Робоча програма навчальної дисципліни icon

Робоча програма навчальної дисципліни
НазваРобоча програма навчальної дисципліни
Сторінка2/10
Дата31.07.2012
Розмір1.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Змістовий модуль 2. Метаболізм вуглеводів, ліпідів та його регуляція.


^ Розділ 5. Метаболізм вуглеводів та його регуляція.

Конкретні цілі:

 1. Трактувати біохімічні закономірності внутрішньоклітинного метаболізму вуглеводів: анаеробне та аеробне окислення глюкози;

 2. Трактувати біохімічні закономірності альтернативних шляхів обміну моносахаридів: пентозофосфатичний шлях окислення глюкози, шляхи перетворення фруктози та галактози;

 3. Трактувати функціональні особливості та біологічне значення біосинтезу глюкози (глюкогенез), синтезу та розпаду глікогену в тканинах;

 4. Аналізувати зміни рівня глюкози крові, механізми її гормонольної регуляції (інсулін, глюкагон, адреналін), патологічні прояви порушень обміну глюкози: цукровий діабет, голодування;

 5. Пояснювати молекулярно-біологічні основи спадкових ензимопатій (вроджених вад метаболізму) обміну фруктози, галактози, глікогену;

 6. Трактувати поняття нормоглікемія, гіпер-, гіпоглікемія, глюкозурія як нормальні та патологічні стани обміну глюкози.


Тема 13. Метаболізм вуглеводів. Анаеробне окислення глюкози – гліколіз.

Шляхи внутрішньоклітинного катаболізму вуглеводів; аероб­­­не та анаеробне окислення глюкози.

Анаеробне окислення глюкози – гліколіз: ферментативні реакції гліколізу, енергетика, регуляція. Гліколітична оксидоредукція, субстратне фосфорилювання в гліколізі. Вклад робіт Ембдена, Мейєргофа иа українського біохіміка – Я.Парнаса у встановлення послідовності ферментативних реакцій гліколізу (молочнокислого бродіння). Спиртове та інші види бродіння.


Тема 14. Аеробне окислення вуглеводів. Окиснювальне декарбоксилювання ПВК. Човниковы механызми.

­­­ Етапи аеробного окислення глюкози, окислювальне декарбок­­­силювання пірувату, Мультиферментний піруватдегідрогеназний комплекс – особливості функціонування за участю трьох ферментів та п’яти коферментів. Порівняльна характеристика біоенергетики аеробного та анаеробного окислення глюкози. Ефект Пастера – переключення з анаеробного на аеробне окислення глюкози, особливості регуляції. Човникові механізми окислення гліколітичного НАДН. Малат-аспартатний шунт транспорту відновлювальних еквівалентів гліколітичного НАДН в мітохондрії в аеробних умовах.


Тема 15. Катаболізм та біосинтез обміну глікогену. Генетичні порушення обміну глікогену.

Розщеплення та біосинтез глікогену: ферментативні реакції глікогенезу та глікогенолізу; каскадні механізми цАМФ-залежної регуляції активностей глікоген фосфорилази та глікогенсинтази. Гормональна регуляція обміну глікогену в м'язах та печінці.

Генетичні порушення ферментів метаболізму глікогену: глікогенози – аномально високе накопичення глікогену в органах і тканинах, аглікогенози – недостатне запасання глікогену в тканинах.

Метаболізм вуглеводних компонентів глікокон'югатів. Біо­­­­­­синтез O- та N-зв'язаних глікопротеїнів; значення глікозилтранс­­­фераз та доліхолфосфату. Біосинтез гліколіпідів на прикладі ут­­­ворення олігосахаридних фрагментів антигенних детермінант груп крові людини системи АВО. Ферменти катаболізму глікокон'югатів. Генетичні порушення метаболізму глікокон'югатів (глікози­­­дози): мукополісахаридози – патології сполучної тканини внутрішніх органів, кісток і суглобів. Ревматизм.


Тема 16. Глюконеогенез. Пентозо–фосфатний шлях. Метаболізм фруктози і галактози.

Біосинтез глюкози – глюконеогенез: фізіологічне значення, ферментативні реакції, регу­­­ляторні ферменти. Метаболічний шлях глюконеогенезу: субстрати глюконеогенезу, компартменталізація перетворення пірувату в фосфоенол піруват. Лактат та аланін як субстрати глюконеогенезу, глюкозо-лактатний (цикл Корі) та глюкозоаланіновий цикли.

Пентозофосфатний шлях (ПФШ) окислення глюкози; схема, біологіч­­­не значення, особливості функціонування в різних тканинах. Послідовність ферментативних реакцій ПФШ, окислювальна стадія та стадія ізомерних перетворень пентозо-, гексозо- та гептозофосфатів. Значення ПФШ як донора НАДФН у відновлювальному синтезі жирних кислот та стероїдів, як постачальника рибозо-5-фосфату для утворення нуклеотидів у синтезі нуклеїнових кислот. Порушення пентозофосфатного шляху в еритроцитах: ензимопатії глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази.

Метаболічний шлях та ферментативні реакції перетворення фруктози в організмі людини. Спадкові ензимопатії пов’язані з генетичними дефектами синтезу ферментів метаболізму фруктози – непереносимість фруктози, фруктоземія.та галактози – галактоземія.

Метаболічний шлях та ферментативні реакції перетворення галактози в організмі людини. Спадкові ензимопатії пов’язані з генетичними дефектами синтезу ферментів метаболізму галактози – галактоземія.


Тема 17. Регуляція та патології вуглеводного обміну.

Гормони – регулятори обміну глюкози (глюкагон, адреналін, глюкокортикоїди, соматотропін, інсулін - ефекти та механізми впливу на рівень глюкоземії).

Глюкоземія: нормальний стан та його порушення (гіпер-, гіпоглюкоземія та глюкозурія). Цукровий діабет; інсулінозалежна та інсулінонезалежна форми; клініко-біохімічна характеристика та діагностичні критерії цукрового діабету – глюкозотолерантний тест, подвійне цукрове навантаження.


Тема 18. Контрольне заняття з “Крок-1”: загальні закономірності метаболізму, метаболізм вуглеводів”

Аналіз та вирішення тестових контрольних завдань “Крок-1” із “Збірника тестових завдань з біохімії” (частина І - 1.1-1.4, частина ІІ - 2.1-2.4, частина ІІІ).


Розділ 6. Метаболізм ліпідів та його регуляція.

Конкретні цілі:

 1. Трактувати біохімічні функції прстих і складних ліпідів в організмі: участь в побудові та функціонуванні біологічних мембран клітин, запасна, енергетична функції, використання в якості попередників в біосинтезі біологічно активних сполук ліпідної природи;

 2. Трактувати біохімічні закономірності внутрішньоклітинного метаболізму ліпідів: катаболізм та біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів, фосфоліпідів, гормональна регуляція ліполізу;

 3. Трактувати біохімічні закономірності регуляції біосинтезу холестеролу та його біотрансформації: етерифікація, утворення жовчних кислот, стероїдних гормонів, вітаміну Д3;

 4. Аналізувати зміни в системі циркуляторних транспортних ліпідів: ХМ, ЛПДНЩ, ЛПНЩ, ЛПВЩ при патологіях, пояснювати їх функціональне значення;

 5. Пояснювати біохімічні основи виникнення та розвитку генетичних аномалій обміну ліпідів, ліпопротеїнів, холестеролу (ліпопротеїнемії), а також набуті порушення обміну ліпідів: атеросклероз, ожиріння, цукровий діабет.


Тема 19. Загальна характеристика ліпідів: будова і функції основних класів. Ліпіди біомембран. Катаболізм ТАГ.

Ліпіди: будова, класифікація, біологічні функції основних класів. Жирнокислотний склад ліпідів - насичені та ненасичені жирні кислоти (фізико-хімічні властивості, вміст у тканинних ліпідах людини).

Структура та функції біологічних мембран: а) ліпіди біомембран, особливості їх структурної організації, ліпідний склад субклітинних мембран; б) рідинно-мозаїчна модель будови біомембран; в) біофізичні властивості мембран.

Катаболізм триацилгліцеролів: послідовність реакцій, механізм регуляції активності триацилгліцеролліпази. Нейрогуморальна регуляція ліполізу.


Тема 20. Окислення жирних кислот. Метаболізм кетонових тіл.

Окислення жирних кислот (β-окислення): активація жирних кислот, роль карнітину в транспорті жирних кислот в мітохондрії, послідовність ферментативних реакцій. Енергетика β-окислення жирних кислот. Окислення гліцеролу.

Кетонові тіла. Реакції біосинтезу та утилізації кетонових тіл, їх фізіологічне значення. Метаболізм кетонових тіл за умов патології. Механізми надмірного зростання вмісту кетонових тіл при цукровому діабеті та голодуванні.


Тема 21. Біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів та складних ліпідів.

Біосинтез триацилгліцеролів. Біосинтез фосфогліцеридів. Метаболізм сфінголіпідів. Генетичні аномалії обміну сфінголіпі­­­дів – сфінголіпідози. “Лізосомальні хвороби”: хвороба Німана-Піка, хвороба Тея-Сакса (гангліозидоз GM2) гангліозидоз GM1, хвороба Гоше (глюкоцереброзидний ліпідом).

Біосинтез вищих жирних кислот, метаболічні джерела. Біо­­­синтез насичених жирних кислот (пальмітату), ферментативні реакції – синтез малоніл-КоА, ацилтранспортуючий білок, джерела НАДФН, необхідного для біосинтезу жирних кислот, Регуляція процесу біосинтезу на рівні ацетил-КоА-карбоксилази та на рівні синтетази жирних кислот. Елонгація насичених жирних кислот. Утворення моно- та полінена­­­сичених жирних кислот в організмі людини.


Тема 22. Обмін холестеролу і його регуляція. Шляхи біотрансформації холестеролу.Циркуляторний транспорт ліпідів.

Біосинтез холестерину: метаболічні попередники; схема послідовності ре­­­акцій. Регуляція синтезу холестерину.

Шляхи біотрансформації холестерину: етерифікація; утво­­­рення жовчних кислот, стероїдних гормонів, вітаміну D3; екскре­­­ція холестерину з організму. Роль цитохрому Р-450 в біотрансформації фізіологічно актив­­­них стероїдів.

Циркулярний транспорт ліпідів. Ресинтез ТАГ в ентероцитах. Класи ліпопротеїнів крові: хімічний склад, утворення, біологічна роль, методи фракціонування; апопротеїни.

Визначення загального їхолестеролу сироватки крові.


Тема 23. Біохімія ненасичених жирних кислот. Ліпогенез і ліполіз в жировій тканині. Метаболізм гліцеролу.

Біосинтез ненасичених жирних кислот: утворення моноєнових жирних кислот; особливості перетворень полієнових жирних кислот. Загальне уявлення про вітамін F: добова потреба, джерела, біологічна роль, наслідки недостатності.

Особливості ліпогенезу і ліполізу в жировій тканині; взаємозв’язок з метаболізмом вуглеводів. Гормональна регуляція процесів. Особливості метаболізму гліцеролу: послідовність реакцій катаболізму, енергетичний ефект, участь у реакціях анаболізму.

Визначення вільних жирних кислот у сироватці крові.


Тема 24. Регуляція і порушення ліпідного обміну. Взаємозв’язок метаболізму вуглеводів і ліпідів.

Механізми регуляції основних шляхів метаболізму ліпідів. Гормональна регуляція ліпідного обміну. Порушення метаболізму ліпідів при цукровому діабеті. Метаболічні причини розвитку жирової інфільтрації печінки.

Порушення метаболізму холестеролу: біохімічні механізми розвитку жовчокам’яної хвороби. Гіперліпопротеїнемії: класифікація, загальна характеристика. Гіперальфаліпопротеїнемія. Роль атерогенних ліпопротеїнів у виникненні атеросклерозу. Біохімія ожиріння. Взаємозв’язок метаболізму ліпідів та вуглеводів.


структура зМІСТОВОГО модулю 2:
^

Метаболізм вуглеводів, ліпідів та його регуляціяТема


Лекції

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Розділ 5: Метаболізм вуглеводів та його регуляція

13.

Метаболізм вуглеводів. Анаеробне окислення глюкози – гліколіз.

0,5

2

1

Створити схему регуляції обміну глюкози

14.

Аеробне окиснення вуглеводів. Окиснювальне декарбоксилювання ПВК. Човникові механізми.

0,5

2

1

15.

Обмін глікогену та глікокон’югатів. Гормональна регуляція обміну глікогену в м’язах і печінці. Генетичні порушення метаболізму глікогену та глікокон’югатів.

1

2

1

16.

Глюконеогенез. Пентозофосфатний шлях. Метаболізм фруктози і галактози.

1

2

1

17.

Регуляція та патологія вуглеводного обміну: гіпо-, гіперглікемія, цукровий діабет.

1

2

1

18.

Контрольне заняття з “Крок – 1”: “Загальні закономірності метаболізму, метаболізм вуглеводів”

-

2

1

Розділ 6: Метаболізм ліпідів та його регуляція

19.

Загальна характеристика ліпідів: будова і функції основних класів. Ліпіди біомембран. Катаболізм триацилгліцеролів.

0,5

2

0,5

Створити схему:

1.Мультифермент-ного комплексу –синтетази жирних кислот.

2.Транспорту та депонування ліпідів.

20.

Окиснення жирних кислот. Метаболізм кетонових тіл.

1

2

0,5

21.

Біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів та складних ліпідів.

0,5

2

0,5

22.

Обмін холестеролу і його регуляція. Шляхи біотрансформації холестеролу. Циркуляторний транспорт ліпідів.

1

2

0,5

23.

Біохімія ненасичених жирних кислот. Ліпогенез і ліполіз в жировій тканині. Метаболізм гліцеролу.

0,5

2

0,5

24.

Регуляція і порушення ліпідного обміну. Взаємозв’язок метаболізмі ліпідів та вуглеводів.

0,5

2

0,5

.

^ Підсумковий тестовий контроль засвоєння змістового модуля 2 – «Метаболізм вуглеводів, ліпідів та його регуляція».

-

2

2
Усього годин – 46

8

26

11

1
Кредитів ECTS – 1,5
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
Робоча програма навчальної дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи