Міністерство освіти І науки України сумський державний університет icon

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет
Скачати 126.4 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України сумський державний університет
Дата19.08.2012
Розмір126.4 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету економіки та менеджменту

______________Карпіщенко О.І.

"____"_________________2006 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни "Адміністративний менеджмент"

для спеціальностей: 6.050200 "Менеджмент організацій"

Факультет економіки та менеджменту

кафедра управління


ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг, годин

Аудиторні заняття, годин

Самост. робота

Форма контролю

КП (КР)

ОДЗ

Усього

лекц

практ.

лаб.

Заг.

ІРС


денна

4

7

54

36

20

16

-

18

-

залік

-

-Робоча програма складена на підставі і кваліфікаційної характеристики фахівця та навчального плану


Укладач: к.е.н., доц. Глівенко С.В.


Робоча програма розглянута і схвалена на засіданні кафедри

Протокол №_1__ від "_29__"_____08___________2006 р.


Зав.кафедрою О.М.Теліженко


ПОГОДЖЕНО

1. Випускаюча кафедра управління

Зав. кафедрою О.М.Теліженко

2. Методична комісія факультету

економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко

3. Начальник учбово-методичного

відділу В.Л.Коротченко


^ 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ

ПРОЦЕСІ І РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ 1. . Метою викладання дисципліни “Адміністративний менеджмент” - дати фахівцеві будь-якої професії мінімальний обсяг знань і навичок для роботи як керівник колективу, уміння виконувати процедури керування, прийняття рішень, ділового спілкування й документаційного забезпечення процесів керування. Основними завданнями вивчення дисципліни є одержання студентами знань, умінь і навичок в області керування організацією, підприємством і його функціональними підрозділами; ознайомлення із принципами, функціями й методами керування, технологією прийняття управлінських рішень.


1.2. Завдання вивчення дисципліни.


Для досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних завдань: знайомство з поняттям , видами, функціями, рівнями й теоріями менеджменту.

Оволодіння:

 • технологією прийняття управлінських рішень

 • технологією й психологією ділового спілкування

 • технологією роботи з документами

 • технікою телефонних переговорів

 • плануванням й організацією роботи й робочого дня менеджера

 • створенням іміджу керівника.

Оволодіння практичними навичками документування:

 • організаційною, розпорядницькою й виконавською діяльністю

 • трудових правовідносин

 • плануванням і прогнозуванням.1.3. Дисципліни, що забезпечують курс.


 • Історія менеджменту

 • Основи менеджменту

 • Етика ділового спілкування

 • Методи прийняття управлінських рішень

 • Управління персоналом^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекції


Номер

теми

Номер теми

Назви розділів, підрозділів, тем та основні питання, що розглядаються

Обсяг, годин

Посилання на літературу

1

2

3

4

5
1.1.

^ Поняття адміністративного менеджменту.

Концепція системи менеджменту. Еволюція управлінської думки. Школи менеджменту. Менеджмент як система. Функції менеджменту. Рівні менеджменту. Види менеджменту. Адміністративний менеджмент.

2

[2, c.27-35, 5, c. 47-52]
1.2.

^ Технологія прийняття управлінських рішень.

Вимоги до управлінських рішень й їхня класифікація. Управлінське рішення. Вимоги до управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень

2

[5, c.26-36, 13, c. 58-68, 14, c. 74-85]
1.3.

Методи підготовки управлінських рішень. Методи вибору рішень. Класифікація методів вироблення й реалізації управлінських рішень. Методи впливу на виконавців. Оцінка ризику управлінських рішень. Методи впливу на виконавців. Оцінка ризику управлінських рішень.

2

[8, c.5-16, 13, c. 15-29, 14, c. 14-26]
1.4.

Прийняття рішень при роботі зі службовою документацією. Групові або колективні методи прийняття рішень. Вимоги до керівника й стиль керівництва.

2

[6, c.26-33, 9, c. 35-39, 12, c. 24-28]
1.5.

^ Технологія й психологія ділового спілкування.

Управлінські ситуації при діловому спілкуванні. Рівні й зони спілкування. Невербальне спілкування. Стилі спілкування. Правила ведення ділових бесід і переговорів. Класифікація суб'єктів співбесіди. Рекомендації з ведення співбесіди. Мистецтво переговорів.

2

[2, c.27-35, 5, c. 47-52]
1.6.

^ Планування, організація й проведення нарад.

Класифікація нарад. Планування наради. Організація проведення наради. Правила проведення дискусії. Регулювання уваги аудиторії.

2

[5, c.26-36, 13, c. 58-68, 14, c. 74-85]
1.7.

^ Кар'єру в організації. Керування кар'єрою. Імідж.

Фази кар'єри. Стадії кар'єри. Кар'єрний ріст. Імідж і його доданки. Професіоналізм і компетентність.

2

[8, c.5-16, 13, c. 15-29, 14, c. 14-26]
1.8.

Інформація в організації. Інформаційні ресурси організації. Інформаційні системи й технології.

2

[2, c.5-36, 8, c. 7-17, 12, c. 4-26]
1.9.

Документаційне забезпечення керування.

Нормативні документи по документаційному забезпеченню. ДЕРЖСТАНДАРТ 6.38-90. Складання й оформлення документів. Класифікація й уніфікація документів. Принципи документування. Вимоги в бланкам. Вимоги до документів, виготовленою машинописним способом.

2

[3, c.25-36, 18, c. 12-37, 14, c. 24-29]
1.10.

^ Глобалізаційні аспекти в адміністративному менеджменті.

Територіальні, культурні особливості керування в різних країнах. Вплив і роль транснаціональних корпорацій на адміністративний менеджмент.

2

[2, c.27-35, 5, c. 47-52]

Разом

20


 1. Практичні заняття
Номер заняття


Номер розділу


Найменування та зміст практичної роботи


Обсяг, годин

Посилання на літературу


Примітки

1

2

3

4

5

6

1
Ділова гра 1. Моделювання діяльності керівника на етапі вступу на посаду.

2

[6,c12]
2
Ділова гра 2. Розробка управлінських рішень методом колективного генерування ідей.

2

[6,c12-14]
3.
Ділова гра 3. Вироблення алгоритму дозволу конфліктних ситуацій.

2

[6,c17-23]
4.
Модульний контроль 1.

25.
Ділова гра 4. Розробка й захист перед інвесторами бізнес-плану.

2

[6,c.34-42]
6.
Ділова гра 5. Розробка програми випуску нового унікального виробу.

2

[8,c12-14]
7.
Ділова гра 6. Організація переговорів і презентації.
[9,c17-23]
8.
Модульний контроль 2.

2Разом:

16

2.3. Питання, що виносять для самостійного вивчення

Номер

Питання, теми для самостійного вивчення

Кількість, год

Посилання на літературу

1

Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до практичних занять

18
Всього
18


^ 3. УЧБОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

3.1. Учбово-методична література


Ном п/п


Назва

Наявна кількість,

примірн.


Вид

1

2

3

5
^ Основна література1

Конспект лекцій по дисципліні „Адміністративний менеджмент” составители: Гливенко С.В., Линник В.Я. Суми: Из-во СумДУ. 2006. – 213 с.

300

Конспект лекцій

2

Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. – М.: “Дело”, 1992. – 702 с.

40

Підручник

3

В.В.Глухов. Основы менеджмента (учебно-справочное пособие). – СПб.: “Специальная литература”, 1995г.

16

Підручник

4

Третьяк В.И., Платонов С.В. Менеджеру о менеджменте. – К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса. 1995. – 235с.

2

Підручник
^ Додаткова література5

Л.К.Аверченко и др. “Психология управления”. Курс лекций. Новосибирск: изд-во НГАЭиУ; М.: ИНФА-М, 1997.

16

Підручник

6

Л.Я.Колдин, С.В.Колдина. Административный менеджмент. Учебное пособие. – Сумы, СумГУ. 1996,206с.

100

Учбовий посібник

7

В.И.Андреева. Делопроизводство. М.: “Бизнес-школа”, “Интер-синтез”, 1995

3

Підручник

8

М.І.Молдованов, Г.М.Сидорова. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів (українською мовою). –К.: Техніка, 1992.-360с.

5

Підручник

9

Л.Н.Паламар, Г.М.Кацавец. Мова ділових паперів: Практичний посібник. – К.:Либідь, 1994

10

Учбовий посібник

10

Л.Я.Колдин. Административный менеджмент (технология и психология организационно-распорядительной деятельности руководителя)

Конспект лекций.-Сумы,-СумГУ, 1998-153с.

100

Учбовий посібник

11

Л.Я.Колдін. Адміністративный менеджмент (технологія та психологія діяльності керівника). Навч. Посібник.-Суми –СумГУ,1999.-187с.

100

Учбовий посібник

12

Л.Я.Колдін. Практиум із дисципліни “Адміністративний менеджмент”. Навч. Посібник.-Суми. Вид-во СумГУ.-1998-210с.

100

Учбовий посібник


^ 4 ГРАФІК МОДУЛЬНО - РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ


Номер модуля

Теоретичний матеріал модуля (розділ, тема)

Вид контролю

Практичні роботи

Тижні семестру

1

Поняття адміністративного менеджменту. Технологія прийняття управлінських рішень.

модуль

1, 2, 3,

1-6-й

2

Колективні методи прийняття рішень.

модуль

4, 5, 6,

7 – 12-й5 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИРобоча програма перезатверджена на 200_/200_ навч. рік.

Протокол №____від "__"_______200_р.


Завідувач кафедри Теліженко О.М.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України Сумський державний університет запрошує взяти участь у II етапі Всеукраїнської...
Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Міністерство освіти І науки України сумський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сумський державний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи