Еколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку icon

Еколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку
Скачати 52.43 Kb.
НазваЕколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку
Дата03.01.2013
Розмір52.43 Kb.
ТипДокументи

Еколого-економічні аспекти екологізації

інвестиційної діяльності у контексті

сталого розвитку

Кліменко О.В., асистент кафедри економіки

Сумський державний університет, м. Суми


У другій половині ХХ ст. екологізація суспільного розвитку стала об’єктивною необхідністю. В сучасному світі спостерігаються тенденції збільшення обсягів виробництва, чисельності населення, посилення негативної дії на навколишнє середовище, скорочення запасів природних ресурсів. Вони провокують виникнення екологічних проблем, перешкоджають стійкому розвитку країн і регіонів, дотриманню прав людини на сприятливе місце існування, принципів платності природокористування і відшкодування шкоди.

Ігнорування екологічного чинника ускладнює процедуру ухвалення ефективних економічних та соціальних рішень. В даний час для визначення пріоритетів в області екологічної політики на регіональному рівні пропонується використовувати ряд макроекономічних показників, які характеризують взаємодію природної, економічної та соціальної підсистем.

У розвинених країнах при виборі стратегії розвитку соціо-еколого-економічної системи (СЕЕС) перевага надається концепції стійкого розвитку, яку можна розділити на дві взаємопов'язані складові: забезпечення прийнятного рівня безпеки СЕЕС (населення і природного середовища) і підвищення якості життя в СЕЕС, яке визначається рівнем економічного і соціального розвитку цієї системи.

Термін сталий розвиток «sustainable development», багато економістів пропонують перекладати як «збалансований розвиток», тобто рівновага, однак даний процес не слід приймати як конкретне становище економічної системи, це тривале поетапне виконання завдань, відповідно до конкретних програм розвитку й наступний контроль за станом економіки, що формується.

Сталий економічний розвиток вимагає формування адекватної ринкової інфраструктури, з усім різноманіттям форм фінансових, кредитних механізмів, економічних інститутів й інших інструментів і важелів економічної системи, що сприяють досягненню гармонічного розподілу всіх видів ресурсів.

Одним з найважливіших компонентів такої системи є динамічна рівновага на інвестиційних ринках країни, що не просто забезпечує відновлення старіючих виробничих фондів, але формує новий технологічний вигляд країни, який обумовлює рівень добробуту населення й ступінь антропогенного навантаження необхідний для його досягнення.

За останні десятиліття в Україні скоротилися обсяги інвестицій, зокрема до основних фондів природоохоронного призначення, зменшилося фінансування ресурсозберігаючих інноваційних розробок, здійснення екологічних програм (Ильяшенко С.Н.,2000).

Невтішна екологічна ситуація в Україні додатково ускладнюється тим, що в останні роки частка екоресурсних платежів у доходах зведеного бюджету зменшилася в 1,5 раза, а загальні витрати на охорону навколишнього природного середовища на 1000 гривень ВВП зменшилися з21,6 до 18,6 грн. (Синякевич І.М., 2004).

Важливим аспектом вирішення існуючих еколого-економічних проблем в Україні повинні стати процеси екологізації економіки та її інструментів.

Розробці наукових проблем, пов’язаних з процесами екологізації інвестиційної діяльності, присвячені праці багатьох вчених, зокрема: О.О. Веклича, А.М. Федоріщевої, С.К. Харічкова, Н.М. Андрєєвої, Б.М. Данилишина, І.М. Синякевича та ін.

Провідна роль у вирішенні вище поставлених проблем, безумовно, належить інвестиціям. Оскільки, інвестиційний процес - це основа розширеного відтворення на новій науково-інноваційній базі, яка сприяє соціально-економічному зростанню суспільства і створенню сприятливих екологічних умов.

Екологізація інвестиційної діяльності є важливою складовою екологізація економічних процесів у цілому.

На думку Н.М. Андрєєвої (Андреева Н.Н., 2003) категорію «екологізація інвестиційної діяльності» необхідно розглядати за декількома аспектами: інвестиційна діяльність у природоохоронній сфері господарювання; урахування екологічного фактора під час реалізації всіх інвестиційних проектів; еколого-орієнтована інноваційна діяльність.

Інвестиційне середовище еколого-соціального суспільства повинне підтримуватися сприятливим інвестиційним кліматом, тобто сукупністю екологічних, соціальних, економічних, політичних і юридичних умов, що максимально сприяють інвестиційному процесу (рис. 1). Ініціатива інвесторів багато в чому визначається інвестиційним кліматом. Для активізації інвестицій необхідно встановити правильну інвестиційну політику, що містить систему заходів, яка визначає обсяг, структуру і напрям інвестиційних вкладень, як одну із складових еколого-соціально-економічної політики держави.

Рисунок 1   Модель інвестиційного середовища постіндустріального суспільства


Екологічний фактор повинен враховуватися на всіх етапах розробки інвестиційної політики, починаючи з формування цілей. Система механізмів урахування екологічного фактору повинна бути направлена на досягнення єдиних еколого-орієнтованих цілей, що поєднують в собі інвестиційні та екологічні пріоритети.

Розробка напрямів інвестиційної політики пов’язана з аналізом альтернативних варіантів вкладання коштів на основі визначення наслідків реалізації обраних варіантів для якості природного середовища.

Недооцінка участі екологічного фактору в процесі інвестування приводить до неправомірних висновків о результатах інвестиційної політики, витратах на реалізацію обраного варіанту та пріоритетів вкладення капіталу. Не можливо в умовах забруднення природного середовища проводити інвестиційну діяльність за рахунок подальшої деградації природного середовища.

Для активізації еколого - орієнтованої інвестиційної діяльності в рамках комплексних систем еколого - економічного управління необхідне вдосконалення їх інструментів за наступними напрямами:

1.Адекватна економічна оцінка природних ресурсів і впливу на навколишнє середовище, компенсація екологічного збитку.

2.Реформування системи платежів за користування природними ресурсами і забруднення навколишнього середовища.

3.Фінансування природоохоронних заходів на основі програмного - цільового методу за рахунок ресурсів цільових екологічних фондів.

4.Розробка заходів економічного стимулювання еколого - інноваційної діяльності, екологічного підприємництва, впровадження систем екологічного страхування, менеджменту, аудиту, модернізації інноваційної інфраструктури.

5. Розвиток правової системи.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Андреева Н.Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и кправление: Монографія.  Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2006.  536с.

  2. Андреева Н.Н. Экологыческие инновации как базис процесов эклогизации инвестиционной деятельности в Украине // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія економічна. Випуск 68. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – С.101-107.

  3. Екологізація фінансового механізму розвитку курортно-рекреаційних територій (на прикладі Львівської області): Автореф. канд. ек. наук: 08.08.01 / Л.І. Новосельська; Нац. лісотех. ун-т. — Львів, 2006. — 20 с.

  4. Ильяшенко С.Н. Инновационное развитие субъектов хозяйственной деятельности // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування та організація виробництва. - Випуск 1.– Суми Вид-во СумДУ, 2000.–С.110-116.

  5. Мельник Л.Г. Экологическая экономика .  Сумы: Издательство Университетская книга, 2001.   350с.

  6. Синякевич І. Екологізація розвитку: об’єктивна необхідність, методи, пріоритети //Економіка України. – 2004. - №1. –С.57-63.

Схожі:

Еколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку iconРозділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми
Україні, синтезовано концепцію генераційного ядра "сталого розвитку" – "народногосподарського фінансово-інноваційного конвеєра чинників...
Еколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку iconПрокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності
Екологізації інноваційної діяльності. Визначено концепцію екологізації, якої слід дотримуватися в умовах сьогодення, основні завдання...
Еколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку iconПрокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності
Екологізації інноваційної діяльності. Визначено концепцію екологізації, якої слід дотримуватися в умовах сьогодення, основні завдання...
Еколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку iconЕкономічні аспекти екологізації виробництва І раціонального природокористування
Кислий В. М., Жарик Т.І. Вплив митної політики на ефективність зовнішньоекономічної діяльності 14
Еколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку iconВишницька О.І. Формування регіональних та локальних еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування
Ня формування еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування на регіональному та локальному рівнях. Описані етапи...
Еколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку iconВишницька О.І. Формування регіональних та локальних еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування
Ня формування еколого-економічних показників інвестицій екологічного спрямування на регіональному та локальному рівнях. Описані етапи...
Еколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку iconУдк 330. 341 Ю. Б. Слободяник Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» проблеми ефективності системи державного контролю у контексті забезпечення сталого розвитку економіки україни
Б. Проблеми ефективності системи державного контролю у контексті забезпечення сталого розвитку економіки України [Текст] / Ю. Б....
Еколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку iconРозділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми
У статті доведено провідну перспективну роль інноваційно-орієнтованого виробничого малого і середнього бізнесу у розбудові в Україні...
Еколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку iconРеалізація концепції сталого розвитку територій за допомогою соціо-еколого-економічної компонети
Перехід до моделі сталого розвитку зумовлено сучасними тенденціями розвитку цивілізації. Спрямованість економіки тільки на зростання...
Еколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку iconКорупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку
На шляху до збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку країни необхідне умонтування в систему господарських відносин таких...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи