Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/9
Дата31.07.2012
Розмір1.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА БІОХІМІЇ І ФАРМАКОЛОГІЇ


ФАРМАКОЛОГІЯ


Робоча програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110.101 «Лікувальна справа»


Суми 2007


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор медичного інституту

проф. ____________ В.Е. Маркевич

«___»____________ 2007 р.


Програма перезатверджена:

«___»____________ 2008 р.

«___»____________ 2009 р.

«___»____________ 2010 р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«ФАРМАКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА РЕЦЕПТУРА»


Спеціальність: лікувальна справа


Кафедра біохімії і фармакології

^ Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контро-лю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

210

20

110

80

3

Кредитів ECTS

7,0

Поточний та підсумковий модульний

Модуль 1: змістових модулів 6

101,5 год / 3,4 кредитів ECTS

16

50

35,5
Модуль 2: змістових модулів 5

60,5 год / 2,0 кредити ECTS

4

40

16,5
Модуль 3: змістових кредитів 3

78 год / 1,6 кредити ECTS

0

20

28
^ ЗАТВЕРДЖЕНО Заступник директора медичного

на методичній нараді інституту з науково-методичної роботи

кафедри «___»________ 2007 р., прот. №__ _____________ В.І. Бумейстер

Зав. кафедри біохімії і фармакології

____________ І.Ю. Висоцький Начальник навчально-методичного

відділу СумДУ

_____________ В.Л. Коротченко

 1. Пояснювальна записка.

Програма з фармакології для вищих медичних навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей "Лікувальна справа" 7.110101 напряму підготовки 1101 "Медицина" у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.2006 №239, а також навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційної характеристики, затвердженим наказом МОН України від 31.01.2005 №52. Термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років, кінцеві цілі з дисципліни однакові й тому складена єдина програма з фармакології для зазначених спеціальностей на підставі "Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін", що затверджені наказом МОЗ України від 24.03.2004 р. №152 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492 "Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін".

Згідно з навчальним планом вивчення фармакології здійснюється на 3 курсі продовж V-VI семестру. Лікар, незалежно від спеціалізації, повинен знати основи фармакології, тому підготовка кваліфікованого лікаря неможлива без поглибленого і разом з тим конкретизованого вивчення фармакології.

Згідно з затвердженим навчальним планом студентами медичного факультету заплановано - 210 годин (7,0 кредитів), з них 20 годин лекцій, 110 годин практичних занять і 80 годин самостійної роботи.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами "Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. №492.

Фармакологія як навчальна дисципліна

а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, нормальної та патологічної фізіології, латинської мови та інтегрується з цими дисциплінами

б) закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосування знань з фармакології в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту). Фармакологія як дисципліна структурована на 3 модулі:


Модуль 1. Лікарська рецептура. Загальна фармакологія. Засоби, що впливають на нервову систему.

Змістові модулі:

 1. Лікарська рецептура.

 2. Історія лікознавства та фармакології. Загальна фармакологія.

 3. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію

 4. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію

 5. Лікарські засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи.

 6. Психотропні лікарські засоби.


Модуль 2. Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Вітамінні, гормональні лікарські засоби. Протизапальні та протиалергічні лікарські засоби.

Змістові модулі:

 1. Фармакологія засобів, що впливають на функцію серцево-судинної системи.

 2. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на функцію органів травлення, органів дихання, функцію нирок та міометрію.

 3. Лікарські засоби, що впливають на систему крові.

 4. Вітамінні та гормональні лікарські засоби. Протизапальні та протиалергічні лікарські засоби.


Модуль 3. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних лікарських засобів. Протипухлинні лікарські засоби.

Змістові модулі:

 1. Протимікробні, противірусні, протигрибкові лікарські засоби.

 2. Протипаразитарні лікарські засоби.

 3. Протипухлинні лікарські засоби. Препарати кислот, лугів та солей лужноземельних металів. Принципи лікування гострих отруєнь.


^ Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:

а) лекції,

б) практичні заняття,

в) самостійна робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів фармакології.

Навчальні заняття за методикою їх організації є практичними, бо передбачають таку організаційну структуру:

 1. ^ Підготовчий етап (організаційний, постановка навчальних цілей та їх мотивація, контроль вихідного рівня знань).

 2. Основний етап (формування професійних вмінь та навичок щодо визначення загальних принципів фармакокінетики, фармакодинаміки, виписування рецептів, розв'язання типових фармакотерапевтичних задач та тестових завдань, проведення дослідів на тваринах та ін.).

 3. ^ Заключний етап — контроль кінцевого рівня знань та вмінь (розв'язання нетипових задач, виписування рецептів, тестових завдань). Підведення загальних підсумків. Завдання на наступні заняття.

У лекційному курсі передбачено висвітлення проблемних питань відповідних розділів фармакології – історію фармакології, сучасних досягнень фармакологічної науки, залежність дії препаратів від хімічної структури та інших факторів з боку лікарських засобів, особливості їх фармакокінетики і фармакодинаміки, сучасні механізми дії, показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти, симптоми передозування, допомогу при отруєнні лікарськими засобами.

Під час лекцій і практичних занять необхідно використовувати аудіовізуальні засоби навчання: таблиці, слайди, прозірки, колекції лікарських препаратів, навчальні фільми, комп'ютерну техніку та ін.; при проведенні експериментів на тваринах — враховувати міжнародні вимоги біоетики.

На кожному практичному занятті студенти повинні вести короткий протокол, в якому виписувати рецепти, записувати результати дослідів та відповіді на ситуаційні задачі.

Кафедра фармакології має право вносити зміни до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, екології та господарської діяльності. ( в межах 15%), але має виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.

Навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях під час поточного контролю відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентом. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп'ютерні тести, розв'язування ситуаційних задач, виписування рецептів, визначення належності препаратів до фармакологічної групи згідно міжнародної класифікації, можливі показники до застосування; аналіз і оцінка результатів інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують зміни функції організму тварин під впливом препаратів.

Підсумковий контроль засвоєння кожного модулю, контроль практичних навичок здійснюється по його завершенню.

^ Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

^ Опис навчального плану з дисципліни “Фармакологія”

для студентів медичних факультетів^ Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
210

20

110

80

3
Кредитів ЕСТS

7, 0
Модуль 1:

Змістових модулів 6

^ 101,5 год. / 3,4 кредитів ЕСТS

16

50

35,5
Поточний та підсумковий, модульний

Модуль 2:

Змістових модулів 5

60,5 год. /2,0

кредитів ЕСТS

4

40

16,5
-“-

Модуль 3:

Змістових модулів 3

78 год. /1,6

кредитів ЕСТS

0

20

28
_”_
 1. ^ МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення фармакології - кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Мета вивчення фармакології включає визначення групової належності лікарських засобів, їх фармакокінетики, фармакодинаміки, проявів можливої побічної дії та симптомів передозування, головних показань до призначення і взаємодії з іншими медикаментами.


Завдання дисципліни:


 • Визначити групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій

 • Визначати фармакодинаміку і фармакокінетику препаратів та їх механізм дії

 • Визначати прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх попередження і лікування

 • Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами.^ 3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1.

Загальна Фармакологія. Лікарська рецептура. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему.


Змістовий модуль 1. Лікарська рецептура.


Конкретні цілі:

 • Узагальнити та проаналізувати характеристику лікарських форм, особливості їх виготовлення, шляхів введення в організм та пропису в рецептах.

 • Оцінити значення правильно виписаної сигнатури.

 • Узагальнити та проаналізувати характеристику твердих та м’яких лікарських форм, особливості їх виготовлення, шляхів введення в організм та пропису в рецептах.

 • Узагальнити та проаналізувати характеристику рідких лікарських форм, особливості їх виготовлення, шляхів введення в організм та пропису в рецептах.

 • Узагальнити та проаналізувати характеристику настоянок, мікстур, крапель всередину особливості їх виготовлення, шляхів введення в організм та пропису в рецептах.

 • Узагальнити та проаналізувати характеристику нових лікарських форм(кахети, пастилки, глосети, карамелі) особливості їх виготовлення, шляхів введення в організм та пропису в рецептах


^ Тема 1. Закон України „Про лікарські засоби". Введення в лікарську рецептуру.

Поняття про лікарську рецептуру, лікарську сировину, речовину, засіб, форму, препарат. Рецепт: структура та правила виписування рецептів для дорослих та дітей, види рецептурних бланків. Аптека. Визначення фармакопеї, види фармакопей. Поняття про офіцинальні лікарські засоби.


^ Тема 2. Тверді лікарські форми.

Лікарські форми. Тверді лікарські форми (порошки, присипки, таблетки, капсули, кахети, глосети, пастилки, карамелі, драже, мікродраже, спансули, гранули, супозиторії).


Тема 3. М`які лікарські форми.

М`які лікарські форми (мазі, пасти, лініменти, пластирі, присипки, аплікації).


^ Тема 4. Рідкі лікарські форми. Розчини для ін`єкцій.

Рідкі лікарські форми (краплі всередину, очні краплі, краплі у ніс та вушні). Розчини для ін`єкцій. Вимоги до ін`єкційних розчинів, правила виписування, шляхи введення.


^ Тема 5. Рідкі лікарські форми для внутрішнього застосування.

Рідкі лікарські форми (мікстури, настойки, екстракти, настої, відвари, слизи, сиропи, ароматичні води, емульсії, суспензії, магми, напої, лимонади, еліксири, бальзами, клізми, інгаляції, аерозолі). Правила виписування, шляхи введення.


Змістовий модуль 2. Історія лікознавства та фармакології. Загальна фармакологія.


Конкретні цілі:

 • Узагальнити та проаналізувати основні фармакологічні терміни;

 • Оцінити значення фармакології як фундаментальної дисципліни для розвитку інших дисциплін та напрямків в медицині;

 • Проаналізувати основні етапи розвитку фармакології як науки та внесок вчених на кожному з її етапів становлення


^ Тема 6. Введення в фармакологію. Розвиток лікознавства та історія фармакології. Загальна фармакологія. Фармакокінетика.

Визначення фармакології. Фармакологія в системі медичних та біологічних наук. Основні розділи фармакології: теоретична, експериментальна, фізико-хімічна, біохімічна, фізіологічна, клінічна. Нові напрями розвитку фармакології: педіатрична, геріатрична, радіаційна, імунофармакологія, психофармакологія, фармакогенетика, хронофармакологія. Роль вітчизняних та зарубіжних учених в становленні та розвитку фармакології, як науки (Н. Максимович-Амбодик, В.І. Дибковський, Р. Бухгейм, О. Шмідеберг, Ю.О. Петровський, М.П. Кравков, С.В. Анічков, В.В. Закусов, А.В. Вальдман, О.І. Черкес, П.В. Родіонов, Я.Б. Максимович, М.С. Харченко, Г.О. Батрак, М.І. Луганський, Н.С. Шварсалон, С.Г. Закривидорога, А.А.Гаврилюк, С.І.Хрустальов, Ю.І.Іванов, Р.В.Рудий). Сучасний розвиток фармакології в Україні. Основні досягнення вітчизняних фармакологів.

Фармакокінетика лікарських засобів. Шляхи введення лікарських засобів (ентеральний і парентеральний, їх різновиди). Види всмоктування і їх основні механізми (активний транспорт, пасивна і полегшена дифузія, фільтрація, піноцитоз). Поняття про біодоступність та біоеквівалентність. Зв’язування лікарських засобів з білками плазми крові та іншими біолігандами. Розподіл ліків в організмі. Проникнення через гістогематичні бар’єри: плацентарний, гематоенцефалічний та інші. Депонування ліків.

Біотрансформація ліків, її види. Роль цитохрому Р-450. Шляхи екскреції ліків з організму.

Поняття про основні фармакокінетичні параметри (константа швидкості всмоктування, період напівелімінації, стаціонарна концентрація, кліренс препарату). Вікові особливості фармакокінетики (у дітей перших років життя та у осіб похилого віку).

Визначення дози, види доз: разова, добова, курсова, порогова, ударна, роздрібнена, підтримуюча, профілактична, лікувальна, середня і вища терапевтична, токсична і смертельна. Широта терапевтичної дії. Концентрація лікарського засобу в лікарський формі або біологічній рідині. Значення залежності “концентрація (доза) – ефект” у фармакології.


^ Тема 7. Загальна фармакологія. Фармакодинаміка.

Фармакодинаміка лікарських засобів. Поняття про рецептори, в тому числі специфічні, агоністи, антагоністи. Синергізм, потенціювання, антагонізм ліків. Види дії лікарських засобів (пряма, непряма, рефлекторна; місцева, резорбтивна; селективна; оборотна, необоротна; специфічна, неспецифічна; основна і побічна). Типи і способи дії ліків. Обмін речовин (білків, ліпідів, вуглеводів, електролітів) як об’єкт впливу лікарських засобів.

Фактори, що впливають на фармакодинаміку і фармакокінетику. Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікарських засобів (хімічна структура, фізико-хімічні властивості, їх дози і кратність застосування), а також від факторів, пов’язаних з біологічним об’єктом (вік, генотип, фенотип, стать, маса тіла, етнічний фактор, біоритми), кліматичними та антропогенними факторами (сезонність, температура, забруднення токсичними речовинами), патологічним станом (захворювання нирок, печінки, інфекції, серцево-судинна патологія, метаболічні та інші порушення), фізіологічними особливостями (вагітність, пологи та ін.).

Особливості дії ліків при їх повторному застосуванні. Поняття про матеріальну і функціональну кумуляцію. Толерантність або звикання (як різновид тахіфілаксія), залежність від дії ліків (психічна, фізична). Поняття про синдром відміни та віддачі. Медичні та соціальні аспекти боротьби з лікарською залежністю. Комбінована дія ліків – синергізм (сумація, потенціювання), антагонізм (як різновид антидотизм). Несумісність лікарських речовин.

Поняття про безпеку ліків. Побічна дія лікарських засобів. Види побічної дії. Передозування абсолютне і відносне (токсичні ефекти). Непереносимість. Ідіосинкразія. Алергічні реакції. Мутагенність, тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, канцерогенність. Система фармакологічного нагляду у світі і Україні.

Основні принципи і види взаємодії лікарських засобів. Характеристика фізико-хімічної (фармацевтичної), фармакокінетичної і фармакодинамічної взаємодії ліків.

Поняття про хронофармакологію. Залежність дії лікарських препаратів від фактора часу. Циркадні та сезонні особливості фармакодинаміки, фармакокінетики, токсичності та застосування ліків.

Фармакогенетика. Спадкові дефекти ферментних систем, що виявляються при застосуванні ліків. Атипові реакції на ліки при спадкових захворюваннях обміну речовин. Фармакогенетичні підходи до прогнозування терапевтичної ефективності та токсичності лікарських препаратів.

^ Змістовий модуль 3. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію.

Конкретні цілі.

  • Узагальнити та проаналізувати основні шляхи фармакологічної корекції (впливу) порушень функції аферентної нервової системи.

  • Проаналізувати основні класифікації лікарських засобів, що впливають аферентну нервову систему.

  • Пояснювати фармакологічну характеристику основних фармакологічних засобів, пояснювати механізми дії.

  • Інтерпретувати показання до застосування лікарських засобів відповідно знань фармакодинаміки.

  • Оцінювати співвідношення користь/ризик при застосування лікарських засобів, що впливають на аферентну іннервацію.

  • Вміти створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому отруєнні кокаїном, іншими місцево анестезуючими засобами. Розуміти можливість застосування антидотів у кожному конкретному випадку.

  • Пояснювати залежність дії лікарських засобів, що впливають на периферичну нервову систему від особливостей фармакокінетики у пацієнтів різного віку, супутніх захворювань та їх терапії.

  • Винести судження про можливість виникнення побічних ефектів лікарських засобів з метою їх запобігання.

  • Вміти виписати та аналізувати рецепти на препарати, що впливають на функції периферичної нервової системи.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи