Затверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв icon

Затверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв
Скачати 130.17 Kb.
НазваЗатверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв
Дата18.08.2012
Розмір130.17 Kb.
ТипДокументиЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор СумДУ

___________А.В.Васильєв

«_______»_______________ 2010р.

ПОЛОЖЕННЯ

«23»квітня 2010р. Суми № 01

Про студентське самоврядування
у гуртожитках студмістечка


Сумського державного університету

1 Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування у гуртожитках Сумського державного університету – це самостійна громадська діяльність осіб, які навчаються в СумДУ і проживають у гуртожитках (далі - мешканці), по здійсненню управління студмістечком, спрямованого на захист прав мешканців та представництво їх інтересів, які визначаються цим положенням.

1.2 Студентське самоврядування у гуртожитках студмістечка діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

1.3 У своїй діяльності органи студентського самоврядування гуртожитків керуються чинним законодавством України, в тому числі, Законом України «Про вищу освіту», Наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Положенням про студентське самоврядування в СумДУ та цим Положенням, користуються допомогою і підтримкою адміністрації університету та профспілкової організації студентів університету.

1.4 Голова студентської ради студмістечка входить до складу студентського ректорату Університету, а також є членом представницького органу університету.

1.5 До органів студентського самоуправління студмістечка можуть бути обрані особи, які навчаються за денною формою навчання в СумДУ та проживають у гуртожитках СумДУ.

1.6 Студентське самоврядування студмістечка функціонує на рівні студмістечка, гуртожитку, поверху, секції.


^ 2 Основні завдання та напрями діяльності студентського самоврядування в гуртожитках

2.1 Основними завданнями студентського самоврядування гуртожитків є:

- забезпечення і захист прав та інтересів мешканців гуртожитків;

- забезпечення виконання мешканцями гуртожитків своїх обов’язків;

- сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку мешканців гуртожитків;

- організація роботи та координація діяльності студентських рад гуртожитків, старост секцій;

- сприяння проведенню поселення та виселення студентів із гуртожитків СумДУ, участь у формуванні рейтингу на поселення у гуртожитки.


2.2. ^ Напрями діяльності студентського самоуправління гуртожитків :

- робота по покращенню умов проживання студентів та організації самообслуговування у гуртожитках;

- організація культурно-масової роботи у гуртожитках;

- пропаганда здорового способу життя та організація спортивно-масової роботи;

- запобігання скоєнню студентами правопорушень,

- здійснення контролю за дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

- пропаганда принципів толерантності та створення умов для соціально-психологічної адаптації іноземних студентів.


3 Організаційна структура органів студентського самоврядування студмістечка

3.1. На всіх рівнях органи студентського самоврядування студмістечка є виборними.

3.2. Структура органів студентського самоврядування студмістечка:

- конференція мешканців студмістечка;

- студентська Рада студмістечка;

- студентська Рада гуртожитку;

- студентська Рада факультету (поверху);

- старостати гуртожитків.


3.3. Вищим органом студентського самоврядування студмістечка є Конференція мешканців студмістечка, яка проводиться не рідше одного разу на рік.

^ Конференція мешканців студмістечка:

-  обирає голову студентської Ради студмістечка;

-  заслуховує звіт голови студентської Ради студмістечка;

- Конференція студмістечка, за поданням голови студентської Ради, обирає заступників голови за напрямками діяльності з числа мешканців, які проживають у студмістечку університету.

- визначає принцип формування Ради студмістечка, студентських рад гуртожитків, стратегію і напрями дій студентського самоврядування студмістечка;

-  має виключне право вносити зміни та доповнення до цього Положення.

3.4. Позачергова Конференція студмістечка може бути скликана Радою студмістечка на вимогу 1/3 мешканців, які проживають у гуртожитках університету, за власним рішенням, за ініціативи ректорату університету, студентського ректорату та спостережної Ради. Про час, місце проведення та порядок денний Конференції мешканців повідомляють не пізніше, як за 10 робочих днів до Конференції.

3.5.   Делегати на конференцію студмістечка обираються на загальних зборах мешканців кожного гуртожитку відповідно до норм представництва, встановлених Конференцією студмістечка.

3.6. Кількість делегатів на конференцію студмістечка має бути пропорційною кількості осіб, що навчаються в СумДУ і проживають у гуртожитках. Загальна кількість делегатів має бути не менше 5% від загальної кількості осіб, що навчаються і проживають у гуртожитках СумДУ.

3.7 До складу делегатів Конференції студмістечка за посадами входять: голова студентської Ради студмістечка, члени Ради студмістечка, члени студентських рад гуртожитків та обираються по одній особі від секції або по дві особи від поверху гуртожитку;

3.8  Засідання Конференції є правомочним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів;

3.9. Рішення Конференції приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

Конференція мешканців студмістечка обирає головуючого, президію та робочі органи Конференції.

Голова студентської Ради студмістечка обирається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

Протокол Конференції підписують головуючий та секретар конференції.

3.10 Рішення Конференції мешканців студмістечка є обов'язковими для виконання Радою студмістечка та мають рекомендаційний характер для адміністрації університету та студмістечка.


4 Студентська Рада студмістечка


4.1 Вищим виконавчим і представницьким органом студентського самоврядування студмістечка є студентська Рада студмістечка.

^ 4.2 До складу студентської Ради студмістечка входять:

- голова студентської Ради студмістечка;

- заступник голови студентської Ради студмістечка з адміністративно- господарської роботи;

- заступник голови студентської Ради студмістечка по контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку;

- заступник голови Ради студмістечка зі спортивно-масової роботи;

- заступник голови Ради студмістечка з культурно-масової роботи;

- голови студентських рад гуртожитків.

^ Студентська Рада студмістечка:

4.3. Сприяє організації поселення мешканців до гуртожитків: приймає участь у складанні рейтингу на поселення та розробці карти поселення подає кандидатури до складу комісії по поселенню;

4.4.Координує роботу та здійснює організаційне керівництво діяльністю студентських рад гуртожитків студмістечка;

4.5. готує і подає до адміністрації студмістечка пропозиції щодо ремонтних робіт у гуртожитках;

4.6. допомагає адміністрації студмістечка у створенні студентських будівельних загонів по проведенню ремонтних робіт у гуртожитках.

4.7.контролює дотримання мешканцями студмістечка правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках;

4.8.спільно зі студентським ректоратом проводить навчання активу студентських рад гуртожитків вивчає, узагальнює та поширює досвід роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках інших навчальних закладах України та світу;

4.9.організовує роботу з нормативно-правового забезпечення органів студентського самоврядування гуртожитків;

4.10. сприяє дотриманню належного санітарного стану гуртожитків та прилеглої території;

4.11. ініціює та спільно з відповідними структурами університету організовує культурно-масову та спортивно-масову роботу серед мешканців студмістечка;

4.12. представляє інтереси мешканців студмістечка перед адміністрацією університету та у зовнішніх відносинах;

4.13. систематично організовує зустрічі та «Круглі столи» з адміністрацією студмістечка, представниками адміністрації університету;

4.14. заслуховує щорічні звіти студентських рад гуртожитків та звітує про свою роботу на Конференції мешканців студмістечка;

4.15. Засідання студентської Ради студмістечка скликаються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова студентської Ради студмістечка на вимогу 1/3 членів студентської Ради студмістечка, за ініціативи студентського ректорату або адміністрації університету.

4.16. Додатково до основного складу Ради студмістечка можуть бути введені (на засіданні цієї Ради) інші особи,що навчаються, в тому числі представники громадян інших країн, які проживають в гуртожитках університету, у кількості не більше 25% від основного складу Ради студмістечка.

4.17. Засідання студентської Ради студмістечка є правомочним за наявності не менше 2/3 членів студентської Ради студмістечка. Рішення студентської Ради студмістечка приймаються шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів студентської Ради студмістечка. Протокол рішення студентської Ради студмістечка підписує голова студентської Ради студмістечка (за його відсутності - заступник голови ) та секретар зборів зі складу студентської Ради студмістечка .

4.18. Рішення студентської Ради студмістечка є обов'язковими для виконання всіма мешканцями гуртожитків;


4.19. Голова студентської Ради студмістечка:

4.19.1. здійснює в рамках чинного законодавства, рішень Конференції студмістечка, студентської Ради студмістечка та інших нормативних документів СумДУ організаційне керівництво студентської Радою студмістечка, за посадою входить до складу студентського ректорату як студентський проректор по роботі в гуртожитках, а також є делегатом представницького органу університету;

4.19.2. щорічно звітує про результати діяльності студентської Ради на Конференції мешканців студмістечка;

4.19.3. головує на засіданнях студентської Ради студмістечка;

4.19.4. розподіляє обов'язки між заступниками голови студентської Ради студмістечка та може делегувати окремі повноваження своїм заступникам та іншим членам студентської Ради студмістечка.

4.19.5. здійснює представницькі функції та підписує від імені студентської Ради студмістечка усі види документів;

4.19.6. співпрацює з профспілковою організацією студентів університету з питань, що відносяться до їх повноважень;

4.19.7. є членом Комісії з профілактики правопорушень університету (студмістечка);

4.19.8. кандидат на посаду голови студентської Ради гуртожитку висувається не одноосібно, а разом з запропонованими ним кандидатами на посади заступників голови Ради студмістечка. Голосування проводиться лише по кандидатурі на посаду голови студентської Ради гуртожитку.

4.19.9 кандидатом на посаду голови студентської Ради гуртожитку може бути будь-яка особа, яка навчається в університеті за денною формою навчання проживає в гуртожитку СумДУ , сформувала команду, розробила програму та подала заяву на ім’я голови Виборчої Комісії Студентського самоврядування університету;

4.19.10. голова студентської Ради студмістечка обирається на Конференції мешканців студмістечка з числа студентів та аспірантів денної форми навчання, які проживають у гуртожитках університету, відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції терміном на один рік.

4.19.11. реєстрація кандидатів на посаду голови Ради студмістечка здійснюється Виборчою Комісією органів студентського самоврядування на підставі особистої заяви кандидата, які подаються не пізніше 5 робочих днів до дати проведення Конференції мешканців студмістечка.

4.19.12. розпорядження голови Ради студмістечка в межах його повноважень є обов'язковими для членів Ради студмістечка та всіх мешканців гуртожитків;

4.19.13. організовує роботу представників ОСС студмістечка при поселенні;

4.19.14. готує та подає на засідання Ради студмістечка питання та пропозиції, що стосуються роботи комісії по поселенню та інших питань;

4.19.15. спільно з відділом по роботі в гуртожитках та заступників деканів по роботі в гуртожитках організовує поселення та виселення мешканців гуртожитків студмістечка, є членом комісії по поселенню;

4.19.16. ініціює проведення засідань «Круглих столів» з адміністрацією університету щодо проблем студмістечка.


Заступник голови Ради студмістечка по адміністративно господарській роботі є першим заступником голови Ради студмістечка:

4.20.1 виконує обов’язки голови Ради студмістечка за його відсутності

4.20.2 координує роботу відповідних представників студентських рад гуртожитків;

4.20.3 готує і подає до адміністрації студмістечка пропозиції щодо ремонтних робіт у гуртожитках; та допомагає адміністрації студмістечка у створенні студентських будівельних загонів по проведенню ремонтних робіт у гуртожитках.

4.20.4 проводить роз’яснювальну роботу серед мешканців студмістечка по збереженню державного майна, економному використанню енергоресурсів та водопостачання;

4.20.5 готує пропозиції до адміністрації університету щодо покращення побутових умов проживання мешканців гуртожитків студмістечка;

4.20.6 спільно з адміністрацією студмістечка та ВРГ проводить заходи щодо залучення мешканців гуртожитку до роботи по благоустрою гуртожитків і території студмістечка.

4.20.7 приймає участь у Комісії по перевірці готовності гуртожитків студмістечка до нового навчального року та готує відповідні пропозиції.

4.20.8 співпрацює з профспілковою організацією студентів університету з питань, що відносяться до їх повноважень;


Заступник голови Ради студмістечка по контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку

4.21.1 координує роботу відповідних представників студентських рад гуртожитків;

4.21.2 проводить контроль за дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках студмістечка;

4.21.3 взаємодіє з адміністрацією студмістечка, зовнішньою охороною СумДУ, відділом по роботі в гуртожитках з питань перепускного режиму та правопорядку;

4.21.4 спільно з адміністрацією університету приймає участь у проведенні зборів для першокурсників для ознайомлення їх з правилами внутрішнього розпорядку .

4.21.5 на засідання Ради студмістечка подає кандидатури мешканців гуртожитків, які постійно порушували правила внутрішнього розпорядку, для внесення змін в їх індивідуальний рейтинг на наступний навчальний рік; (за рішенням студради факультетів)

4.21.6 проводить спільно з адміністрацією університету рейди-перевірки санітарного стану гуртожитків;

4.21.7 співпрацює з профспілковою організацією студентів університету з питань, що відносяться до їх повноважень;

4.21.8 здійснює контроль за проведенням "чистих четвергів" в гуртожитках студмістечка та дотриманням належного санітарного стану в кімнатах, секціях;

4.21.9 виявляє порушників санітарного стану у гуртожитках, проводить з ними роз'яснювальну роботу;

4.21.10 на засідання Ради студмістечка подає кандидатури мешканців гуртожитків, які постійно порушували санітарний стан у кімнатах та на поверхах, для внесення змін в їх індивідуальний рейтинг на наступний навчальний рік;

4.21.11 здійснює інші повноваження за дорученням голови Ради студмістечка та допомагає голові студентської Ради студмістечка у його поточній роботі.


  Заступник голови Ради студмістечка по спортивно-масовій роботі

4.22.1 координує роботу відповідних представників студентських рад гуртожитків;

4.22.2 організовує спортивно-масову роботу серед мешканців гуртожитків згідно затвердженого плану, вносить пропозиції щодо проведення нових спортивних заходів, допомагає відділу по роботі в гуртожитках, адміністрації студмістечка у роботі, спрямованій на організацію відпочинку мешканців студмістечка, спільно з адміністрацією університету організовує спортивні заходи для мешканців студмістечка;

4.22.3 виконує інші доручення голови Ради студмістечка та допомагає голові Ради студмістечка у його поточній роботі.

4.22.4 співпрацює з профспілковою організацією студентів університету з питань, що відносяться до їх повноважень;


Заступник голови Ради студмістечка по культурно-масовій роботі

4.23.1 координує роботу відповідних представників студентських рад гуртожитків;

4.23.2 організовує культурно-масову роботою серед мешканців гуртожитків згідно затвердженого плану, вносить пропозиції щодо проведення нових культмасових заходів, спільно з адміністрацією університету організовує відпочинок мешканців студмістечка, сприяє організації вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, оглядів, святкових заходів;

4.23.3 виконує інші доручення голови Ради студмістечка та допомагає голові студентської Ради студмістечка у його поточній роботі.

4.23.4 співпрацює з профспілковою організацією студентів університету з питань, що відносяться до їх повноважень;

5 Умови діяльності органів студентського самоврядування у гуртожитках

5.1 Конкретні питання щодо діяльності органів студентського самоврядування гуртожитків регулюються окремим Положенням про студентську раду гуртожитків;

5.2 адміністрація університету, студмістечка, інститутів (факультетів) та гуртожитків всебічно сприяє роботі органів студентського самоврядування у гуртожитках на всіх рівнях.

5.3 адміністрація університету надає організаційну, методичну, інформаційну підтримку та забезпечує органи студентського самоврядування необхідними технічними засобами для здійснення повсякденної діяльності та в проведенні заходів, пов'язаних з їх діяльністю.


^ 6 Додаткові положення

6.1 це положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх ухвалення на Конференції мешканців гуртожитків та затвердженого Конференцією студентського самоврядування університету.

6.2 зміни і доповнення до пунктів цього Положення можливі лише після їх схвалення Конференцією мешканців студмістечка.

6.3 у ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації самоврядування в гуртожитках, Рада студмістечка СумДУ може приймати окремі документи, що не виходять за рамки цього Положення.


Голова студентської ради студмістечка В.О.Студент


ПОГОДЖЕНО:

Проректор з НПР та гуманітарних питань Н.Д.Світайло

Проректор з НПР та соціальних питань О.В.Король

Юрисконсульт О.М.Вакуленко

Студентський ректор А.П.Козінцев

Схвалено Вченою радою університету.

Протокол № _______ від ____________ 2010р. А.І.Рубан

Схожі:

Затверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв iconЗатверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв
Сумського державного університету – це самостійна громадська діяльність осіб, які навчаються в Сумду І проживають у гуртожитках (далі...
Затверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв iconЗатверджую ректор Сумcького державного університету А. В. Васильєв положення
Науковий центр патоморфологічних досліджень (далі Центр) має статус міжкафедрального та є структурним науковим підрозділом медичного...
Затверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Затверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Затверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв iconЗатверджую ректор А. В. Васильєв
Експертна комісія Сумського державного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Затверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв iconЗатверджую ректор Сумського державного університету А. В. Васильєв
Положення про систему контролю якості навчального процесу у сумському державному університеті
Затверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв iconЗатверджую ректор А. В. Васильєв 200 р. Акт експертизи
Експертна комісія Сумського державного університету Міністерства освіти та науки України, у складі
Затверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв iconПогоджено: затверджую: голова первинної Ректор сумДУ
Початок – 15. 00 Місце проведення актова зала СумДУ. Порядок виступу команд визначається шляхом жеребкування, яке відбудеться 15...
Затверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв iconПогоджено: затверджую: голова первинної Ректор сумДУ
Початок – 15. 00 Місце проведення актова зала СумДУ. Порядок виступу команд визначається шляхом жеребкування, яке відбудеться 15...
Затверджую: Ректор Сумду а. В. Васильєв iconПогоджено: затверджую: Голова Первинної Ректор сумДУ
Початок – 1500. Місце проведення – актова зала СумДУ. Порядок виступу команд визначається шляхом жеребкування, яке відбудеться 5...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи