Контрольний захід за модульний цикл: тестовий контроль, колоквіум тощо

2

-

-


-

2
Всього за семестр

90

20

40

-

20

10

Семестр 2

Тема11. Електричне поле. Електричний диполь. Фізичні основи електрокардіографії

9

1

4

-

2

2

Тема12. Електроємність. Конденсатори

6

1

4

-

1

-

Тема13. Електричний струм. Електрорушійна сила

8

1

4

-

2

1

Тема14. Електропровідність біологічних тканин та рідин при постійному струмі

7

1

4

-

2

-

Тема15. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Закон Ампера. Сила Лоренца

6

1

4

-

1

-

Тема16.Електромагнітні коливання та хвилі. Змінний струм. Фізичні процеси у тканинах при впливі струму та електромагнітних полів

7

1

4

-

2

-

Тема17.Інтерференція світла. Дифракція світла. Поляризація

7

1

4

-

2

-

Тема18.Геометрична оптика

8

1

4

-

3

-

Тема19.Теплове випромінювання тіл. Загальні характеристики

7

1

4

-

1

1

Тема20.Ядро. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Ядерні реакції. Дозиметрія

7

1

4

-

2

-

Захист індивідуальних завдань

1

-

-

-
1

Контрольний захід за модульний цикл: тестовий контроль, колоквіум тощо

2

-

-

-

2

-

Всього за семестр

75

10

40

-

20

5^

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ1 Семестр

 1. Вступ. Елементарні математичні функції. Одиниці виміру фізичних величин, система СІ – 2 години.

 2. Похідна. Інтеграл – 2 години.

 3. Рух та тиск рідин. Сила Архімеда. Закон Стокса. Рівняння Бернуллі – 4 години.

 4. Біореологія. Закон Гука. Рівняння Кельвіна-Фойгта. Механічні навантаження на біологічні тканини – 4 години.

 5. Застосування законів гідростатики та гідродинаміки до розв’язання задач з гемодинаміки – 8 годин.

 6. Коливання та хвилі – 8 годин.

 7. Основи молекулярної фізики. Ізопроцеси – 2 години.

 8. Перший та другий закони термодинаміки. Робота газу – 4 години.

 9. Кругові процеси. Теплова машина. Ентропія – 4 години.

 10. Теплові явища в живому організмі – 2 години.

2 Семестр

 1. Електростатика. Диполь – 2 години.

 2. Поняття електроємності. Конденсатори та їх поєднання – 2 години.

 3. Електричний струм. Закон Ома. ЕРС індукції – 8 годин.

 4. Закон Ампера. Сила Лоренца – 6 годин.

 5. Електромагнітні коливання. Коливальні контури. Формула Томсона – 6 годин.

 6. Інтерференція та дифракція світла – 6 годин.

 7. Геометрична оптика. Лінзи – 4 години.

 8. Теплове випромінювання – 4 години.

 9. Радіоактивність та дозиметрія. Ядерні реакції – 2 години.^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


А. Завдання для самостійної роботи,

передбачені навчальним планом


1. Домашня контрольна робота № 1 (задачі та практичні питання з курсу) на тему “Біомеханіка та термодинаміка” – 2 години.

2. Домашня контрольна робота № 2 (задачі та практичні питання з курсу) на тему “Електричне поле” – 2 години.

3. Домашня контрольна робота № 3 (задачі та практичні питання з курсу) на тему “Магнітне поле, хвильова та геометрична оптика” – 2 години.


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ


 1. Лекції - викладення основної частини теоретичного матеріалу із застосуванням ілюстративних прикладів.

 2. Практичні заняття – робота за індивідуальними завданнями під керівництвом викладача (розв’язання багатоваріантних задач на основі розрахунків на прикладі найпростіших завдань). Головна мета практичних занять – розвиток навичок, які використовуються при застосуванні різних методів для розв’язування відповідних задач.

 3. Самостійно навчальний матеріал опрацьовується із використанням конспекту лекцій, навчальної літератури, комп’ютерних засобів навчання (з розрахунку на годину для підготовки до лекційних занять не менше 0,5 годин, до практичних занять – не менше 1 години).

 4. Індивідуальне завдання представляє собою три контрольні роботи у формі розрахунків типових задач з курсу.

 5. ^ Контроль навчальної роботи – тестування з теоретичного та практичного матеріалу, спостереження за ходом виконання практичних робіт і обговорення складних теоретичних питань, контроль самостійного виконання індивідуального завдання.

 6. Індивідуальна робота зі студентами передбачає додаткову роботу зі студентами, які мають недостатню математичну підготовку або були відсутні на аудиторних заняттях з поважних причин.

 7. ^ Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється після їх завершення на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з біофізики є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою (регламент додається).

Наприкінці тем, що включають методи розв'язування задач проводитимуться контрольні роботи з метою контролю засвоєння практичних навичок.


^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Збірник завдань для самостійної роботи з курсу «Медична біофізика». Суми, СумДУ, 1996


ЛІТЕРАТУРА

А. Основна навчальна література


№ п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність,

примірників

1

Биофизика / В.Ф.Антонов, А.М.Черныш, В.И.Пасечник, С.А.Вознесенский, Е.К. Козлова. - М. : Владос, 2003. - 288 с.

^ Навч. посібник

1

2

Биофизика / Под ред. Ю.А.Владимирова. - М. : Медицина, 1983. - 272 с.

Навч. посібник

12

3

Ремизов, А. Н. Медицинская и биологическая физика (+Авторизований доступ) / А. Н. Ремизов. — 2-е изд., исправ. — М. : Высш. шк., 1996. — 608 с.

^ Навч. посібник

83

+ Електронний ресурс

4

Губанов Н.И.,Утепбергенов А.А. Медицинская биофизика. - М. : Медицина, 1978. - 336 с.

^ Навч. посібник

2

5

Биофизика (Доступ з локальної мережі СумДУ). Т.1 : Теоретическая биофизика.

^ Навч. посібник

Електронний ресурс

6

Биофизика (Доступ з локальної мережі СумДУ) / Под ред. Антонова В.Ф. - М. : Владос, 2000. - 288 с.

^ Навч. посібник

Електронний ресурс

7

Ремизов, А. Н. Сборник задач по медицинской и биологической физике (+Авторизований доступ) / А. Н. Ремизов, Н. Х. Исакова, А. Г. Максина. — М. : Высшая школа, 1987. — 159 с.

^ Навч. посібник

4

+ Електронний ресурс


Б. Додаткова рекомендована література


№ п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність,

примірників

1

Чертов А.Г. Воробьев А.А. Задачник по физике : Учеб. пособ. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1981. - 496 с.

^ Навч. посібник

212

2

И.В. Савельев. Курс общей физики. В 3-х т. – М.: Наука, 1987


Навч. посібник

179

3

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. - 2-е изд., испр. - М. : Наука, 1965. - 204 с.

^ Навч. посібник

2


Розробники програми __________________

О.В. Хоменко

Я.О. Ляшенко

Г.С. Корнющенко

Завідувач кафедри __________________ Л.Ф. Суходуб^ РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА"


   1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 165 год/5,5 кред.; Лк. - 30 год./15; пр. – 80 год./40; Домашня контрольна робота - 3; диф. залік.

   2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 2; модульних циклів – 2.

   3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 400 балів (3 кред. 66.5 бал./кред. у першому семестрі та 2.5 кред. 80 бал./кред. у другому семестрі).


За 1 семестр:

   1. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

    1. Робота на аудиторних заняттях (0,3 R = 60 балів):

     • Практичні заняття: 20 пр.  3,0 бали/пр. = 60 балів.

    2. Виконання завдань на практичних заняттях (20 занять) максимально 20 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 0,6 до 1 бала);

    3. ^ Виконання домашніх контрольних робіт – при позитивному оцінюванні за кожну роботу з двох від 12 до 20 балів (за рішенням викладача може бути призначений захист робіт). При оцінюванні робіт після завершення модульного циклу залікова кількість балів зменшується на 10%;

    4. Складання комплексного письмового модульного контролю* - всього 80 балів:

     • Теоретичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 24 до 40 балів;

     • Практичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 24 до 40 балів;
* 1) модульний контроль оцінюється позитивно тільки при позитивній оцінці теоретичної та практичної частин комплексного домашнього завдання.


   1. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

1-ий модульний цикл: (10 лк., 20 пр. занять; 20 пр. робіт; модульний контроль) – 120...200 балів.


За 2 семестр:

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

    1. Робота на аудиторних заняттях (0,3 R = 60 балів):

     • Практичні заняття: 20 пр.  3,0 бали/пр. = 60 балів.

    2. Виконання завдань на практичних заняттях (20 занять) максимально 40 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 1,2 до 2 бала);

    3. ^ Виконання домашньої контрольної роботи – при позитивному оцінюванні за роботу від 12 до 20 балів (за рішенням викладача може бути призначений захист роботи). При оцінюванні роботи після завершення модульного циклу залікова кількість балів зменшується на 10%;

    4. Складання комплексного письмового модульного контролю* - всього 80 балів:

     • Теоретичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 24 до 40 балів;

     • Практичне завдання (при позитивному оцінюванні) – від 24 до 40 балів;
* 1) модульний контроль оцінюється позитивно тільки при позитивній оцінці теоретичної та практичної частин комплексного домашнього завдання.


5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

2-ий модульний цикл: (5 лк., 20 пр. занять; 20 пр. робіт; модульний контроль) – 120...200 балів.


   1. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.
   1. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі за призначенням викладача) та робіт за п.6.
   1. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як в шкалу ЕСТS, так і в чотирибальну шкалу. Бали шкали ЕСТS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються за шкалою ЕСТS таким чином:


Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

A

Найкращі 10% студентів

B

Наступні 25% студентів

C

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентів


Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які одержали оцінки Fх та F («2») не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал E.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни,
конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями як наведено нижче у таблиці:Бали з дисципліни

Рейтинг студента (RD)

Оцінка за чотирибальною шкалою

від 170 до 200

0,85R1,00R

5

від 140 до 169,9

0,70R0,85R

4

від 120 до 139,9

0,60R0,70R

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент (120)

RD<0,60

2
 • Студенти, які бажають підвищити свою позитивну оцінку, а також ті, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 70 до 120), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю - диф. залік (за процедурою письмового іспиту). В останньому випадку залікова кількість балів на контрольному заході зменшується на 10%;

 • Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 70 до заходу підсумкового семестрового контролю не допускаються.Лектор потоку ______________ Г.С. КорнющенкоЗавідувач кафедри ______________ Л.Ф. Суходуб


“___” _____________ 2012 р.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи