Положення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету icon

Положення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету
Скачати 72.63 Kb.
НазваПоложення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету
Дата18.11.2012
Розмір72.63 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор СумДУ

______________А.В. Васильєв

. “___”____________ 20___ р.


П О Л О Ж Е Н Н Я

про Навчально-методичний центр «Проф-ІТ»

Сумського державного університету


“ ” 20__ р. Суми №

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯНавчально-методичний центр «Проф-ІТ» (далі – НМЦ) є структурним підрозділом Центру комп’ютерних технологій СумДУ (далі ЦКТ).

НМЦ проводить свою діяльність відповідно до чинних законодавчих актів, загальнодержавної та внутрішньоуніверситетської нормативної бази і керується у своїй діяльності цим Положенням.

НМЦ має право використовувати матеріальну і методичну базу та залучати до своєї діяльності кадровий потенціал кафедр та інших структурних підрозділів СумДУ.


 1. ^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
 • Організація та проведення комп’ютерних курсів та курсів з інформаційних технологій різного рівня.

 • Підготовка кваліфікованих робітників і підвищення кваліфікації кадрів понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу.

 • Організація та проведення курсів з комп’ютерної підготовки для студентів понад обсяги, встановлені навчальними планами.

 • Консультації з питань комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, інформаційних технологій.

 • Організація навчання з підготовки до сертифікації за програмами: Microsoft, Cisco, 1C, Intel, розвиток партнерства з іншими провідними ІТ-компаніями.

 • Інформаційна підтримка інноваційних проектів, пов’язаних із застосуванням ІТ-технологій, з метою розвитку навчальних, наукових та грантових проектів.
 1. ^ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ та підпорядкування


3.1. Керівництво діяльністю НМЦ здійснюється його начальником, що призначається наказом ректора СумДУ. Начальник НМЦ відповідає за виконання замовлень та договірних зобов’язань, за організацію та технічне забезпечення робіт, підпорядковується начальнику ЦКТ.

3.2. Проведення курсів та виконання інших завдань з організації платних послуг забезпечується співробітниками і викладачами університету, а також фахівцями сторонніх організацій на підставі договорів про надання послуг, на основі відповідно затвердженої нормативної бази або наказу ректора.

3.3. Склад та функціональні обов’язки співробітників, які приймають участь у наданні платних послуг та викладачів, що приймаються для проведення занять визначаються начальником НМЦ, узгоджуються із начальником ЦКТ і затверджуються проректором за підпорядкуванням ЦКТ.
^

 1. ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ НМЦ

  1. Послуги у сфері освітньої діяльності:

 • проведення понад обсяги встановлені навчальними планами комп’ютерних курсів, гуртків, факультативів на базі індивідуального і групового навчання, в тому числі: занять з програмування, комп’ютерної графіки, та розробки веб-сайтів, тощо;

 • проведення лекцій та консультацій з питань інформаційних технологій, програмування та ін.;

 • проведення навчання з підготовки до сертифікації за програмами провідних ІТ-компаній: Microsoft, CISCO, 1C, Intel, тощо;

 • організація наукових семінарів, конференцій з питань інформаційних технологій;

 • підвищення кваліфікації спеціалістів з інформаційних технологій на замовлення підприємств, установ та фізичних осіб;

 • консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно з питань комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, інформаційних технологій, можливостей підготовки до сертифікаційних іспитів, тощо для різних категорій населення (у тому числі учнів, студентів) та на замовлення підприємств.

  1. Інші види діяльності:

 • підтримка роботи музею комп’ютерної техніки; організація для учнів тематичних екскурсій, пов’язаних з історією розвитку комп’ютерної техніки та знайомством з сучасною комп’ютерною базою СумДУ;

 • розвиток партнерства з провідними ІТ-компаніями;

 • участь у днях кар’єри, днях відкритих дверей та інших профорієнтаційних заходах з метою реклами послуг Центру;

 • інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.


^ 5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ


5.1. Виконання планових завдань здійснюється у відповідності до посадових обов’язків.

5.2. НМЦ здійснює надання платних послуг на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі змінами).

5.3. НМЦ має субрахунок на якому обліковується рух коштів та їх розподіл відповідно до цього Положення.

5.4. Субрахунок НМЦ формується за рахунок коштів, які надходять:

 • із субрахунків інших підрозділів СумДУ або із загальноуніверситетських коштів;

 • від сторонніх організацій або фізичних осіб;

 • за рахунок спонсорської допомоги від організацій, підприємств, громадян;

 • із інших джерел.

5.5. Для виконання замовлень заповнюється бланк замовлення (додаток 1), в якому вказується джерело фінансування. Замовлення узгоджується з проректором університету за підпорядкуванням ЦКТ.

Після виконання робіт оформляється акт за формою Додатка 2, що є підставою для оплати виконаних робіт. Вартість робіт або послуг оплачується на рахунок СумДУ безготівковим перерахуванням та розподіляються у встановленому цим Положенням порядку.

5.6. Кошториси по видах діяльності розробляються планово-фінансовим відділом (ПФВ) за пропозиціями начальника НМЦ і затверджуються у встановленому порядку.

При розробленні кошторису витрат враховуються такі умови:

 • урахування всіх функцій та видів робіт, пов’язаних з організацією навчального процесу;

 • відрахування, передбачені чинним законодавством України;

 • урахування інших витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування НМЦ.

5.7. Кошти, які надходять від виконаних робіт НМЦ, після сплати ПДВ згідно законодавства України, спрямовуються:

 • 20% - на відшкодування загально-університетських витрат, пов’язаних із забезпеченням діяльності НМЦ.

 • решта - на субрахунок НМЦ та розподіляються наступним чином:

Фонд оплати праці

85% - оплата консультаційних послуг за налагодження та обслуговування навчальних комп’ютерних програм та комп’ютерної техніки, оплата праці професорсько-викладацького складу, членів приймальної й кваліфікаційної комісії, та матеріальне заохочення співробітників СумДУ, що приймають участь у забезпеченні навчального процесу в НМЦ, включаючи нарахування на зарплату;

Інші витрати:

  • 14% - витрати, які пов’язані з забезпеченням діяльності НМЦ (придбання офісної техніки, предметів постачання й матеріалів, оплату послуг та інші видатки);

  • 1% - на відшкодування витрат за користування комп’ютерним класом підрозділу де поводиться навчання.

5.8. Розподіл коштів здійснюється відповідно до затверджених кошторисів, погоджується з начальником ЦКТ, начальником ПФВ, затверджується проректором СумДУ за підпорядкуванням.


^ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


6.1. Зміни в Положення можуть вноситься Рішенням Вченої ради або наказом ректора.

6.2. Даним Положенням відміняються Положення «Про Навчально-методичний комп’ютерний центр кафедри інформатики Сумського державного університету» (схвалено Вченою радою СумДУ, протокол №9 від 13.04.2006р.) та зміни до нього (схвалено Вченою радою СумДУ, протокол №8 від 15.03.2007р.).


Проректор В.О. Любчак

Проректор з ФЕД В.О. Касьяненко

Начальник ПФВ Т.С. Новітченко

Начальник ЦКТ А.Г. Півень

Юрисконсульт О.М. Кузікова


Заслухано і схвалено Вченою радою СумДУ

(протокол № ___ “____”_____________ 20___ року)

Додаток 1.

“УЗГОДЖЕНО”


Проректор СумДУ

________________


“___”____________20__ р.


З А М О В Л Е Н Н Я №_____

на виконання робіт

Навчально-методичний центр «Проф-ІТ» ЦКТ


ЗАМОВНИК _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Зміст робіт___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Термін виконання_____________________________________________________

Вартість робіт_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Джерело фінансування_________________________________________________

Наявність передплати або гарантійного листа______________________________


Підпис замовника _____________________________________________________

Дата заповнення "_____" _____________ 20__ р.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Додаток 2.

А К Т N ____

виконання робіт (послуг) за "____" ____________ 20__ р.


ЗАМОВНИК:_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ПІДРЯДНИК:^ Навчально-методичний центр «Проф-ІТ» ЦКТ .

Замовлення №_________ від "_____" ____________ 20___ р.

Джерело фінансування:_________________________________________________

Кошторисна вартість робіт _____________________________________________


№п/п

Назви робіт

Од. вим.

Кіл-ть

Вартість

За од.

Всього
Всього до сплати ________________________________________________________


Прийняв ЗАМОВНИК Здав ПІДРЯДНИК

____________________________ ___________________________
Схожі:

Положення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету iconПоложення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету
Навчально-методичний центр «Проф-іт» (далі – нмц) є структурним підрозділом Центру комп’ютерних технологій Сумду (далі цкт)
Положення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету iconПоложення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету " " 20 р. Суми № загальні положення
Центр) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі СумДУ) та проводить свою діяльність відповідно до чинної...
Положення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету iconПоложення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету
Центр) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі СумДУ) та проводить свою діяльність відповідно до чинної...
Положення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету iconПоложення про навчально-методичний відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені івана франка загальні положення 1
Навчально-методичний відділ є основним структурними підрозділом університету, через який здійснюється організація та планування навчального...
Положення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету iconПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Положення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету iconРозпорядження №337 від 06. 12. 2010р. Про введення Паспортів навчально-методичних кабінетів хду
Відповідно до чинного “Положення про навчально-методичний кабінет як структурний підрозділ Херсонського державного університету”
Положення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Положення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету iconЗвіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області
Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) ), значна роль у науково-методичному зростанні вчителів належить методистам...
Положення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень (додається). Роботу центру проводити на площах, що є у наявності кафедри патоморфології. Контроль за виконанням даного наказу доручити начальнику ндч осіпову В. А
Створити при кафедрі патоморфології Сумського державного університету науково-дослідний центр за назвою «Науковий центр патоморфологічних...
Положення про Навчально-методичний центр «Проф-іт» Сумського державного університету iconПоложення про учбово-консультаційний центр кафедри електротехніки Сумського Державного Університету Викласти 3 абзац п. 6 розділу 2 у наступній редакції
move to 0-15611419
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи